User Tools

Site Tools


home3285

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home3285 [2018/12/20 04:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div role="​note"​ class="​hatnote navigation-not-searchable">​ &​quot;​Quận Garden&​quot;​ chuyển hướng ở đây. Đối với quận ở Ireland được gọi là Hạt Garden, hãy xem Hạt Wicklow. </​div> ​ <table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​ Hạt Garden </​span><​span class="​adr"><​span class="​region">​ Nebraska </​span></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b/></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Quận Garden, tòa án Nebraska từ SE 1.JPG " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Garden_County%2C_Nebraska_courthouse_from_SE_1.JPG/​220px-Garden_County%2C_Nebraska_courthouse_from_SE_1.JPG"​ width="​220"​ height="​118"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Garden_County%2C_Nebraska_courthouse_from_SE_1.JPG/​330px-Garden_County%2C_Nebraska_courthouse_from_SE_1.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Garden_County%2C_Nebraska_courthouse_from_SE_1.JPG/​440px-Garden_County%2C_Nebraska_courthouse_from_SE_1.JPG 2x" data-file-width="​2212"​ data-file-height="​1191"/><​p>​ Tòa án quận Garden tại Oshkosh </​p></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Nebraska làm nổi bật Hạt Garden " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​Map_of_Nebraska_highlighting_Garden_County.svg/​200px-Map_of_Nebraska_highlighting_Garden_County.svg.png"​ width="​200"​ height="​92"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​Map_of_Nebraska_highlighting_Garden_County.svg/​300px-Map_of_Nebraska_highlighting_Garden_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​Map_of_Nebraska_highlighting_Garden_County.svg/​400px-Map_of_Nebraska_highlighting_Garden_County.svg.png 2x" data-file-width="​7414"​ data-file-height="​3411"/><​br/><​small>​ Địa điểm tại tiểu bang Nebraska của Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Hoa Kỳ làm nổi bật Nebraska " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Map_of_USA_NE.svg/​200px-Map_of_USA_NE.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Map_of_USA_NE.svg/​300px-Map_of_USA_NE.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Map_of_USA_NE.svg/​400px-Map_of_USA_NE.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​ Vị trí của Nebraska ở Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được thành lập </​th><​td>​ 1909 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Chỗ ngồi </​th><​td>​ Oshkosh </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ Thành phố lớn nhất </​th><​td>​ Oshkosh </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Diện tích </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng </​th><​td>​ 1.731 dặm vuông (4,483 km <sup> 2 </​sup>​) </​th><​td>​ mi (4,413 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Nước </​th><​td>​ 27 dặm vuông (70 km <sup> 2 </​sup>​),​ 1,5% </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Dân số </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2010) [19659011] 2.057 </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ </​th><​td>​ 1,2 / dặm vuông (0,5 / km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khu vực của Quốc hội </​th><​td>​ Thứ 3 </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ <span class="​nowrap">​ Múi giờ </​span>​ </​th><​td>​ Núi: UTC 7/6 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Trang web </​th><​td>​ <span class="​url">​ www <​wbr/>​ .gardencone <​wbr/>​ .com </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Quận Garden </b> là một quận thuộc tiểu bang Hoa Kỳ Nebraska. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 2.057 người. <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Chỗ ngồi của quận là Oshkosh. <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​ Trong hệ thống biển số xe ở Nebraska, Garden County được đại diện bởi tiền tố 77 (có số lượng xe lớn thứ bảy mươi bảy đăng ký tại tiểu bang khi hệ thống biển số xe được thành lập năm 1922). ​ </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Quận Garden được thành lập vào năm 1909 bằng cách bỏ phiếu phổ biến. Các cử tri trong cuộc tổng tuyển cử ngày 2 tháng 11 năm 1909 đã chấp thuận biến phần phía bắc của Hạt Deuel thành hạt của riêng mình. đến &​quot;​Khu vườn địa đàng&​quot;​. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​ Quận đã mất dân số kể từ cuộc Đại suy thoái và Bát bụi những năm 1930. Vùng đất này được dành cho các trang trại gia đình thường là quá nhỏ để sinh sống trong điều kiện khô cằn của khu vực. Trong những thập kỷ đầu định cư của người nhập cư và người di cư từ phương Đông, nông dân không biết làm thế nào để làm việc trên vùng thảo nguyên. Hàng tấn lớp đất mặt bị mất sau hạn hán.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 1.731 dặm vuông (4.480 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 1.704 dặm vuông (4.410 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 27 dặm vuông (70 km <sup> 2 </​sup>​) (1,5%) là nước. [19659045] chính đường cao tốc [19659038] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​National_protected_area">​ Khu vực được bảo vệ quốc gia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học [199090] ] chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3.538 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4.572 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 29.2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4.680 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −8.2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4.114 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −12.1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3.472 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −15.6% [196590] 2.929 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 15,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.802 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4.3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.460 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −12.2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.292 </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.057 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 10.3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Est. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.930 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6,2% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Nebraska_Tree_near_Cisco.jpg/​220px-Nebraska_Tree_near_Cisco.jpg"​ width="​220"​ height="​220"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Nebraska_Tree_near_Cisco.jpg/​330px-Nebraska_Tree_near_Cisco.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Nebraska_Tree_near_Cisco.jpg/​440px-Nebraska_Tree_near_Cisco.jpg 2x" data-file-width="​648"​ data-file-height="​648"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Cây đơn độc trên thảo nguyên, trên Rt 92, ngay trước Lisco. </​div></​div></​div> ​ <p> <sup id="​cite_ref-GR2_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup>​ năm 2000, có 2.292 người, 1.020 hộ gia đình và 658 gia đình cư trú trong quận. Mật độ dân số là 1 người trên mỗi dặm vuông (1 / km²). Có 1.298 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 1 trên mỗi dặm vuông (0 / km²). Thành phần chủng tộc của quận là 98,34% Trắng, 0,13% Đen hoặc Người Mỹ gốc Phi, 0,26% Người Mỹ bản địa, 0,26% Châu Á, 0,52% từ các chủng tộc khác và 0,48% từ hai chủng tộc trở lên. 1,44% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào. 43,5% là người Đức, 10,0% Ailen, 9,6% người Mỹ và 9,2% gốc Anh theo điều tra dân số năm 2000.  </​p><​p>​ Có 1.020 hộ gia đình trong đó 24,80% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 55,90% là vợ chồng sống chung, 6,00% có chủ hộ là nữ không có chồng và 35,40% không có gia đình. 32,50% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 16,20% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,19 và quy mô gia đình trung bình là 2,77.  </​p><​p>​ Trong quận, dân số được phân bổ với 21,80% ở độ tuổi 18, 4,60% từ 18 đến 24, 22,70% từ 25 đến 44, 27,00% từ 45 đến 64 và 24,00% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 46 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 94,90 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 91,40 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là 26,458 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 32,546 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 21,495 so với $ 17,000 đối với nữ. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 15,414. Khoảng 10,80% gia đình và 14,80% dân số ở dưới mức nghèo khổ, bao gồm 22,00% những người dưới 18 tuổi và 8,70% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Giống như phần lớn của Nebraska Panhandle, Garden County là một quận nghiêng về phe Cộng hòa kể từ cuối thế kỷ 20. Đó là một trong hai quận duy nhất mà Ben Nelson không thể thực hiện vào năm 1994. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup>​ Trong cuộc bầu cử Tổng thống, ứng cử viên Dân chủ cuối cùng mang quận là Franklin D. Roosevelt vào năm 1932. <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup>​ Là một phần của quận quốc hội thứ 3 của Nebraska. được đại diện bởi đảng Cộng hòa từ năm 1961.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​City">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Village">​ Village </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] Địa điểm được chỉ định theo điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_unincorporated_places">​ Các địa điểm không hợp nhất khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ ]] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;"> ​ <ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 10 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 20 tháng 9, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F31%2F31069.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGarden+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một quận&​quot;​. Hiệp hội các quốc gia. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGarden+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Joseph Nathan Kane, <i> Các hạt của Mỹ </i> (Ed lần thứ 4), (The Scarecrow Press, 1983), p130, p479 </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bản sao lưu trữ&​quot;​. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2008-07-20 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-03-15 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Archived+copy&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nacone.org%2Fwebpages%2Fcounties%2Fcountywebs%2Fgarden.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGarden+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ Truy xuất vào ngày 15 tháng 3 năm 2008 </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin điều tra dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 13 tháng 11 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 7 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fdocs%2Fgazetteer%2Fcounties_list_31.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGarden+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2016-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGarden+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 7 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGarden+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 7 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGarden+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số các quận theo điều tra dân số thập niên: 1900 đến 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 7 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fne190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGarden+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các quận: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 7 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGarden+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGarden+County%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ David ERIC Electoral Atlas (Bản đồ cho các chủng tộc người cầm quyền ở Nebraska) </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Geographie Electorale </​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div> ​ <div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Garden_County,​_Nebraska"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div> ​     <​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 41 ° 37′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 102 ° 20′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 41.62 ° N 102.34 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 41,62; -102.34 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span> ​ </​p> ​ <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1247 ​ Cached time: 20181207083131 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.488 seconds ​ Real time usage: 0.696 seconds ​ Preprocessor visited node count: 2879/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 91045/​2097152 bytes  Template argument size: 9834/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 22/40  Expensive parser function count: 1/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 27508/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.212/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 6.34 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 555.346 1 -total ​  ​34.30% 190.492 1 Template:​Infobox_U.S._county ​  ​25.65% 142.451 1 Template:​Infobox ​  ​23.12% 128.369 1 Template:​Reflist ​  ​19.20% 106.619 10 Template:​Cite_web ​  ​14.74% 81.869 1 Template:​Commons_category ​  ​12.74% 70.750 1 Template:​Commons ​  ​12.36% 68.632 1 Template:​Sister_project ​  ​11.79% 65.495 1 Template:​Side_box ​  ​10.68% 59.293 2 Template:​If_then_show ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​93663-0!canonical and timestamp 20181207083131 and revision id 828411195 ​  ​--> ​ </​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​ 
 +Các mẫu trường kỷ gỗ gụ đẹp và sang trọng 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Những mẫu trường kỷ đẹp làm từ gỗ gụ – một trong những loại gỗ quý và có giá thành khá đắt, dưới bàn tay của những người thợ Chàng Sơn đục đẽo chuyên nghiệp tạo ra những mẫu tràng kỷ gỗ gụ đẹp và tinh. Dưới đây Vietnamarch xin gửi tới quý khách hàng các mẫu trường kỷ gỗ gụ đẹp và sang trọng, mời quý khách tham khảo! </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong><​em>&​gt;&​gt;​Xem thêm: Những mẫu trường kỷ tông màu đen đẹp, sang trọng</​em></​strong></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1Cacmautruong_kygo_gu_dep_va_sang_trong"><​span id="​1Nhung_mautruong_ky_sang_trong_cho_khong_gian_nha_ban"​ style="​font-size:​ 10pt;"><​span id="​1Nhung_mautruong_kytam_son_sang_trong"><​span id="​1Nhung_mautruong_ky_depcho_phong_khach"><​span id="​1Nhung_mautruong_ky_dep_va_an_tuong"><​span id="​1Nhung_mautruong_ky_tong_mau_den_dep_sang_trong"><​span id="​1Nhung_mau_sapgu_dep_va_an_tuong_nhat"><​span id="​1Nhung_mau_sapgu_duoc_nhieu_nguoi_ua_thich"><​span id="​1Nhung_mau_sapgu_3_thanh_tong_den_sang_trong"><​span id="​1Nhung_mau_sap_sen_vit_dep_nhat_cho_khong_gian"><​span id="​1Nhung_mau_saptruc_co_kinh_an_tuong_cho_khong_gian_phong_khach"><​span id="​1Nhung_mau_sapngu_phuc_an_tuong_tuyet_dep"><​span id="​1Nhung_mau_sap_gu_kieu_3_bong_dep_cho_phong_khach"><​span id="​1Nhung_mau_sap_gu_kieu_thap_dieu_quan_mai_dep_an_tuong"><​span id="​1Nhung_mau_sap_gutron_dep"><​span id="​1Nhung_mau_sap_gu_kieu_vat_vai_an_tuong"><​span id="​1Nhung_mau_sap_gu_kham_trai_sang_trong_quyen_quy"><​span id="​1Nhung_mau_ban_tho_treo_hien_dai_lam_bang_go_soi_sieu_dep">​1. Các mẫu trường kỷ gỗ gụ đẹp và sang trọng</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Dưới đây là một bộ trường kỷ vai cuốn chạm tích tam quốc vô cùng độc đáo và sang trọng, bộ sản phẩm gồm 2 trường và 1 bàn, tất cả đều được làm bằng chất liệu gỗ gụ ta chất lượng hoàn hảo, màu gỗ tự nhiên 100%, được lắp ráp bằng kỹ thuật chốt ghép chắc chắn. Bộ trường kỷ có kích thước cụ thể như sau: Ghế dài 217cm x cao 85cm x rộng 54cm (chiều cao từ mặt ghế xuống đất là 50cm, mặt ghế dày 1,5cm), bàn dài 126cm x rộng 55cm x cao 80cm. Hình ảnh con người và cảnh vật thời xưa hiện lên qua bàn tay người thợ đục, chạm vô cùng sinh động và bắt mắt.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​37913"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong01/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong01.jpg"​ data-orig-size="​920,​472"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong01"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong01.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong01.jpg"​ class="​alignnone size-full wp-image-37913"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong01.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​472"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong01.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong01-768x394.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​37905"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-1-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-1.jpg"​ data-orig-size="​920,​472"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong. (1)" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-1.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-1.jpg"​ class="​size-full wp-image-37905 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-1.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​472"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-1.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-1-768x394.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu trường kỷ gỗ gụ đẹp và sang trọng</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Dưới đây là mẫu trường kỷ sen vịt cỡ đại đẹp và sang trọng. Bộ trường kỷ được làm từ chất liệu gỗ gụ Gia Lai cũ lành lặn, không nứt, không rác và được lắp ráp bằng kỹ thuật chốt ghép chắc chắn. Bộ sản phẩm gồm 2 ghế và 1 bàn, ghế có kích thước dài phủ bì 207cm x mặt ghế cao 50cm x rộng 55cm x tựa ghế cao 36cm, mặt ghế cân dầy 2cm, bàn dài 120cm x rộng 55cm x cao 80cm. Bộ trường kỷ này ấp dụng kỹ thuật đục tứ diện, đục thủng khắc họa hoàn hảo bức tranh thiên nhiên hồ sen kết hợp với họa tiết ngũ phúc có chiều sâu, tinh xảo, tinh tế.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​37914"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-02/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-02.jpg"​ data-orig-size="​920,​387"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-02"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-02.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-02.jpg"​ class="​size-full wp-image-37914 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-02.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​387"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-02.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-02-768x323.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​37906"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-2-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-2.jpg"​ data-orig-size="​920,​387"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong. (2)" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-2.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-2.jpg"​ class="​size-full wp-image-37906 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-2.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​387"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-2.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-2-768x323.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu trường kỷ gỗ gụ đẹp và sang trọng</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu trường tích vai cuốn dưới đây được đục, chạm các họa tiết cuốn thư, bông sen, mai, cò, lá nho, người như dân… ấn tượng tạo cảm giác bề thế, sang trọng cho không gian nhà bạn.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​37916"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-04/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-04.jpg"​ data-orig-size="​920,​446"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-04"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-04.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-04.jpg"​ class="​size-full wp-image-37916 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-04.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​446"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-04.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-04-768x372.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​37907"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-3-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-3.jpg"​ data-orig-size="​920,​420"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong. (3)" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-3.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-3.jpg"​ class="​size-full wp-image-37907 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-3.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​420"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-3.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-3-768x351.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu trường kỷ gỗ gụ đẹp và sang trọng</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Dưới đây là một mẫu trường kỷ song tiện vai lật đẹp và sang trọng được nhiều người yêu thích. Mẫu trường kỷ này được làm từ chất liệu gỗ gụ, được chạm, đục hoàn toàn bằng tay của những người nghệ nhân lành nghề, tâm huyết. Từng đường nét con tiện, chi tiết, hoa văn, hình ảnh chim, hoa, cây và quả đào tiên… hiện lên vô cùng mềm mại, sắc nét, sinh động và ấn tượng.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​37915"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-03/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-03.jpg"​ data-orig-size="​920,​420"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-03"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-03.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-03.jpg"​ class="​size-full wp-image-37915 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-03.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​420"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-03.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-03-768x351.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​37908"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-4-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-4.jpg"​ data-orig-size="​920,​446"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong. (4)" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-4.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-4.jpg"​ class="​size-full wp-image-37908 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-4.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​446"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-4.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-4-768x372.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu trường kỷ gỗ gụ đẹp và sang trọng</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Dưới đây là mẫu trường kỷ sen cò, đục vẩy nến được làm từ chất liệu gỗ gụ Gia Lai lành lặn, không nứt, không rác, được lắp ráp, kết cấu chốt ghép vô cùng chắc chắn. Bộ trường kỷ gồm 3 món: 2 trường và 1 bàn được sơn màu nâu sáng đẹp mắt. Bộ trường kỷ có kích thước cụ thể: bàn dài 1,15m x cao 0,8m x rộng 0,54m, ghế dài 2,1m x cao 0,83m x rộng 0,62m. Tùy theo nhu cầu của người sử dụng mà chế tác ra 2 loại: mặt cân (lá mặt ghế dày đều 1,8cm) và mặt lệch (lá mặt phía trước ghế dày 1,8cm và càng về sau càng mỏng). Các hình ảnh như bông sen, con cò, hoa cúc, nho, dơi, phúc, hoa mai… được đục, chạm sắc nét và tinh tế.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​37917"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-05/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-05.jpg"​ data-orig-size="​920,​437"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-05"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-05.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-05.jpg"​ class="​size-full wp-image-37917 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-05.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​437"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-05.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-05-768x365.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu trường kỷ gỗ gụ đẹp và sang trọng</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu trường kỷ dưới đây là một trong số những mẫu trường kỷ sang trọng bậc nhất được các gia đình quý tộc lựa chọn. Đây là bộ trường kỷ ngũ sơn khảm ốc siêu đẹp và rất quý hiếm không chỉ giúp không gian nhà bạn trở nên đẹp lộng lẫy mà còn mang đến vẻ sang trọng, thể hiện được đẳng cấp của gia chủ. Bộ trường kỷ này được làm từ chất liệu gỗ gụ mật tốt nhất, ốc xà cừ đẹp nhất được chọn lọc kỹ càng kết hợp với mặt đá vân mây dày dặn, chắc chắn. Bên cạnh đó, sự công phu, tỉ mỉ của các nghệ nhân trên từng đường nét chạm, khắc đã tạo nên một siêu phẩm hoàn hảo. Bộ trường kỷ này gồm 5 món: 2 ghế, 1 bàn và 2 đôn. Kích thước cụ thể: Ghế dài 196cm x rộng 67cm x cao tổng thể 120cm, bàn dài 127cm x rộng 58cm x cao 79cm, đôn dài 55cm x rộng 45cm x cao 73cm.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​37919"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-06/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-06.jpg"​ data-orig-size="​920,​911"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-06"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-06.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-06.jpg"​ class="​size-full wp-image-37919 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-06.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​911"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-06.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-06-768x760.jpg 768w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-06-150x150.jpg 150w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​37910"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong-6-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-6.jpg"​ data-orig-size="​920,​911"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong. (6)" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-6.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-6.jpg"​ class="​size-full wp-image-37910 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-6.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​911"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-6.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-6-768x760.jpg 768w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​cac-mau-truong-ky-go-gu-dep-va-sang-trong.-6-150x150.jpg 150w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu trường kỷ gỗ gụ đẹp và sang trọng</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Xưởng sản xuất nội thất phòng thờ đặt đóng của Vietnamarch. Xưởng sản xuất với quy mô lớn, đội ngũ làm việc chuyên nghiệp mang lại những sản phẩm hoàn hảo, chất lượng tốt nhất đến tay khách hàng.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2_Lien_he_don_vi_cung_cap_cac_mau_sap_gu_truong_ky_dep"><​span id="​2_Lien_he_don_vi_cung_cap_cac_mau_sap_gu_truong_ky_dep"​ style="​font-size:​ 10pt;"><​span id="​2_Lien_he_don_vi_cung_cap_cac_mau_sap_gu_8211_truong_ky_dep"><​span id="​3_Lien_he_don_vi_cung_cap_ban_tho_treo_hien_dai_lam_bang_go_soi"><​span id="​2_Lien_he_don_vi_thiet_ke_ban_tho_treohien_dai_chocan_ho_chung_cu"><​span id="​2_Lien_he_don_vi_thiet_ke_ban_tho_treo_tuongdep_phu_hop_voi_can_ho_chung_cu"><​span id="​2_Lien_he_don_vi_thiet_ke_ban_tho_treo_tuong_phong_cach_don_gian_hien_daidep"><​span id="​2_Lien_he_don_vi_thiet_ke_ban_tho_treo_tuong_phong_cach_truyen_thong_dep"><​span id="​3_Lien_he_don_vi_thiet_ke_ban_tho_hien_daidep"><​span id="​3_Lien_he_don_vi_thiet_kehoanh_phi_dai_tu_dep"><​span id="​3_Lien_he_don_vi_thiet_ke_ban_tho_to_tien">​2. Liên hệ đơn vị cung cấp các mẫu sập gụ – trường kỷ đẹp.</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Quý khách hàng cần tư vấn về các mẫu sập gụ, trường kỷ đẹp cho phòng thờ nhà mình hoặc các mẫu bàn thờ, tủ thờ truyền thống, hiện đại, nội thất đồ thờ cúng đẹp… sản phẩm nội thất khác<​b>​ </​b>​phù hợp với không gian sống nhà mình mà vẫn chuẩn phong thủy, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được các chuyên gia tư vấn tốt nhất theo địa chỉ:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>​Công ty Kiến trúc – Nội thất Vietnamarch</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Địa chỉ: Số 61 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Tel: <​strong>​04.6681.2328</​strong>​ – Hotline: <​strong>​0918.248.297</​strong>​ (24/​7)</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Website: vietnamarch.com.vn</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Email: [email protected]</​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​138</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Các mẫu trường kỷ gỗ gụ đẹp và sang trọng </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
home3285.txt · Last modified: 2018/12/20 04:14 (external edit)