User Tools

Site Tools


site6239

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

site6239 [2018/12/20 04:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Thành phố ở Iowa, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Fredericksburg </b> là một thành phố thuộc Hạt Chickasaw, Iowa, Hoa Kỳ. Dân số là 931 tại cuộc điều tra dân số năm 2010.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Fredericksburg được thành lập vào ngày 18 tháng 12 năm 1894. 19659007] Vào cuối những năm 1800, Tiến sĩ William S. Pitts, một bác sĩ và nhà soạn nhạc địa phương, người đã viết The Church in the Wildwood, từng là thị trưởng của thị trấn. ​ </​p><​p>​ Bert L. Van Gorden (1873-1941),​ Chủ tịch và doanh nhân bang Wisconsin, sinh ra ở Fredericksburg. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] ] 42 ° 57′53 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 92 ° 11′54 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 42.96472 ° N 92.19833 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 42.96472; -92,19833 [19659017] (42,964586, -92,​198465). <sup id="​cite_ref-GR1_9-0"​ class="​reference">​ [9] </​sup>​ [19659008] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 0,86 dặm vuông (2,23 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đều hạ cánh. <sup id="​cite_ref-Gazetteer_files_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] 19659024] năm 2010, có 931 người, 427 hộ gia đình và 260 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 1.082,6 người trên mỗi dặm vuông (418,0 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 462 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 537,2 mỗi dặm vuông (207,4 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thành phố là 96,1% da trắng, 0,2% người Mỹ gốc Phi, 0,2% người Mỹ bản địa, 0,1% người châu Á, 2,3% từ các chủng tộc khác và 1,1% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 3,4% dân số.  </​p><​p>​ Có 427 hộ gia đình trong đó 23,4% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 50,6% là vợ chồng sống chung, 6,3% có chủ hộ là nữ không có chồng, 4,0% có chủ nhà là nam không có vợ. hiện tại, và 39,1% là những người không phải là gia đình. 34,7% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 17,1% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,18 và quy mô gia đình trung bình là 2,77.  </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong thành phố là 44,5 năm. 21,6% cư dân dưới 18 tuổi; 6,7% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 22,5% là từ 25 đến 44; 27% là từ 45 đến 64; và 22,3% là từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thành phố là 50,2% nam và 49,8% nữ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ 2000 điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup>​ năm 2000, có 984 người, 407 hộ gia đình và 275 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 1.143,9 người trên mỗi dặm vuông (441,8 / km²). Có 444 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 516,1 mỗi dặm vuông (199,3 / km²). Thành phần chủng tộc của thành phố là 99,09% da trắng, 0,30% người Mỹ gốc Phi, 0,10% người Mỹ bản địa, 0,20% người châu Á và 0,30% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 0,20% dân số.  </​p><​p>​ Có 407 hộ gia đình trong đó 31,7% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 56,8% là vợ chồng sống chung, 8,1% có chủ hộ là nữ không có chồng và 32,2% không có gia đình. 29,2% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 15,5% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,36 và quy mô gia đình trung bình là 2,87.  </​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải ra với 25,7% dưới 18 tuổi, 6,1% từ 18 đến 24, 23,5% từ 25 đến 44, 24,0% từ 45 đến 64 và 20,7% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 42 tuổi. Cứ 100 nữ, có 88,1 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 90,4 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là 31.938 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 40.357 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 30,769 so với $ 21,364 đối với nữ. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 15.956 đô la. Khoảng 5,2% gia đình và 7,6% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 5,2% những người dưới 18 tuổi và 11,3% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Fredericksburg,​ Iowa&​quot;​. Fredericksburg,​ Iowa <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 31 tháng 8, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Fredericksburg%2C+Iowa&​rft.pub=Fredericksburg%2C+Iowa&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.fredericksburgiowa.com%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFredericksburg%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Gazetteer_files-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Gazetteer 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012/07/14 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-05-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFredericksburg%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-FactFinder-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-05-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFredericksburg%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2016-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFredericksburg%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Fredericksburg,​ Iowa&​quot;​. Thành phố-Data.com <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 31 tháng 8, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Fredericksburg%2C+Iowa&​rft.pub=City-Data.com&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.city-data.com%2Fcity%2FFredericksburg-Iowa.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFredericksburg%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Fairbairn, Robert Herd (1919). <i> Lịch sử của các quận Chickasaw và Howard, Iowa, Tập 1 </i>. Công ty xuất bản S. J. Clarke. tr. 299. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=History+of+Chickasaw+and+Howard+Counties%2C+Iowa%2C+Volume+1&​rft.pages=299&​rft.pub=S.+J.+Clarke+Publishing+Company&​rft.date=1919&​rft.au=Fairbairn%2C+Robert+Herd&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Dn4QUAAAAYAAJ%26pg%3DPA299%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFredericksburg%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ cho Fredericksburg,​ Iowa, IA&​quot;​. ePodunk <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 31 tháng 8, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Profile+for+Fredericksburg%2C+Iowa%2C+IA&​rft.pub=ePodunk&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.epodunk.com%2Fcgi-bin%2FgenInfo.php%3FlocIndex%3D7330&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFredericksburg%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &#​39;​Wisconsin Blue Book 1915,&#​39;​ Tiểu sử phác thảo của B. L. Van Gorden, pg. 514 </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFredericksburg%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFredericksburg%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFredericksburg%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </​h2> ​       <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1249 ​ Cached time: 20181212050746 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.480 seconds ​ Real time usage: 0.598 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4126/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 72844/​2097152 bytes  Template argument size: 9773/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 27761/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.218/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 5.94 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 506.259 1 -total ​  ​59.75% 302.515 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​36.81% 186.358 1 Template:​Infobox ​  ​21.43% 108.514 10 Template:​Cite_web ​  ​14.37% 72.760 1 Template:​Historical_populations ​  ​11.96% 60.573 1 Template:​Short_description ​  7.55% 38.228 2 Template:​Coord ​  6.35% 32.138 3 Template:​Convert ​  4.20% 21.259 1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp ​  4.16% 21.036 1 Template:​Chickasaw_County,​_Iowa ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​112880-0!canonical and timestamp 20181212050746 and revision id 854313459 ​  ​--> ​ </​div></​pre>​ 
 +Hướng dẫn trang trí màu đỏ mận cho nhà đẹp 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​wikilagi-site">​visit site</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​myvu-designer">​Thiết kế nội thất</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​leafdesign-vn">​Thiết kế nội thất nhà ống - phố</​a>​ 
 +Với màu đỏ mận đó là gam màu tối tuy nhiên nếu biết cách bài trí đồ nội, ngoại thất cho căn phòng thì không gian nhà sẽ rất nổi bật, sang trọng, cùng tham khảo những không gian dưới đây để biết điều đó.  Nếu như màu trắng gợi lên cho bạn sự trang nhã, lịch sự thì gam màu đỏ mận lại mang lại để cho căn phòng thêm vẻ đẹp, sự đam mê cũng như táo bạo. Hãy thay đổi không gian nhà đẹp abừng sắc màu đỏ mận nổi bật nhé. Ngoài việc sử dụng làm màu chủ đạo bạn có thể mua sắm những đồ nội thất như bàn <a href="​https://​bellasofa.vn/​ghe-sofa-bella/​ghe-sofa-phong-khach-2"><​strong>​ghế sofa phòng khách</​strong></​a>,​ lọ hoa, thảm trải sàn,... để không gian nhà ở thêm linh hoạt, sáng tạo. ​ Phòng làm việc: ​ <p style="​text-align:​ center;"><​img class="​size-full wp-image-993 aligncenter"​ src="​http://​sofabella.net/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​do-man.jpg"​ alt=" width="​640"​ height="​480"​ /></​p> ​ Việc thể hiện đẳng cấp làm việc chuyên nghiệp của bạn thông qua cách bài trí phòng làm việc có điểm xuyết gam màu đỏ mận, những chiếc ghế sofa và màu sơn tường sẽ hòa quyện với nhau vào không gian tổng thể của căn phòng. ​ Phòng ngủ khơi gợi đam mê  Ấn tượng đầu tiên khi bạn bước chân vào căn hphòng ngủ đầy mê hoặc này đó là chiếc <a href="​https://​bellasofa.vn/​noi-that-gia-dinh/​giuong-ngu"><​strong>​giường ngủ đẹp</​strong></​a>​ với màu ga và gối màu mận chín, chúng trước trang trí bằng họa tiết hoa văn cổ điển đầy tính nghệ thuật, thêm vào đó alf một phần tường được phối màu đỏ mận kiêu sa. Để gam màu này càng thêm quyến rũ, hãy tích hợp thêm những chiếc gương ốp ở bề ngoài tủ treo đồ hay đơn giản là chiếc giương trang điểm, bạn sẽ thấy những sắc màu đỏ, trắng được phản chiếu lung linh qua chiếc giương soi này.  <p style="​text-align:​ center;"><​img class="​size-full wp-image-994 aligncenter"​ src="​http://​sofabella.net/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​do-man1.jpg"​ alt=" width="​640"​ height="​428"​ /></​p> ​ Hơn thế bạn sẽ có thêm cách bài trí không gian phòng ngủ đầy ngọt ngào, nữ tính, phù hợp với tuổi teen khi kết hợp với màu ga giường đỏ thậm và bức tường màu hồng đậm, tuy nhiên, cần điểm xuyết những gam màu trắng ở xung quanh đường viền của bức tường hay màu gối để không gian trở nên hài hòa hơn.  Phòng ngủ của bé:  Những đứa trẻ có vẻ sẽ không thích gam màu đỏ mận này vì chúng rất tối, tuy nhiên bạn hãy nhìn xem, chỉ cần bài trí phòng các bé bằng những món đồ trang trí nội thất ngộ nghĩnh đồng thời có thể pha màu đỏ mận, không một đứa trẻ nào có thể từ chối sở hữu căn phòng nhỏ xinh, đáng yêu này.  <p style="​text-align:​ center;"><​img class="​ wp-image-995 aligncenter"​ src="​http://​sofabella.net/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​do-man2.jpg"​ alt=" width="​644"​ height="​436"​ /></​p> ​ Phòng bếp: ​ Thiết kế phòng bếp hiện đại được sử dụng màu đỏ mận sẽ tạo ra sự ấm cúng và mộc mạc, hãy bài trí màu đỏ mânj ở những cánh tủ và ngăn kéo phòng bếp. Chỉ cần có vậy bếp ăn đã khá nổi bật rồi đó.  Cùng với màu đỏ mận, những món đồ như bàn trà, <a href="​https://​bellasofa.vn/​kinh-nghiem-lua-chon-ke-tivi-phu-hop-khong-gian.html"><​strong>​kệ tivi</​strong></​a>,​ hay sofa, giường tủ cũng sẽ làm nổi bật cho căn phòng của bạn. Vô cùng hiệu quả cũng mang lại chất lượng tốt nhất cho bạn. 
 +Hướng dẫn trang trí màu đỏ mận cho nhà đẹp </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
site6239.txt · Last modified: 2018/12/20 04:15 (external edit)