User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2018/11/17 04:01]
lordneo
start [2018/11/17 04:02] (current)
lordneo
Line 1: Line 1:
  
 <​HTML>​ <​HTML>​
-<​div><​div ​role="​note" ​class="​hatnote navigation-not-searchable"> ​&quot;Tàu cao tốc&​quot; ​chuyển hướng đến đây. Đối với một bài viết về &#39;Tàu cao tốc&#​39; ​ở Vương quốc Anh, xem InterCity 125. </​div>​ +<div> 
-<​div ​role="​note" ​class="​hatnote navigation-not-searchable">​ Đối với dịch vụ đường sắt nhanh với tốc độ dưới 200 km / h (124 dặm / giờ), hãy xem Đường sắt cao tốc. </​div>​+<div class="​hatnote navigation-not-searchable" role="​note">"Tàu cao tốc" ​chuyển hướng đến đây. Đối với một bài viết về 'Tàu cao tốc' ​ở Vương quốc Anh, xem InterCity 125.</​div>​ 
 +<div class="​hatnote navigation-not-searchable" role="​note">​Đối với dịch vụ đường sắt nhanh với tốc độ dưới 200 km / h (124 dặm / giờ), hãy xem Đường sắt cao tốc.</​div>​ 
 +<div class="​thumb tright">​ 
 +<div class="​thumbinner"​ style="​width:​ 292px;"><​img class="​thumbimage"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Shinkansen_N700_with_Mount_Fuji.jpg/​290px-Shinkansen_N700_with_Mount_Fuji.jpg"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Shinkansen_N700_with_Mount_Fuji.jpg/​435px-Shinkansen_N700_with_Mount_Fuji.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Shinkansen_N700_with_Mount_Fuji.jpg/​580px-Shinkansen_N700_with_Mount_Fuji.jpg 2x" alt=""​ width="​290"​ height="​193"​ data-file-width="​5184"​ data-file-height="​3456"​ /></​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<b> Cao - Đường sắt tốc độ </b> là một loại phương tiện vận tải đường sắt hoạt động nhanh hơn đáng kể so với giao thông đường sắt truyền thống, sử dụng hệ thống tích hợp các toa xe chuyên dụng và đường ray chuyên dụng. Mặc dù không có tiêu chuẩn duy nhất áp dụng trên toàn thế giới, các đường mới vượt quá 250 km / giờ (160 dặm một giờ) và các đường hiện có vượt quá 200 km / giờ (120 dặm một giờ) được coi là tốc độ cao, với một số mở rộng Hệ thống đầu tiên như vậy bắt đầu hoạt động ở Nhật Bản vào năm 1964 và được biết đến rộng rãi như là tàu cao tốc. Tàu cao tốc thường hoạt động trên các đường ray tiêu chuẩn của đường ray hàn liên tục trên mặt đường được phân cách bằng cách kết hợp bán kính quay lớn trong thiết kế của nó.
  
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​292px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Shinkansen_N700_with_Mount_Fuji.jpg/​290px-Shinkansen_N700_with_Mount_Fuji.jpg"​ width="​290"​ height="​193"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Shinkansen_N700_with_Mount_Fuji.jpg/​435px-Shinkansen_N700_with_Mount_Fuji.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Shinkansen_N700_with_Mount_Fuji.jpg/​580px-Shinkansen_N700_with_Mount_Fuji.jpg 2x" data-file-width="​5184"​ data-file-height="​3456"/> ​ </​div></​div>​ +Nhiều quốc gia đã phát triển đường sắt tốc độ cao để kết nối các thành phố lớn, bao gồm Áo, Bỉ, Trung Quốc, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Uzbekistan. 
-<​p><​b>​ Cao - Đường sắt tốc độ </b> là một loại phương tiện vận tải đường sắt hoạt động nhanh hơn đáng kể so với giao thông đường sắt truyền thống, sử dụng hệ thống tích hợp các toa xe chuyên dụng và đường ray chuyên dụng. Mặc dù không có tiêu chuẩn duy nhất áp dụng trên toàn thế giới, các đường mới vượt quá 250 km / giờ (160 dặm một giờ) và các đường hiện có vượt quá 200 km / giờ (120 dặm một giờ) được coi là tốc độ cao, với một số mở rộng Hệ thống đầu tiên như vậy bắt đầu hoạt động ở Nhật Bản vào năm 1964 và được biết đến rộng rãi như là tàu cao tốc. Tàu cao tốc thường hoạt động trên các đường ray tiêu chuẩn của đường ray hàn liên tục trên mặt đường được phân cách bằng cách kết hợp bán kính quay lớn trong thiết kế của nó. +Chỉ có ở châu Âu, HSR mới vượt biên giới quốc tế. Trung Quốc có 22.000 km (14.000 dặm) ĐSCT tính đến cuối tháng 12 năm 2016, chiếm hai phần ba tổng số thế giới. <sup id="​cite_ref-Length_CN_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ 
-</​p><​p> ​Nhiều quốc gia đã phát triển đường sắt tốc độ cao để kết nối các thành phố lớn, bao gồm Áo, Bỉ, Trung Quốc, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Uzbekistan. +<​h2><​span id="​Definitions"​ class="​mw-headline">​ Định nghĩa ​</span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ 
-Chỉ có ở châu Âu, HSR mới vượt biên giới quốc tế. Trung Quốc có 22.000 km (14.000 dặm) ĐSCT tính đến cuối tháng 12 năm 2016, chiếm hai phần ba tổng số thế giới. <sup id="​cite_ref-Length_CN_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>+Nhiều định nghĩa cho cao- đường sắt tốc độ đang được sử dụng trên toàn thế giới.
  
-<h2><span class="mw-headline" ​id="Definitions"> ​Định nghĩa ​</span><span class="mw-editsection"><​span ​class="​mw-editsection-bracket"> [</span> sa <span class="mw-editsection-bracket">] </span></span></h2>+Chỉ thị Liên minh Châu Âu 96/48 / EC, Phụ lục 1 định nghĩa đường sắt cao tốc về: 
 +<dl> 
 +  <dd> 
 +<​ol>​ 
 + ​ <​li><​b>​ Cơ sở hạ tầng: </b> đường ray được thiết kế đặc biệt cho du lịch tốc độ cao hoặc được nâng cấp đặc biệt cho chuyến du lịch tốc độ cao.</​li>​ 
 + ​ <​li><​b>​ Giới hạn tốc độ tối thiểu: </b> Tốc độ tối thiểu 250 km / h (155 dặm / giờ) cho tốc độ cao <i> và </i> khoảng 200 km / h (124 dặm / giờ) trên các tuyến hiện có đã được nâng cấp đặc biệt. Điều này phải áp dụng cho ít nhất một phần của dòng. Cổ phiếu cán phải có thể đạt tốc độ tối thiểu 200 km / h (124 dặm / giờ) để được coi là tốc độ cao.</​li>​ 
 + ​ <​li><​b>​ Điều kiện vận hành: </b> Sản phẩm cán phải được thiết kế bên cạnh cơ sở hạ tầng để đảm bảo tính tương thích, an toàn và chất lượng <sup id="cite_ref-GeneralDefinition-EU_3-0" ​class="reference">[3]</sup></li> 
 +</​ol>​ 
 +</​dd>​ 
 +</​dl>​ 
 +Liên minh Đường sắt Quốc tế (UIC) xác định ba loại đường sắt tốc độ cao: <sup id="cite_ref-Pyrgidis_4-0" class="​reference">[4]</sup> 
 +<​dl>​ 
 + ​ <​dd><​b>​ Loại I </b> - Đường ray mới được thiết kế đặc biệt cho tốc độ cao, cho phép vận tốc tối đa tối thiểu 250 km / h (155 dặm một giờ)</​dd>​ 
 + ​ <​dd><​b>​ Loại II </b> - Đường ray hiện tại được nâng cấp đặc biệt cho tốc độ cao, cho phép vận tốc tối đa tối thiểu 200 km / h (124 dặm / giờ).</​dd>​ 
 + ​ <​dd><​b>​ Loại III </b> - Các tuyến đường hiện tại được nâng cấp đặc biệt cho tốc độ cao, cho phép vận tốc tối đa 200 km / h (124 dặm / giờ), nhưng với một số đoạn có tốc độ cho phép thấp hơn (ví dụ do hạn chế địhình, hoặc đi qua khu vực đô thị). 19659017] Định nghĩa thứ ba về tốc độ cao Đường sắt tốc độ cao thứ hai (Demiridis &amp; Pyrgidis 2012) yêu cầu thực hiện đồng thời hai điều kiện sau: <sup id="cite_ref-Pyrgidis_4-1" class="​reference">[4]</sup> 
 +<dl> 
 + ​ <​dd>​ 
 +<​ol>​ 
 + ​ <​li>​Tốc độ chạy tối đa có thể vượt quá 200 km h (124 dặm / giờ), hoặc 250 km / h (155 mph) đối với tốc độ rất cao,</li> 
 +  <li>Tốc độ chạy trung bình trên hành lang vượt quá 150 km h (93 dặm / giờ), hoặc 200 km / h (124 dặm / giờ) với tốc độ rất cao.</li> 
 +</​ol>​ 
 +</​dd>​ 
 +</​dl>​ 
 +UIC thích sử dụng "​định nghĩa"​ (số nhiều) bởi vì họ cho rằng không có định nghĩa chuẩn duy nhất của đường sắt tốc độ cao, thậm chí không sử dụng tiêu chuẩn các thuật ngữ ("​tốc độ cao" hoặc "tốc độ rất cao"). Họ sử dụng Chỉ thị EC Châu Âu 96/48, cho biết tốc độ cao là sự kết hợp của tất cả các yếu tố cấu thành hệ thống: cơ sở hạ tầng, cán và điều kiện vận hành. <sup id="​cite_ref-GeneralDefinition-EU_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ 
 +Liên minh Đường sắt Quốc tế nói rằng đường sắt cao tốc là một tập hợp các tính năng độc đáo, không chỉ đơn thuần là một chuyến tàu chạy trên một tốc độ cụ thể. Nhiều tàu thường được vận chuyển có thể lên tới 200 km / h (124 dặm một giờ) trong dịch vụ thương mại nhưng không được coi là tàu cao tốc. Chúng bao gồm Pháp SNCF Intercités và Đức DB IC.
  
-<p> Nhiều định nghĩa cho cao- đường sắt tốc độ đang được sử dụng trên toàn thế giới. +Đã chọn tiêu chí 200 ki lô mét mỗi giờ (120 mph) vì nhiều lý do; trên tốc độ này, tác động của khuyết tật hình học được tăng cường, độ bám đường giảm, sức đề kháng khí động học tăng lên rất nhiều, biến động áp suất trong đường hầm gây khó chịu cho hành khách, và nó trở nên khó khăn cho người lái xe để xác định tín hiệu theo dõi. <sup id="​cite_ref-Pyrgidis_4-2"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ giới hạn ở tốc độ dưới 200 km / h với giới hạn truyền thống là 79 dặm một giờ (127 km / h) ở Mỹ, 160 km / h (99 dặm / giờ) ở Đức và 125 dặm / giờ (201 km / h) ở Anh. Trên những tốc độ điều khiển tàu tích cực hoặc hệ thống kiểm soát tàu châu Âu trở thành cần thiết hoặc bắt buộc về mặt pháp lý.
-</​p><​p>​ Chỉ thị Liên minh Châu Âu 96/48 / EC, Phụ lục 1 định nghĩa đường sắt cao tốc về: +
-</​p>​ +
-<​dl><​dd><​ol><​li><​b>​ Cơ sở hạ tầng: </b> đường ray được thiết kế đặc biệt cho du lịch tốc độ cao hoặc được nâng cấp đặc biệt cho chuyến du lịch tốc độ cao. </​li>​ +
-<​li><​b>​ Giới hạn tốc độ tối thiểu: </b> Tốc độ tối thiểu 250 km / h (155 dặm / giờ) cho tốc độ cao <i> và </i> khoảng 200 km / h (124 dặm / giờ) trên các tuyến hiện có đã được nâng cấp đặc biệt. Điều này phải áp dụng cho ít nhất một phần của dòng. Cổ phiếu cán phải có thể đạt tốc độ tối thiểu 200 km / h (124 dặm / giờ) để được coi là tốc độ cao. </​li>​ +
-<​li><​b>​ Điều kiện vận hành: </b> Sản phẩm cán phải được thiết kế bên cạnh cơ sở hạ tầng để đảm bảo tính tương thích, an toàn và chất lượng <sup id="​cite_ref-GeneralDefinition-EU_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li></​ol></​dd></​dl><​p>​ Liên minh Đường sắt Quốc tế (UIC) xác định ba loại đường sắt tốc độ cao: <sup id="​cite_ref-Pyrgidis_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​ +
-<​dl><​dd><​b>​ Loại I </b> - Đường ray mới được thiết kế đặc biệt cho tốc độ cao, cho phép vận tốc tối đa tối thiểu 250 km / h (155 dặm một giờ) </​dd>​ +
-<​dd><​b>​ Loại II </b> - Đường ray hiện tại được nâng cấp đặc biệt cho tốc độ cao, cho phép vận tốc tối đa tối thiểu 200 km / h (124 dặm / giờ). </​dd>​ +
-<​dd><​b>​ Loại III </b> - Các tuyến đường hiện tại được nâng cấp đặc biệt cho tốc độ cao, cho phép vận tốc tối đa 200 km / h (124 dặm / giờ), nhưng với một số đoạn có tốc độ cho phép thấp hơn (ví dụ do hạn chế địa hình, hoặc đi qua khu vực đô thị). 19659017] Định nghĩa thứ ba về tốc độ cao Đường sắt tốc độ cao thứ hai (Demiridis &amp; Pyrgidis 2012) yêu cầu thực hiện đồng thời hai điều kiện sau: <sup id="​cite_ref-Pyrgidis_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​ +
-<​dl><​dd><​ol><​li>​ Tốc độ chạy tối đa có thể vượt quá 200 km / h (124 dặm / giờ), hoặc 250 km / h (155 mph) đối với tốc độ rất cao, </​li>​ +
-<li> Tốc độ chạy trung bình trên hành lang vượt quá 150 km / h (93 dặm / giờ), hoặc 200 km / h (124 dặm / giờ) với tốc độ rất cao. </li> </ol> </​dd></​dl><​p>​ UIC thích sử dụng &​quot;​định nghĩa&​quot;​ (số nhiều) bởi vì họ cho rằng không có định nghĩa chuẩn duy nhất của đường sắt tốc độ cao, thậm chí không sử dụng tiêu chuẩn các thuật ngữ (&​quot;​tốc độ cao&​quot;​ hoặc &​quot;​tốc độ rất cao&​quot;​). Họ sử dụng Chỉ thị EC Châu Âu 96/48, cho biết tốc độ cao là sự kết hợp của tất cả các yếu tố cấu thành hệ thống: cơ sở hạ tầng, cán và điều kiện vận hành. <sup id="​cite_ref-GeneralDefinition-EU_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ +
- Liên minh Đường sắt Quốc tế nói rằng đường sắt cao tốc là một tập hợp các tính năng độc đáo, không chỉ đơn thuần là một chuyến tàu chạy trên một tốc độ cụ thể. Nhiều tàu thường được vận chuyển có thể lên tới 200 km / h (124 dặm một giờ) trong dịch vụ thương mại nhưng không được coi là tàu cao tốc. Chúng bao gồm Pháp SNCF Intercités và Đức DB IC. +
-</​p><​p> ​Đã chọn tiêu chí 200 ki lô mét mỗi giờ (120 mph) vì nhiều lý do; trên tốc độ này, tác động của khuyết tật hình học được tăng cường, độ bám đường giảm, sức đề kháng khí động học tăng lên rất nhiều, biến động áp suất trong đường hầm gây khó chịu cho hành khách, và nó trở nên khó khăn cho người lái xe để xác định tín hiệu theo dõi. <sup id="​cite_ref-Pyrgidis_4-2"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ giới hạn ở tốc độ dưới 200 km / h với giới hạn truyền thống là 79 dặm một giờ (127 km / h) ở Mỹ, 160 km / h (99 dặm / giờ) ở Đức và 125 dặm / giờ (201 km / h) ở Anh. Trên những tốc độ điều khiển tàu tích cực hoặc hệ thống kiểm soát tàu châu Âu trở thành cần thiết hoặc bắt buộc về mặt pháp lý. +
-</​p><​p>​ Các tiêu chuẩn quốc gia trong nước có thể khác với các tiêu chuẩn quốc tế. +
-</​p>​ +
-<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ +
-<p> Đường sắt là hình thức vận chuyển đất nhanh đầu tiên và có độc quyền hiệu quả đối với lưu lượng hành khách đường dài cho đến khi phát triển xe hơi và máy bay vào đầu - thế kỷ 20. Tốc độ luôn luôn là một yếu tố quan trọng đối với đường sắt và họ liên tục cố gắng đạt được tốc độ cao hơn và giảm thời gian hành trình. Vận tải đường sắt vào cuối thế kỷ 19 không chậm hơn nhiều so với tàu tốc độ cao ngày nay và nhiều tuyến đường sắt thường xuyên hoạt động tương đối nhanh <i> thể hiện </i> tàu có tốc độ trung bình khoảng 100 km / h (62 dặm / giờ). ] Nghiên cứu ban đầu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ +
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1e/​STES-AEG_Versuchstriebwagen.jpg/​220px-STES-AEG_Versuchstriebwagen.jpg"​ width="​220"​ height="​153"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1e/​STES-AEG_Versuchstriebwagen.jpg/​330px-STES-AEG_Versuchstriebwagen.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1e/​STES-AEG_Versuchstriebwagen.jpg/​440px-STES-AEG_Versuchstriebwagen.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​555"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Người giữ kỷ lục 1903 của Đức </​div></​div></​div>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​First_experiments">​ Thí nghiệm đầu tiên </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ +
-<p> Phát triển đường sắt tốc độ cao đã bắt đầu Đức vào năm 1899 khi đường sắt nhà nước Phổ tham gia với mười công ty điện và kỹ thuật và điện khí hóa 72 km (45 dặm) của đường sắt thuộc sở hữu quân sự giữa Marienfelde và Zossen. Dòng sử dụng ba pha hiện tại ở mức 10 kilovolt và 45 Hz <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (September 2016)">​ dẫn nguồn cần thiết </​span></​i>​] </​sup>​ </​p><​p>​ Công ty Van der Zypen &amp; Charlier của Deutz, Cologne chế tạo hai toa tàu, một chiếc được trang bị với thiết bị điện từ Siemens-Halske,​ thiết bị thứ hai có thiết bị từ <i> Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft </i> (AEG), đã được thử nghiệm trên tuyến Marienfelde – Zossen trong năm 1902 và 1903. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (September 2016)">​ </​span></​i>​] </​sup>​ </​p><​p>​ Vào ngày 23 tháng 10 năm 1903, xe lửa trang bị S &amp; H đạt tốc độ 206,7 km / h (128,4 mph) và vào ngày 27 tháng 10, xe lửa AEG trang bị 210,2 km / h (130,6 dặm / giờ) <sup id="​cite_ref-wrf_sith_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Những đoàn tàu này đã chứng minh tính khả thi của đường sắt cao tốc điện; tuy nhiên, chuyến đi đường sắt cao tốc chạy bằng điện thường xuyên theo lịch trình vẫn còn hơn 30 năm nữa. +
-</​p>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​High-speed_aspirations">​ Khát vọng tốc độ cao </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ +
-<p> Sau sự đột phá của đường sắt điện, rõ ràng là cơ sở hạ tầng - đặc biệt là chi phí - cản trở sự ra đời của đường sắt cao tốc . Một số thảm họa xảy ra - trật bánh, va chạm trực tiếp trên đường ray đơn, va chạm với giao thông đường bộ tại các điểm giao cắt, vv Các luật vật lý đã nổi tiếng, tức là nếu tốc độ tăng gấp đôi, bán kính đường cong phải gấp bốn lần; điều tương tự cũng đúng với khoảng cách tăng tốc và phanh. +
-</​p>​ +
-<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​K%C3%A1roly_Zipernowsky.jpg/​170px-K%C3%A1roly_Zipernowsky.jpg"​ width="​170"​ height="​260"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​K%C3%A1roly_Zipernowsky.jpg/​255px-K%C3%A1roly_Zipernowsky.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​8/​8d/​K%C3%A1roly_Zipernowsky.jpg 2x" data-file-width="​340"​ data-file-height="​520"/> ​ </​div></​div>​ +
-<p> Năm 1891, kỹ sư Károly Zipernowsky đã đề xuất một tuyến đường cao tốc Vienna – Budapest, bị ràng buộc với các đoàn tàu điện ở tốc độ 250 km / h (160 dặm một giờ). Năm 1893 Tiến sĩ Wellington Adams đề xuất một không khí-line từ Chicago đến St Louis của 252 dặm (406 km). Với tốc độ chỉ 160 km / h (99 dặm một giờ), ông khiêm tốn hơn Zipernowsky - và thực tế hơn, theo General Electric. +
-</​p><​p>​ Có lẽ, tuyến đường cao tốc đầu tiên là đường sắt quân sự Marienfelde – Zossen dài 72 km (45 dặm), thuộc sở hữu của Đường sắt Quốc gia Phổ, và từ năm 1899 trên đường ray được dùng để thử nghiệm xe điện. +
-</​p>​ +
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​312px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​CNY_map.png/​310px-CNY_map.png"​ width="​310"​ height="​123"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​CNY_map.png/​465px-CNY_map.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​CNY_map.png/​620px-CNY_map.png 2x" data-file-width="​649"​ data-file-height="​257"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Bản đồ năm 1907 cho thấy đường sắt điện không dây Chicago-New York dự kiến ​​</​div></​div></​div>​ +
-<p> Alexander C. Miller có tham vọng lớn hơn. Năm 1906, ông đã triển khai dự án Đường sắt không dây điện <i> Chicago-New York </i> để giảm thời gian chạy giữa hai thành phố lớn xuống còn 10 giờ bằng cách sử dụng đầu máy điện 160 km / h (99 dặm một giờ). Sau bảy năm nỗ lực, tuy nhiên, chưa đầy 50 km (31 dặm) đường ray-thẳng đã được hoàn thành. Một phần của đường dây vẫn được sử dụng như một trong những người nội bộ cuối cùng ở Mỹ. +
-</​p>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​High-speed_interurbans">​ Liên bang tốc độ cao </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ +
-<p> Ở Mỹ, một số người trong vùng (ví dụ xe điện hoặc xe điện chạy từ thành phố này đến thành phố) vào đầu thế kỷ 20 là rất cao -tốc độ cho thời gian của họ (cũng châu Âu đã và vẫn có một số người ở vùng ngoại ô). Một số công nghệ đường sắt tốc độ cao có nguồn gốc của họ trong lĩnh vực interurban. +
-</​p><​p>​ Năm 1903 - 30 năm trước khi đường sắt thông thường bắt đầu sắp xếp các chuyến tàu của họ - các quan chức của Triển lãm Mua hàng Louisiana đã tổ chức Ủy ban Kiểm tra Đường sắt Điện để tiến hành một loạt các thử nghiệm để phát triển thiết kế thân xe giúp giảm sức cản của gió ở tốc độ cao . Một loạt các xét nghiệm đã được tiến hành. Năm 1905, Công ty Ô tô St. Louis chế tạo một chiếc xe lửa dành cho trùm leo Henry E. Huntington, có khả năng đạt tốc độ 160 km / h (100 dặm một giờ). Một khi nó chạy 32 km (20 dặm) giữa Los Angeles và Long Beach trong 15 phút, tốc độ trung bình 130 km / h (80 dặm một giờ). Tuy nhiên, nó quá nặng so với phần lớn các bài hát, vì vậy Công ty Cincinnati Car Company, J.G.Brill và những người khác đi tiên phong trong việc xây dựng các công trình nhẹ, sử dụng hợp kim nhôm và bogies cấp thấp có thể hoạt động trơn tru ở tốc độ cực cao trên đường ray thô. Động cơ được thiết kế của Westinghouse và General Electric đủ nhỏ gọn để được lắp trên bogies. Từ năm 1930 trở đi, Quỷ đỏ từ Công ty Xe hơi Cincinnati và một số xe lửa liên tỉnh khác đạt lưu lượng giao thông thương mại khoảng 145 km / h (90 mph). Quỷ đỏ chỉ nặng 22 tấn mặc dù họ có thể chứa 44 hành khách. +
-</​p><​p>​ Nghiên cứu đường hầm gió rộng - lần đầu tiên trong ngành công nghiệp đường sắt - được thực hiện trước J.G.Brill vào năm 1931 đã chế tạo những chiếc xe Bullet cho Philadelphia và Western Railroad (P &amp; W). Chúng có khả năng chạy ở tốc độ 148 km / h (92 dặm một giờ). <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ Đường dây tốc độ cao Norristown của P &amp; W vẫn đang được sử dụng, gần 110 năm sau khi P &amp; W vào năm 1907 mở tuyến đường đôi Upper Darby – Strafford của họ mà không qua một đường nào với đường bộ hoặc đường sắt khác . </​p>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Early_German_high-speed_network">​ Mạng lưới tốc độ cao đầu tiên của Đức </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ +
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Bundesarchiv_Bild_102-14151%2C_%22Fliegender_Hamburger%22%2C_DRG_778.jpg/​220px-Bundesarchiv_Bild_102-14151%2C_%22Fliegender_Hamburger%22%2C_DRG_778.jpg"​ width="​220"​ height="​154"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Bundesarchiv_Bild_102-14151%2C_%22Fliegender_Hamburger%22%2C_DRG_778.jpg/​330px-Bundesarchiv_Bild_102-14151%2C_%22Fliegender_Hamburger%22%2C_DRG_778.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Bundesarchiv_Bild_102-14151%2C_%22Fliegender_Hamburger%22%2C_DRG_778.jpg/​440px-Bundesarchiv_Bild_102-14151%2C_%22Fliegender_Hamburger%22%2C_DRG_778.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​560"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Hamburger Fliegender Đức </​div></​div></​div>​ +
-<p> Vào ngày 15 tháng 5 năm 1933, Deutsche Công ty Reichsbahn-Gesellschaft giới thiệu sản phẩm &​quot;​Fliegender Hamburger&​quot;​ chạy bằng diesel thường xuyên giữa Hamburg và Berlin (286 km hoặc 178 dặm), qua đó đạt được tốc độ tối đa mới cho dịch vụ thông thường, tốc độ tối đa 160 km / h (99 mph). Tàu này là một đơn vị đa năng được sắp xếp hợp lý, mặc dù là động cơ diesel và sử dụng các bogies Jakobs. +
-</​p><​p>​ Tiếp nối thành công của tuyến Hamburg, tàu Henschel-Wegmann chạy bằng hơi nước được phát triển và đưa vào hoạt động vào tháng 6 năm 1936 để phục vụ từ Berlin đến Dresden, với tốc độ tối đa 160 km / h (99 dặm một giờ). Ngẫu nhiên không có dịch vụ xe lửa vì việc hủy chuyến tàu tốc hành này vào năm 1939 đã đi giữa hai thành phố trong một thời gian nhanh hơn vào năm 2018 <sup class="​plainlinks noexcerpt noprint asof-tag update"​ style="​display:​none;">​[update]</​sup>​. +
-</​p><​p>​ Sự phát triển hơn nữa cho phép sử dụng &​quot;​Fliegenden Züge&​quot;​ (tàu bay) trên một mạng lưới đường sắt trên khắp nước Đức. <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup>​ +
- &​quot;​Diesel-Schnelltriebwagen-Netz&​quot;​ đã được lên kế hoạch từ năm 1934 nhưng nó chưa bao giờ đạt đến quy mô dự kiến . +
-</​p><​p>​ Tất cả các dịch vụ tốc độ cao dừng lại vào tháng 8 năm 1939 ngay trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​p>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​American_Streamliners">​ American Streamliners </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ +
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​Twin_Cities_Zephyr_Oregon_Illinois_early_1940s.jpg/​220px-Twin_Cities_Zephyr_Oregon_Illinois_early_1940s.jpg"​ width="​220"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​Twin_Cities_Zephyr_Oregon_Illinois_early_1940s.jpg/​330px-Twin_Cities_Zephyr_Oregon_Illinois_early_1940s.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​Twin_Cities_Zephyr_Oregon_Illinois_early_1940s.jpg/​440px-Twin_Cities_Zephyr_Oregon_Illinois_early_1940s.jpg 2x" data-file-width="​1150"​ data-file-height="​763"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Burlington <i> Zephyr </i> passenger </​div></​div></​div>​ +
-<p> Vào ngày 26 tháng 5 năm 1934, một năm sau khi Fliegender Hamburger giới thiệu, Đường sắt Burlington thiết lập một kỷ lục tốc độ trung bình trên quãng đường dài với tàu mới được sắp xếp hợp lý của họ, Zephyr, với tốc độ 124 km / h (77 dặm một giờ) với đỉnh cao 185 km / h (115 dặm / giờ). Zephyr được làm bằng thép không gỉ và, giống như bánh mì kẹp thịt Fliegender, được trang bị động cơ diesel, có khớp nối với các bosies Jacobs, và có thể đạt tốc độ thương mại 160 km / h (99 mph). +
-</​p><​p>​ Tuyến mới được khánh thành vào ngày 11 tháng 11 năm 1934, đi giữa thành phố Kansas và Lincoln, nhưng với tốc độ thấp hơn kỷ lục, tốc độ trung bình 74 km / h (46 dặm / giờ). <sup id="​cite_ref-meanspeed1_16-0"​ class="​reference">​ [16] </​sup>​ [19659005] Vào năm 1935, đường Milwaukee giới thiệu dịch vụ Morning Hiawatha, được vận chuyển với tốc độ 160 km / h (99 dặm một giờ) bằng đầu máy hơi nước. Đây là những chiếc tàu &​quot;​tốc độ cao&​quot;​ cuối cùng sử dụng năng lượng hơi nước. Năm 1936, thành phố Twin Zephyr đi vào hoạt động, từ Chicago đến Minneapolis,​ với tốc độ trung bình 101 km / h (63 dặm / giờ). <sup id="​cite_ref-meanspeed2_17-0"​ class="​reference">​ [17] </​sup>​ </​p><​p>​ hoặc thậm chí tốt hơn so với những người kế thừa Amtrak hiện đại, được giới hạn ở tốc độ tối đa 127 km / h (79 mph) trên hầu hết mạng. +
-</​p>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Italian_electric_and_the_last_steam_record">​ Điện Ý và bản ghi hơi nước cuối cùng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ +
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​Rimessa_ferroviaria_pistoia_61.jpg/​220px-Rimessa_ferroviaria_pistoia_61.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​Rimessa_ferroviaria_pistoia_61.jpg/​330px-Rimessa_ferroviaria_pistoia_61.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​Rimessa_ferroviaria_pistoia_61.jpg/​440px-Rimessa_ferroviaria_pistoia_61.jpg 2x" data-file-width="​3872"​ data-file-height="​2592"/> ​ </​div></​div>​ +
-<p> Dịch vụ tốc độ cao của Đức được theo sau tại Ý vào năm 1938 với một thiết bị điện ETR 200, được thiết kế cho 200 km / h (120 dặm / giờ), giữa Bologna và Naples. Nó cũng đạt 160 km / h (99 dặm / giờ) trong dịch vụ thương mại, và đạt kỷ lục tốc độ trung bình trên thế giới là 203 km / h (126 dặm / giờ) gần Milan vào năm 1938. +
-</​p><​p>​ Tại Anh cùng năm, đầu máy hơi nước được sắp xếp hợp lý <i> Mallard </i> đạt được kỷ lục tốc độ thế giới chính thức về đầu máy hơi nước ở mức 202,58 km / h (125,88 mph). Các động cơ đốt và nồi hơi bên ngoài trên đầu máy hơi nước lớn, nặng và tốn thời gian và công sức để duy trì, và những ngày hơi nước cho tốc độ cao được đánh số. +
-Năm 1945, một kỹ sư người Tây Ban Nha, Alejandro Goicoechea, đã phát triển một tàu có khớp nối hợp lý có thể chạy trên các tuyến đường hiện có ở tốc độ cao hơn so với hành khách đương đại xe lửa. Điều này đã đạt được bằng cách cung cấp đầu máy và xe hơi với một hệ thống trục duy nhất sử dụng một bộ trục cho mỗi đầu xe, được kết nối bằng bộ ghép Y-bar. Trong số các ưu điểm khác, trung tâm khối lượng chỉ bằng một nửa cao như thường lệ <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup> ​ Hệ thống này trở nên nổi tiếng dưới tên Talgo (Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol), và trong nửa thế kỷ là nhà cung cấp chính của Tây Ban Nha tốc độ cao xe lửa. +
-</​p>​ +
-<​h4><​span id="​First_above_300km.2Fh_developments"/><​span class="​mw-headline"​ id="​First_above_300km/​h_developments">​ Đầu tiên trên 300km / h phát triển </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ +
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​SNCF_CC_7102_Pk42_Le_Mee_sur_Seine.jpg/​220px-SNCF_CC_7102_Pk42_Le_Mee_sur_Seine.jpg"​ width="​220"​ height="​150"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​SNCF_CC_7102_Pk42_Le_Mee_sur_Seine.jpg/​330px-SNCF_CC_7102_Pk42_Le_Mee_sur_Seine.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​SNCF_CC_7102_Pk42_Le_Mee_sur_Seine.jpg/​440px-SNCF_CC_7102_Pk42_Le_Mee_sur_Seine.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​544"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Pháp CC 7100, 1955 giữ kỷ lục </​div></​div></​div>​ +
-<p> Vào đầu những năm 1950, đường sắt quốc gia Pháp bắt đầu nhận được sức mạnh mới của họ CC 7100 đầu máy điện, và bắt đầu nghiên cứu và đánh giá chạy ở tốc độ cao hơn. Năm 1954, chiếc CC 7121 chở một chuyến tàu đầy đủ đạt kỷ lục 243 km / h (151 mph) trong một thử nghiệm trên đường tiêu chuẩn. Năm sau, hai đầu máy điện được điều chỉnh đặc biệt, CC 7107 và nguyên mẫu BB 9004, đã phá vỡ kỷ lục tốc độ trước đó, đạt tốc độ 320 km / h (200 dặm một giờ) và 331 km / h (206 dặm / giờ), một lần nữa trên đường tiêu chuẩn. [19659082] Lần đầu tiên, vượt quá 300 km / h (190 dặm / giờ), cho phép ý tưởng về các dịch vụ tốc độ cao hơn được phát triển và các nghiên cứu kỹ thuật tiếp tục được bắt đầu. Đặc biệt, trong các bản ghi năm 1955, một dao động săn bắn nguy hiểm, sự lắc lư của các bogies dẫn đến sự bất ổn động và sự trật bánh tiềm năng đã được phát hiện. Vấn đề này đã được giải quyết bởi <i> yaw dampers </i> cho phép chạy an toàn ở tốc độ cao hiện nay. Nghiên cứu cũng được thực hiện về &​quot;​khai thác hiện tại&​quot;​ <​i><​span title="​The text near this tag may need clarification or removal of jargon. (November 2015)">​ <​i><​span title="​The text near this tag may need clarification or removal of jargon. (November 2015)">​ làm rõ </​span></​i>​] </​sup>​ ở tốc độ cao bởi các bản vẽ, đã được giải quyết 20 năm sau bởi nguyên mẫu của Zébulon TGV. +
-</​p>​ +
-<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Breakthrough:​_Shinkansen">​ Đột phá: Shinkansen </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ +
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​Model_3000_SE_of_Odakyu_Electric_Railway.JPG/​220px-Model_3000_SE_of_Odakyu_Electric_Railway.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​Model_3000_SE_of_Odakyu_Electric_Railway.JPG/​330px-Model_3000_SE_of_Odakyu_Electric_Railway.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​Model_3000_SE_of_Odakyu_Electric_Railway.JPG/​440px-Model_3000_SE_of_Odakyu_Electric_Railway.JPG 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/> ​ </​div></​div>​ +
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​0_series_Yurakucho_19670505.jpg/​220px-0_series_Yurakucho_19670505.jpg"​ width="​220"​ height="​135"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​0_series_Yurakucho_19670505.jpg/​330px-0_series_Yurakucho_19670505.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​0_series_Yurakucho_19670505.jpg/​440px-0_series_Yurakucho_19670505.jpg 2x" data-file-width="​1020"​ data-file-height="​628"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Dòng tàu Shinkansen số 0 ban đầu. Được giới thiệu vào năm 1964, nó đạt tốc độ 210 km / h (130 dặm / giờ). </​div></​div></​div>​ +
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c2/​E6-E5-Coupling_in_omiya_20130320.jpg/​220px-E6-E5-Coupling_in_omiya_20130320.jpg"​ width="​220"​ height="​151"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c2/​E6-E5-Coupling_in_omiya_20130320.jpg/​330px-E6-E5-Coupling_in_omiya_20130320.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c2/​E6-E5-Coupling_in_omiya_20130320.jpg/​440px-E6-E5-Coupling_in_omiya_20130320.jpg 2x" data-file-width="​4920"​ data-file-height="​3380"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Mô hình Shinkansen E6 và E5 </​div></​div></​div>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Japanese_research_and_development">​ Nghiên cứu và phát triển của Nhật Bản </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ +
-<p> Với khoảng 45 triệu người sống trong hành lang Tokyo - Osaka đông đúc, tắc nghẽn đường bộ và đường sắt trở thành một vấn đề nghiêm trọng sau Thế chiến II, và chính phủ Nhật Bản bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về một dịch vụ đường sắt cao tốc mới. +
-</​p><​p>​ Nhật Bản vào những năm 1950 là một quốc gia đông dân, nguồn lực hạn chế vì lý do an ninh không muốn nhập khẩu xăng dầu, nhưng cần một cách để vận chuyển hàng triệu người trong và giữa các thành phố. +
-</​p><​p>​ Các kỹ sư Đường sắt Quốc gia Nhật Bản (JNR) sau đó bắt đầu nghiên cứu sự phát triển của dịch vụ vận chuyển hàng loạt thông thường tốc độ cao. Năm 1955, họ đã có mặt tại Đại hội Công nghệ điện của Lille ở Pháp, và trong một chuyến thăm kéo dài 6 tháng, kỹ sư trưởng của JNR đã đi cùng phó giám đốc Marcel Tessier tại DETE (bộ phận nghiên cứu lực kéo của SNCF Electric) <sup id="​cite_ref-douviensTGV_19-1"​ class="​reference">​[19]</​sup> ​ đến Nhật Bản với một số ý tưởng và công nghệ mà họ sẽ sử dụng trên các chuyến tàu tương lai của họ, bao gồm dòng xoay chiều cho lực kéo đường sắt, và thước đo tiêu chuẩn quốc tế <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (March 2014)">​ citation cần thiết </​span></​i>​] </​sup></​p>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​First_narrow-gauge_Japanese_high-speed_service">​ dịch vụ tốc độ cao </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ +
-<p> Năm 1957, các kỹ sư tại đường sắt điện Odakyu riêng ở khu vực Greater Tokyo đã ra mắt dòng sản phẩm EMU Odakyu 3000 SE. EMU này thiết lập kỷ lục thế giới cho các tàu cỡ hẹp ở tốc độ 145 km / h (90 dặm một giờ), giúp các kỹ sư Odakyu tin tưởng rằng họ có thể xây dựng các chuyến tàu nhanh hơn và an toàn hơn ở máy đo tiêu chuẩn. Các đường ray Nhật Bản ban đầu thường sử dụng khổ hẹp, nhưng độ ổn định tăng lên bằng cách mở rộng đường ray đến khổ tiêu chuẩn sẽ làm cho đường sắt tốc độ rất đơn giản hơn nhiều, và do đó thước đo tiêu chuẩn được áp dụng cho dịch vụ tốc độ cao. Với ngoại lệ duy nhất của Nga, Phần Lan và Uzbekistan (nơi sử dụng đồng hồ rộng hơn), tất cả các tuyến đường sắt cao tốc trên thế giới vẫn là thước đo tiêu chuẩn, ngay cả ở những quốc gia có thước đo ưu tiên cho các dòng cũ. +
-</​p>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​A_new_train_on_a_new_line">​ Một chuyến tàu mới trên một tuyến mới </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ +
-<p> Tuyến mới, có tên Shinkansen (nghĩa là <i> đường trục chính mới </i>) sẽ cung cấp một tuyến mới, 25 Đồng hồ đo tiêu chuẩn rộng hơn%, đường ray hàn liên tục giữa Tokyo và Osaka sử dụng cổ phiếu cán mới, được thiết kế với tốc độ 250 km / h (160 dặm / giờ). Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới, trong khi hỗ trợ dự án, coi thiết kế của thiết bị là chưa được chứng minh cho tốc độ đó, và thiết lập tốc độ tối đa là 210 km / h (130 mph). <sup id="​cite_ref-douviensTGV_19-2"​ class="​reference">​ [19] </​sup>​ </​p><​p>​ Sau khi kiểm tra tính khả thi ban đầu, kế hoạch đã được theo dõi nhanh và xây dựng đoạn đầu tiên của tuyến bắt đầu vào ngày 20 tháng 4 năm 1959. <sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup> ​ Năm 1963, trên đường đua mới, chạy thử nghiệm đạt tốc độ tối đa 256 km / h (159 mph). Năm năm sau khi bắt đầu công trình xây dựng, vào tháng 10 năm 1964, ngay trong thời gian diễn ra Thế Vận hội, đường sắt cao tốc hiện đại đầu tiên, tàu Tōkaidō Shinkansen, được mở giữa hai thành phố. +
-</​p><​p>​ Tàu Shinkansen đầu tiên, Shinkansen 0 Series, được xây dựng bởi Kawasaki Heavy Industries - bằng tiếng Anh thường được gọi là &​quot;​Bullet Trains&​quot;,​ sau tên tiếng Nhật ban đầu <i> Dangan Ressha </​i><​span style="​font-weight:​ normal"> ​ (<span lang="​ja">​ 弾 丸 列車 </​span>​ ) </​span>​ — đã xếp hạng các chuyến tàu nhanh trước đó trong dịch vụ thương mại. Họ đi qua khoảng cách 515 km (320 dặm) trong 3 giờ 10 phút, đạt tốc độ tối đa 210 km / h (130 dặm / giờ) và duy trì tốc độ trung bình 162,8 km / h (101,2 dặm / giờ) với các điểm dừng ở Nagoya và Kyoto. +
-</​p>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​High-speed_rail_for_the_masses">​ Đường sắt tốc độ cao cho quần chúng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ +
-<p> Tốc độ chỉ là một phần của cuộc cách mạng Shinkansen: Shinkansen cung cấp đường sắt cao tốc đi lại với quần chúng. Tàu đầu tiên <i> Bullet </i> có 12 ô tô và các phiên bản sau lên tới 16, <sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup> ​ và tàu hai tầng tăng thêm sức tải. <sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​ [23] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​ [24] </​sup>​ </​p><​p>​ Sau ba năm, hơn 100 triệu hành khách đã sử dụng xe lửa, và các cột mốc của một tỷ hành khách đầu tiên đã đạt được trong năm 1976. trong năm 1972, dòng đã được mở rộng thêm 161 km (100 dặm), và việc xây dựng thêm đã dẫn đến mạng lưới mở rộng lên 2.616 km (1.626 dặm) tính đến tháng 3 năm 2015, với thêm 548 km (341 dặm) phần mở rộng hiện đang được xây dựng và mở cửa trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2016 đến năm 2035. Sự bảo trợ tích lũy trên toàn bộ hệ thống kể từ năm 1964 là hơn 10 tỷ đồng, tương đương với khoảng 140% dân số thế giới, mà không có một tử vong hành khách tàu duy nhất. (19659005] Từ khi được giới thiệu, hệ thống Shinkansen của Nhật Bản đã được cải tiến liên tục, không chỉ tăng tốc độ dòng. Hơn một chục mẫu xe lửa đã được sản xuất, giải quyết các vấn đề đa dạng như tiếng ồn bùng nổ đường hầm, rung động, kéo khí động học, dây chuyền bảo trợ thấp hơn (&​quot;​Mini shinkansen&​quot;​),​ động đất và bão an toàn, khoảng cách phanh, vấn đề do tuyết và tiêu thụ năng lượng (19659113] Châu Âu và Bắc Mỹ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ +
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​103_224%2BTEE_DDM.jpg/​220px-103_224%2BTEE_DDM.jpg"​ width="​220"​ height="​150"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​103_224%2BTEE_DDM.jpg/​330px-103_224%2BTEE_DDM.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​103_224%2BTEE_DDM.jpg/​440px-103_224%2BTEE_DDM.jpg 2x" data-file-width="​2576"​ data-file-height="​1753"/> ​ </​div></​div>​ +
-<​h4><​span id="​First_demonstrations_at_200_km.2Fh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​First_demonstrations_at_200_km/​h">​ Cuộc biểu tình đầu tiên với tốc độ 200 km / h </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ Chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ +
-<p> Ở châu Âu, đường sắt tốc độ cao bắt đầu trong Hội chợ vận tải quốc tế tại Munich vào tháng 6 năm 1965, khi Tiến sĩ Öpfering, giám đốc Deutsche Bundesbahn (Đường sắt Liên bang Đức) thực hiện 347 cuộc biểu tình tại 200 km / h (120 dặm một giờ) giữa Munich và Augsburg bởi DB Class 103 xe lửa kéo dài. Cùng năm đó, Aérotrain, một mẫu xe lửa một ray của tàu lượn siêu tốc của Pháp, đạt tốc độ 200 km / h (120 dặm một giờ) trong những ngày hoạt động. <sup id="​cite_ref-douviensTGV_19-3"​ class="​reference">​[19]</​sup></​p>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Le_Capitole"><​i>​ Le Capitole </i> </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ +
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​CapitoleAusterlitz1.jpg/​220px-CapitoleAusterlitz1.jpg"​ width="​220"​ height="​163"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​CapitoleAusterlitz1.jpg/​330px-CapitoleAusterlitz1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​CapitoleAusterlitz1.jpg/​440px-CapitoleAusterlitz1.jpg 2x" data-file-width="​475"​ data-file-height="​353"/> ​ </​div></​div>​ +
-<p> Sau khi giới thiệu thành công chiếc Shinkansen Nhật Bản vào năm 1964, với tốc độ 210 km / h, các cuộc biểu tình của Đức lên đến 200 km / h (120 dặm / giờ) vào năm 1965, và chiếc Aérotrain được trang bị động cơ phản lực </​sup>​ </​p><​p>​ Năm 1966, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Pháp Edgard Pisani đã tham khảo ý kiến ​​các kỹ sư và đưa Đường sắt Quốc gia Pháp lên 12 tháng để nâng tốc độ lên 200 km / h (120 dặm một giờ) <sup id="​cite_ref-douviensTGV_19-5"​ class="​reference">​[19]</​sup> ​ Đường cổ điển Paris – Toulouse được chọn và được trang bị để hỗ trợ 200 km / h (120 dặm / giờ) thay vì 140 km / h (87 dặm / giờ). Một số cải tiến đã được thiết lập, đáng chú ý là hệ thống tín hiệu, sự phát triển của hệ thống báo hiệu &​quot;​in-cab&​quot;​ trên tàu, và sửa đổi đường cong. +
-</​p><​p>​ Năm sau, tháng 5 năm 1967, một chuyến bay thường xuyên với tốc độ 200 km / h (120 mph) đã được khánh thành bởi chiếc TEE <i> Le Capitole </i> giữa Paris và Toulouse, với các đầu máy xe lửa đầu kéo SNCF Class BB 9200 được điều chỉnh đặc biệt xe ô tô UIC cổ điển, và một màu đỏ đầy đủ. <sup id="​cite_ref-douviensTGV_19-6"​ class="​reference">​ [19] </​sup>​ </​p><​p>​ Đồng thời, mẫu thử Aérotrain 02 đạt 345 km / h (214 dặm / giờ) trên một đường thử nghiệm nửa quy mô. Năm 1969, nó đạt được 422 km / h (262 dặm một giờ) trên cùng một đường đua. Vào ngày 5 tháng 3 năm 1974, chiếc nguyên mẫu thương mại toàn diện Aérotrain I80HV, được trang bị động cơ phản lực, đạt 430 km / h (270 dặm / giờ). <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (February 2018)">​ dẫn nguồn </​span></​i>​] </​sup></​p>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​US_Metroliner_trains">​ US Metroliner trains </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ +
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Metroliner1968.jpg/​220px-Metroliner1968.jpg"​ width="​220"​ height="​149"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Metroliner1968.jpg/​330px-Metroliner1968.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Metroliner1968.jpg/​440px-Metroliner1968.jpg 2x" data-file-width="​1079"​ data-file-height="​731"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Tàu điện ngầm được phát triển ở Mỹ để phục vụ nhanh chóng giữa New York và Washington, DC </​div></​div></​div>​ +
-<p> Ở Hoa Kỳ, sau khi thành lập Shinkansen tốc độ cao đầu tiên của Nhật Bản, Chủ tịch Lyndon B. Johnson là một phần trong các sáng kiến ​​xây dựng cơ sở hạ tầng của Great Society đã yêu cầu Quốc hội xây dựng một cách để tăng tốc độ trên đường sắt. <sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[27]</​sup> ​ Đại hội đã đưa ra Đạo luật vận tải mặt đất tốc độ cao năm 1965 với sự hỗ trợ lưỡng cực và giúp tạo ra Metroliner thông thường dịch vụ mới giữa New York City, Philadelphia và Washington, DC Tuyến mới được khánh thành vào năm 1969, với tốc độ tối đa 200 km / h (120 dặm một giờ) và trung bình 145 km / h (90 dặm một giờ) dọc theo tuyến đường, với chuyến đi thời gian ít nhất là 2 giờ 30 phút <sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​[28]</​sup> ​ Trong một cuộc cạnh tranh năm 1967 với một chiếc Metroliner được GE hỗ trợ trên đường chính của Penn Central, Tập đoàn máy bay United TurboTrain lập kỷ lục 275 km / h (171 mph). <sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup></​p>​ +
-<​h4><​span id="​United_Kingdom.2C_Italy_and_Germany"/><​span class="​mw-headline"​ id="​United_Kingdom,​_Italy_and_Germany">​ Vương quốc Anh, Ý và Đức </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ Chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ +
-<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​British_Rail_Class_43_at_Chesterfield.jpg/​220px-British_Rail_Class_43_at_Chesterfield.jpg"​ width="​220"​ height="​151"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​British_Rail_Class_43_at_Chesterfield.jpg/​330px-British_Rail_Class_43_at_Chesterfield.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​British_Rail_Class_43_at_Chesterfield.jpg/​440px-British_Rail_Class_43_at_Chesterfield.jpg 2x" data-file-width="​1440"​ data-file-height="​989"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ InterCity Anh 125 </​div></​div></​div>​ +
-<p> Năm 1976, British Rail giới thiệu một dịch vụ tốc độ cao có thể đạt 201 km / h (125 dặm một giờ) bằng cách sử dụng bộ tàu điện diesel InterCity 125 dưới tên thương hiệu của tàu cao tốc (HST). Đây là chuyến tàu chạy bằng động cơ diesel chạy nhanh nhất trong dịch vụ thường xuyên và nó được cải thiện dựa trên tốc độ và gia tốc 160 km / h (100 dặm / giờ) về tốc độ và gia tốc. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ <​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (December 2014)">​ citation cần thiết </​span></​i>​] </​sup>​ bộ đa phương tiện có thể đảo ngược có ô tô chạy điện ở cả hai đầu và hình thành ô tô chở khách cố định giữa chúng. Thời gian hành trình giảm một giờ, ví dụ trên tuyến chính East Coast, và số hành khách tăng lên. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (December 2014)">​ dẫn nguồn </​span></​i>​] </​sup>​ </​p><​p>​ Năm sau, năm 1977, Đức cuối cùng được giới thiệu một tuyến mới với tốc độ 200 km / h (120 dặm một giờ), trên tuyến Munich-Augsburg. Cùng năm đó, Italy đã khánh thành tuyến tốc độ cao châu Âu đầu tiên, <i> Direttissima </i> giữa Roma và Florence, được thiết kế với tốc độ 250 km / h (160 dặm / giờ), nhưng được FS E444 sử dụng để đào tạo với vận tốc 200 km / h (120 mph). Năm nay cũng chứng kiến ​​sự từ bỏ vì những lý do chính trị của dự án Aérotrain, ủng hộ TGV. +
-</​p>​ +
-<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Evolution_in_Europe">​ Tiến hóa ở châu Âu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​+
  
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​France">​ Pháp </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ +Các tiêu chuẩn quốgia trong nước có thể khác vớcác tiêu chuẩquốtế
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​TGV001.JPG/​220px-TGV001.JPG"​ width="​220"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​TGV001.JPG/​330px-TGV001.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​TGV001.JPG/​440px-TGV001.JPG 2x" data-file-width="​3008"​ data-file-height="​2000"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Một chiếxe đin của nguyên mẫu tuabin khí &​quot;​TGV 001 &​quot;</​div></​div></​div>​ +<h2><span id="History" class="​mw-headline"> ​Lịch ​sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Gare_de_Lyon_TGV_orange.jpg/​220px-Gare_de_Lyon_TGV_orange.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Gare_de_Lyon_TGV_orange.jpg/​330px-Gare_de_Lyon_TGV_orange.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Gare_de_Lyon_TGV_orange.jpg/​440px-Gare_de_Lyon_TGV_orange.jpg 2x" data-file-width="​3599"​ data-file-height="​2399"/> ​ </​div></​div>​ +Đường ​sắt là hình thức vận chuyển đấnhanh đtiên và có độc ​quyền hiệquả đi với lưu lượng ​hành khách ​đường ​dài cho đến khi phát triển xe và máy bay vào đầu - thế kỷ 20. Tốc độ luôn luôn là một yếtố quan trọng đối với đường sắt và họ liên tục cố gắng đạt được tốc độ cao hơn và giảm ​thời gian hành trìnhVận ti đường svào cuối thế kỷ 19 không ​chậm hơn nhiều so với tàu tốc độ cao ngày nay và nhiều tuyến đường sắt thường ​xuyên ​hoạt động tương đnhanh <ithể hiện </i> tàu có tốc độ trung bình khoảng 100 km / h (62 dặm giờ). ​] Nghiên cứu ban đầu ​<span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span> ​chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ 
-<div class="​thumb tright"​><div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​TGV_World_Speed_Record_574_km_per_hour.jpg/​220px-TGV_World_Speed_Record_574_km_per_hour.jpg"​ width="​220"​ height="147" ​class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​TGV_World_Speed_Record_574_km_per_hour.jpg/​330px-TGV_World_Speed_Record_574_km_per_hour.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​TGV_World_Speed_Record_574_km_per_hour.jpg/​440px-TGV_World_Speed_Record_574_km_per_hour.jpg 2x" data-file-width="​3872"​ data-file-height="​2592"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ TGV ở 574 km / h (357 dặm / giờ) năm 2007 </​div></​div></​div>​ +<div class="​thumb tright">​ 
-<​h5><​span ​class="​mw-headline" id="​High-speed_rail_research"> ​Nghiên cứu đường ​sắt tốc độ cao </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span> ​chỉnh ​sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h5+<div class="​thumbinner"​ style="​width:​ 222px;">​
-<p> Theo dõi hồ sơ năm 1955, hai bộ phận của SNCF bắt đầu nghiên ​cứu các dịch ​vụ tốc độ cao. Năm 1964, DETMT (bộ phận nghiên cứlực kéo động cơ xăng của SNCF) đã nghiên cứviệc sử dụng tuabin khí: một toa tàu chạy bằng diesel ​được sửa đổbằng tuabin khí và được gọi là &​quot;​TGV&​quot;​ (Turbotrain Grande Vitesse). <sup id="​cite_ref-douviensTGV_19-7"​ class="​reference">​[19]</​sup> ​ Nó đạt 230 km / h (140 mph) vào năm 1967, và phục ​vụ như là một cơ sở cho Turbotrain tương lai và TGV thực sự. Đồng thời, &​quot;​SNCF Research Department&​quot;​ mới, được thành lập năm 1966, đang nghiên cứu các dự án khác nhau, bao gồm một mã có tên &​quot;​C03:​ Khả năng đường ​sắt trên cơ sở hạ tầng mới (bài hát)&​quot;​. <sup id="​cite_ref-douviensTGV_19-8"​ class="​reference">​ [19] </​sup>​ [19659005] Năm 1969, &​quot;​dự án C03&​quot; ​được chuyểgiao cho chính quyền công trong khi một hợp đồng với Alstom được ký kết để xây dựng hai nguyên mẫu tàu tốc độ cao tuabin khí, có tên là &​quot;​TGV 001&​quot;​. Nguyên mẫu bao gồm một bộ năm toa, cộng với một chiếc ​xe điện ở mỗi đầu, cả hai đều được trang bị hai động cơ tuabin khí. Các bộ sử dụng Jacobs bogies, làm giảm kéo và tăng an toàn <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (November 2015)">​ dẫn nguồn cần thiết </​span></​i>​] </​sup>​ </​p><​p>​ Năm 1970, Turbotrain của DETMT bắt đầu hoạt động trên tuyến Paris – Cherbourg, và hoạt động tại 160 km / h (99 dặm một giờ) mặc dù được thiết ​kế để sử dụng ở tốc độ 200 km / h (120 dặm / giờ). Nó sử dụng nhiều nguyên tố chạy bằng tuabin khí và là cơ sở cho thử nghiệm tương lai với các dịch vụ TGV, bao gồm dịch vụ đưa đón và lịch trình tốc độ cao thường xuyên. <sup id="​cite_ref-douviensTGV_19-9"​ class="​reference">​ [19] </​sup>​ </​p><​p>​ Năm 1971, dự án &​quot;​C03&​quot;​ Cho đến ngày này, đã có một sự cạnh tranh giữa Ủban Giải quyết Đất đai Pháp (DATAR), hỗ trợ Aérotrain, SNCF và Bộ của mình. , hỗ trợ đường sắt thông thường. Dự án &​quot;​C03&​quot;​ bao gồm một tuyến tc độ cao mớgiữa Paris và Lyon, với các đoàn tàu đa năng mới chạy với tốc độ 260 km / h (160 dặm một gi). Vào thời điểm đó, dòng Paris-Lyon cổ điển đã bị tắc nghẽn và một dòng mới là bắt buộc; hành lang bận rộn này, không quá ngắn (nơi tốc độ cao giảm thời gian kết thúc đến cuối thời gian) cũng không quá dài (nơi máy bay nhanh hơn ở trung tâm thành phố đến trung tâm thành phố), là lựa chn tốt nhất cho dịch vụ mới. +
-</​p><​p>​ Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 tăng đáng kể giá dầu. Trong sự liên tục của De Gaulle &​quot;​năng lượng tự cung tự cấp&​quot;​ và chính sách năng lượng ht nhân, một quyếđịnh của Bộ đã chuyển TGV tương lai từ nay thành tuabin khí tốn kém thành năng lượng điện đầy đủ vào năm 1974. được ​phát triển để thử nghiệm ở tốc độ rất cao, đạt tốc độ 306 km / (190 dặm một giờ). Nó được sử dụng để phát triển pantograph có khả năng chịu đựng tốc độ trên 300 km / h (190 dặ/ gi). <sup id="​cite_ref-douviensTGV_19-11"​ class="​reference">​[19]</​sup></​p>​ +
-<​h4><​span id="​A_service_above_250_km.2Fh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​A_service_above_250_km/​h">​ Một dịch vụ trên 250 km / h </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ +
-<p> Sau khi kiểm tra chuyên sâu vớnguyên mẫu &​quot;​TGV 001&​quot;​ và &​quot;​Zébulon&​quot;​ điện, vào năm 1977, SNCF đã đặt hàng cho nhóm Alstom – Francorail – MTE cho 87 đoàn tàu TGV Sud-Est<sup id="​cite_ref-douviensTGV_19-12"​ class="​reference">​[19]</​sup>​ +
- Họ sử dụng &​quot;​TGV 001 &​quot;​khái niệm, với một bộ vĩnh viễtám chiếc xe, chia sẻ Jacobs bogies, và kéo bởi hai xe điện, mộở mỗi đầu. +
-</​p><​p>​ Năm 1981, đoạn đầu tiên của tuyến Paris-Lyon tốc độ cao mới được khánh thành, với tốc độ tối đa 260 km / h (160 dặm / gi) (sau đó là 270 km / h). Có thể sử dụng cả hai đường ​tốc độ cao và thông thường chuyên dụng, TGV cung cấp khả năng tham gia mọthành phố trong nước trong thời gian ngắn hơn. <sup id="​cite_ref-douviensTGV_19-13"​ class="​reference">​[19]</​sup> ​ Sau khi giới thiệu TGV trên một số tuyến đường, lưu lượng hàng không ​trên các tuyến đường này giảm xuống và <sup id="​cite_ref-douviensTGV_19-14"​ class="​reference">​[19]</​sup> ​ TGV thiết lmột hồ sơ tốc độ công bố năm 1981 ở tốc độ 380 km / h (240 dặm một giờ), vào năm 1990 ở tốc độ 515 km / h (320 dặm một giờ), ​và sau đó vào năm 2007 ở mức 574 km / h (357 mph). +
-</​p>​ +
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Ave.jpg/​220px-Ave.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Ave.jpg/​330px-Ave.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Ave.jpg/​440px-Ave.jpg 2x" data-file-width="​3543"​ data-file-height="​2362"/> ​ </​div></​div>​ +
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Acela_2000.jpg/​220px-Acela_2000.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Acela_2000.jpg/​330px-Acela_2000.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Acela_2000.jpg/​440px-Acela_2000.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​480"/> ​ </​div></​div>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Germany">​ Đức </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ +
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​ICE_1_in_Augsburg-Hochzoll.jpg/​220px-ICE_1_in_Augsburg-Hochzoll.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​ICE_1_in_Augsburg-Hochzoll.jpg/​330px-ICE_1_in_Augsburg-Hochzoll.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​ICE_1_in_Augsburg-Hochzoll.jpg/​440px-ICE_1_in_Augsburg-Hochzoll.jpg 2x" data-file-width="​567"​ data-file-height="​378"/> ​ </​div></​div>​ +
-<p> Theo TGV Pháp, vào năm 1991, Đức là nước thứ hai ở châu Âu khai trương dịch vụ đường sắt cao tốc, với sự ra mắt của Intercity-Express (ICE) trên tuyến đường ​sắt cao tốc Hannover – Würzburg mới, ​hoạt động ​ở tốc độ tối đa 280 km / h (170 dặm một giờ). Tàu ICE của Đức ​tương ​tự như tàu TGV, với những chiếc xe điện được sắp xếp hợp lý ở cả hai đầu, nhưng có một số lượng xe kéo khác nhau giữa chúng. Không giống như TGV, các rơ moóc có hai bogies thông thường cho mỗchiếc xe, và có thể được tháo rời, cho phép tàu được kéo dài hoặc rút ngắn. Giới thiu này là kết quả của mười ​năm nghiên cứu vớnguyên mẫu ICE-V, ban đầu được gọi là Thí nghiệm liên tỉnh, đã phá vỡ kỷ lục tốc độ thế giới năm 1988, đạt 406 km / h (252 dặm một giờ). +
-</​p>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Spain">​Spain</​span>​<span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></h4+
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"​><img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Spain_High_Speed_Services.png/​220px-Spain_High_Speed_Services.png"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Spain_High_Speed_Services.png/​330px-Spain_High_Speed_Services.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Spain_High_Speed_Services.png/​440px-Spain_High_Speed_Services.png 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​855"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Spanish high speed services</​div></​div></​div>​ +
-<p>In 1992, just in time for the Barcelona Olympic Games and Seville Expo &#​39;​92,​ the Madrid–Seville high-speed rail line opened in Spain with 25 kV AC electrification,​ and standard gauge, differing from all other Spanish lines which used Iberian gauge. This allowed the AVE rail service to begin operations using Class 100 train sets built by Alstom, directly derived in design from the French TGV trains. The service was very popular and development continued on high-speed rail in Spain. +
-</​p><​p>​In 2005, the Spanish Government announced an ambitious plan, (PEIT 2005–2020)<​sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​[30]</​sup>​ envisioning that by 2020, 90 percent of the population would live within 50 km (30 mi) of a station served by AVE. Spain began building the largest HSR network in Europe: as of  2011<sup class="​plainlinks noexcerpt noprint asof-tag update"​ style="​display:​none;">​[update]</​sup>​five of the new lines have opened (Madrid–Zaragoza–Lleida–Tarragona–Barcelona,​ Córdoba–Malaga,​ Madrid–Toledo,​ Madrid–Segovia–Valladolid,​ Madrid–Cuenca–Valencia) and another 2,219 km (1,380 mi) were under construction.<​sup id="​cite_ref-31"​ class="​reference">​[31]</​sup>​ Opened in early 2013, the Perpignan–Barcelona high-speed rail line provides a link with neighbouring France with trains running to Paris, Lyon, Montpellier and Marseille. +
-</​p>​ +
-<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Evolution_in_North_America">​Evolution in North America</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>+
  
-<table class="​plainlinks metadata ambox ambox-content ambox-Update"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt="​Ambox current red.svg" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/98/Ambox_current_red.svg/42px-Ambox_current_red.svg.png"​ width="​42"​ height="​34" srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/98/Ambox_current_red.svg/63px-Ambox_current_red.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/98/Ambox_current_red.svg/84px-Ambox_current_red.svg.png ​2x" data-file-width="​360" data-file-height="​290"/><​/div></​td><​td ​class="​mbox-text"><​p>​This article needs to be <​b>​updated</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Please update this article to reflect recent events or newly available information.</​span> ​ <​small><​i>​(February 2018)</i></small></​p></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​In 1992, the United States Congress authorized the Amtrak Authorization and Development Act to focus on Amtrak&#​39;​s service improvement on the segment between Boston and New York City of the Northeast Corridor.<​sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​[32]</​sup>​ The primary objectives were to electrify the line north of New Haven, Connecticut and replace the then 30-year-old Metroliners with new trains to achieve shorter travel time. +<img class="​thumbimage" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/1e/STES-AEG_Versuchstriebwagen.jpg/220px-STES-AEG_Versuchstriebwagen.jpg" srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/1e/STES-AEG_Versuchstriebwagen.jpg/330px-STES-AEG_Versuchstriebwagen.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/1e/STES-AEG_Versuchstriebwagen.jpg/440px-STES-AEG_Versuchstriebwagen.jpg 2x" alt=""​ width="​220"​ height="​153" data-file-width="​800" data-file-height="​555" /> 
-</p><​p>​Amtrak started testing two trains, the Swedish X2000 and the German ICE 1, in the same year along its fully electrified segment between New York City and Washington DC. The officials favored the X2000 as it had a tilting mechanism. However, the Swedish manufacturer never bid on the contract as the burdensome United States railroad regulations required them to heavily modify the train resulting in added weight, among other things. Eventually, a custom-made tilting train derived from TGV, manufactured by Alstom and Bombardier, won the contract and was put into service in December 2000. +<div class="​thumbcaption">Ngườgiữ kỷ lục 1903 của Đức</div> 
-</p><p>The new service was named &​quot;​Acela Express&​quot;​ and linked Boston, New York City, Philadelphia,​ Baltimore, and Washington DC. The service did not meet the 3-hour travel time objective, between Boston and New York City. The time was 3 hours and 24 minutes as it partially ran on regular lines, limiting its average speed, with a maximum speed of 240 km/h (150 mph) being reached on a small section of its route through Rhode Island and Massachusetts.<​sup ​id="cite_ref-gao2004_33-0" ​class="​reference">​[33]</​sup><​sup id="​cite_ref-nytimes2005_34-0"​ class="​reference">​[34]</​sup></​p><​p>​The U.S. currently has one high speed rail line under construction (California High-Speed Rail) in California, and advanced planning by a company called Texas Central Railway in Texas, higher-speed rail projects in the Pacific Northwest, Midwest and Southeast, as well as upgrades on the high-speed Northeast Corridor. The private higher speed rail venture Brightline in Florida started operations along part of its route in early 2018. Speeds are thus far limited to 127 km/h (79 mph) but extensions will be built for a top speed of 201 km/h (125 mph). +</div
-</​p>​ +</div
-<​h3><​span ​class="​mw-headline" id="​Expansion_in_East_Asia">Expansion in East Asia</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3+<h4><span id="First_experiments" class="​mw-headline"> ​Thí nghiệm đầu tiên </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span> ​chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4
-<​p>​For four decades from its opening in 1964, the Japanese Shinkansen was the only high-speed rail service outside of Europe. In the 2000s number of new high-speed rail services started operating in East Asia. +Phát triển đường sắt tốc độ cao đã bắt đầu Đức vào năm 1899 khi đường sắt nhà nước Phổ tham gia với mười công ty điện và kỹ thuật và điện khí hóa 72 km (45 dặm) củđường sắt thuộc sở hữu quân sự giữa Marienfelde và ZossenDòng sử dụng ba pha hiện tại ở mức 10 kilovolt và 45 Hz <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact" ​style="white-space: nowrap;"> [<i><​span ​title="This claim needs references to reliable sources. (September 2016)"> ​dẫn nguồn cần thiết ​</​span></​i></sup>
-</p> +
-<​h4><​span ​class="​mw-headline"​ id="​The_Chinese_CRH">​The Chinese CRH</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="mw-editsection-bracket">​[<​/span>edit<​span ​class="mw-editsection-bracket">]</​span></​span></h4>+
  
 +Công ty Van der Zypen &amp; Charlier của Deutz, Cologne chế tạo hai toa tàu, một chiếc được trang bị với thiết bị điện từ Siemens-Halske,​ thiết bị thứ hai có thiết bị từ <i> Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft </i> (AEG), đã được thử nghiệm trên tuyến Marienfelde – Zossen trong năm 1902 và 1903. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​ nowrap;">​ [<i> </i>] </​sup>​
  
-<​p>​High-speed rail was introduced to China only in 2003but has rapidly developed into the world&#39;s most extensive network. In December 2013the country had 11,028 km (6,852 mi) of track in operation, accounting for about half of the world&#​39;​s total at the time.<​sup id="​cite_ref-2013_HSR_stat_35-0"​ class="​reference">​[35]<​/sup> By the end of 2014, China had 16,000 kilometres ​(9,900 milesof high-speed rail linesaccounting for 60% of the world&#​39;​s total. By the end of 2016the total had risen to over 20,000 kilometres ​(12,000 miles).<sup id="​cite_ref-:0_36-0" class="​reference">​[36]</​sup> ​Over 1.713 billion trips were made in 2017, more than half of the China&#​39;​total railway passenger delivery, making it the world&#​39;s busiest network.<​sup id="​cite_ref-37"​ class="​reference">​[37]</​sup></​p><​p>​State planning for high-speed railway began in the early 1990sand the country&#​39;​first high-speed rail line, the Qinhuangdao–Shenyang Passenger Railway, was built in 1999 and opened to commercial operation in 2003. This line could accommodate commercial trains running at up to 200 km/(120 mph). Planners also considered Germany&#​39;​s Transrapid maglev technology and built the Shanghai Maglev Train, which runs on a 30.5 km (19.0 mi) track linking the city&#​39;​s financial district and its primary international airport. The maglev train service began operating in 2004 with trains reaching ​top speed of 431 km/h (268 mph), and remains the fastest high-speed service in the world. Maglev, however, was not adopted nationally and all subsequent expansion features high-speed rail on conventional tracks+Vào ngày 23 tháng 10 năm 1903xe lửa trang bị S &ampH đạt tốc độ 206,7 km (128,4 mphvà vào ngày 27 tháng 10xe lửa AEG trang bị 210,2 km / h (130,6 dặm / giờ) <sup id="​cite_ref-wrf_sith_6-0" class="​reference">​[6]</​sup> ​Những đoàn tàu này đã chứng minh tính khả thi của đường ​sắt cao tốc điệntuy nhiênchuyến đi đường ​sắt cao tốc chạy bằng điện thường xuyên theo lịch trình vẫn còn hơn 30 năm nữa. 
-</p><p>In the 1990s, China&#​39;​s domestic train production industry designed and produced a series of high-speed train prototypes but few were used in commercial operation and none were mass-produced. The Chinese Ministry of Railways (MOR) then arranged for the purchase of foreign high-speed trains from French, German, and Japanese manufacturers along with certain technology transfers and joint ventures with domestic trainmakers. In 2007, the MOR introduced the China Railways High-speed (CRH) service, also known as &​quot;​Harmony Trains&​quot;,​ a version of the German Siemens Velaro high-speed train. +<h4><span id="​High-speed_aspirations" class="​mw-headline"> ​Khát vọng tốc độ cao </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span> ​chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ 
-</​p><​p>​In 2008, high-speed trains began running at a top speed of 350 km/h (220 mph) on the passenger dedicated line between Beijing and Tianjin, which opened during the 2008 Beijing Summer Olympic Games. The following year, trains on the newly opened Wuhan–Guangzhou High-Speed Railway set a world record for average speed over an entire trip, at 312.5 km/h (194.2 mph) over 968 kilometres (601 miles). In July 2011, however, top train speeds were lowered to 300 km/h (190 mph). The 350 km/h service resumed on the Beijing–Shanghai High-Speed Railway on 21 September 2017.<​sup ​id="cite_ref-38"​ class="​reference">​[38]</​sup></​p><​p>​A collision of high-speed trains on 23 July 2011 in Zhejiang province killed 40 and injured 195, raising concerns about operational safety. A credit crunch later that year slowed the construction of new lines. But by 2012, the high-speed rail boom had renewed with new lines and new rolling stock by domestic producers that had indigenized foreign technology. On 26 December 2012, China opened the world&#​39;​s longest high-speed rail line, which runs 2,208 km (1,372 mi) from Beijing to Shenzhen.<​sup id="​cite_ref-AP_Jingshen_HSR_39-0"​ class="​reference">​[39]</​sup><​sup id="​cite_ref-40"​ class="​reference">​[40]</​sup>​ The network set a target to create the 4+4 National ​High Speed Rail Grid by 2015,<​sup id="​cite_ref-41" ​class="​reference">​[41]</​sup>​ and continues to rapidly expand with the July 2016 announcement of the 8+8 National High Speed Rail Grid.<​sup id="​cite_ref-42"​ class="​reference">​[42]</​sup></​p>​ +Sau sự đột phá của đường sắt điệnrõ ràng là cơ sở hạ tầng ​đặc biệt là chi phí cản trở sự ra đời củđường ​sắt cao tốc Một số thảm ​hxảy ra trật bánhva chạm trực tiếp trên đường ray đơnva chạm với giao thông đường bộ tại các điểm giao cắtvv Các luật vật lý đã nổi tiếngtức là nếu tốc độ tăng gấp đôi, bán kính đường cong phải gấp bốn lầnđiều tương tự cũng đúng với khoảng cách tăng tốc và phanh
-<​h4><​span ​class="​mw-headline" id="​The_South_Korean_KTX">The South Korean KTX</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ +<div class="​thumb ​tleft"> 
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​KTX-Sancheon.jpg/​220px-KTX-Sancheon.jpg"​ width="​220"​ height="​127"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​KTX-Sancheon.jpg/​330px-KTX-Sancheon.jpg 1.5x//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​KTX-Sancheon.jpg/​440px-KTX-Sancheon.jpg 2x" data-file-width="​2701"​ data-file-height="​1555"/> ​ </​div></​div>​ +<div class="​thumbinner"​ style="​width: ​172px;"><​img ​class="thumbimage" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/8d/K%C3%A1roly_Zipernowsky.jpg/170px-K%C3%A1roly_Zipernowsky.jpg" srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/8d/K%C3%A1roly_Zipernowsky.jpg/255px-K%C3%A1roly_Zipernowsky.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​8/8d/K%C3%A1roly_Zipernowsky.jpg 2x" alt=""​ width="​170"​ height="​260" data-file-width="​340" data-file-height="​520" /></​div>​ 
-<p>In South Korea, Korea Train Express (KTX) services were launched on 1 April 2004, using French (TGV) technology, on the Seoul–Busan corridor, Korea&#​39;​busiest traffic corridor, between the two largest cities. In 1982, it represented 65.8% of South Korea&#​39;​s population, ​number that grew to 73.3% by 1995, along with 70% of freight traffic and 66% of passenger traffic. With both the Gyeongbu Expressway and Korail&#​39;​Gyeongbu Line congested as of the late 1970s, the government saw the pressing need for another form of transportation.</​p><​p>​Construction began on the high-speed line from Seoul to Busan in 1992 with the first commercial service launching in 2004. Top speed for trains in regular service is currently 305 km/h (190 mph), though the infrastructure is designed for 350 km/h (220 mph). The initial rolling stock was based on Alstom&#​39;​TGV Réseau, and was partly built in Korea. The domestically developed HSR-350x, which achieved 352.4 km/(219.0 mph) in tests, resulted in second type of high-speed trains now operated by Korailthe KTX Sancheon. The next generation KTX trainHEMU-430Xachieved 421.4 km/h (261.8 mph) in 2013making South Korea the world&#​39;s fourth country after France, Japan, and China to develop a high-speed train running on conventional rail above 420 km/h (260 mph). +</​div>​ 
-</​p>​ +Năm 1891, kỹ sư Károly Zipernowsky đã đề xuất một tuyến đường cao tốc Vienna – Budapestbị ràng buộc với các đoàn tàu điện ở tốc độ 250 km / h (160 dặm một giờ). Năm 1893 Tiến sĩ Wellington Adams đề xuất một không khí-line từ Chicago đến St Louis của 252 dặm (406 km). Với tốc độ chỉ 160 km / h (99 dặm một giờ)ông khiêm tốn hơn Zipernowsky ​và thực tế hơn, theo General Electric.
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​The_Taiwan_THSR">​The Taiwan THSR</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ +
-<div class="​thumb ​tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img ​alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/c1/THSR_700T_Front_view.jpg/220px-THSR_700T_Front_view.jpg" width="​220"​ height="​148"​ class="​thumbimage" srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/c1/THSR_700T_Front_view.jpg/330px-THSR_700T_Front_view.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/c/c1/​THSR_700T_Front_view.jpg/​440px-THSR_700T_Front_view.jpg 2x" data-file-width="​2896" data-file-height="​1944"/>  <div class="​thumbcaption">​The Taiwanese HSR, derived from the Shinkansen</​div></​div></​div>​ +
-<​p>​Taiwan High Speed Rail&#​39;​first and only HSR line opened for service on 5 January 2007using Japanese trains with a top speed of 300 km/h (190 mph). The service traverses 345 km ​(214 mifrom Nangang Station to Zuoying Station in as little as 105 minutesOnce THSR began operationsalmost all passengers switched from airlines flying parallel routes<​sup id="​cite_ref-railvsair_TJ_44-0"​ class="​reference">​[44]</​sup>​ while road traffic was also reduced.<sup id="​cite_ref-KaWh_07_45-0"​ class="​reference">​[45]</​sup></​p>​ +
-<​h3><​span id="​Middle_East.2FCentral_Asia"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Middle_East/​Central_Asia">​Middle East/​Central Asia</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​+
  
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Turkey">​Turkey</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ +Có lẽtuyến đường cao tốc đầu tiên là đường sắt quân sự Marienfelde ​– Zossen dài 72 km (45 dặm), thuộc sở hữu của Đường sắt Quốc gia Phổvà từ năm 1899 trên đường ray được dùng để thử nghiệm xe điện. 
-<p>In 2009Turkey inaugurated a high-speed service between Ankara and Eskișehir.<​sup id="​cite_ref-46"​ class="​reference">​[46]</​sup>​ This has been followed up by an Ankara ​– Konya route, and the Eskișehir line has been extended to Istanbul ​(Asian part)+<div class="​thumb tright">​ 
-</​p>​ +<div class="​thumbinner" ​style="width: 312px;">
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Uzbekistan">​Uzbekistan</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ +
-<​p>​Uzbekistan opened Afrosiyob 344 km (214 mi) service from Tashkent to Samarkand in 2011which was upgraded in 2013 to an average operational speed of 160 km/(99 mph) and peak speed of 250 km/h (160 mph). The Talgo 250 service has been extended to Karshi as of August 2015 whereby the train travels 450 km (280 mi) in 3 hours. As of August 2016the train service was extended to Bukhara, and the 600 km (370 mi) extension will take 3 hours and 20 minutes down from 7 hours.<sup id="​cite_ref-47" ​class="​reference">​[47]</​sup></​p+
-<h2><​span ​class="​mw-headline" ​id="Network">​Network</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>+
  
 +<img class="​thumbimage"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​CNY_map.png/​310px-CNY_map.png"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​CNY_map.png/​465px-CNY_map.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​CNY_map.png/​620px-CNY_map.png 2x" alt=""​ width="​310"​ height="​123"​ data-file-width="​649"​ data-file-height="​257"​ />
 +<div class="​thumbcaption">​Bản đồ năm 1907 cho thấy đường sắt điện không dây Chicago-New York dự kiến ​​</​div>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +Alexander C. Miller có tham vọng lớn hơn. Năm 1906, ông đã triển khai dự án Đường sắt không dây điện <i> Chicago-New York </i> để giảm thời gian chạy giữa hai thành phố lớn xuống còn 10 giờ bằng cách sử dụng đầu máy điện 160 km / h (99 dặm một giờ). Sau bảy năm nỗ lực, tuy nhiên, chưa đầy 50 km (31 dặm) đường ray-thẳng đã được hoàn thành. Một phần của đường dây vẫn được sử dụng như một trong những người nội bộ cuối cùng ở Mỹ.
 +<​h4><​span id="​High-speed_interurbans"​ class="​mw-headline">​ Liên bang tốc độ cao </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +Ở Mỹ, một số người trong vùng (ví dụ xe điện hoặc xe điện chạy từ thành phố này đến thành phố) vào đầu thế kỷ 20 là rất cao -tốc độ cho thời gian của họ (cũng châu Âu đã và vẫn có một số người ở vùng ngoại ô). Một số công nghệ đường sắt tốc độ cao có nguồn gốc của họ trong lĩnh vực interurban.
  
-<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Maps">​Maps</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ +Năm 1903 30 năm trước khi đường sắt thông thường ​bắt đầu sắxếcác chuyến tàu của họ các quan chức của Triển lãm Mua hàng Louisiana đã tổ chức Ủy ban Kiểm tra Đường sắt Điện để tiến hành một loạt các thử nghiệm để phát triển thiết kế thân xe giúp giảm sức cản của gió ở tốc độ cao Một loạt các xét nghiệm đã được tiến hànhNăm 1905Công ty Ô tô StLouis chế tạo một chiếc xe lửa dành cho trùm leo Henry EHuntingtoncó khả năng đạt tốc độ 160 km / h (100 dặm một giờ). Một khi nó chạy 32 km (20 dặmgiữa Los Angeles và Long Beach trong 15 phút, tốc độ trung bình 130 km / h (80 dặm một giờ). Tuy nhiênnó quá nặng so với phần lớn các bài hátvì vậy Công ty Cincinnati Car Company, J.G.Brill và những người khác đi tiên phong trong việc xây dựng các công trình nhẹsử dụng hợkim nhôm và bogies cấthấp có thể hoạt động trơn tru ở tốc độ cực cao trên đường ray thôĐộng cơ được thiết kế củWestinghouse và General Electric đủ nhỏ gọn để được lắtrên bogiesTừ năm 1930 trở điQuỷ đỏ từ Công ty Xe hơi Cincinnati và một số xe lửa liên tỉnh khác đạt lưu lượng giao thông thương mại khoảng 145 km / h (90 mph). Quỷ đỏ chỉ nặng 22 tấn mặc dù họ có thể chứa ​44 hành khách.
-<link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r856303569"/><​div class="​thumb tmulti tnone center"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​1091px;​max-width:​1091px"><​div class="​tsingle"​ style="​float:​left;​margin:​1px;​width:​244px;​max-width:​244px"><​div class="​thumbimage"​ style="​height:​207px;​overflow:​hidden"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​High_Speed_Railroad_Map_of_Europe.svg/​242px-High_Speed_Railroad_Map_of_Europe.svg.png"​ width="​242"​ height="​194"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​High_Speed_Railroad_Map_of_Europe.svg/​363px-High_Speed_Railroad_Map_of_Europe.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​High_Speed_Railroad_Map_of_Europe.svg/​484px-High_Speed_Railroad_Map_of_Europe.svg.png 2x" data-file-width="​1038"​ data-file-height="​834"/></​div><​p>​Operational high-speed lines in Europe</p></​div><​div class="​tsingle"​ style="​float:​left;​margin:​1px;​width:​257px;​max-width:​257px"><​div class="​thumbimage"​ style="​height:​207px;​overflow:​hidden"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Eastern_Asia_HSR2018.svg/​255px-Eastern_Asia_HSR2018.svg.png"​ width="​255"​ height="​191"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Eastern_Asia_HSR2018.svg/​383px-Eastern_Asia_HSR2018.svg.png 1.5x//upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Eastern_Asia_HSR2018.svg/​510px-Eastern_Asia_HSR2018.svg.png 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​960"/></​div><​p>​Operational high-speed lines in East Asia</​p></​div><​div class="​tsingle"​ style="​float:​left;​margin:​1px;​width:​303px;​max-width:​303px"><​div class="​thumbimage"​ style="​height:​207px;​overflow:​hidden"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​High_Speed_Railroad_Map_of_the_United_States_2013.svg/​301px-High_Speed_Railroad_Map_of_the_United_States_2013.svg.png"​ width="​301"​ height="​186"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​High_Speed_Railroad_Map_of_the_United_States_2013.svg/​452px-High_Speed_Railroad_Map_of_the_United_States_2013.svg.png 1.5x//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​High_Speed_Railroad_Map_of_the_United_States_2013.svg/​602px-High_Speed_Railroad_Map_of_the_United_States_2013.svg.png 2x" data-file-width="​959"​ data-file-height="​593"/></​div><​p>​Operational high-speed lines in United States</​p></​div><​div class="​tsingle"​ style="​float:​left;​margin:​1px;​width:​279px;​max-width:​279px"><​div class="​thumbimage"​ style="​height:​207px;​overflow:​hidden"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​8/​87/​HSR_Uzbekistan_map.png/​277px-HSR_Uzbekistan_map.png"​ width="​277"​ height="​184"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​8/​87/​HSR_Uzbekistan_map.png/​416px-HSR_Uzbekistan_map.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​8/​87/​HSR_Uzbekistan_map.png/​554px-HSR_Uzbekistan_map.png 2x" data-file-width="​1019"​ data-file-height="​677"/></​div><​p>​Operational high-speed rail lines in Uzbekistan</​p></​div><​p><​span style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid #AAAAAA; background-color:​ #ae00ff; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ 310–320 km/h (193–199 mph) <span style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid #AAAAAA; background-color:​ #ff0000; color:​black;​ font-size:100%; text-align:​center;">​ </​span>​ 270–300 km/​h (168–186 mph<span style="​display:​inline-block;​ width:1.5em; height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid #AAAAAA; background-color:​ #fa9900; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ 250 km/​h ​(155 mph<​br/><​span style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid #AAAAAA; background-color:​ #ffff00; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ 200–230 km/h (124–143 mph<span style="​display:​inline-block;​ width:1.5em; height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid #AAAAAA; background-color:​ #00aa00; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Under construction <span style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid #AAAAAA; background-color:​ #808080; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Other railways</​p></​div></​div>​ +
-<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Technologies">​Technologies</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ +
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​Viaduc_de_la_Haute-Colme_01_09.jpg/​220px-Viaduc_de_la_Haute-Colme_01_09.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​Viaduc_de_la_Haute-Colme_01_09.jpg/​330px-Viaduc_de_la_Haute-Colme_01_09.jpg 1.5x//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​Viaduc_de_la_Haute-Colme_01_09.jpg/​440px-Viaduc_de_la_Haute-Colme_01_09.jpg 2x" data-file-width="​1575"​ data-file-height="​1049"/> ​ </​div></​div>​ +
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Steigung_NIM.jpg/​220px-Steigung_NIM.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Steigung_NIM.jpg/​330px-Steigung_NIM.jpg 1.5x//upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Steigung_NIM.jpg/​440px-Steigung_NIM.jpg 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​667"/> ​ <div class="​thumbcaption">​A German high-speed linewith tracks directly on concrete tiles</​div></​div></​div>​ +
-<p>​Continuous welded rail is generally used to reduce track vibrations and misalignment. Almost all high-speed lines are electrically driven via overhead cables, have in-cab signalling, and use advanced switches using very low entry and frog angles. +
-</p+
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Road-rail_parallel_layout">​Road-rail parallel layout</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ +
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​NIM_Baustelle2001_Leidorf_Koeschinger_Forst.jpg/​220px-NIM_Baustelle2001_Leidorf_Koeschinger_Forst.jpg"​ width="​220"​ height="​330"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​NIM_Baustelle2001_Leidorf_Koeschinger_Forst.jpg/​330px-NIM_Baustelle2001_Leidorf_Koeschinger_Forst.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​NIM_Baustelle2001_Leidorf_Koeschinger_Forst.jpg/​440px-NIM_Baustelle2001_Leidorf_Koeschinger_Forst.jpg 2x" data-file-width="​1575"​ data-file-height="​2362"/> ​ <div class="​thumbcaption">​A German high-speed line being built along highway</​div></​div></​div>​ +
-<p>Road Rail Parallel Layout uses land beside highways for railway linesExamples include Paris/Lyon and Köln–Frankfurt in which 15% and 70% of the track runs beside highwaysrespectively.<​sup id="​cite_ref-48"​ class="​reference">​[48]</​sup></​p>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Track_sharing">​Track sharing</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ +
-<p>In China, high-speed lines at speeds between 200 and 250 km/h (124 and 155 mphmay carry freight or passengersWhile lines operating at speeds over 300 km/(186 mph) are used only by passenger CRH trains.<​sup id="​cite_ref-49"​ class="​reference">​[49]</​sup></​p>​ +
-<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Rolling_stock">​Rolling stock</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ +
-<table class="​plainlinks metadata ambox mbox-small-left ambox-content"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt="​[icon]"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png"​ width="​20"​ height="​14"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​30px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​40px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png 2x" data-file-width="​44" data-file-height="​31"/></​td><​td class="​mbox-text"><​div class="​mbox-text-span">​This section <​b>​needs expansion</​b>​<​small>​You can help by adding to it.</​small> ​ <​small><​i>​(July 2013)</​i></​small></​div></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Key technologies include tilting trainsets, aerodynamic designs (to reduce drag, lift, and noise), air brakes, regenerative braking, engine technology and dynamic weight shifting. +
-</p>+
  
-<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Comparison_with_other_modes_of_transport">​Comparison with other modes of transport</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ +Nghiên cứu đường hầm gió rộng ​lần đầu tiên trong ngành công nghiệđường sắt được thực hiện trước J.G.Brill vào năm 1931 đã chế tạo những chiếc xe Bullet cho Philadelphia và Western Railroad ​(P &amp; W). Chúng có khả năng chạy ở tốc độ 148 km (92 dặm một giờ). <sup id="​cite_ref-12" class="​reference">​[12]</​sup> ​Đường dây tốc độ cao Norristown của P &ampW vẫn đang được ​sử dụnggần 110 năm sau khi P &ampW vào năm 1907 mở tuyến đường đôi Upper Darby – Strafford củhọ mà không qua mộđường nào vớđường bộ hoặc đường ​skhác 
-<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Optimal_distance">​Optimal distance</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ +<h4><​span id="Early_German_high-speed_network" class="​mw-headline"> ​Mạng lướtốc độ cao đầu tiên củĐức ​</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span> ​chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ 
-<p>While commercial high-speed trains have lower maximum speeds than jet aircraft, they offer shorter total trip times than air travel for short distancesThey typically connect city centre rail stations to each other, while air transport connects airports that are typically farther from city centres. +<div class="​thumb tright">​ 
-</​p><​p>​High-speed rail (HSRis best suited for journeys of 1 to 4½ hours (about 150–900 km or 93–559 mi),​ for which the train can beat air and car trip time.<sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (February 2013)">​citation needed</span></​i>​]</​sup>​ For trips under about 700 km ​(430 mi), the process of checking in and going through airport security, as well as traveling to and from the airport, makes the total air journey time equal to or slower than HSR.<sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (February 2013)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​ European authorities treat HSR as competitive with passenger air for HSR trips under 4½ hours.<sup id="​cite_ref-50" class="​reference">​[50]</​sup>​</​p><​p>​HSR eliminated most air transport from between Paris–Lyon,​ Paris–Brussels,​ Cologne–Frankfurt,​ Madrid–Barcelona,​ Naples–Rome–Milan,​ Nanjing–Wuhan,​ Chongqing–Chengdu,<​sup id="​cite_ref-cdaily2_51-0"​ class="​reference">​[51]</​sup>​ Tokyo–Nagoya,​ Tokyo–Sendai and Tokyo–Niigata. +<div class="​thumbinner" style="​width222px;">
-China Southern Airlines, China&#39;s largest airlineexpects the construction of China&#39;s high-speed railway network to impact (through increased competition and falling revenues) 25% of its route network in the coming years.<​sup id="​cite_ref-52"​ class="​reference">​[52]</​sup></​p>​ +
-<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Market_shares">​Market shares</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ +
-<​p>​European data indicate that air traffic is more sensitive than road traffic (car and bus) to competition from HSR, at least on journeys of 400 km (249 mi) and more. TGV Sud-Est reduced the travel time ParisLyon from almost four to about two hours. Market share rose from 40 to 72%. Air and road market shares shrunk from 31 to 7% and from 29 to 21%, respectively. On the Madrid–Sevilla link, the AVE connection increased share from 16 to 52%; air traffic shrunk from 40 to 13%; road traffic from 44 to 36%, hence the rail market amounted to 80% of combined rail and air traffic.<​sup id="​cite_ref-53"​ class="​reference">​[53]</​sup>​ This figure increased to 89% in 2009, according to Spanish rail operator RENFE.<​sup id="​cite_ref-54"​ class="​reference">​[54]</​sup></​p><​p>​According to Peter Jorritsma, the rail market share <​i>​s</​i>​as compared to planes, can be computed approximately as function of the travelling time in minutes <i>t</i> by the formula<​sup id="​cite_ref-55"​ class="​reference">​[55]</​sup></​p>​ +
-<​dl><​dd><​span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle ​s={1 over 0.031times 1.016^{t}+1}}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​mi>​s</​mi><​mo>​=</​mo><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mfrac><​mn>​1</​mn><​mrow><​mn>​0.031</​mn><​mo>​×<​!-- × --></​mo><​msup><​mn>​1.016</​mn><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​t</​mi></​mrow></​msup><​mo>​+</​mo><​mn>​1</​mn></​mrow></​mfrac></​mrow></​mstyle></​mrow>​{displaystyle s={1 over 0.031times 1.016^{t}+1}}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​e0ecebcfbb7903980e3f02acaf3b5bc8efa7aba7"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -2.505ex; width:​23.288ex;​ height:​5.843ex;"​ alt="​s={1 over 0.031times 1.016^{t}+1}"/></​span></​dd></​dl><​p>​According to this formula, a journey time of three hours yields 65% market share. However, market shares are also influenced by ticket prices.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​a href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Wikipedia:​Citation_needed"​ title="​Wikipedia:​Citation needed"><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (January 2018)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup></​p><​p>​In another study conducted about Japan&#​39;​s High-speed rail service, they found a &​quot;​4-hour wall&​quot;​ in high-speed rail&#​39;​s market share, which if the high speed rail journey time exceeded 4 hours, then people would likely choose planes over high-speed rail. For instance, from Tokyo to Osaka, a 2h22m-journey by Shinkansen, high-speed rail has a 85% market share whereas planes have 15%. From Tokyo to Hiroshima, a 3h44m-journey by Shinkansen, high-speed rail has a 67% market share whereas planes have 33%. The situation is the reverse on the Tokyo to Fukuoka route where high-speed rail takes 4h47m and rail only has 10% market share and planes 90%.<sup id="​cite_ref-56"​ class="​reference">​[56]</​sup></​p>​ +
-<h3><​span ​class="​mw-headline" ​id="Energy_efficiency">​Energy efficiency</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ +
-<​p>​Travel by rail is more competitive in areas of higher population density or where gasoline is expensive, because conventional trains are more fuel-efficient than cars when ridership is high, similar to other forms of mass transit. Very few high-speed trains consume diesel or other fossil fuels but the power stations that provide electric trains with electricity can consume fossil fuels. In Japan (prior to the Fukushima Daiichi nuclear disaster) and France, with very extensive high-speed rail networks, a large proportion of electricity comes from nuclear power.<​sup id="​cite_ref-57"​ class="​reference">​[57]</​sup>​ On the Eurostar, which primarily runs off the French grid, emissions from travelling by train from London to Paris are 90% lower than by flying.<​sup id="​cite_ref-58"​ class="​reference">​[58]</​sup>​ In Germany 38.5% of all electricity was produced from renewable sources in 2017, however railways run on their own grid partially independent from the general grid and relying in part in dedicated power plants. Even using electricity generated from coal or oil, high-speed trains are significantly more fuel-efficient per passenger per kilometre traveled than the typical automobile because of economies of scale in generator technology<​sup id="​cite_ref-59"​ class="​reference">​[59]</​sup>​ and trains themselves, as well as lower air friction and rolling resistance at the same speed. Rail networks, like highways, require large fixed capital investments and thus require a blend of high density and government investment to be competitive against existing capital infrastructure.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (August 2010)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup></​p>​ +
-<​h3><​span ​class="​mw-headline" id="​Automobiles_and_buses">Automobiles and buses</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ +
-<​p>​High-speed rail can accommodate more passengers at far higher speeds than automobiles. Generally, the longer the journey, the better the time advantage of rail over road if going to the same destination. However, high-speed rail can be competitive with cars on shorter distances, 0–150 kilometres (0–90 mi),​ for example for commuting, especially if the car users do experience road congestion or expensive parking fees. In Norway, the Gardermoen Line has made the rail market share for passengers from Oslo to the airport (42 km) rise to 51% in 2014, compared to 17% for buses and 28% for private cars and taxis.<​sup id="​cite_ref-60"​ class="​reference">​[60]</​sup>​ On such short lines−particularly services which call at stations close to one another−the acceleration capabilities of the trains may be more important than their maximum speed. +
-</​p><​p>​Moreover,​ typical passenger rail carries 2.83 times as many passengers per hour per metre width as a road. A typical capacity is the Eurostar, which provides capacity for 12 trains per hour and 800 passengers per train, totaling 9,600 passengers per hour in each direction. By contrast, the Highway Capacity Manual gives a maximum capacity of 2,250 passenger cars per hour per lane, excluding other vehicles, assuming an average vehicle occupancy of 1.57 people.<​sup id="​cite_ref-61"​ class="​reference">​[61]</​sup>​ A standard twin track railway has a typical capacity 13% greater than a 6-lane highway (3 lanes each way),<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (December 2012)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​ while requiring only 40% of the land (1.0/3.0 versus 2.5/7.5 hectares per kilometre of direct/​indirect land consumption).<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (December 2012)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​ The Tokaido Shinkansen line in Japan, has much higher ratio (with as many as 20,000 passengers per hour per direction). Similarly commuter roads tend to carry fewer than 1.57 persons per vehicle (Washington State Department of Transportation,​ for instance, uses 1.2 persons per vehicle) during commute times. +
-</​p>​ +
-<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Air_travel">​Air travel</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​HSR_Advantages">​HSR Advantages</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ +
-<ul><​li>​On-demand rather than scheduled: Although air transit moves at higher speeds than high-speed rail, <​b>​total time to destination</​b>​ can be increased by travel to/from far out airports, check-in, baggage handling, security, and boarding, which may also increase cost to air travel.<​sup id="​cite_ref-Planes_cheaper_than_trains_on_half_of_routes_62-0" ​class="​reference">​[62]</​sup></​li+
-<li>Short range advantages: Trains may be preferred in short to mid-range distances since rail stations are typically closer to urban centers than airports.<​sup id="​cite_ref-High_Speed_Train_VS_Airplane_63-0" ​class="​reference">​[63]</​sup>​ Likewise, air travel needs longer distances to have a speed advantage after accounting for both processing time and transit to the airport.</​li>​ +
-<​li>​Urban centers: Particularly for dense city centers, short hop air travel may not be ideal to serve these areas as airports tend to be far out of the city, due to land scarcity, short runway limitations,​ building heights, as well as airspace issues.</​li>​ +
-<​li>​Weather:​ Rail travel also requires less weather dependency than air travel. A well designed and operated rail system can only be affected by severe weather conditions, such as heavy snow, heavy fog, and major storm. Flights however, often face cancellations or delays under less severe conditions.</​li>​ +
-<​li>​Comfort:​ High-speed trains also have comfort advantages, since train passengers are allowed to move freely about the train at any point in the journey.<​sup id="​cite_ref-The_Unique_Amtrak_Experience_with_Many_Benefits_64-0"​ class="​reference">​[64]</​sup><​sup class="​noprint Inline-Template noprint Template-Fact" style="​white-space:nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable secondary sources. (May 2014)">​non-primary source needed</​span></​i>​]</​sup>​ Since airlines have complicated calculations to try to minimize weight to save fuel or to allow takeoff at certain runway lengths, rail seats are also less subject to weight restrictions than on planes, and as such may have more padding and legroom.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (May 2014)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​ Technology advances such as continuously welded rail have minimized the vibration found on slower railways, while air travel remains affected by turbulence when adverse wind conditions arise.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (May 2014)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​ Trains can also accommodate intermediate stops at lower time and energetic costs than planes, though this applies less to HSR than to the slower conventional trains.</​li>​ +
-<​li>​Delays:​ On particular busy air-routes – those that HSR has historically been most successful on – trains are also less prone to delays due to congested airports. A train that is late by a couple of minutes will not have to wait for another slot to open up, unlike airplanes at congested airports. Furthermore,​ many airlines see short haul flights as increasingly uneconomic and in some countries airlines rely on high-speed rail instead of short haul flights for connecting services.<​sup id="​cite_ref-65"​ class="​reference">​[65]</​sup></​li>​ +
-<​li>​De-icing:​ HSR does not need to spend time deicing as planes do, which is time consuming but critical; it can dent airline profitability as planes remain on the ground and pay airport fees by the hour, as well as take up parking space and contributing to congestive delays.<​sup id="​cite_ref-66"​ class="​reference">​[66]</​sup></​li>​ +
-<​li>​Hot and High: Some airlines have cancelled or move their flights to takeoff at night due to hot and high conditions. Such is the case for Hainan Airlines in Las Vegas in 2017, which moved its long haul takeoff slot to after midnight. Similarly, Norwegian Airlines cancelled all its Europe bound flights during summer due to heat.<​sup id="​cite_ref-67"​ class="​reference">​[67]</​sup>​ High speed rail may complement airport operations during hot hours when takeoffs become uneconomical or otherwise problematic.</​li>​ +
-<​li>​Noise and pollution: Major airports are heavy polluters, downwind of LAX particulate pollution doubles, even accounting for Port of LA/Long Beach shipping and heavy freeway traffic.<​sup id="​cite_ref-68"​ class="​reference">​[68]</​sup>​ Trains may run on renewable energy, and electric trains produce no local pollution in critical urban areas at any rate. Of course, this effect can be mitigated with aviation biofuel.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (May 2018)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​ Noise also is an issue for residents.</​li>​ +
-<​li>​Ability to serve multiple stops: An airplane spends significant amounts of time loading and unloading cargo and/or passengers as well as landing, taxiing and starting again. Trains spend only a few minutes stopping at intermediate stations, often greatly enhancing the business case at little cost.</​li>​ +
-<​li>​Energy:​ high speed trains are more fuel efficient per passenger space offered than planes. Furthermore,​ they usually run on electricity,​ which can be produced from a wider range of sources than kerosene</​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Disadvantages">​Disadvantages</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ +
-<​ul><​li>​HSR usually requires land acquisition,​ for example in Fresno where it was caught up in legal paperwork.<​sup id="​cite_ref-69"​ class="​reference">​[69]</​sup></​li>​ +
-<​li>​HSR is subject to land subsidence, where expensive fixes resulted in soaring costs in Taiwan.<​sup id="​cite_ref-70"​ class="​reference">​[70]</​sup></​li>​ +
-<​li>​HSR can be costly due to required tunneling through mountain terrain as well as earthquake and other safety systems.<​sup id="​cite_ref-71"​ class="​reference">​[71]</​sup></​li>​ +
-<​li>​Crossing mountain ranges or large bodies of water with HSR requires expensive tunnels and bridges, or else slower routes and train ferries, and HSR cannot cross oceans. Air routes are largely unaffected by geography.</​li>​ +
-<​li>​Airlines frequently and aggressively add and drop routes due to demand and profitability,​ over 3,000 new routes in 2016, HSR may add or drop services, but the rail line itself represents a significant sunk cost. For passengers this can present an advantage as services are less likely to be withdrawn for railways.</​li>​ +
-<​li>​Cities do not always lie in a straight line, therefore any routing will naturally include bends and twists, some substantially adding to the length of a journey. This can introduce inefficiency when compared to a point-to-point transit flight.</​li>​ +
-<​li>​Railways require the security and cooperation of all geographies and governments involved. Political issues can make routes unviable, whereas an airplane can fly over politically sensitive areas and/or be re-routed with relative ease.</​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_environmental_considerations_vs._air_traffic">​Other environmental considerations vs. air traffic</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Pollution">​Pollution</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ +
-<​p>​One aspect of high speed rail is that it is implemented as electric powered and energy sources can be distant or renewable. On the other hand, regarding busy airports such as LAX, studies have shown that over an area of about 60 square kilometres (23 square miles) downwind of the airport, where hundreds of thousands of people live or work, the particle number concentration was at least twice that of nearby urban areas, showing that airplane pollution far exceeded road pollution, even from heavy freeway traffic.<​sup id="​cite_ref-72"​ class="​reference">​[72]</​sup></​p>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Trees">​Trees</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ +
-<​p>​Airplanes and airstrips require trees to be cut down, as they are a nuisance to pilots. Some 3,000 trees will be chopped due to obstruction issues at Seattle–Tacoma International Airport.<​sup id="​cite_ref-73"​ class="​reference">​[73]</​sup>​ On the other hand, trees next to rail lines can often become a hazard during winter storms, with several German media calling for trees to be cut down following autumn storms in 2017.<​sup id="​cite_ref-74"​ class="​reference">​[74]</​sup><​sup id="​cite_ref-75"​ class="​reference">​[75]</​sup><​sup id="​cite_ref-76"​ class="​reference">​[76]</​sup></​p>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Birds">​Birds</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ +
-<​p>​Bird strikes are fairly common problems for air traffic. +
-</​p>​ +
-<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Safety">​Safety</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ +
-<​p>​HSR is much simpler to control due to its predictable course. High-speed rail systems reduce (but do not eliminate)<​sup id="​cite_ref-77"​ class="​reference">​[77]</​sup><​sup id="​cite_ref-78"​ class="​reference">​[78]</​sup>​ collisions with automobiles or people, by using non-grade level track and eliminating grade-level crossings. To date the only two deadly accidents involving a high speed train on high speed tracks in revenue service were the 1998 Eschede train disaster and the 2011 Wenzhou train collision (in which speed was not a factor). +
-</​p>​ +
-<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Accidents">​Accidents</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ +
-<p>In general, travel by high-speed rail has been demonstrated to be remarkably safe. The first high-speed rail network, the Japanese Shinkansen has not had any fatal accidents involving passengers since it began operating in 1964.<​sup id="​cite_ref-79"​ class="​reference">​[79]</​sup></​p><​p>​Notable major accidents involving high-speed trains include the following. +
-</​p>​ +
-<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​1998_Eschede_accident">​1998 Eschede accident</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>+
  
-<p>In 1998, after over thirty years of high-speed rail operations worldwide without fatal accidents, the Eschede accident occurred in Germany: a poorly designed ICE 1 wheel fractured at a speed of 200 km/h (124 mph) near Eschede, resulting in the derailment and destruction of almost the entire set of 16 cars, and the death of 101 people.<​sup id="​cite_ref-80" ​class="​reference">​[80]</​sup><​sup id="cite_ref-81" ​class="reference">​[81]<​/sup> The derailment began at a switch; the accident was made worse when the derailed cars traveling at high speed struck and collapsed a road bridge located just past the switch. +<img class="​thumbimage" ​src="http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Bundesarchiv_Bild_102-14151%2C_%22Fliegender_Hamburger%22%2C_DRG_778.jpg/​220px-Bundesarchiv_Bild_102-14151%2C_%22Fliegender_Hamburger%22%2C_DRG_778.jpg" ​srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Bundesarchiv_Bild_102-14151%2C_%22Fliegender_Hamburger%22%2C_DRG_778.jpg/​330px-Bundesarchiv_Bild_102-14151%2C_%22Fliegender_Hamburger%22%2C_DRG_778.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Bundesarchiv_Bild_102-14151%2C_%22Fliegender_Hamburger%22%2C_DRG_778.jpg/​440px-Bundesarchiv_Bild_102-14151%2C_%22Fliegender_Hamburger%22%2C_DRG_778.jpg 2x" alt="" ​width="220" ​height="154" data-file-width="800" data-file-height="​560" /> 
-</p> +<div class="​thumbcaption">Hamburger Fliegender Đức</div> 
-<​h3><​span class="mw-headline" ​id="2011_Wenzhou_accident">2011 Wenzhou accident</​span><​span class="mw-editsection"><​span class="mw-editsection-bracket">[</span>edit<span class="​mw-editsection-bracket">]</span></span></h3>+</div> 
 +</div> 
 +Vào ngày 15 tháng 5 năm 1933, Deutsche Công ty Reichsbahn-Gesellschaft giới thiệu sản phẩm "​Fliegender Hamburger"​ chạy bằng diesel thường xuyên giữa Hamburg và Berlin (286 km hoặc 178 dặm), qua đó đạt được tốc độ tối đa mới cho dịch vụ thông thường, tốc độ tối đa 160 km / h (99 mph). Tàu này là một đơn vị đa năng được sắp xếp hợp lý, mặc dù là động cơ diesel và sử dụng các bogies Jakobs.
  
-<p>On 23 July 201113 years after the Eschede train accident, a Chinese CRH2 traveling at 100 km/h (62 mphcollided with a CRH1 which was stopped on a viaduct in the suburbs of Wenzhou, Zhejiang province, ChinaThe two trains derailed, and four cars fell off the viaduct. Forty people were killed and at least 192 were injured, 12 of them severely.<​sup id="​cite_ref-82"​ class="​reference">​[82]</​sup></​p><​p>​The disaster led to number of changes in management and exploitation of high-speed rail in China. Despite the fact that speed itself was not factor in the accident, one of the major changes was to further lower the maximum speeds in high-speed and higher-speed railways in China, the remaining 350 km/(217 mph) becoming 300, 250 km/h (155 mph) becoming 200, and 200 km/h (124 mph) becoming 160.<​sup ​id="​cite_ref-83" ​class="​reference">​[83]</​sup><​sup id="​cite_ref-84" ​class="reference">[84]</​sup>​</​p>​ +Tiếnối thành công của tuyến Hamburgtàu Henschel-Wegmann chạy bằng hơi nước được phát triển và đưa vào hoạt động vào tháng 6 năm 1936 để phục vụ từ Berlin đến Dresdenvới tốc độ tối đ160 km / h (99 dặm một giờ). Ngẫu nhiên không có dịch vụ xe lửvì việc hủy chuyến tàu tốc hành này vào năm 1939 đã đi giữhai thành phố trong một thời gian nhanh hơn vào năm 2018 <sup class="​plainlinks noexcerpt noprint asof-tag update" ​style="display: none;">[update]</​sup>​.
-<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2013_Santiago_de_Compostela_accident">​2013 Santiago de Compostela accident</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​+
  
-<p>In July 2013, a high-speed train in Spain traveling at 190 km/(120 mph) attempted to negotiate ​curve whose speed limit is 80 km/h (50 mph). The train derailed and overturned, resulting in 78 fatalities.<​sup id="​cite_ref-85"​ class="​reference">​[85]</​sup>​ Normally high-speed rail has automatic speed limiting restrictions,​ but this track section is a conventional section and in this case the automatic speed limit was said to be disabled by the driver several kilometers before the station. A few days later, the train worker&#​39;​union claimed that the speed limiter didn&#​39;​t work properly because of lack of proper funding, acknowledging the budget cuts made by the current government.<​sup class="noprint Inline-Template Template-Fact" ​style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. ​(January 2015)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​ Two days after the accident, the driver was provisionally charged with homicide by negligence. This is the first accident that occurred with a Spanish high-speed train, but it occurred in a section that was not high speed and as mentioned safety equipment mandatory on high speed track would have prevented the accident.<sup id="​cite_ref-86" class="​reference">​[86]</sup></p+Sự phát triển ​hơn nữcho phép sử dụng ​"Fliegenden Züge" (tàu baytrên một mạng lướđường sắt trên khắp nước Đức. <sup id="​cite_ref-14" class="​reference">​[14]</​sup>​ 
-<​h3><​span class="mw-headline"​ id="​2015_Eckwersheim_accident">​2015 Eckwersheim accident</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​+"Diesel-Schnelltriebwagen-Netz" ​đã được lên kế hoạch từ năm 1934 nhưng nó chưa bao giờ đạt đến quy mô dự kiến .
  
-<p>On 14 November 2015, a specialized TGV EuroDuplex was performing commissioning tests on the unopened second phase of the LGV Est high-speed line, when it entered a curve, overturned, and struck the parapet of a bridge over the Marne–Rhine Canal. The rear power car came to a rest in the canal, while the remainder of the train came to a rest in the grassy median between the northern and southern tracks. Approximately 50 people were on board, consisting of SNCF technicians and, reportedly, some unauthorized guests. Eleven were killed and 37 were injured. The train was performing tests at 10 percent above the planned speed limit for the line and should have slowed from 352 km/h (219 mph) to 176 kilometres per hour (109 mph) before entering the curve. Officials have indicated that excessive speed may have caused the accident.<sup id="​cite_ref-RG_87-0" class="​reference">​[87]</​sup> ​During testing some safety features that usually prevent accidents like this one are switched off. +Tất cả các dịch vụ tốc độ cao dừng lại vào tháng 8 năm 1939 ngay trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. <sup id="​cite_ref-15" class="​reference">​[15]</​sup>​ 
-</p> +<h4><​span id="American_Streamliners" class="​mw-headline"> ​American Streamliners ​</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span> ​chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4
-<h2><​span ​class="​mw-headline" ​id="Ridership">​Ridership</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ +<div class="​thumb tright"> 
-<​h3><​span ​class="​mw-headline" id="​Annual_Figures">Annual Figures</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3+<div class="​thumbinner" ​style="width: 222px;">
-<ul><​li>​Please refer to articles for respective systems.</​li></​ul><​h3><​span ​class="​mw-headline"​ id="​Cumulative_by_system">Cumulative by system</​span><​span ​class="​mw-editsection"><​span class="mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>+
  
-<h3><​span ​class="​mw-headline" ​id="HSR_vs_commercial_aviation_comparison">​HSR vs commercial aviation comparison<​/span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[<​/span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]<​/span><​/span><​/h3> +<img class="​thumbimage" ​src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/​6/​6d/​Twin_Cities_Zephyr_Oregon_Illinois_early_1940s.jpg/220px-Twin_Cities_Zephyr_Oregon_Illinois_early_1940s.jpg" ​srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​Twin_Cities_Zephyr_Oregon_Illinois_early_1940s.jpg/​330px-Twin_Cities_Zephyr_Oregon_Illinois_early_1940s.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​Twin_Cities_Zephyr_Oregon_Illinois_early_1940s.jpg/​440px-Twin_Cities_Zephyr_Oregon_Illinois_early_1940s.jpg 2x" ​alt="" ​width="220" ​height="146" ​data-file-width="1150" ​data-file-height="763" /> 
-<table class="​wikitable"><​tbody><​caption>​Annual passengers worldwide (in millions)<​sup id="​cite_ref-whhh_88-0"​ class="​reference">​[88]<​/sup><​sup id="​cite_ref-mlit_89-0" ​class="reference">​[89]<​/sup><​sup id="​cite_ref-90" class="​reference">​[90]<​/sup><​sup id="​cite_ref-91" ​class="reference">​[91]</​sup><​sup id="cite_ref-92" ​class="reference">​[92]</​sup></​caption>​ +<div class="​thumbcaption">Burlington ​<iZephyr ​</ipassenger</div
-</​tbody><​tbody><​tr><​th>​Year</​th>​ +</div
-<​th>​Annual world HSR<sup id="​cite_ref-whhh_88-1" class="reference">​[88]</​sup><​sup id="cite_ref-mlit_89-1" class="reference">​[89]<​/sup></​th+</div
-<th>​Annual world airlines<​sup id="​cite_ref-93" ​class="​reference">[93]</sup><sup id="​cite_ref-94"​ class="​reference">​[94]</sup></th></​tr><​tr><​td>​2000</​td+Vào ngày 26 tháng 5 năm 1934một năm sau khi Fliegender Hamburger giới thiệuĐường sắt Burlington thiết lập một kỷ lục tốc độ trung bình trên quãng đường dài với tàu mới được sắp xếp hợp lý của họZephyrvới tốc độ 124 km h (77 dặm một giờ) với đỉnh cao 185 km h (115 dặm giờ). Zephyr được làm bằng thép không gỉ vàgiống như bánh mì kẹp thịt Fliegenderđược trang bị động cơ diesel, có khớp nốvới các bosies Jacobsvà có thể đạt tốc độ thương mạ160 km / h (99 mph).
-<​td>​435</td> +
-<​td>​1,​674 +
-</td></​tr><​tr><​td>​2005</​td+
-<​td>​559</​td>​ +
-<td>1,970 +
-</​td></​tr><​tr><​td>​2010</​td>​ +
-<​td>​895</​td>​ +
-<td>2,628 +
-</​td></​tr><​tr><​td>​2012</​td>​ +
-<td>1,185</​td>​ +
-<td>2,894 +
-</td></tr><​tr><​td>​2014<​/td> +
-<td>1,470</​td>​ +
-<td>3,218 +
-</​td></​tr><​tr><​td>​2016</​td>​ +
-<​td><​i>~2,070</i> (prelim)</​td>​ +
-<​td>​3,​650 +
-</​td></​tr></​tbody></​table><​ul><​li>​Only systems with 200 km/h (124 mphservice speeds or higher are consideredVast majority of the increases are due to China.</​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Records">​Records</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ +
-<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Speed">​Speed</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​+
  
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​JR_Central_SCMaglev_L0_Series_Shinkansen_201408081002.jpg/​220px-JR_Central_SCMaglev_L0_Series_Shinkansen_201408081002.jpg"​ width="​220"​ height="​149"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​JR_Central_SCMaglev_L0_Series_Shinkansen_201408081002.jpg/​330px-JR_Central_SCMaglev_L0_Series_Shinkansen_201408081002.jpg 1.5x//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​JR_Central_SCMaglev_L0_Series_Shinkansen_201408081002.jpg/​440px-JR_Central_SCMaglev_L0_Series_Shinkansen_201408081002.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1080"/> ​ </​div></​div>​ +Tuyến mới được khánh thành vào ngày 11 tháng 11 năm 1934đi giữa thành phố Kansas và Lincolnnhưng với tốc độ thấp hơn kỷ lụctốc độ trung bình 74 km / h (46 dặm giờ)<sup id="cite_ref-meanspeed1_16-0" class="​reference"> [16] </sup> [19659005Vào năm 1935đường Milwaukee giới thiệu dịch vụ Morning Hiawathađược vận chuyển với tốc độ 160 km / h (99 dặm một giờbằng đầu máy hơi nướcĐây là những chiếc tàu "tốc độ cao" ​cuối cùng sử dụng năng lượng hơi nước. Năm 1936, thành phố Twin Zephyr đi vào hoạt động, từ Chicago đến Minneapolis,​ với tốc độ trung bình 101 km / h (63 dặm / giờ). <sup id="​cite_ref-meanspeed2_17-0" class="​reference">​ [17] </​sup>​
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​2007-06-18_-_Gare_de_Paris-Est_-_TGV_4402.JPG/​220px-2007-06-18_-_Gare_de_Paris-Est_-_TGV_4402.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​2007-06-18_-_Gare_de_Paris-Est_-_TGV_4402.JPG/​330px-2007-06-18_-_Gare_de_Paris-Est_-_TGV_4402.JPG 1.5x//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​2007-06-18_-_Gare_de_Paris-Est_-_TGV_4402.JPG/​440px-2007-06-18_-_Gare_de_Paris-Est_-_TGV_4402.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/> ​ <div class="​thumbcaption">​V150 trainmodified TGV, conventional world speed record holder (574.8 km/h or 357.2 mph)<​/div></​div></​div>​ +
-<​p>​There are several definitions of &​quot;​maximum speed&​quot;:​ +
-</​p>​ +
-<​ul><​li>​The maximum speed at which a train is allowed to run by law or policy in daily service (MOR)</li> +
-<​li>​The maximum speed at which an unmodified train is proved to be capable of running</​li>​ +
-<​li>​The maximum speed at which specially modified train is proved to be capable of running</​li></​ul><​h4><​span class="mw-headline"​ id="​Absolute_speed_record">​Absolute speed record</​span><​span class="​mw-editsection"><​span ​class="​mw-editsection-bracket">[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</span></​span></​h4>​ +
-<​h5><​span class="​mw-headline"​ id="​Conventional_rail">​Conventional rail</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket"​>[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h5>​ +
-<​p>​Since the 1955 recordFrance has nearly continuously held the absolute world speed record. The latest record is held by a SNCF TGV POS trainsetwhich reached 574.8 km/h (357.2 mphin 2007, on the newly constructed LGV Est high-speed lineThis run was for proof of concept and engineering,​ not to test normal passenger service. +
-</​p>​ +
-<​h5><​span class="mw-headline" ​id="​Unconventional_rail">​Unconventional rail</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h5>​ +
-<​p>​The speed record for a pre-production unconventional passenger train was set by a seven-car L0 series manned maglev train at 603 km/h (375 mphon 21 April 2015.<sup id="​cite_ref-guardian20150421_95-0" class="​reference">​[95]</sup></​p>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Maximum_speed_in_service">​Maximum speed in service</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>+
  
-<p>As of  2017<sup class="​plainlinks noexcerpt noprint asof-tag update"​ style="​display:​none;">​[update]</​sup>​the fastest trains currently in service are : +hoặc thậm chí tốt hơn so với những người kế thừa Amtrak hiện đạiđược giới ​hạn ở tốc độ tối đa 127 km / h (79 mphtrên hầu hết mạng. 
-</​p>​ +<h4><​span ​id="​Italian_electric_and_the_last_steam_record" ​class="​mw-headline"> ​Điện Ý và bản ghi hơi nước cuối cùng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span> ​chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4
-<​ol><​li>​Shanghai Maglev : 430 km/(270 mph) (in Chinaon the lone 30 km (19 mi) maglev track)</​li>​ +<div class="​thumb tright"> 
-<​li>​CR400AF,​ CR400BF, CRH2C, CRH3C, CRH380A &amp; AL, CRH380B, BL &amp; CL, CRH380D &amp; DL : 350 km/(220 mph) (in China)</​li>​ +<div class="​thumbinner" style="​width222px;"><​img class="thumbimage" ​src="​http:​//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/​8/​8d/​Rimessa_ferroviaria_pistoia_61.jpg/​220px-Rimessa_ferroviaria_pistoia_61.jpg" ​srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/​thumb/8/​8d/​Rimessa_ferroviaria_pistoia_61.jpg/330px-Rimessa_ferroviaria_pistoia_61.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/​8d/​Rimessa_ferroviaria_pistoia_61.jpg/440px-Rimessa_ferroviaria_pistoia_61.jpg 2x" alt="" ​width="220" ​height="147" data-file-width="3872" ​data-file-height="2592" /></div> 
-<​li>​SNCF TGV Duplex, SNCF TGV Réseau, SNCF TGV POS, TGV Euroduplex :​ 320 km/h (200 mph(in France)</​li>​ +</div> 
-<​li>​Eurostar e320 : 320 km/(200 mph) (in France and GB)</​li>​ +Dịch vụ tốc độ cao củĐức được theo sau tại Ý vào năm 1938 với một thiết bị điện ETR 200được thiết kế cho 200 km / h (120 dặm / giờ), giữa Bologna và NaplesNó cũng đạt 160 km / h (99 dặm / giờtrong dịch vụ thương mại, và đạt kỷ lục tốc độ trung bình trên thế giớlà 203 km h (126 dặm giờ) gần Milan vào năm 1938.
-<​li>​E5 Series Shinkansen, E6 Series Shinkansen, H5 Series Shinkansen: 320 km/(200 mph) (in Japan)</​li>​ +
-<li>ICE 3 Class 403, 406, 407 : 320 km/h (200 mph) (in Germany)</​li>​ +
-<​li>​AVE Class 103 : 310 km/h (190 mph) (in Spain)</​li>​ +
-<​li>​KTX-I,​ KTX-II, KTX-III : 305 km/h (190 mph) (in South Korea)</​li>​ +
-<​li>​ETR 500, ETR 1000 : 300 km/h (190 mph) (in Italy)</​li></​ol><​h5><​span class="​mw-headline" id="​Levitation_trains">Levitation trains</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h5+
-<p>The Shanghai Maglev Train reaches 431 km/h (268 mph) during its daily service on its 30.5 km (19.0 mi) dedicated line, holding the speed record for commercial train service.<​sup id="​cite_ref-96" ​class="​reference">[96]</​sup><​sup ​class="​noprint Inline-Template" style="​margin-left:​0.1em;​ white-space:nowrap;">[<i><​span title="the source does not mention any official record-awarding body for fastest commercial train service which measures the speeds (June 2014)">​clarification needed</span><​/i>]</sup></p> +
-<​h5><​span class="​mw-headline"​ id="​Conventional_rail_2">​Conventional rail</span><​span class="​mw-editsection"><​span class="mw-editsection-bracket">​[<​/span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]<​/span><​/span><​/h5> +
-<​p>​The fastest operating conventional trains are the Chinese CR400A and CR400B running on Beijing–Shanghai HSR, after China relaunched its 350 km/h class service on select services effective 21 September 2017Since July 2011 till September 2017, in China, the maximum speed was officially 300 km/h (186 mph)but a 10 km/h (6 mph) tolerance is accepted, and trains often reach 310 km/h (193 mph).<sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources(September 2013)">​citation needed</span><​/i>]</sup> Before that, from August 2008 to July 2011, China Railway High-speed trains held the highest commercial operating speed record with 350 km/h (217 mph) on some lines such as the Wuhan–Guangzhou high-speed railway. +
-The speed of the service was reduced in 2011 due to high costs and safety concerns the top speeds in China were reduced to 300 km/h (186 mph) on 1 July 2011.<sup id="cite_ref-cdaily3_97-0" ​class="reference">​[97]</​sup></​p><​p>​The second fastest operating conventional trains are the French TGV POS, German ICE 3, and Japanese E5 and E6 Series Shinkansen with a maximum commercial speed of 320 km/h (199 mph), the former two on some French high-speed lines,<​sup class="noprint Inline-Template Template-Fact" ​style="white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="This claim needs references to reliable sources. (September 2013)">​citation needed</span></i>]</supand the latter on part of Tohoku Shinkansen line.<​sup id="​cite_ref-jt20130317_98-0"​ class="​reference">​[98]</​sup></​p><​p>​In Spain, on the Madrid–Barcelona HSLmaximum speed is 310 km/h (193 mph).<sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. ​(September 2013)">​citation needed</​span></​i>]</sup></p> +
-<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Service_distance">​Service distance</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​+
  
-<p>The China Railway G403/4G405/6 and D939/40 Beijing–Kunming train (2,653 kilometres or 1,648 miles10 hours 43 minutes to 14 hours 54 minutes)which began service on 28 December 2016are the longest high-speed rail services in the world. +Tại Anh cùng năm, đầu máy hơi nước được sắxếp hợp lý <iMallard </i> đạt được kỷ lục tốc độ thế giới chính thức về đầu máy hơi nước ở mức 202,58 km (125,88 mph). Các động cơ đốt và nồi hơi bên ngoài trên đầu máy hơi nước lớnnặng và tốn thời gian và công sức để duy trìvà những ngày hơi nước cho tốc độ cao được đánh số. 
-</p+Năm 1945một kỹ sư người Tây Ban NhaAlejandro Goicoechea, đã phát triển một tàu có khớp nối hợp lý có thể chạy trên các tuyến đường hiện có ở tốc độ cao hơn so với hành khách đương đại xe lửa. Điều này đã đạt được bằng cách cung cấp đầu máy và xe hơi với một hệ thống trục duy nhất sử dụng một bộ trục cho mỗi đầu xe, được kết nối bằng bộ ghép Y-barTrong số các ưu điểm khác, trung tâm khối lượng chỉ bằng một nửa cao như thường lệ <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</supHệ thống này trở nên nổi tiếng dưới tên Talgo (Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol), và trong nửa thế kỷ là nhà cung cấp chính của Tây Ban Nha tốc độ cao xe lửa. 
-<h2><​span ​class="mw-headline" id="Markets">Markets</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>+<h4><​span ​id="First_above_300km.2Fh_developments"></​span><​span ​id="First_above_300km/​h_developments"​ class="​mw-headline"> ​Đầu tiên trên 300km / h phát triển ​</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span> ​chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> 
 +<div class="​thumb tright">​ 
 +<div class="​thumbinner"​ style="​width:​ 222px;"​>
  
 +<img class="​thumbimage"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​SNCF_CC_7102_Pk42_Le_Mee_sur_Seine.jpg/​220px-SNCF_CC_7102_Pk42_Le_Mee_sur_Seine.jpg"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​SNCF_CC_7102_Pk42_Le_Mee_sur_Seine.jpg/​330px-SNCF_CC_7102_Pk42_Le_Mee_sur_Seine.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​SNCF_CC_7102_Pk42_Le_Mee_sur_Seine.jpg/​440px-SNCF_CC_7102_Pk42_Le_Mee_sur_Seine.jpg 2x" alt=""​ width="​220"​ height="​150"​ data-file-width="​800"​ data-file-height="​544"​ />
 +<div class="​thumbcaption">​Pháp CC 7100, 1955 giữ kỷ lục</​div>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +Vào đầu những năm 1950, đường sắt quốc gia Pháp bắt đầu nhận được sức mạnh mới của họ CC 7100 đầu máy điện, và bắt đầu nghiên cứu và đánh giá chạy ở tốc độ cao hơn. Năm 1954, chiếc CC 7121 chở một chuyến tàu đầy đủ đạt kỷ lục 243 km / h (151 mph) trong một thử nghiệm trên đường tiêu chuẩn. Năm sau, hai đầu máy điện được điều chỉnh đặc biệt, CC 7107 và nguyên mẫu BB 9004, đã phá vỡ kỷ lục tốc độ trước đó, đạt tốc độ 320 km / h (200 dặm một giờ) và 331 km / h (206 dặm / giờ), một lần nữa trên đường tiêu chuẩn. [19659082] Lần đầu tiên, vượt quá 300 km / h (190 dặm / giờ), cho phép ý tưởng về các dịch vụ tốc độ cao hơn được phát triển và các nghiên cứu kỹ thuật tiếp tục được bắt đầu. Đặc biệt, trong các bản ghi năm 1955, một dao động săn bắn nguy hiểm, sự lắc lư của các bogies dẫn đến sự bất ổn động và sự trật bánh tiềm năng đã được phát hiện. Vấn đề này đã được giải quyết bởi <i> yaw dampers </i> cho phép chạy an toàn ở tốc độ cao hiện nay. Nghiên cứu cũng được thực hiện về "khai thác hiện tại" <​i><​span title="​The text near this tag may need clarification or removal of jargon. (November 2015)">​ <​i><​span title="​The text near this tag may need clarification or removal of jargon. (November 2015)">​ làm rõ </​span></​i>​] ở tốc độ cao bởi các bản vẽ, đã được giải quyết 20 năm sau bởi nguyên mẫu của Zébulon TGV. </​span></​i>​
 +<​h3><​span id="​Breakthrough:​_Shinkansen"​ class="​mw-headline">​ Đột phá: Shinkansen </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright">​
 +<div class="​thumbinner"​ style="​width:​ 222px;"><​img class="​thumbimage"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​Model_3000_SE_of_Odakyu_Electric_Railway.JPG/​220px-Model_3000_SE_of_Odakyu_Electric_Railway.JPG"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​Model_3000_SE_of_Odakyu_Electric_Railway.JPG/​330px-Model_3000_SE_of_Odakyu_Electric_Railway.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​Model_3000_SE_of_Odakyu_Electric_Railway.JPG/​440px-Model_3000_SE_of_Odakyu_Electric_Railway.JPG 2x" alt=""​ width="​220"​ height="​165"​ data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"​ /></​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​thumb tright">​
 +<div class="​thumbinner"​ style="​width:​ 222px;">​
  
-<p>The early target areas, identified by France, Japan, Spain, and the U.S., were between pairs of large citiesIn Francethis was Paris–Lyon,​ in Japan, Tokyo–Osaka,​ in Spain, Madrid–Seville (then Barcelona)In European and East Asian countries, dense networks of urban subways and railways provide connections with high-speed rail lines. +<img class="​thumbimage"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​0_series_Yurakucho_19670505.jpg/​220px-0_series_Yurakucho_19670505.jpg"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​0_series_Yurakucho_19670505.jpg/​330px-0_series_Yurakucho_19670505.jpg 1.5x//upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​0_series_Yurakucho_19670505.jpg/​440px-0_series_Yurakucho_19670505.jpg 2x" alt="" ​width="220" ​height="135" data-file-width="1020" data-file-height="​628" /> 
-</​p>​ +<div class="​thumbcaption">Dòng tàu Shinkansen số 0 ban đầu. Được giới thiệu vào năm 1964, nó đạt tốc độ 210 km / h (130 dặm giờ).</div> 
-<​h3><​span class="mw-headline" ​id="Asia">​Asia</​span><​span class="mw-editsection"><​span class="mw-editsection-bracket">[</span>edit<span class="​mw-editsection-bracket">]</span></span></h3+</div
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​China">​China</span><span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>+</div> 
 +<div class="​thumb tright"> 
 +<div class="​thumbinner" ​style="width: 222px;">
  
-<p>China has the largest network of high-speed railways in the world and in 2015 it encompassed 19,000 kilometres (12,000 miles) of high-speed rail or 60% of the world&#​39;​s total.<​sup id="​cite_ref-99" ​class="​reference">​[99]</​sup><​sup id="​cite_ref-100"​ class="​reference">​[100]</​sup>​ It is also the world&#​39;​s busiest with an annual ridership of over 1.44 billion in 2016.<​sup id="​cite_ref-:​0_36-1"​ class="​reference">​[36]</​sup>​ According to Railway Gazette, the trains between Shijiazhuang and Zhengzhou East have the fastest average operating speed in the world at 283.7 km/h (176.3 mph) as of  August 2013<​sup class="​plainlinks noexcerpt noprint asof-tag update"​ style="​display:​none;">​[update]</​sup>​.<​sup id="​cite_ref-101"​ class="​reference">​[101]</​sup>​ The improved mobility and inter connectivity created by these new high speed rail lines has generated a whole new high speed commuter market around some urban areas. Commutes via high speed rail to and from surrounding Hebei and Tianjin into Beijing have become increasingly common, likewise are between the cities surrounding Shanghai, Shenzhen and Guangzhou.<​sup id="​cite_ref-102"​ class="​reference">​[102]</​sup><​sup id="​cite_ref-103"​ class="​reference">​[103]</​sup></​p>​ +<img class="​thumbimage" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/c2/E6-E5-Coupling_in_omiya_20130320.jpg/220px-E6-E5-Coupling_in_omiya_20130320.jpg" srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/c2/E6-E5-Coupling_in_omiya_20130320.jpg/330px-E6-E5-Coupling_in_omiya_20130320.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/c2/E6-E5-Coupling_in_omiya_20130320.jpg/440px-E6-E5-Coupling_in_omiya_20130320.jpg 2x" alt=""​ width="​220"​ height="​151" data-file-width="​4920" data-file-height="​3380" /> 
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt="" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/54/Psb.jpeg/220px-Psb.jpeg" width="​220"​ height="​150"​ class="​thumbimage" srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/54/Psb.jpeg/330px-Psb.jpeg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/54/Psb.jpeg/440px-Psb.jpeg 2x" data-file-width="​800" data-file-height="​546"/> ​ </​div></​div>​ +<div class="​thumbcaption">​Mô hình Shinkansen E6 và E5</​div>​ 
-<​h4><​span class="​mw-headline" id="​Japan">Japan</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​+</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​h4><​span ​id="​Japanese_research_and_development" ​class="​mw-headline"> ​Nghiên cứu và phát triển của Nhật Bản </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span> ​chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ 
 +Với khoảng 45 triệu người sống trong hành lang Tokyo - Osaka đông đúc, tắc nghẽn đường bộ và đường sắt trở thành một vấn đề nghiêm trọng sau Thế chiến II, và chính phủ Nhật Bản bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về một dịch vụ đường sắt cao tốc mới.
  
-<p>In Japanintra-city rail daily usage per capita is the highest,<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources(April 2010)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​ with cumulative ridership of 6 billion passengers<​sup id="​cite_ref-104"​ class="​reference">​[104]</​sup>​ (as of 2003).<​sup id="​cite_ref-105"​ class="​reference">​[105]</​sup></​p>​ +Nhật Bản vào những năm 1950 là một quốc gia đông dân, nguồn lực hạn chế vì lý do an ninh không muốn nhậkhẩu xăng dầunhưng cần một cách để vận chuyển hàng triệu ngườtrong và giữa các thành phố.
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​South_Korea">​South Korea</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​+
  
-<​p>​Since its opening in 2004, KTX has transferred over 360 million passengers until April 2013. For any transportation involving travel above 300 km ​(186 mi), the KTX secured ​market share of 57% over other modes of transportwhich is by far the largest.<sup id="​cite_ref-KTX_개통_9년…이용객_4억명_돌파_눈앞_106-0" class="​reference">​[106]</​sup></​p+Các kỹ sư Đường sắt Quốc gia Nhật Bản (JNRsau đó bắt đầu nghiên cứu sự phát triển của dịch vụ vận chuyển hàng loạt thông thường tốc độ cao. Năm 1955họ đã có mặt tại Đại hội Công nghệ điện củLille ở Phápvà trong một chuyến thăm kéo dài 6 tháng, kỹ sư trưởng của JNR đã đi cùng phó giám đốc Marcel Tessier tại DETE (bộ phận nghiên cứu lực kéo của SNCF Electric) ​<sup id="​cite_ref-douviensTGV_19-1" class="​reference">​[19]</​sup> ​đến Nhật Bản với một số ý tưởng và công nghệ mà họ sẽ sử dụng trên các chuyến tàu tương lai của họ, bao gồm dòng xoay chiều cho lực kéo đường sắt, và thước đo tiêu chuẩn quốc tế <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​ nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (March 2014)">​ citation cần thiết ​</span></​i>​] </sup
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="Taiwan">Taiwan</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​+<​h4><​span ​id="​First_narrow-gauge_Japanese_high-speed_service" ​class="​mw-headline"​> dịch vụ tốc độ cao </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ 
 +Năm 1957, các kỹ sư tại đường sắt điện Odakyu riêng ở khu vực Greater Tokyo đã ra mắt dòng sản phẩm EMU Odakyu 3000 SE. EMU này thiết lập kỷ lục thế giới cho các tàu cỡ hẹp ở tốc độ 145 km / h (90 dặm một giờ), giúp các kỹ sư Odakyu tin tưởng rằng họ có thể xây dựng các chuyến tàu nhanh hơn và an toàn hơn ở máy đo tiêu chuẩn. Các đường ray Nhật Bản ban đầu thường sử dụng khổ hẹp, nhưng độ ổn định tăng lên bằng cách mở rộng đường ray đến khổ tiêu chuẩn sẽ làm cho đường sắt tốc độ rất đơn giản hơn nhiều, và do đó thước đo tiêu chuẩn được áp dụng cho dịch vụ tốc độ cao. Với ngoại lệ duy nhất của Nga, Phần Lan và Uzbekistan (nơi sử dụng đồng hồ rộng hơn), tất cả các tuyến đường sắt cao tốc trên thế giới vẫn là thước đo tiêu chuẩn, ngay cả ở những quốc gia có thước đo ưu tiên cho các dòng cũ. 
 +<​h4><​span ​id="A_new_train_on_a_new_line"​ class="​mw-headline"> ​Một chuyến tàu mới trên một tuyến mới </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span> ​chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4
 +Tuyến mới, có tên Shinkansen (nghĩa là <i> đường trục chính mới </i>) sẽ cung cấp một tuyến mới, 25 Đồng hồ đo tiêu chuẩn rộng hơn%, đường ray hàn liên tục giữa Tokyo và Osaka sử dụng cổ phiếu cán mới, được thiết kế với tốc độ 250 km / h (160 dặm / giờ). Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới, trong khi hỗ trợ dự án, coi thiết kế của thiết bị là chưa được chứng minh cho tốc độ đó, và thiết lập tốc độ tối đa là 210 km / h (130 mph). <sup id="​cite_ref-douviensTGV_19-2"​ class="​reference">​ [19] </sup>
  
-<​p>​Taiwan High Speed Rail is high-speed rail system that has only one line. It is approximately 345 kilometres (214 miles) long, along the west coast of Taiwan from the national capital Taipei to the southern city of Kaohsiung. The construction was managed by Taiwan High Speed Rail Corporation and the total cost of the project was US$18 billion. The private company operates the line fully, and the system is based primarily on Japan&#​39;​s Shinkansen technology. +Sau khi kiểm tra tính khả thi ban đầu, kế hoạch đã được theo dõi nhanh và xây dựng đoạn đầu tiên củtuyến bắt đầu vào ngày 20 tháng 4 năm 1959. <sup id="​cite_ref-21" class="​reference">​[21]</​sup> ​Năm 1963trên đường đua mớichạy thử nghiệm đạt tốc độ tối đa 256 km / h (159 mph). Năm năm sau khi bắt đầu công trình xây dựngvào tháng 10 năm 1964ngay trong thời gian diễn ra Thế Vận hộiđường sắt cao tốc hiện đại đầu tiêntàu Tōkaidō Shinkansenđược mở giữa hai thành phố.
-</​p><​p>​Eight initial stations were built during the construction of the High Speed Rail system: Taipei, Banqiao, Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Chiayi, Tainan, and Zuoying (Kaohsiung).<sup id="​cite_ref-107" class="​reference">​[107]</​sup> ​The line now has 12 total stations (NangangTaipeiBanqiaoTaoyuanHsinchuMiaoliTaichungChanghua, Yunlin, Chiayi, Tainan and Zuoying) as of August 2018. +
-</​p>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Turkey_2">​Turkey</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​+
  
-<​p>​The Turkish State Railways started building high-speed rail lines in 2003. The first section of the linebetween Ankara and Eskișehirwas inaugurated on 13 March 2009. It is a part of the 533 km (331 mi) Istanbul to Ankara high-speed rail line. A subsidiary of Turkish State RailwaysYüksek Hızlı Tren is the sole commercial operator of high-speed trains in Turkey. +Tàu Shinkansen đầu tiênShinkansen 0 Seriesđược xây dựng bởi Kawasaki Heavy Industries ​bằng tiếng Anh thường được gọi là "​Bullet Trains"​sau tên tiếng Nhật ban đầu ​<iDangan Ressha ​</i><span style="font-weight: normal;"> (<span lang="ja"> ​弾 丸 列車 ​</span) </​span>​ — đã xếp hạng các chuyến tàu nhanh trước đó trong dịch vụ thương mại. Họ đi qua khoảng cách 515 km (320 dặm) trong 3 giờ 10 phútđạt tốc độ tối đ210 km / h (130 dặm / giờvà duy trì tốc độ trung bình 162,8 km / h (101,2 dặm / giờvới các điểm dừng ở Nagoya và Kyoto. 
-</p><p>The construction of three separate high-speed lines from Ankara to Istanbul, Konya and Sivas, as well as taking an Ankara–İzmir line to the launch stage, form part of the Turkish Ministry of Transport&#​39;​s strategic aims and targets.<sup id="cite_ref-108" ​class="reference">[108]</supTurkey plans to construct a network of high-speed lines in the early part of the 21st centurytargeting ​1,​500 km ​(932 minetwork of high-speed lines by 2013 and a 10,000 km ​(6,214 minetwork by the year 2023.<sup id="cite_ref-109" ​class="​reference">​[109]</​sup></​p>​ +<h4><​span ​id="High-speed_rail_for_the_masses" class="​mw-headline"> ​Đường sắt tốc độ cao cho quần chúng ​</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span> ​chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4
-<​h3><​span ​class="​mw-headline" id="​Africa">Africa</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3+Tốc độ chỉ là một phần của cuộc cách mạng Shinkansen: Shinkansen cung cấp đường sắt cao tốc đi lại với quần chúng. Tàu đầu tiên <iBullet ​</icó 12 ô tô và các phiên bản sau lên tới 16, <sup id="cite_ref-22" class="​reference">[22]</supvà tàu hai tầng tăng thêm sức tải. <sup id="​cite_ref-23" class="​reference">​ [23] </​sup>​ <sup id="cite_ref-24" class="​reference"> [24] </sup>
-<h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Morocco"​>Morocco</span><span class="mw-editsection"><​span ​class="​mw-editsection-bracket">[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</span></​span></​h4>​ +
-<p>In November 2007 the Moroccan government decided to undertake the construction of a high-speed rail line between the economic capital Casablanca and Tangier, one of the largest harbour cities on the Strait of Gibraltar. The line will also serve the capital Rabat and Kenitra. The first section of the line, Kenitra–Tangier high-speed rail line should be completed in 2018.<sup id="​cite_ref-110" class="​reference">​[110]</​sup><​/p> +
-<​h3><​span class="​mw-headline" ​id="Europe">​Europe</​span><​span class="​mw-editsection"><​span ​class="​mw-editsection-bracket">[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</span></​span></​h3>+
  
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="France_2">France</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​+Sau ba năm, hơn 100 triệu hành khách đã sử dụng xe lửa, và các cột mốc của một tỷ hành khách đầu tiên đã đạt được trong năm 1976. trong năm 1972, dòng đã được mở rộng thêm 161 km (100 dặm), và việc xây dựng thêm đã dẫn đến mạng lưới mở rộng lên 2.616 km (1.626 dặm) tính đến tháng 3 năm 2015, với thêm 548 km (341 dặm) phần mở rộng hiện đang được xây dựng và mở cửa trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2016 đến năm 2035. Sự bảo trợ tích lũy trên toàn bộ hệ thống kể từ năm 1964 là hơn 10 tỷ đồng, tương đương với khoảng 140% dân số thế giới, mà không có một tử vong hành khách tàu duy nhất. (19659005] Từ khi được giới thiệu, hệ thống Shinkansen của Nhật Bản đã được cải tiến liên tục, không chỉ tăng tốc độ dòng. Hơn một chục mẫu xe lửa đã được sản xuất, giải quyết các vấn đề đa dạng như tiếng ồn bùng nổ đường hầm, rung động, kéo khí động học, dây chuyền bảo trợ thấp hơn ("Mini shinkansen"​),​ động đất và bão an toàn, khoảng cách phanh, vấn đề do tuyết và tiêu thụ năng lượng (19659113] Châu Âu và Bắc Mỹ <span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ 
 +<div class="​thumb tright">​ 
 +<div class="​thumbinner"​ style="​width:​ 222px;"><​img class="​thumbimage"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​103_224%2BTEE_DDM.jpg/​220px-103_224%2BTEE_DDM.jpg"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​103_224%2BTEE_DDM.jpg/​330px-103_224%2BTEE_DDM.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​103_224%2BTEE_DDM.jpg/​440px-103_224%2BTEE_DDM.jpg 2x" alt=""​ width="​220"​ height="​150"​ data-file-width="​2576"​ data-file-height="​1753"​ /></​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​h4><​span ​id="​First_demonstrations_at_200_km.2Fh"></​span><​span id="​First_demonstrations_at_200_km/​h" ​class="​mw-headline"​> Cuộc biểu tình đầu tiên với tốc độ 200 km / h </​span><​span class="​mw-editsection">​ Chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ 
 +Ở châu Âu, đường sắt tốc độ cao bắt đầu trong Hội chợ vận tải quốc tế tại Munich vào tháng 6 năm 1965, khi Tiến sĩ Öpfering, giám đốc Deutsche Bundesbahn (Đường sắt Liên bang Đức) thực hiện 347 cuộc biểu tình tại 200 km / h (120 dặm một giờ) giữa Munich và Augsburg bởi DB Class 103 xe lửa kéo dài. Cùng năm đó, Aérotrain, một mẫu xe lửa một ray của tàu lượn siêu tốc của Pháp, đạt tốc độ 200 km / h (120 dặm một giờ) trong những ngày hoạt động. <​sup ​id="cite_ref-douviensTGV_19-3"​ class="​reference">[19]</​sup>​ 
 +<​h4><​span id="​Le_Capitole"​ class="​mw-headline"><​i>​ Le Capitole </​i> ​</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ 
 +<div class="​thumb tright">​ 
 +<div class="​thumbinner"​ style="​width:​ 222px;"><​img class="​thumbimage"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​CapitoleAusterlitz1.jpg/​220px-CapitoleAusterlitz1.jpg"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​CapitoleAusterlitz1.jpg/​330px-CapitoleAusterlitz1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​CapitoleAusterlitz1.jpg/​440px-CapitoleAusterlitz1.jpg 2x" alt=""​ width="​220"​ height="​163"​ data-file-width="​475"​ data-file-height="​353"​ /></​div>​ 
 +</​div>​ 
 +Sau khi giới thiệu thành công chiếc Shinkansen Nhật Bản vào năm 1964, với tốc độ 210 km / h, các cuộc biểu tình của Đức lên đến 200 km / h (120 dặm / giờ) vào năm 1965, và chiếc Aérotrain được trang bị động cơ phản lực
  
-<​p>​Market segmentation has principally focused on the business travel market. The French original focus on business travelers is reflected by the early design of the TGV trains. Pleasure travel was secondary market; now many of the French extensions connect with vacation beaches on the Atlantic and Mediterranean,​ as well as major amusement parks and also the ski resorts in France and Switzerland. Friday evenings are the peak time for TGVs (<​i>​train à grande vitesse</​i>​).<sup id="​cite_ref-111" class="​reference">​[111]</​sup> ​The system lowered prices on long distance travel to compete more effectively with air services, and as a result some cities within an hour of Paris by TGV have become commuter communities,​ increasing the market while restructuring land use.<sup id="​cite_ref-112"​ class="​reference">​[112]<​/sup></p><​p>​On the Paris–Lyon servicethe number of passengers grew sufficiently to justify the introduction of double-decker coaches. Later high-speed rail linessuch as the LGV Atlantique, the LGV Est, and most high-speed lines in Francewere designed as feeder routes branching into conventional rail lines, serving ​larger number of medium-sized cities. +Năm 1966, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Pháp Edgard Pisani đã tham khảo ý kiến ​​các kỹ sư và đưĐường sắt Quốc gia Pháp lên 12 tháng để nâng tốc độ lên 200 km / h (120 dặm một giờ) <sup id="​cite_ref-douviensTGV_19-5" class="​reference">​[19]</​sup> ​Đường cổ điển ​Paris – Toulouse được chọn và được trang bị để hỗ trợ 200 km h (120 dặm giờ) thay vì 140 km / h (87 dặm / giờ). Một số cải tiến đã được thiết lập, đáng chú ý là hệ thống tín hiệusự phát triển của hệ thống báo hiệu "in-cab" trên tàuvà sửđổi đường cong.
-</​p>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Germany_2">​Germany</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​+
  
-<​p>​Germany&#​39;​s first high-speed lines ran north-southfor historical reasonsand later developed east-west after German unification.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. ​(May 2012)">​citation needed</span></​i>​]</​sup>​ In the early 1900sGermany became the first country to run prototype electric train at speeds in excess of 200 km/h and during the 1930s several steam and Diesel trains achieved revenue speeds of 160 km/h in daily service. The InterCityExperimental briefly held the world speed record for a steel wheel on steel rails vehicle during the 1980s. The InterCityExpress entered revenue service in 1991 and serves purpose built high speed lines (Neubaustrecken) upgraded legacy lines (Ausbaustrecken) and unmodified legacy lines. LufthansaGermany&#​39;​s flag carrier, has entered into a codeshare agreement with Deutsche Bahn where ICEs run as &​quot;​feeder flights&​quot;​ bookable with a Lufthansa flight number under the AIRail program. +Năm sautháng 5 năm 1967một chuyến bay thường xuyên vớtốc độ 200 km / h (120 mphđã được khánh thành bởi chiếc TEE <iLe Capitole ​</​i> ​giữa Paris và Toulousevới các đầu máy xe lửđầu kéo SNCF Class BB 9200 được điều chỉnh đặc biệt xe ô tô UIC cổ điểnvà một màu đỏ đầy đủ. <sup id="cite_ref-douviensTGV_19-6" class="​reference"> [19] </sup>
-</p> +
-<​h4><​span class="​mw-headline" ​id="Italy">​Italy</​span><​span class="​mw-editsection"><​span ​class="​mw-editsection-bracket">[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</span></​span></​h4>+
  
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http:​//upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Naples%2C_Central_station%2C_gorgeous_long-distance_train.jpg/​220px-Naples%2C_Central_station%2C_gorgeous_long-distance_train.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Naples%2C_Central_station%2C_gorgeous_long-distance_train.jpg/​330px-Naples%2C_Central_station%2C_gorgeous_long-distance_train.jpg 1.5x//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/cf/​Naples%2C_Central_station%2C_gorgeous_long-distance_train.jpg/​440px-Naples%2C_Central_station%2C_gorgeous_long-distance_train.jpg 2x" data-file-width="​2816"​ data-file-height="​2112"/> ​ </​div></​div>​ +Đồng thời, mẫu thử Aérotrain 02 đạt 345 km h (214 dặm giờ) trên một đường thử nghiệm nửa quy môNăm 1969nó đạt đượ422 km (262 dặm một giờtrên cùng một đường đuaVào ngày 5 tháng 3 năm 1974chiếc nguyên mẫu thương mại toàn diện Aérotrain I80HVđược trang bị động cơ phản lựcđạt 430 km / h (270 dặm / giờ). <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​ nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (February 2018)"> ​dẫn nguồn ​</​span></​i>​] </​sup>​ 
-<​p>​During the 1920s and &#​39;​30s,​ Italy was one of the first countries to develop the technology for high-speed rail. The country constructed the <​i>​Direttissime</​i>​ railways connecting major cities on dedicated electrified high-speed track (although not as high-speed as would nowadays be called high-speed railand developed the fast ETR 200 trainsetAfter the Second World War and the fall of the fascist regimeinterest in high-speed rail dwindledwith the successive governments considering it too costly and developing the tilting Pendolinoto run at medium-high speed (up to 250 km/h (160 mph)) on conventional lines, instead. The only exception was the <​i>​Direttissima</​i>​ between Florence and Rome, but it was not conceived to be part of a high-speed line on large scale.<sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (July 2013)">citation needed</​span></​i>​]</​sup><​/​p><​p>​A true dedicated high-speed rail network was developed during the 80s and the 1990s, and in 2010 1,000 km (621 mi) of high-speed rail were fully operational. Frecciarossa services are operated with ETR 500 non-tilting trains at 25kVAC, 50 Hz power. The operational speed of the service is of 300 km/h (186 mph). ETR1000 trainsets are currently under construction and were developed by the consortium formed by AnsaldoBreda and Bombardier. Based on the Bombardier Zefiro trainset, it will operate up to 360 km/h (224 mph) on the existing high-speed rail system.<​sup id="​cite_ref-113"​ class="​reference">​[113]</​sup></​p><​p>​Over 100 million passengers used the Frecciarossa from the service introduction and the first months of 2012.<​sup id="​cite_ref-114"​ class="​reference">​[114]</​sup>​ Italian high-speed services are recording profits, encouraging Trenitalia to plan major investments<​sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span ​title="​The material near this tag possibly uses too vague attribution or weasel words. (July 2013)">​which?</​span></​i>​]</​sup>​ and to cede a large part of local and regional services to other operators (like Nuovo Trasporto Viaggiatori and Trenord) and focusing efforts on high-speed and long-distance services (also through the medium-speed Frecciargento,​ Frecciabianca and InterCity services, which run on conventional lines).<​sup ​id="cite_ref-115" ​class="​reference">​[115]</​sup></​p>​ +<h4><​span id="US_Metroliner_trains" class="​mw-headline"> ​US Metroliner trains ​</​span><​span class="​mw-editsection">​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ 
-<​h4><​span ​class="​mw-headline" id="​Norway">Norway</​span><​span class="​mw-editsection">​<span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ +<div class="​thumb tright"​
-<p>Norway&#​39;​s fastest trains have (2015) a commercial top speed of 210 kilometres per hour (130 miles per hour) and the FLIRT trains may attain 200 kilometres per hour (120 miles per hour). A velocity of 210 kilometres per hour (130 miles per hour) is permitted on the 42 kilometres (26 miles) Gardermoen Line, which links the Gardermoen airport to Oslo and a part of the main line northwards to Trondheim. +<div class="​thumbinner" style="​width222px;">
-</​p><​p>​Some parts of the trunk railways around Oslo are renewed and built for 250 kilometres per hour (160 miles per hour): +
-</​p>​ +
-<​ul><​li>​The Follo Line southwards from Oslo, a 22-kilometre-long (14-mile) line Oslo–Ski on the Østfold Line, mainly in tunnel, planned to be ready in 2021.</​li>​ +
-<​li>​The Holm–Holmestrand–Nykirke part of the Vestfold Line (west to southwest of Oslo).</​li>​ +
-<​li>​The Farriseidet project, 14.3 kilometres (8.9 miles) between Larvik and Porsgrunn on the Vestfold Line, 12.5 kilometres (7.8 miles) in tunnel.<​sup ​class="​noprint Inline-Template Template-Fact" style="​white-space:nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (December 2015)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup></​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Russia">​Russia</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>+
  
-<p>Target areas include freight lines, such as the Trans-Siberian Railway in Russia, which would allow 3-day Far East to Europe service for freightpotentially fitting in between the months by ship and hours by air+<img class="​thumbimage"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Metroliner1968.jpg/​220px-Metroliner1968.jpg"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Metroliner1968.jpg/​330px-Metroliner1968.jpg 1.5x//upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Metroliner1968.jpg/​440px-Metroliner1968.jpg 2x" alt=""​ width="​220"​ height="​149"​ data-file-width="​1079"​ data-file-height="​731"​ /> 
-</p+<div class="​thumbcaption">​Tàu điện ngầm được phát triển ở Mỹ để phục vụ nhanh chóng giữa New York và Washington, DC</div
-<h4><span class="​mw-headline" id="Spain_2">Spain</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">[</​span>​edit<span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​+</div> 
 +</div> 
 +Ở Hoa Kỳ, sau khi thành lập Shinkansen tốc độ cao đầu tiên của Nhật Bản, Chủ tịch Lyndon B. Johnson là một phần trong các sáng kiến ​​xây dựng cơ sở hạ tầng của Great Society đã yêu cầu Quốc hội xây dựng một cách để tăng tốc độ trên đường sắt. <sup id="​cite_ref-27" ​class="​reference">​[27]</​sup>​ Đại hội đã đưa ra Đạo luật vận tải mặt đất tốc độ cao năm 1965 với sự hỗ trợ lưỡng cực và giúp tạo ra Metroliner thông thường dịch vụ mới giữa New York City, Philadelphia và Washington, DC Tuyến mới được khánh thành vào năm 1969, với tốc độ tối đa 200 km / h (120 dặm một giờ) và trung bình 145 km / h (90 dặm một giờ) dọc theo tuyến đường, với chuyến đi thời gian ít nhất là 2 giờ 30 phút <sup id="​cite_ref-28" ​class="​reference">​[28]</​sup>​ Trong một cuộc cạnh tranh năm 1967 với một chiếc Metroliner được GE hỗ trợ trên đường chính của Penn Central, Tập đoàn máy bay United TurboTrain lập kỷ lục 275 km / h (171 mph). <​sup ​id="cite_ref-29"​ class="​reference">[29]</sup> 
 +<​h4><​span id="​United_Kingdom.2C_Italy_and_Germany"​></span><​span id="​United_Kingdom,​_Italy_and_Germany" ​class="​mw-headline"> Vương quốc Anh, Ý và Đức </span><​span class="​mw-editsection"> ​Chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4
 +<div class="​thumb tleft">​ 
 +<div class="​thumbinner"​ style="​width:​ 222px;"​>
  
-<p>Spain has built an extensive high-speed rail network, with a length of 3,100 km (1,926 mi) (2013), the longest in EuropeIt uses standard gauge as opposed to the Iberian gauge used in most of the national railway network, meaning that the high-speed tracks are separated and not shared with local trains or freightConnections to the French network exist since 2013with direct trains from Paris to Barcelona. +<img class="​thumbimage"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​British_Rail_Class_43_at_Chesterfield.jpg/​220px-British_Rail_Class_43_at_Chesterfield.jpg" srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​British_Rail_Class_43_at_Chesterfield.jpg/​330px-British_Rail_Class_43_at_Chesterfield.jpg 1.5x//upload.wikimedia.org/​wikipedia/commons/​thumb/​d/​dc/​British_Rail_Class_43_at_Chesterfield.jpg/​440px-British_Rail_Class_43_at_Chesterfield.jpg 2x" alt="" ​width="220" ​height="151" data-file-width="1440" data-file-height="​989" /> 
-</p> +<div class="​thumbcaption">InterCity Anh 125</div> 
-<​h4><​span class="mw-headline" ​id="Switzerland">​Switzerland</​span><​span class="mw-editsection"><​span class="mw-editsection-bracket">[</span>edit<span class="​mw-editsection-bracket">]</span></span></h4+</div> 
-<​p>​High-speed north–south freight lines in Switzerland are under constructionavoiding slow mountainous truck traffic, and lowering labour costsThe new lines, in particular the Gotthard Base Tunnel, are built for 250 km/h (155 mph). But the short high-speed parts and the mix with freight will lower the average speeds. The limited size of the country gives fairly short domestic travel times anyway. Switzerland is investing money in lines on French and German soil to enable better access to the high speed rail networks of those countries from Switzerland. +</div
-</p> +Năm 1976British Rail giới thiệu một dịch vụ tốc độ cao có thể đạt 201 km / h (125 dặm một giờ) bằng cách sử dụng bộ tàu điện diesel InterCity 125 dưới tên thương hiệu của tàu cao tốc (HST)Đây là chuyến tàu chạy bằng động cơ diesel chạy nhanh nhất trong dịch vụ thường xuyên và nó được cải thiện dựa trên tốc độ và gia tốc 160 km / h (100 dặm / giờvề tốc độ và gia tốc. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact" ​style="white-space:​ nowrap;"> <i><​span ​title="This claim needs references to reliable sources. (December 2014)"> ​citation cần thiết ​</span></​i>​] </​sup>​ bộ đa phương tiện có thể đảo ngược có ô tô chạy điện ở cả hai đầu và hình thành ô tô chở khách cố định giữa chúng. Thời gian hành trình giảm một giờ, ví dụ trên tuyến chính East Coast, và số hành khách tăng lên. <​sup ​class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space: nowrap;"> [<i><​span ​title="This claim needs references to reliable sources. (December 2014)"> ​dẫn nguồn ​</​span></​i></sup>
-<​h4><​span ​class="​mw-headline" ​id="United_Kingdom">United Kingdom</span><​span ​class="mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[<​/span>edit<​span ​class="mw-editsection-bracket">]</​span></​span></h4>+
  
-<​p>​The UK&#​39;​s fastest high-speed line (HS-1) connects London St Pancras with Brussels and Paris through the Channel Tunnel.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (September 2013)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​ At speeds of up to 300 km/h (186 mph), it is the only high-speed line in Britain with an operating speed of more than 125 mph (201 km/h). +Năm sau, năm 1977, Đức cuốcùng được giớthiệu một tuyến mới với tốc độ 200 km / h (120 dặm một giờ), trên tuyến Munich-AugsburgCùng năm đó, Italy đã khánh thành tuyến tốc độ cao châu Âu đầu tiên, ​<iDirettissima ​</igiữa Roma và Florenceđược thiết kế với tốc độ 250 km / h (160 dặm giờ), nhưng được FS E444 sử dụng để đào tạo với vận tốc 200 km / h (120 mph). Năm nay cũng chứng kiến ​​sự từ bỏ vì những lý do chính trị của dự án Aérotrain, ủng hộ TGV. 
-</p><p>The Great Western Main LineSouth Wales Main Line, West Coast Main Line, Midland Main Line, Cross Country Route and East Coast Main Line all have maximum speed limits of 125 mph (201 km/h) on part of the line. Attempts to increase speeds to 140 mph ​(225 km/hon both the West Coast Main Line and East Coast Main Line have failed because the trains on those lines do not have cab signallingwhich is a legal requirement in the UK for trains to be permitted to operate at speeds greater than 125 mph (201 km/h) due to the impracticality of observing lineside signals at such speeds. +<​h3><​span id="Evolution_in_Europe" class="​mw-headline"> ​Tiến hóa ở châu Âu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span> ​chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3
-</p> +<h4><span id="France" class="​mw-headline"> ​Pháp </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span> ​chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4
-<​h3><​span ​class="​mw-headline" ​id="Middle_East">Middle East</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ +<div class="​thumb tright"> 
-<​h4><​span ​class="​mw-headline" id="​Saudi_Arabia">Saudi Arabia</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4+<div class="​thumbinner" ​style="width: 222px;">
-<p>Plans in Saudi Arabia to begin service on a high-speed line have been pushed back to 2017, with a phased opening starting with the route from Medina to King Abdullah Economic City followed up with the rest of the line to Mecca the following year.<sup id="cite_ref-116" ​class="​reference">​[116]</​sup></​p>​ +
-<​h3><​span ​class="​mw-headline" id="​North_America">North America</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3+
-<h4><​span ​class="​mw-headline"​ id="​United_States">United States</​span><​span ​class="​mw-editsection"><​span class="mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>+
  
-<p>The United States has domestic definitions for high-speed rail varying between jurisdictions. +<img class="​thumbimage"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/TGV001.JPG/​220px-TGV001.JPG" srcset="​//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/​thumb/a/ae/TGV001.JPG/330px-TGV001.JPG 1.5x//upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/ae/TGV001.JPG/440px-TGV001.JPG 2x" alt="" ​width="220" ​height="146" data-file-width="3008" ​data-file-height="2000" /> 
-</p> +<div class="thumbcaption">Một chiếc xe điện của nguyên mẫu tuabin khí "TGV 001 "</div> 
-<​p>​Amtrak&#​39;​s <​i>​Acela Express</i> (reaching 150 mph (240 km/h)), <​i>​Northeast Regional<​/i>and <​i>​Keystone Service</i> are currently the only high-speed services in the countryThe <​i>​Acela Express</i> links Boston, New York City, Philadelphia,​ Baltimore, and Washington, D.C., and while <​i>​Northeast Regional<​/i> trains travel the whole of the same route, but make more station stops. MARC Regional/Commuter rail and <​i>​Keystone Service</i> trains travel over portions of the routeThe California High-Speed Rail projecteventually linking the 5 largest cities in California, is planned to have its first operating segment, between Merced and Bakersfield,​ in 2021This segment began construction in 2015The Texas Central Railway is Japanese-funded Texas-based project to link the cities of Dallas and Houston with a stop in College StationIt is yet to break ground. Linking the 2 cities in 90 minutes, it will reach top speeds of 205 miles per hour (330 kilometres per hour) and is scheduled to be complete in 2020 or 2021. In October 2016, the Georgia DOT held public meetings about the proposal of a high-speed rail train linking Atlanta and Chattanooga,​ with stops in suburbsPreceding this, they did an Environmental Impact Statement<​sup id="cite_ref-120" ​class="reference">​[120]</​sup>​ and an Alternatives Comparison;<​sup id="cite_ref-121" class="reference">​[121]</​sup>​ each discussing three possible routes for the train. In August 2017, they released a Stated Decision and Combined Environmental Impact Statement.<​sup id="cite_ref-122" class="reference">​[122]<​/sup><sup id="cite_ref-123" ​class="reference">[123]</sup></p+</div> 
-<h3><span class="​mw-headline" ​id="South_Asia">South Asia</​span><​span ​class="​mw-editsection"><​span class="mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="mw-editsection-bracket">​]<​/span><​/span><​/h3> +</div
-<​h4><​span class="mw-headline" ​id="India">India</span><span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>+<div class="​thumb tright"​> 
 +<div class="​thumbinner" ​style="width: 222px;"><​img class="​thumbimage" ​src="http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Gare_de_Lyon_TGV_orange.jpg/​220px-Gare_de_Lyon_TGV_orange.jpg" ​srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Gare_de_Lyon_TGV_orange.jpg/​330px-Gare_de_Lyon_TGV_orange.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/​wikipedia/commons/​thumb/​b/​b8/​Gare_de_Lyon_TGV_orange.jpg/​440px-Gare_de_Lyon_TGV_orange.jpg 2x" alt="" width="​220"​ height="​147"​ data-file-width="3599" data-file-height="2399" ​/></div> 
 +</div> 
 +<​div ​class="​thumb tright"> 
 +<div class="​thumbinner" ​style="width: 222px;">
  
-<p>Plans to introduce a high-speed rail system in India have been proposed since the 1980sInitial implementation started in 2009 when the Ministry of Railways submitted its &​quot;​Vision 2020&​quot;​ proposal to the parliament discussing the various routes to be builtThe <​i>​High Speed Rail Corporation of India (HSRC)</i> was set up in 2013 to handle all efforts related to the building of a HSR networkThe contract to build the railways was given to JapanConstruction of the first phase of the Mumbai–Ahmedabad line was initiated on 14 September by the prime minister of Japan, Shinzō Abeand is expected to be completed in 2022The speed of trains on this line will be 320 km/hCurrently, the fastest train in India is the Gatimaan Express (top speed 160 km/h) which does not fall into the high-speed train category, although the engines are theoretically capable of hauling the train in excess of 200 km/h. +<img class="​thumbimage"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​TGV_World_Speed_Record_574_km_per_hour.jpg/​220px-TGV_World_Speed_Record_574_km_per_hour.jpg" srcset="//​upload.wikimedia.org/wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​TGV_World_Speed_Record_574_km_per_hour.jpg/​330px-TGV_World_Speed_Record_574_km_per_hour.jpg 1.5x//​upload.wikimedia.org/wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​TGV_World_Speed_Record_574_km_per_hour.jpg/440px-TGV_World_Speed_Record_574_km_per_hour.jpg 2x" alt=""​ width="​220"​ height="​147"​ data-file-width="​3872"​ data-file-height="​2592"​ /> 
-</p+<div class="​thumbcaption">​TGV ở 574 km / h (357 dặm / giờnăm 2007</div> 
-<h3><​span ​class="mw-headline" ​id="Southeast_Asia">Southeast Asia</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3+</div
-<h4><​span class="mw-headline" ​id="Indonesia">Indonesia</span><span class="mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[<​/span>edit<​span ​class="mw-editsection-bracket">]</​span></​span></h4>+</div> 
 +<h5><​span ​id="High-speed_rail_research" ​class="mw-headline"> ​Nghiên cứu đường sắt tốc độ cao </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span> ​chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h5
 +Theo dõi hồ sơ năm 1955, hai bộ phận của SNCF bắt đầu nghiên cứu các dịch vụ tốc độ cao. Năm 1964, DETMT (bộ phận nghiên cứu lực kéo động cơ xăng của SNCF) đã nghiên cứu việc sử dụng tuabin khí: một toa tàu chạy bằng diesel được sửa đổi bằng tuabin khí và được gọi là "​TGV"​ (Turbotrain Grande Vitesse). ​<sup id="cite_ref-douviensTGV_19-7" ​class="reference">[19]</supNó đạt 230 km / h (140 mph) vào năm 1967, và phục vụ như là một cơ sở cho Turbotrain tương lai và TGV thực sự. Đồng thời, "SNCF Research Department"​ mới, được thành lập năm 1966, đang nghiên cứu các dự án khác nhau, bao gồm một mã có tên "C03: Khả năng đường sắt trên cơ sở hạ tầng mới (bài hát)"​. ​<sup id="cite_ref-douviensTGV_19-8"​ class="​reference"> ​[19] </sup> [19659005] Năm 1969, "dự án C03" được chuyển giao cho chính quyền công trong khi một hợp đồng với Alstom được ký kết để xây dựng hai nguyên mẫu tàu tốc độ cao tuabin khí, có tên là "TGV 001". Nguyên mẫu bao gồm một bộ năm toa, cộng với một chiếc xe điện ở mỗi đầu, cả hai đều được trang bị hai động cơ tuabin khí. Các bộ sử dụng Jacobs bogies, làm giảm kéo và tăng an toàn <​sup ​class="​noprint Inline-Template Template-Fact" style="​white-space:​ nowrap;"> [<i><​span ​title="This claim needs references to reliable sources. (November 2015)"> ​dẫn nguồn cần thiết ​</​span></​i></sup>
  
-<​p>​Plans and studies have been in the works for high-speed rail (HSRin Indonesia since before 2010A new plan to build a HSR was announced by Indonesian government in July 2015. Indonesia&#​39;​first – and possibly also Southeast Asia&#​39;​first – high-speed rail project was expected to connect the national capital Jakarta with Bandung in neighboring West Java provincecovering ​distance of around 140 kilometres. Plans were also mentioned for a possible later extension of the HSR to Indonesia&#​39;​s second largest city, Surabaya in East Java.<sup id="​cite_ref-IV-20130220_124-0" class="​reference">​[124]</sup></​p>​ +Năm 1970, Turbotrain của DETMT bắt đầu hoạt động trên tuyến Paris – Cherbourg, và hoạt động tại 160 km / h (99 dặm một giờ) mặc dù được thiết kế để sử dụng ở tốc độ 200 km / h (120 dặm / giờ). Nó sử dụng nhiều nguyên tố chạy bằng tuabin khí và là cơ sở cho thử nghiệm tương lai với các dịch vụ TGVbao gồm dịch vụ đưđón và lịch trình tốc độ cao thường xuyên. <sup id="​cite_ref-douviensTGV_19-9" class="​reference">​ [19] </​sup>​
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Malaysia_and_Singapore">​Malaysia and Singapore</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>+
  
-<​p>​Discussions on a high-speed link between Singapore and Kuala Lumpur in Malaysia can be traced back to at least the 1990s.<​sup id="cite_ref-NST_Sept_2010_125-0" ​class="​reference">​[125]</​sup>​ Costs and the political relationship between the two countries were among factors that delayed progressFinallyin 2013 agreement was announced by the prime ministers of the two countries.<sup id="cite_ref-IV-20130220_124-1" ​class="​reference">​[124]<​/sup> Rail service is expected to commence in 2026.<sup id="​cite_ref-126" class="​reference">​[126]</​sup>​ +Năm 1971, dự án "C03" ​Cho đến ngày này, đã có một sự cạnh tranh giữa Ủy ban Giải quyết Đất đai Pháp (DATAR), hỗ trợ Aérotrain, SNCF và Bộ của mình. , hỗ trợ đường sắt thông thườngDự án "C03" ​bao gồm một tuyến tốc độ cao mới giữa Paris và Lyon, với các đoàn tàu đa năng mới chạy với tốc độ 260 km h (160 dặm một giờ)Vào thời điểm đó, dòng Paris-Lyon cổ điển đã bị tắc nghẽn và một dòng mới là bắt buộc; hành lang bận rộn nàykhông quá ngắn (nơi tốc độ cao giảm thời gian kết thúc đến cuối thời gian) cũng không quá dài (nơi máy bay nhanh hơn ở trung tâm thành phố đến trung tâm thành phố), là lựa chọn tốt nhất cho dịch vụ mới.
-In 2018the Malaysian government led by Mahathir Mohamad has abandoned the plan as part of cost-cutting moves to slash federal government debt of over one trillion ringgit that had piled up during the nine-year tenure of ousted premier Najib Razak.<sup id="​cite_ref-127"​ class="​reference">​[127]</​sup></​p>​ +
-<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Thailand">​Thailand</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​+
  
-<p>​Thailand has announced plans to build high-speed rail network to connect the regions around the country and to the wider transnational Asian network that will potentially connect Singapore to KunmingChina.<​sup id="​cite_ref-128"​ class="​reference">​[128]<​/sup> There will be 4 lines (Northern, Northeast, Eastern and Southernradiating from Bangkok and an additional line linking the airports in the central region.<sup id="​cite_ref-129"​ class="​reference">​[129]</​sup>​ The Northeast line (250 km/h) is constructed through a joint venture with China while the Northern line (300 km/hwill be completed with Shinkansen te chnology with Japanese cooperation.<sup id="​cite_ref-130" class="​reference">​[130]</​sup> ​Construction for the first Northeastern route is underway and is expected to be completed in 2021. Upon completion, the network will be 2506 km in total.<sup id="cite_ref-131"​ class="​reference">[131]</sup></p> +Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 tăng đáng kể giá dầu. Trong sự liên tục của De Gaulle "năng lượng tự cung tự cấp" và chính sách năng lượng hạt nhân, một quyết định củBộ đã chuyển TGV tương lai từ nay thành tuabin khí tốn kém thành năng lượng điện đầy đủ vào năm 1974. được phát triển để thử nghiệm ở tốc độ rất caođạt tốc độ 306 km (190 dặm một giờ). Nó được sử dụng để phát triển pantograph có khả năng chịu đựng tốc độ trên 300 km / h (190 dặm giờ). <sup id="​cite_ref-douviensTGV_19-11" class="​reference">​[19]</​sup>​ 
-<​h2><​span ​class="​mw-headline" id="​See_also">See also</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>+<h4><span id="A_service_above_250_km.2Fh"></​span><span id="​A_service_above_250_km/h" ​class="​mw-headline"> ​Một dịch vụ trên 250 km / h </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span> ​chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> 
 +Sau khi kiểm tra chuyên sâu với nguyên mẫu "TGV 001" và "​Zébulon"​ điện, vào năm 1977, SNCF đã đặt hàng cho nhóm Alstom – Francorail – MTE cho 87 đoàn tàu TGV Sud-Est. <sup id="​cite_ref-douviensTGV_19-12"​ class="​reference">​[19]</​sup>​ 
 +Họ sử dụng "TGV 001 "khái niệm, với một bộ vĩnh viễn tám chiếc xe, chia sẻ Jacobs bogies, và kéo bởi hai xe điện, một ở mỗi đầu.
  
 +Năm 1981, đoạn đầu tiên của tuyến Paris-Lyon tốc độ cao mới được khánh thành, với tốc độ tối đa 260 km / h (160 dặm / giờ) (sau đó là 270 km / h). Có thể sử dụng cả hai đường tốc độ cao và thông thường chuyên dụng, TGV cung cấp khả năng tham gia mọi thành phố trong nước trong thời gian ngắn hơn. <sup id="​cite_ref-douviensTGV_19-13"​ class="​reference">​[19]</​sup>​ Sau khi giới thiệu TGV trên một số tuyến đường, lưu lượng hàng không trên các tuyến đường này giảm xuống và <sup id="​cite_ref-douviensTGV_19-14"​ class="​reference">​[19]</​sup>​ TGV thiết lập một hồ sơ tốc độ công bố năm 1981 ở tốc độ 380 km / h (240 dặm một giờ), vào năm 1990 ở tốc độ 515 km / h (320 dặm một giờ), và sau đó vào năm 2007 ở mức 574 km / h (357 mph).
 +<div class="​thumb tright">​
 +<div class="​thumbinner"​ style="​width:​ 222px;"><​img class="​thumbimage"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Ave.jpg/​220px-Ave.jpg"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Ave.jpg/​330px-Ave.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Ave.jpg/​440px-Ave.jpg 2x" alt=""​ width="​220"​ height="​147"​ data-file-width="​3543"​ data-file-height="​2362"​ /></​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​thumb tright">​
 +<div class="​thumbinner"​ style="​width:​ 222px;"><​img class="​thumbimage"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Acela_2000.jpg/​220px-Acela_2000.jpg"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Acela_2000.jpg/​330px-Acela_2000.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Acela_2000.jpg/​440px-Acela_2000.jpg 2x" alt=""​ width="​220"​ height="​165"​ data-file-width="​640"​ data-file-height="​480"​ /></​div>​
 +</​div>​
 +<​h4><​span id="​Germany"​ class="​mw-headline">​ Đức </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<div class="​thumb tright">​
 +<div class="​thumbinner"​ style="​width:​ 222px;"><​img class="​thumbimage"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​ICE_1_in_Augsburg-Hochzoll.jpg/​220px-ICE_1_in_Augsburg-Hochzoll.jpg"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​ICE_1_in_Augsburg-Hochzoll.jpg/​330px-ICE_1_in_Augsburg-Hochzoll.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​ICE_1_in_Augsburg-Hochzoll.jpg/​440px-ICE_1_in_Augsburg-Hochzoll.jpg 2x" alt=""​ width="​220"​ height="​147"​ data-file-width="​567"​ data-file-height="​378"​ /></​div>​
 +</​div>​
 +Theo TGV Pháp, vào năm 1991, Đức là nước thứ hai ở châu Âu khai trương dịch vụ đường sắt cao tốc, với sự ra mắt của Intercity-Express (ICE) trên tuyến đường sắt cao tốc Hannover – Würzburg mới, hoạt động ở tốc độ tối đa 280 km / h (170 dặm một giờ). Tàu ICE của Đức tương tự như tàu TGV, với những chiếc xe điện được sắp xếp hợp lý ở cả hai đầu, nhưng có một số lượng xe kéo khác nhau giữa chúng. Không giống như TGV, các rơ moóc có hai bogies thông thường cho mỗi chiếc xe, và có thể được tháo rời, cho phép tàu được kéo dài hoặc rút ngắn. Giới thiệu này là kết quả của mười năm nghiên cứu với nguyên mẫu ICE-V, ban đầu được gọi là Thí nghiệm liên tỉnh, đã phá vỡ kỷ lục tốc độ thế giới năm 1988, đạt 406 km / h (252 dặm một giờ).
 +<​h4><​span id="​Spain"​ class="​mw-headline">​Spain</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<div class="​thumb tright">​
 +<div class="​thumbinner"​ style="​width:​ 222px;">​
  
-<h2><​span ​class="​mw-headline" ​id="References">​References</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ +<img class="​thumbimage" ​src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Spain_High_Speed_Services.png/220px-Spain_High_Speed_Services.png" ​srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Spain_High_Speed_Services.png/330px-Spain_High_Speed_Services.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Spain_High_Speed_Services.png/440px-Spain_High_Speed_Services.png 2x" ​alt="" ​width="220" ​height="147" ​data-file-width="1280" data-file-height="855" /> 
-<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​ +<div class="thumbcaption">Spanish high speed services</div
-<ol class="​references"><​li id="​cite_note-UIC-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^<​/b></span> <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​General Definitions of Highspeed&​quot;​International Union of Railways (UIC)<​span class="​reference-accessdate">​Retrieved <span class="​nowrap">​20 November<​/span> 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=General+Definitions+of+Highspeed&​rft.pub=International+Union+of+Railways+%28UIC%29&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.uic.org%2Fhighspeed%23General-definitions-of-highspeed&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"​/></span> +</div
-</li> +</div> 
-<li id="​cite_note-Length_CN-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>^</b></span> <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​China&#​39;​s high speed railway exceeds 20,000 km&​quot;​China Daily. 10 September 2016<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​6 January</span> 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=China%27s+high+speed+railway+exceeds+20%2C000+km&​rft.pub=China+Daily&​rft.date=2016-09-10&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.chinadaily.com.cn%2Fbusiness%2F2016-09%2F10%2Fcontent_26759186.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail" ​class="Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http:​//en.wikipedia.org/mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"​/></span> +In 1992just in time for the Barcelona Olympic Games and Seville Expo '​92, ​the Madrid–Seville high-speed rail line opened in Spain with 25 kV AC electrificationand standard gaugediffering from all other Spanish lines which used Iberian gauge. This allowed the AVE rail service to begin operations using Class 100 train sets built by Alstomdirectly derived in design from the French TGV trains. The service was very popular ​and development continued on high-speed rail in Spain.
-</li> +
-<li id="​cite_note-GeneralDefinition-EU-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>a</b></i></sup> <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​General definitions of highspeed&​quot;​International Union of RailwaysArchived from the original on 20 July 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​13 May</span> 2009</span>.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=General+definitions+of+highspeed&​rft.pub=International+Union+of+Railways&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.uic.org%2Fspip.php%3Farticle971&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"​/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http:​//en.wikipedia.org/mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"​/></span> +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-Pyrgidis-4"><​span class="mw-cite-backlink">^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="reference-text"><​cite class="citation book">​Pyrgidis,​ Christos N. (21 April 2016). <​i>​Railway Transportation Systems: Design, Construction and Operation</​i>​. Báo chí CRC. ISBN 978-1-4822-6216-2.</​cite><​span title="ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Railway+Transportation+Systems%3A+Design%2C+Construction+and+Operation&​rft.pub=CRC+Press&​rft.date=2016-04-21&​rft.isbn=978-1-4822-6216-2&​rft.aulast=Pyrgidis&​rft.aufirst=Christos+N.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3De5ymCwAAQBAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail" ​class="​Z3988"/><​link rel="mw-deduplicated-inline-style" ​href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/​></span+
-</li+
-<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</b></​span>​ <span class="​reference-text">​Official Guide of the Railways1910: The Official Guide of the Railways ​and Steam Navigation Lines of the United StatesPuerto RicoCanada, Mexico, and Cuba, Rand McNally &amp; Company Publishing, 1910,</​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-wrf_sith-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Sith Sastrasinh, &​quot;​Electrical Train Marienfelde–Zossen ​in 1901&​quot;,​ 21 January 2000, WorldRailFansAccessed 23 January 2013.</​span>​ +
-</li>+
  
 +In 2005, the Spanish Government announced an ambitious plan, (PEIT 2005–2020)<​sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​[30]</​sup>​ envisioning that by 2020, 90 percent of the population would live within 50 km (30 mi) of a station served by AVE. Spain began building the largest HSR network in Europe: as of 2011<sup class="​plainlinks noexcerpt noprint asof-tag update"​ style="​display:​ none;">​[update]</​sup>​five of the new lines have opened (Madrid–Zaragoza–Lleida–Tarragona–Barcelona,​ Córdoba–Malaga,​ Madrid–Toledo,​ Madrid–Segovia–Valladolid,​ Madrid–Cuenca–Valencia) and another 2,219 km (1,380 mi) were under construction.<​sup id="​cite_ref-31"​ class="​reference">​[31]</​sup>​ Opened in early 2013, the Perpignan–Barcelona high-speed rail line provides a link with neighbouring France with trains running to Paris, Lyon, Montpellier and Marseille.
 +<​h3><​span id="​Evolution_in_North_America"​ class="​mw-headline">​Evolution in North America</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table class="​plainlinks metadata ambox ambox-content ambox-Update"​ role="​presentation">​
 +<​tbody>​
 +<tr>
 +<td class="​mbox-image">​
 +<div style="​width:​ 52px;"><​img src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Ambox_current_red.svg/​42px-Ambox_current_red.svg.png"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Ambox_current_red.svg/​63px-Ambox_current_red.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Ambox_current_red.svg/​84px-Ambox_current_red.svg.png 2x" alt="​Ambox current red.svg"​ width="​42"​ height="​34"​ data-file-width="​360"​ data-file-height="​290"​ /></​div></​td>​
 +<td class="​mbox-text">​This article needs to be <​b>​updated</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Please update this article to reflect recent events or newly available information.</​span>​ <​small><​i>​(February 2018)</​i></​small></​td>​
 +</tr>
 +</​tbody>​
 +</​table>​
 +In 1992, the United States Congress authorized the Amtrak Authorization and Development Act to focus on Amtrak'​s service improvement on the segment between Boston and New York City of the Northeast Corridor.<​sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​[32]</​sup>​ The primary objectives were to electrify the line north of New Haven, Connecticut and replace the then 30-year-old Metroliners with new trains to achieve shorter travel time.
  
 +Amtrak started testing two trains, the Swedish X2000 and the German ICE 1, in the same year along its fully electrified segment between New York City and Washington DC. The officials favored the X2000 as it had a tilting mechanism. However, the Swedish manufacturer never bid on the contract as the burdensome United States railroad regulations required them to heavily modify the train resulting in added weight, among other things. Eventually, a custom-made tilting train derived from TGV, manufactured by Alstom and Bombardier, won the contract and was put into service in December 2000.
  
 +The new service was named "Acela Express"​ and linked Boston, New York City, Philadelphia,​ Baltimore, and Washington DC. The service did not meet the 3-hour travel time objective, between Boston and New York City. The time was 3 hours and 24 minutes as it partially ran on regular lines, limiting its average speed, with a maximum speed of 240 km/h (150 mph) being reached on a small section of its route through Rhode Island and Massachusetts.<​sup id="​cite_ref-gao2004_33-0"​ class="​reference">​[33]</​sup><​sup id="​cite_ref-nytimes2005_34-0"​ class="​reference">​[34]</​sup>​
  
 +The U.S. currently has one high speed rail line under construction (California High-Speed Rail) in California, and advanced planning by a company called Texas Central Railway in Texas, higher-speed rail projects in the Pacific Northwest, Midwest and Southeast, as well as upgrades on the high-speed Northeast Corridor. The private higher speed rail venture Brightline in Florida started operations along part of its route in early 2018. Speeds are thus far limited to 127 km/h (79 mph) but extensions will be built for a top speed of 201 km/h (125 mph).
 +<​h3><​span id="​Expansion_in_East_Asia"​ class="​mw-headline">​Expansion in East Asia</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +For four decades from its opening in 1964, the Japanese Shinkansen was the only high-speed rail service outside of Europe. In the 2000s a number of new high-speed rail services started operating in East Asia.
 +<​h4><​span id="​The_Chinese_CRH"​ class="​mw-headline">​The Chinese CRH</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +High-speed rail was introduced to China only in 2003, but has rapidly developed into the world'​s most extensive network. In December 2013, the country had 11,028 km (6,852 mi) of track in operation, accounting for about half of the world'​s total at the time.<​sup id="​cite_ref-2013_HSR_stat_35-0"​ class="​reference">​[35]</​sup>​ By the end of 2014, China had 16,000 kilometres (9,900 miles) of high-speed rail lines, accounting for 60% of the world'​s total. By the end of 2016, the total had risen to over 20,000 kilometres (12,000 miles).<​sup id="​cite_ref-:​0_36-0"​ class="​reference">​[36]</​sup>​ Over 1.713 billion trips were made in 2017, more than half of the China'​s total railway passenger delivery, making it the world'​s busiest network.<​sup id="​cite_ref-37"​ class="​reference">​[37]</​sup>​
  
-<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Built ​to Last: J.GBrill&#​39;​&​quot;​Bullets<​span class="​cs1-kern-right">&​quot;</​span>&​quot;​5 April 2007.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Built+to+Last%3A+J.G.+Brill%E2%80%99s+%22Bullets%22&​rft.date=2007-04-05&​rft_id=https%3A%2F%2Fruins.wordpress.com%2F2007%2F04%2F05%2Fbuilt-to-last-jg-brills-bullets%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail" class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +State planning for high-speed railway began in the early 1990s, and the country'​s first high-speed rail line, the Qinhuangdao–Shenyang Passenger Railway, was built in 1999 and opened ​to commercial operation in 2003This line could accommodate commercial trains running at up to 200 km/h (120 mph)Planners also considered Germany'​Transrapid maglev technology and built the Shanghai Maglev Train, which runs on a 30.5 km (19.0 mi) track linking the city's financial district and its primary international airportThe maglev train service began operating in 2004 with trains reaching a top speed of 431 km/h (268 mph), and remains the fastest high-speed service in the worldMaglev, however, was not adopted nationally and all subsequent expansion features high-speed rail on conventional tracks.
-</li>+
  
-<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​de:​Datei:​Vorkriegseinsatz1.jpg</​span>​ +In the 1990s, China'​s domestic train production industry designed and produced a series of high-speed train prototypes but few were used in commercial operation and none were mass-producedThe Chinese Ministry of Railways ​(MORthen arranged for the purchase of foreign high-speed ​trains from French, German, and Japanese manufacturers along with certain technology transfers and joint ventures with domestic trainmakersIn 2007the MOR introduced the China Railways High-speed ​(CRH) servicealso known as "Harmony Trains", a version of the German Siemens Velaro high-speed ​train.
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book"><​i>​Geschichte und Zukunft des Verkehrs.: Verkehrskonzepte von der Frόhen ...</​i> ​(bằng tiếng Đức). 1997. ISBN 9783593357669<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​26 March</​span>​ 2013</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Geschichte+und+Zukunft+des+Verkehrs.%3A+Verkehrskonzepte+von+der+Fr%CF%8Chen+...&​rft.date=1997&​rft.isbn=9783593357669&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DYPmMUHzFVqwC%26pg%3DPA218&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail" class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-meanspeed1-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Eric H. Bowen. &​quot;​The Pioneer Zephyr – September1938 – Streamliner Schedules&​quot;<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=The+Pioneer+Zephyr+%E2%80%93+September%2C+1938+%E2%80%93+Streamliner+Schedules&​rft.au=Eric+H.+Bowen&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.streamlinerschedules.com%2Fconcourse%2Ftrack4%2Fpioneerzeph193809.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail" class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-meanspeed2-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Eric H. Bowen. &​quot;​The Twin Zephyrs – September1938 – Streamliner Schedules&​quot;<​span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="​nowrap">​17 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=The+Twin+Zephyrs+%E2%80%93+September%2C+1938+%E2%80%93+Streamliner+Schedules&​rft.au=Eric+H.+Bowen&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.streamlinerschedules.com%2Fconcourse%2Ftrack4%2Ftwinzephyrs193809.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​i>​Low Slung Train Travels Fast</​i>​p. 70at Google Books <​i>​Popular Science</​i>​February 1945, p. 70</​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-douviensTGV-19"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​d</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​e</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​f</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​g</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​h</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​i</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​j</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​k</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​l</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​m</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​n</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​o</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Picard,​ Jean François; Beltran, Alain. &​quot;​D&#​39;​où viens tu TGV&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ (in French).</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=D%27o%C3%B9+viens+tu+TGV&​rft.aulast=Picard&​rft.aufirst=Jean+Fran%C3%A7ois&​rft.au=Beltran%2C+Alain&​rft_id=http%3A%2F%2Farchivchemindefer.free.fr%2FdossierTGV%2FDouviensTGV.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail" class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</li>+
  
-<li id="​cite_note-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^<​/b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web"><​bdi lang="​ja">​Kanagawa Prefecture:​県央・湘南の環境と共生する都市づくりNEWS NO.11」新幹線豆知識クイズの解説</​bdi> ​(in Japanese). Pref.kanagawa.jp. Archived from the original on 27 September 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 October</​span>​ 2011</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Kanagawa+Prefecture%3A%E7%9C%8C%E5%A4%AE%E3%83%BB%E6%B9%98%E5%8D%97%E3%81%AE%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%A8%E5%85%B1%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E9%83%BD%E5%B8%82%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%EF%BC%AE%EF%BC%A5%EF%BC%B7%EF%BC%B3+NO.11%E3%80%8D%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9A%E8%B1%86%E7%9F%A5%E8%AD%98%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%AE%E8%A7%A3%E8%AA%AC&​rft.pub=Pref.kanagawa.jp&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.pref.kanagawa.jp%2Fcnt%2Fp19871.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +In 2008, high-speed trains began running at a top speed of 350 km/(220 mphon the passenger dedicated line between Beijing ​and Tianjin, which opened during ​the 2008 Beijing Summer Olympic GamesThe following year, trains on the newly opened Wuhan–Guangzhou High-Speed Railway ​set a world record for average ​speed over an entire trip, at 312.5 km/h (194.2 mph) over 968 kilometres (601 miles)In July 2011, however, top train speeds were lowered to 300 km/h (190 mph)The 350 km/h service resumed on the Beijing–Shanghai High-Speed Railway ​on 21 September 2017.<sup id="cite_ref-38" class="​reference">​[38]</sup>
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-22"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Outline History ​and Overview of the Tokaido Shinkansen&​quot;​Central Japan Railway Company. March 2010<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2 March</​span>​ 2011</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Outline+History+and+Overview+of+the+Tokaido+Shinkansen&​rft.pub=Central+Japan+Railway+Company&​rft.date=2010-03&​rft_id=http%3A%2F%2Fenglish.jr-central.co.jp%2Fabout%2Foutline.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail" class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-23"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Tohoku Shinkansen&​quot;​East Japan Railway CompanyMarch 2011<span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2 May</span> 2011</​span>​.</cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Tohoku+Shinkansen&​rft.pub=East+Japan+Railway+Company&​rft.date=2011-03&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.jreast.co.jp%2Fe%2Froutemaps%2Ftohokushinkansen.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="cite_note-24"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <​span ​class="​reference-text"><cite class="​citation web">&​quot;​2010 Fact Sheets&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. JR East. 30 July 2010<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2 May</​span>​ 2011</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Fact+Sheets&​rft.pub=JR+East&​rft.date=2010-07-30&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.jreast.co.jp%2Finvestor%2Ffactsheet%2Fpdf%2Ffactsheet.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</li>+
  
-<li id="​cite_note-26"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​New maglev Shinkansen to run underground for 86% of initial route&​quot;​<​i>​AJW ​by The Asahi Shimbun</​i>​. Archived from the original on 26 December 2014<​span class="​reference-accessdate">​Retrieved <span class="​nowrap">​17 ​December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=AJW+by+The+Asahi+Shimbun&​rft.atitle=New+maglev+Shinkansen+to+run+underground+for+86%25+of+initial+route&​rft_id=http%3A%2F%2Fajw.asahi.com%2Farticle%2Fbehind_news%2Fsocial_affairs%2FAJ201309190078&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail" class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +A collision of high-speed trains on 23 July 2011 in Zhejiang province killed 40 and injured 195, raising concerns about operational safety. A credit crunch later that year slowed the construction ​of new linesBut by 2012, the high-speed rail boom had renewed with new lines and new rolling stock by domestic producers that had indigenized foreign technologyOn 26 December ​2012, China opened the world'​s longest high-speed rail line, which runs 2,208 km (1,372 mifrom Beijing to Shenzhen.<sup id="cite_ref-AP_Jingshen_HSR_39-0" class="​reference">​[39]</sup><sup id="cite_ref-40" class="​reference">​[40]</​sup> ​The network set a target to create the 4+4 National High Speed Rail Grid by 2015,<sup id="cite_ref-41" class="​reference">​[41]</sup> and continues ​to rapidly expand with the July 2016 announcement ​of the 8+8 National High Speed Rail Grid.<sup id="cite_ref-42" ​class="reference">[42]</sup
-</​li>​ +<h4><span id="The_South_Korean_KTX" class="​mw-headline">The South Korean KTX</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">[</​span>​edit<span class="​mw-editsection-bracket">]</​span></​span></​h4
-<li id="​cite_note-27"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Remarks at the Signing of the High-Speed Ground Transportation Act. 30 September 1965</​span>​ +<div class="​thumb tright"> 
-</​li>​ +<div class="​thumbinner" ​style="width: 222px;"><​img class="​thumbimage" ​src="​http://​upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/KTX-Sancheon.jpg/220px-KTX-Sancheon.jpg" ​srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/KTX-Sancheon.jpg/330px-KTX-Sancheon.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/KTX-Sancheon.jpg/440px-KTX-Sancheon.jpg 2x" ​alt="" ​width="220" ​height="127" ​data-file-width="2701" ​data-file-height="1555" /></div
-<li id="​cite_note-28"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​The Metroliner was able to travel from New York to Washington in just 2.5 hours because it did not make any intermediate stopsMetroliner TimetablePenn Central, 26 October 1969, The Metroliners this travel time beats the Contemporary (2015Acela on the same route, though the latter makes intermediate stops</​span>​ +</div
-</​li>​ +In South KoreaKorea Train Express (KTX) services were launched ​on 1 April 2004, using French ​(TGVtechnology, on the Seoul–Busan corridor, Korea'busiest traffic corridor, between the two largest citiesIn 1982, it represented 65.8of South Korea'​s population, a number that grew to 73.3by 1995, along with 70of freight traffic and 66% of passenger trafficWith both the Gyeongbu Expressway ​and Korail'​s Gyeongbu Line congested as of the late 1970s, the government saw the pressing need for another form of transportation.
-<li id="​cite_note-29"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​HIGH SPEED RAIL TRANSPORTATION I&quot;.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=HIGH+SPEED+RAIL+TRANSPORTATION+I&​rft_id=http%3A%2F%2Fewh.ieee.org%2Fcmte%2Fasmeltc%2Fhsr_plaque.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<​li ​id="cite_note-30"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <​span ​class="​reference-text">[1Archived 26 June 2010 at the Wayback Machine.</span> +
-</li> +
-<​li ​id="cite_note-31"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <​span ​class="​reference-text">[2]<sup class="​noprint Inline-Template"><​span style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​ Dead link since October 2011">​dead link</​span></​i>​]</​span>​</​sup>​</​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-32"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Pub.L. 102–533, H.R. 4250, 106 Stat. 3515, enacted October 271992</span> +
-</​li>​ +
-<​li ​id="cite_note-gao2004-33"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <​span ​class="​reference-text"><cite class="​citation web">&​quot;​Amtrak&#​39;​s Management of Northeast Corridor Improvements Demonstrates Need for Applying Best Practices (GAO-04-94)&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</span>. <​i>​Report to the chairman, Committee on Commerce, Science, ​and Transportation,​ U.S. Senate</​i>​. United States General Accounting Office. February 2004<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​26 August</​span>​ 2013</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Report+to+the+chairman%2C+Committee+on+Commerce%2C+Science%2C+and+Transportation%2C+U.S.+Senate&​rft.atitle=Amtrak%27s+Management+of+Northeast+Corridor+Improvements+Demonstrates+Need+for+Applying+Best+Practices+%28GAO-04-94%29&​rft.date=2004-02&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.gao.gov%2Fnew.items%2Fd0494.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/>​<link rel="mw-deduplicated-inline-style" ​href="http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></span+
-</li> +
-<li id="cite_note-nytimes2005-34"><​span ​class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b>​</​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Dao,​ James (24 April 2005). &​quot;​Acela,​ Built to Be Rail&#​39;​s Savior, Bedevils Amtrak at Every Turn&​quot;​. <​i>​The New York Times</i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​26 August</​span>​ 2013</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+New+York+Times&​rft.atitle=Acela%2C+Built+to+Be+Rail%27s+Savior%2C+Bedevils+Amtrak+at+Every+Turn&​rft.date=2005-04-24&​rft.aulast=Dao&​rft.aufirst=James&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2005%2F04%2F24%2Fnational%2F24acela.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="mw-deduplicated-inline-style" ​href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/​></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-2013_HSR_stat-35">​<span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b>​</​span> ​<span class="​reference-text"><​cite class="​citation web"><​bdi lang="​zh">​中国高铁总里程达11028公里占世界一半&​quot;​</bdi>. <​i>​Sohu Business</​i>​ (in Chinese). 5 March 2014.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Sohu+Business&​rft.atitle=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%AB%98%E9%93%81%E6%80%BB%E9%87%8C%E7%A8%8B%E8%BE%BE11028%E5%85%AC%E9%87%8C%E5%8D%A0%E4%B8%96%E7%95%8C%E4%B8%80%E5%8D%8A%22&​rft.date=2014-03-05&​rft_id=http%3A%2F%2Fbusiness.sohu.com%2F20140305%2Fn396105235.shtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/​><link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"​/></​span+
-</li> +
-<li id="​cite_note-:​0-36"><​span ​class="​mw-cite-backlink"><sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <​span ​class="​reference-text"><​cite class="citation news">​Smith,​ Kevin. &quot;China Railway sets out 2017 targets&​quot;<​span class="​reference-accessdate">. Retrieved ​<span class="​nowrap">4 January</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=China+Railway+sets+out+2017+targets&​rft.aulast=Smith&​rft.aufirst=Kevin&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.railjournal.com%2Findex.php%2Ffinancial%2Fchina-railway-sets-out-2017-targets.html%3Fchannel%3D522&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"​/></span> +
-</li> +
-<li id="​cite_note-37"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^<​/b></span> <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web"><​bdi lang="​zh">​2017年中国铁路投资8010亿元 投产新线3038公里-中新网</​bdi>​<​i>​www.chinanews.com<​/i> (in Chinese)<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​13 January</​span>​ 2018</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=www.chinanews.com&​rft.atitle=2017%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%93%81%E8%B7%AF%E6%8A%95%E8%B5%848010%E4%BA%BF%E5%85%83+%E6%8A%95%E4%BA%A7%E6%96%B0%E7%BA%BF3038%E5%85%AC%E9%87%8C-%E4%B8%AD%E6%96%B0%E7%BD%91&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.chinanews.com%2Fcj%2F2018%2F01-02%2F8414612.shtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail" ​class="Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http:​//en.wikipedia.org/mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"​/></span> +
-</li> +
-<li id="​cite_note-38"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^<​/b></span> <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​China Relaunches World&#​39;​s Fastest Train&​quot;​.</cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=China+Relaunches+World%27s+Fastest+Train&​rft_id=http%3A%2F%2Ffortune.com%2F2017%2F08%2F21%2Fchina-world-fastest-train%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"​/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http:​//en.wikipedia.org/mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"​/></span> +
-</li> +
-<li id="​cite_note-AP_Jingshen_HSR-39"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^<​/b></span> <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​World&#​39;​s Longest Fast Train Line Opens in China&​quot;​Associated Press. Archived from the original on 29 December 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​26 December<​/span> 2012</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=World%27s+Longest+Fast+Train+Line+Opens+in+China&​rft_id=http%3A%2F%2Fbigstory.ap.org%2Farticle%2Fworlds-longest-fast-train-line-opens-china&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail" ​class="Z3988"/><​link rel="mw-deduplicated-inline-style" ​href="http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-40"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​Beijing – Guangzhou high speed line completed&​quot;​. <i> Railway Gazette International</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​31 December</​span>​ 2012</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Railway+Gazette+International&​rft.atitle=Beijing+%E2%80%93+Guangzhou+high+speed+line+completed&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.railwaygazette.com%2Fnews%2Fpassenger%2Fsingle-view%2Fview%2Fbeijing-guangzhou-high-speed-line-completed.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail" ​class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"​/></​span+
-</li+
-<li id="​cite_note-41"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​China&#​39;​s operating high-speed railway exceeds 7,000 km&​quot;​. <​i>​xinhuanet.com</​i>​. 27 November 2012. Archived from the original ​on 1 December 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​27 November</​span>​ 2012</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=xinhuanet.com&​rft.atitle=China%27s+operating+high-speed+railway+exceeds+7%2C000+km&​rft.date=2012-11-27&​rft_id=http%3A%2F%2Fnews.xinhuanet.com%2Fenglish%2Fchina%2F2012-11%2F27%2Fc_132002966.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-42"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite id="​CITEREFNational_Development_and_Reform_Commission2016"​ class="​citation web">​National Development and Reform Commission ​(2016-07-13). <bdi lang="​zh">​中长期铁路网规划&​quot;​ (2016) 发改基础(2016)1536号</​bdi>​ [Mid- to Long-Term Railway Network Plan (2016 Revision)] <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ (in Chinese). People&#​39;​Republic of China National Development and Reform Commissionp7–10<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2017-07-30</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=%E4%B8%AD%E9%95%BF%E6%9C%9F%E9%93%81%E8%B7%AF%E7%BD%91%E8%A7%84%E5%88%92%22+%282016%29+%E5%8F%91%E6%94%B9%E5%9F%BA%E7%A1%80%282016%291536%E5%8F%B7&​rft.pages=7-10&​rft.pub=People%27s+Republic+of+China+National+Development+and+Reform+Commission&​rft.date=2016-07-13&​rft.au=National+Development+and+Reform+Commission&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ndrc.gov.cn%2Fzcfb%2Fzcfbtz%2F201607%2FW020170213333938328309.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</li>+
  
-<li id="​cite_note-railvsair_TJ-44"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Chen,​ Melody (4 September 2008). &​quot;​Romance of rail jeopardizes domestic air routes&​quot;​. <​i>​Taiwan Journal</​i>​. Archived from the original ​on 25 September 2008<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​11 October</​span>​ 2010</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Taiwan+Journal&​rft.atitle=Romance+of+rail+jeopardizes+domestic+air+routes&​rft.date=2008-09-04&​rft.aulast=Chen&​rft.aufirst=Melody&​rft_id=http%3A%2F%2Ftaiwanjournal.nat.gov.tw%2Fsite%2Ftj%2Fct.asp%3FCtNode%3D122%26xItem%3D45023&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +Construction began on the high-speed ​line from Seoul to Busan in 1992 with the first commercial service launching in 2004. Top speed for trains in regular service is currently 305 km/(190 mph), though ​the infrastructure is designed ​for 350 km/(220 mph). The initial rolling stock was based on Alstom'​s TGV Réseau, and was partly built in Korea. The domestically developed HSR-350xwhich achieved 352.4 km/(219.0 mph) in tests, resulted ​in a second type of high-speed trains ​now operated by Korail, the KTX SancheonThe next generation KTX train, ​HEMU-430X, achieved 421.4 km/(261.8 mph) in 2013making South Korea the world'fourth ​country ​after France, Japan, and China to develop ​a high-speed ​train running ​on conventional ​rail above 420 km/(260 mph). 
-</​li>​ +<h4><​span id="The_Taiwan_THSR" class="​mw-headline">​The ​Taiwan THSR</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4
-<li id="​cite_note-KaWh_07-45"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​Taiwan&#​39;​s High-speed Rail: It&#​39;​s Been a Rapid Learning Curve&​quot;​. <​i>​China [email protected]</​i>​. Wharton School of the University of Pennsylvania. 26 September 2007<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​11 October</​span>​ 2010</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=China+Knowledge%40Wharton&​rft.atitle=Taiwan%27s+High-speed+Rail%3A+It%27s+Been+a+Rapid+Learning+Curve&​rft.date=2007-09-26&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.knowledgeatwharton.com.cn%2Findex.cfm%3Ffa%3Dviewfeature%26articleid%3D1718%26languageid%3D1&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +<div class="​thumb tright">​ 
-</​li>​ +<div class="​thumbinner" style="​width222px;">
-<li id="​cite_note-46"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​High-speed train to make 8 trips daily between Ankara, Eskișehir&​quot;​. <​i>​TodaysZaman</​i>​. Archived from the original on 21 October 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=TodaysZaman&​rft.atitle=High-speed+train+to+make+8+trips+daily+between+Ankara%2C+Eski%C8%99ehir&​rft_id=http%3A%2F%2Ftodayszaman.com%2Fnews-167998-high-speed-train-to-make-8-trips-daily-between-ankara-eskisehir.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-47"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​UK,​ DVV Media. &​quot;​Talgo 250 reaches Bukhara&​quot;​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Talgo+250+reaches+Bukhara&​rft.aulast=UK&​rft.aufirst=DVV+Media&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.railwaygazette.com%2Fnews%2Fpassenger%2Fsingle-view%2Fview%2Ftalgo-250-reaches-bukhara.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-48"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Interstate Rail Proposal&​quot;​. J.H. Crawford<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 October</​span>​ 2011</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Interstate+Rail+Proposal&​rft.pub=J.H.+Crawford&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.jhcrawford.com%2Fenergy%2Finterstaterail.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-49"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Jamil Anderlini (5 April 2010). &​quot;​China on track to be world&#​39;​s biggest network&​quot;​. <​i>​Financial Times</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​12 April</​span>​ 2010</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Financial+Times&​rft.atitle=China+on+track+to+be+world%27s+biggest+network&​rft.date=2010-04-05&​rft.au=Jamil+Anderlini&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F353fecc8-40e1-11df-94c2-00144feabdc0%2Cdwp_uuid%3D9c33700c-4c86-11da-89df-0000779e2340.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-50"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​European high-speed rail – An easy way to connect&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2010. Archived ​from the original <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ on 19 April 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​18 April</​span>​ 2011</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=European+high-speed+rail+%E2%80%93+An+easy+way+to+connect&​rft.place=Luxembourg&​rft.pub=Publications+Office+of+the+European+Union&​rft.date=2010&​rft_id=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Ftransport%2Finfrastructure%2Fstudies%2Fdoc%2F2010_high_speed_rail_en.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-cdaily2-51"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​High-speed rail cuts into airlines&#​39;​ success&​quot;​. <​i>​China Daily</​i>​. 2 April 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 October</​span>​ 2011</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=China+Daily&​rft.atitle=High-speed+rail+cuts+into+airlines%27+success&​rft.date=2011-04-02&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.chinadaily.com.cn%2Fimqq%2Fbizchina%2F2011-04%2F02%2Fcontent_12267556.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-52"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​China Southern Says Railways to Hurt 25% of Routes (Update1)&​quot;​. Bloomberg. 28 October 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 October</​span>​ 2011</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=China+Southern+Says+Railways+to+Hurt+25%25+of+Routes+%28Update1%29&​rft.pub=Bloomberg&​rft.date=2009-10-28&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fapps%2Fnews%3Fpid%3D20601080%26sid%3Da3GHSPLBfBOM&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-53"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Peter Jorritsma. &​quot;​Substitution Opportunities of High Speed Train for Air Transport&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)<​/span>. p. 3. Archived from the original <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ on 10 March 2012.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Substitution+Opportunities+of+High+Speed+Train+for+Air+Transport&​rft.pages=3&​rft.au=Peter+Jorritsma&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.aerlines.nl%2Fissue_43%2F43_Jorritsma_AiRail_Substitution.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-54"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Spain’s High-Speed Rail Offers Guideposts for U.S.The New York Times, 29 May 2009.</​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-55"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Peter Jorritsma. &​quot;​Substitution Opportunities of High Speed Train for Air Transport&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. p. 4. Archived from the original <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ on 10 March 2012.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Substitution+Opportunities+of+High+Speed+Train+for+Air+Transport&​rft.pages=4&​rft.au=Peter+Jorritsma&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.aerlines.nl%2Fissue_43%2F43_Jorritsma_AiRail_Substitution.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"​/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-56"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web"><​bdi lang="​ja">​「4時間の壁」切れなかった北海道新幹線!2分違いで飛行機に客流れる?</​bdi> ​(in Japanese). 18 December 2015.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=%E3%80%8C4%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%AE%E5%A3%81%E3%80%8D%E5%88%87%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9A%EF%BC%812%E5%88%86%E9%81%95%E3%81%84%E3%81%A7%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E6%A9%9F%E3%81%AB%E5%AE%A2%E6%B5%81%E3%82%8C%E3%82%8B%EF%BC%9F&​rft.date=2015-12-18&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.j-cast.com%2Ftv%2F2015%2F12%2F18253570.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-57"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​i>​The Times</​i>​Friday6 January 2006, p54. <​i>​France will run trains free from fossil fuel, says Chirac</​i>​.</​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-58"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Cut your CO2 emissions by taking the train, by up to 90%...&​quot;​ Seat61<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​28 August</​span>​ 2010</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Cut+your+CO2+emissions+by+taking+the+train%2C+by+up+to+90%25...&​rft.pub=Seat61&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.seat61.com%2FCO2flights.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-59"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Prashant Vaze. <​i>​The Economical Environmentalist</​i>​. Earthscan. p. 298.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Economical+Environmentalist&​rft.pages=298&​rft.pub=Earthscan&​rft.au=Prashant+Vaze&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-60"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Rekordmange kollektivreisende til og fra Oslo Lufthavn, in Norwegian.</​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-61"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Fact #257: 3 March 2003 – Vehicle Occupancy by Type of Vehicle&​quot;​. US Department of Energy, Energy Efficiency ​and Renewable Energy.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Fact+%23257%3A+3+March+2003+%E2%80%93+Vehicle+Occupancy+by+Type+of+Vehicle&​rft.pub=US+Department+of+Energy%2C+Energy+Efficiency+and+Renewable+Energy&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww1.eere.energy.gov%2Fvehiclesandfuels%2Ffacts%2F2003%2Ffcvt_fotw257.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-Planes_cheaper_than_trains_on_half_of_routes-62"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​[3] from Smith, Oliver as of 10 May 2014</​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-High_Speed_Train_VS_Airplane-63"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​[4] from [5] as of 10 May 2014</​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-The_Unique_Amtrak_Experience_with_Many_Benefits-64"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​[6] from Amtrak as of 10 May 2014</​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-65"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Examples of this include SNCF who codeshares with Air France and Lufthansa&#​39;​s AIRail ​in cooperation with DB</​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-66"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​The Time-Consuming But Extremely Critical Process of Deicing Aircraft in the Winter&​quot;​29 December 2017.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=The+Time-Consuming+But+Extremely+Critical+Process+of+Deicing+Aircraft+in+the+Winter&​rft.date=2017-12-29&​rft_id=https%3A%2F%2Fairlinegeeks.com%2F2017%2F12%2F29%2Fthe-time-consuming-but-extremely-critical-process-of-deicing-aircraft-in-the-winter%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-67"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Hainan moving flights to early mornings to beat the heat&​quot;​. 30 May 2017.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Hainan+moving+flights+to+early+mornings+to+beat+the+heat&​rft.date=2017-05-30&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.reviewjournal.com%2Fbusiness%2Fhainan-moving-flights-to-early-mornings-to-beat-the-heat%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-68"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​LockwoodDeirdre&​quot;​Los Angeles Airport Pollutes City Air For Miles Downwind - Chemical &amp; Engineering News&​quot;​. <​i>​cen.acs.org<​/i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=cen.acs.org&​rft.atitle=Los+Angeles+Airport+Pollutes+City+Air+For+Miles+Downwind+-+Chemical+%26+Engineering+News&​rft.aulast=Lockwood&​rft.aufirst=Deirdre&​rft_id=http%3A%2F%2Fcen.acs.org%2Farticles%2F92%2Fweb%2F2014%2F05%2FLos-Angeles-Airport-Pollutes-City.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-69"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Land-acquisition concerns continue to dog high-speed rail agency&​quot;​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Land-acquisition+concerns+continue+to+dog+high-speed+rail+agency&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.fresnobee.com%2Fnews%2Flocal%2Fhigh-speed-rail%2Farticle19539180.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-70"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​(Taiwan), Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (26 July 2011)&​quot;​Taiwan tackles land subsidence with water project - Taiwan Today&​quot;​. <​i>​Taiwan Today</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Taiwan+Today&​rft.atitle=Taiwan+tackles+land+subsidence+with+water+project+-+Taiwan+Today&​rft.date=2011-07-26&​rft.aulast=%28Taiwan%29&​rft.aufirst=Ministry+of+Foreign+Affairs%2C+Republic+of+China&​rft_id=http%3A%2F%2Ftaiwantoday.tw%2Fnews.php%3Funit%3D6%2C23%2C45%2C6%2C6%26post%3D10392&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-71"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Utt,​ Ronald. &​quot;​Time to End Obama&#​39;​s Costly High-Speed Rail Program&​quot;​. <​i>​The Heritage Foundation</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=The+Heritage+Foundation&​rft.atitle=Time+to+End+Obama%E2%80%99s+Costly+High-Speed+Rail+Program&​rft.aulast=Utt&​rft.aufirst=Ronald&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.heritage.org%2Ftransportation%2Freport%2Ftime-end-obamas-costly-high-speed-rail-program&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-72"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Lockwood,​ Deirdre. &​quot;​Los Angeles Airport Pollutes City Air For Miles Downwind – Chemical &amp; Engineering News&​quot;​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Los+Angeles+Airport+Pollutes+City+Air+For+Miles+Downwind+%E2%80%93+Chemical+%26+Engineering+News&​rft.aulast=Lockwood&​rft.aufirst=Deirdre&​rft_id=http%3A%2F%2Fcen.acs.org%2Farticles%2F92%2Fweb%2F2014%2F05%2FLos-Angeles-Airport-Pollutes-City.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-73"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Pittman,​ Mitch. &​quot;​Nearly 3,000 trees around Sea-Tac Airport will be chopped down&​quot;​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Nearly+3%2C000+trees+around+Sea-Tac+Airport+will+be+chopped+down&​rft.aulast=Pittman&​rft.aufirst=Mitch&​rft_id=http%3A%2F%2Fkomonews.com%2Fnews%2Flocal%2Fnearly-3000-trees-around-sea-tac-airport-will-be-chopped-down&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-74"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​tagesschau.de. &​quot;​Nach Herbststürmen - Die Bahn und der Baum&​quot;​. <​i>​tagesschau.de</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=tagesschau.de&​rft.atitle=Nach+Herbstst%C3%BCrmen+-+Die+Bahn+und+der+Baum&​rft.au=tagesschau.de&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.tagesschau.de%2Finland%2Fsturm-herwart-bahn-101.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-75"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Folgen von Sturmtief &​quot;​Xavier&​quot;:​ Bahn bestreitet mangelnden Baumbeschnitt&​quot;​. 6 October 2017  – via Spiegel Online.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Folgen+von+Sturmtief+%22Xavier%22%3A+Bahn+bestreitet+mangelnden+Baumbeschnitt&​rft.date=2017-10-06&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fwirtschaft%2Fsoziales%2Fxavier-bahn-bestreitet-mangelnden-rueckschnitt-von-baeumen-a-1171629.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-76"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Djahangard,​ Susan (12 October 2017). &​quot;​Deutsche Bahn: Die Säge nach dem Sturm&​quot; ​ – via Die Zeit.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Deutsche+Bahn%3A+Die+S%C3%A4ge+nach+dem+Sturm&​rft.date=2017-10-12&​rft.aulast=Djahangard&​rft.aufirst=Susan&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2F2017%2F42%2Fdeutsche-bahn-sturm-xavier-vorbereitung-aufraeumen&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-77"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​ICE train slashed open by garbage truck in Germany&​quot;​. Bild.de<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​28 August</​span>​ 2010</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=ICE+train+slashed+open+by+garbage+truck+in+Germany&​rft.pub=Bild.de&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bild.de%2FBILD%2Fnews%2Fbild-english%2Fworld-news%2F2010%2F08%2F17%2Ftrain-crash-horror-in-germany%2Fice-slashed-open-by-garbage-truck-15-injured.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-78"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Fatal ​high-speed ​train kills 12 young pedestrians near beach in Barcelona&​quot;​. Bild.de<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​28 August</​span>​ 2010</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Fatal+high-speed+train+kills+12+young+pedestrians+near+beach+in+Barcelona&​rft.pub=Bild.de&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bild.de%2FBILD%2Fnews%2Fbild-english%2Fworld-news%2F2010%2F06%2F24%2Ffatal-spain-high-speed-crash%2Ftrain-kills-12-young-people-near-barcelona.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-79"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Yonah Freemark, Special to CNN (26 July 2013). &​quot;​Opinion:​ Why high-speed rail is safe, smart&​quot;​. <​i>​CNN</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=CNN&​rft.atitle=Opinion%3A+Why+high-speed+rail+is+safe%2C+smart&​rft.date=2013-07-26&​rft.au=Yonah+Freemark%2C+Special+to+CNN&​rft_id=http%3A%2F%2Fedition.cnn.com%2F2013%2F07%2F26%2Fopinion%2Ffreemark-high-speed-trains%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-80"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Special Feature EschedeGermany ICE High Speed Train Disaster&​quot;​. <​i>​Danger Ahead</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​30 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Danger+Ahead&​rft.atitle=Special+Feature+Eschede%2C+Germany+ICE+High+Speed+Train+Disaster&​rft_id=http%3A%2F%2Fdanger-ahead.railfan.net%2Ffeatures%2Feschede.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-81"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Derailment at Eschede&​quot;​. <​i>​Derailment at Eschede</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​30 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Derailment+at+Eschede&​rft.atitle=Derailment+at+Eschede&​rft_id=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fderailmentateschede%2Fcauses-of-the-accident&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-82"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Death toll from China&#​39;​s ​train crash rises to 39including two Americans&​quot;<​span class="​reference-accessdate">​Retrieved <span class="​nowrap">​17 December<​/span> 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Death+toll+from+China%27s+train+crash+rises+to+39%2C+including+two+Americans&​rft_id=http%3A%2F%2Fnews.xinhuanet.com%2Fenglish2010%2Fchina%2F2011-07%2F25%2Fc_131008630.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-83"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Decision to slow trains met with mixed response&​quot;​. China Daily.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Decision+to+slow+trains+met+with+mixed+response&​rft.pub=China+Daily&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.chinadaily.com.cn%2Fcndy%2F2011-08%2F12%2Fcontent_13097239.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-84"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​More high-speed trains slow down to improve safety&​quot;​. China Daily.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=More+high-speed+trains+slow+down+to+improve+safety&​rft.pub=China+Daily&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.chinadaily.com.cn%2Fchina%2F2011-08%2F23%2Fcontent_13167866.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-85"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​American woman among 80 killed in Spain train crash; driver detained&​quot;​. <​i>​NBC News</​i>​. Archived from the original on 25 July 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=NBC+News&​rft.atitle=American+woman+among+80+killed+in+Spain+train+crash%3B+driver+detained&​rft_id=http%3A%2F%2Fworldnews.nbcnews.com%2F_news%2F2013%2F07%2F25%2F19661944-american-among-80-killed-in-spanish-train-crash-driver-detained%3Flite&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-86"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​El accidente atemoriza a las empresas que pujan por el AVE de Brasil&​quot;​. <​i>​02B</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=02B&​rft.atitle=El+accidente+atemoriza+a+las+empresas+que+pujan+por+el+AVE+de+Brasil&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.02b.com%2Fes%2Fnotices%2F2013%2F07%2Fel_accidente_atemoriza_a_las_empresas_que_pujan_por_el_ave_de_brasil_6826.php&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-RG-87"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​Test train catastrophe on LGV Est&​quot;​. <​i>​Railway Gazette</​i>​. 16 November 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​16 November</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Railway+Gazette&​rft.atitle=Test+train+catastrophe+on+LGV+Est&​rft.date=2015-11-16&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.railwaygazette.com%2Fnews%2Fhigh-speed%2Fsingle-view%2Fview%2Ftest-train-catastrophe-on-lgv-est.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-whhh-88"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web"><​bdi lang="​ja">​KTX vs 新幹線 徹底比較</​bdi> ​(in Japanese).</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=KTX+vs+%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9A+%E5%BE%B9%E5%BA%95%E6%AF%94%E8%BC%83&​rft_id=http%3A%2F%2Fwhhh.fc2web.com%2Fktx%2Fhikaku.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-mlit-89"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web"><​bdi lang="​ja">​新幹線旅客輸送量の推移</​bdi>​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ (in Japanese).</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9A%E6%97%85%E5%AE%A2%E8%BC%B8%E9%80%81%E9%87%8F%E3%81%AE%E6%8E%A8%E7%A7%BB&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.mlit.go.jp%2Fcommon%2F000232384.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-90"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Taiwan HSR operator pitches restructuring idea to shareholders&​quot;​. Archived from the original on 8 February 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​12 October</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Taiwan+HSR+operator+pitches+restructuring+idea+to+shareholders&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.wantchinatimes.com%2Fnews-subclass-cnt.aspx%3Fid%253D20140628000066%2526cid%253D1206&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-91"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Archived copy&​quot;​. Archived from the original on 4 January 2016<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​12 October</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Archived+copy&​rft_id=http%3A%2F%2Fktdb.go.kr%2Fweb%2Fguest%2F419&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-92"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web"><​bdi lang="​zh">​铁路2014年投资8088亿元 超额完成全年计划--财经--人民网</​bdi>​ (in Chinese). People&#​39;​s Daily Online Finance.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=%E9%93%81%E8%B7%AF2014%E5%B9%B4%E6%8A%95%E8%B5%848088%E4%BA%BF%E5%85%83+%E8%B6%85%E9%A2%9D%E5%AE%8C%E6%88%90%E5%85%A8%E5%B9%B4%E8%AE%A1%E5%88%92--%E8%B4%A2%E7%BB%8F--%E4%BA%BA%E6%B0%91%E7%BD%91&​rft.pub=People%27s+Daily+Online+Finance&​rft_id=http%3A%2F%2Ffinance.people.com.cn%2Fstock%2Fn%2F2015%2F0130%2Fc67815-26478015.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-93"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Air transportpassengers carried – Data&​quot;​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Air+transport%2C+passengers+carried+%E2%80%93+Data&​rft_id=http%3A%2F%2Fdata.worldbank.org%2Findicator%2FIS.AIR.PSGR&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-94"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​IATA. &​quot;​IATA – New IATA Passenger Forecast Reveals Fast-Growing Markets of the Future&​quot;​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=IATA+%E2%80%93+New+IATA+Passenger+Forecast+Reveals+Fast-Growing+Markets+of+the+Future&​rft.au=IATA&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iata.org%2Fpressroom%2Fpr%2FPages%2F2014-10-16-01.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-guardian20150421-95"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Japan&#​39;​s maglev train breaks ​world speed record with 600 kilometres per hour (370 miles per hour) test run&​quot;​. <i> The Guardian </i>. United Kingdom: Guardian News and Media Limited. 21 April 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​21 April</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=The+Guardian&​rft.atitle=Japan%27s+maglev+train+breaks+world+speed+record+with+600+kilometres+per+hour+%28370+miles+per+hour%29+test+run&​rft.date=2015-04-21&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2F2015%2Fapr%2F21%2Fjapans-maglev-train-notches-up-new-world-speed-record-in-test-run&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-96"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​Top ten fastest trains in the world&​quot;​ railway-technology.com 29 August 2013</​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-cdaily3-97"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​World&#​39;​longest high-speed train to decelerate a bit&​quot;​. <​i>​People&#​39;​s Daily Online</​i>​. 15 April 2011.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=People%27s+Daily+Online&​rft.atitle=World%27s+longest+high-speed+train+to+decelerate+a+bit&​rft.date=2011-04-15&​rft_id=http%3A%2F%2Fenglish.peopledaily.com.cn%2F90001%2F90776%2F90882%2F7351162.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-jt20130317-98"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​320-kph Hayabusa matches world speed record&​quot;​. <​i>​The Japan Times</​i>​. Japan: The Japan Times Ltd. 17 March 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​11 September</​span>​ 2013</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=The+Japan+Times&​rft.atitle=320-kph+Hayabusa+matches+world+speed+record&​rft.date=2013-03-17&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.japantimes.co.jp%2Fnews%2F2013%2F03%2F17%2Fnational%2F320-kph-hayabusa-matches-world-speed-record&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-99"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​China has world&#​39;​s largest high-speed rail network&​quot;​. China Daily.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=China+has+world%27s+largest+high-speed+rail+network&​rft.pub=China+Daily&​rft_id=http%3A%2F%2Fusa.chinadaily.com.cn%2Fchina%2F2016-02%2F29%2Fcontent_23682288.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-100"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Rabinovitch,​ Simon (27 October 2011). &​quot;​China&#​39;​s high-speed rail plans falter&​quot;​. <​i>​Financial Times</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​27 November</​span>​ 2012</​span>​. <​q>​The ​country&#39;s first bullet train only started running in 2007 but within four years China had developed the world&#​39;​s largest high-speed network.</​q></​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Financial+Times&​rft.atitle=China%27s+high-speed+rail+plans+falter&​rft.date=2011-10-27&​rft.aulast=Rabinovitch&​rft.aufirst=Simon&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fintl%2Fcms%2Fs%2F0%2Fa9337b06-fe20-11e0-a1eb-00144feabdc0.html%23axzz2DOC7siah&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-101"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​World Speed Survey 2013: China sprints out in front&​quot;​. <​i>​Railway Gazette International</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​11 September</​span>​ 2013</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Railway+Gazette+International&​rft.atitle=World+Speed+Survey+2013%3A+China+sprints+out+in+front&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.railwaygazette.com%2Fnews%2Fhigh-speed%2Fsingle-view%2Fview%2Fworld-speed-survey-2013-china-sprints-out-in-front.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-102"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​Shanghai,​ Shenzhen, Beijing Lead Prospects in ULI&#​39;​s China Cities Survey – Urban Land Magazine&​quot;​. <​i>​Urban Land Magazine</​i>​. 3 October 2016<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​13 March</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Urban+Land+Magazine&​rft.atitle=Shanghai%2C+Shenzhen%2C+Beijing+Lead+Prospects+in+ULI%E2%80%99s+China+Cities+Survey+%E2%80%93+Urban+Land+Magazine&​rft.date=2016-10-03&​rft_id=http%3A%2F%2Furbanland.uli.org%2Fcapital-markets%2Fshanghai-shenzhen-beijing-lead-prospects-ulis-china-cities-survey%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-103"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Ollivier,​ Gerald. &​quot;​High-Speed Railways in China: A Look at Traffic&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=High-Speed+Railways+in+China%3A+A+Look+at+Traffic&​rft.aulast=Ollivier&​rft.aufirst=Gerald&​rft_id=http%3A%2F%2Fdocuments.worldbank.org%2Fcurated%2Fen%2F451551468241176543%2Fpdf%2F932270BRI0Box30ffic020140final000EN.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-104"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Shinkansen (Bullet Train), Japan Railways Group. Archived 18 December 2009 at the Wayback Machine.</​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-105"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​AMTRAKOff Track, Triplepoint. Boston University.</​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-KTX_개통_9년…이용객_4억명_돌파_눈앞-106"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web"><​bdi lang="​ko">​KTX 개통 9년…이용객 4억명 돌파 눈앞</​bdi>​ (in Korean). Hankyung.com. 2013-04-01<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​12 July</​span>​ 2013</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=KTX+%EA%B0%9C%ED%86%B5+9%EB%85%84%E2%80%A6%EC%9D%B4%EC%9A%A9%EA%B0%9D+4%EC%96%B5%EB%AA%85+%EB%8F%8C%ED%8C%8C+%EB%88%88%EC%95%9E&​rft.pub=Hankyung.com&​rft.date=2013-04-01&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hankyung.com%2Fnews%2Fapp%2Fnewsview.php%3Faid%3D201304012525g&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-107"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Taiwan High Speed Rail Corporation&​quot;​. Archived from the original on 27 December 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Taiwan+High+Speed+Rail+Corporation&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww5.thsrc.com.tw%2Fen%2Fabout%2Fab_comp.asp&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-108"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Strategic Aims and Targets<​sup class="​noprint Inline-Template"><​span style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​ Dead link since July 2017">​permanent dead link</​span></​i>​]</​span></​sup><​i>​www.mt.gov.tr</​i></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-109"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​TCDD annual report 2008 <​i>​www.tcdd.gov.tr</​i>​ Archived 1 February 2010 at the Wayback Machine.</​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-110"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Briginshaw,​ David. &​quot;​Moroccan high-speed line to open in spring 2018&​quot;​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Moroccan+high-speed+line+to+open+in+spring+2018&​rft.aulast=Briginshaw&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.railjournal.com%2Findex.php%2Fafrica%2Fmoroccan-high-speed-line-to-open-in-spring-2018.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-111"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Metzler,​ 1992</​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-112"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Levinson,​ D.</​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-113"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Il prototipo dell&#​39;​ETR1000 di Bombardier/​AnsaldoBreda sarà presentato ad agosto&​quot;​ (in Italian). Cityrailways.it. Archived from the original on 27 June 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​25 June</​span>​ 2012</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Il+prototipo+dell%27ETR1000+di+Bombardier%2FAnsaldoBreda+sar%C3%A0+presentato+ad+agosto&​rft.pub=Cityrailways.it&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.cityrailways.it%2Fhome%2F2012%2F6%2F15%2Fil-prototipo-delletr1000-di-bombardieransaldobreda-sara-pres.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-114"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Alta Velocità: tagliato il traguardo dei 100 milioni di viaggiatori&​quot;​ (in Italian). ilsussidiario.net<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​25 June</​span>​ 2012</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Alta+Velocit%C3%A0%3A+tagliato+il+traguardo+dei+100+milioni+di+viaggiatori&​rft.pub=ilsussidiario.net&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ilsussidiario.net%2FNews%2FTrasporti-e-Mobilita%2F2012%2F5%2F10%2FALTA-VELOCITA-Tagliato-il-traguardo-dei-100-milioni-di-viaggiatori%2F277551%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-115"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Trenitalia:​ Dal 2013 rischio il trasporto locale&​quot;​ (in Italian). SkyTG24<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​25 June</​span>​ 2012</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Trenitalia%3A+Dal+2013+a+rischio+il+trasporto+locale&​rft.pub=SkyTG24&​rft_id=http%3A%2F%2Ftg24.sky.it%2Ftg24%2Feconomia%2F2012%2F06%2F11%2Ftrenitalia_fs_mauro_moretti_treni_locali.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-116"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Bridge near KAIA to be removed in 2 months&​quot;<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Bridge+near+KAIA+to+be+removed+in+2+months&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.arabnews.com%2Fnews%2Fsaudi-arabia%2F610201&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-title49-117"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​US Code Title 49 § 26105 –Definitions&​quot;​. <i>US Code Title 49</​i>​. 1 February 2010. Archived from the original on 17 March 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​27 May</​span>​ 2011</​span>​. <​q>​reasonably expected to reach sustained speeds of more than 125 mph</​q></​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=US+Code+Title+49&​rft.atitle=US+Code+Title+49+%C2%A7+26105+%E2%80%93Definitions&​rft.date=2010-02-01&​rft_id=http%3A%2F%2Fuscode.house.gov%2Fuscode-cgi%2Ffastweb.exe%3Fgetdoc%2Buscview%2Bt49t50%2B641%2B8%2B%2B&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-fra.dot.gov-118"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​High-Speed Rail Strategic Plan&​quot;​. U.S. Department of Transportation. 1 April 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​28 June</​span>​ 2013</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=High-Speed+Rail+Strategic+Plan&​rft.pub=U.S.+Department+of+Transportation&​rft.date=2009-04-01&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.fra.dot.gov%2FeLib%2Fdetails%2FL02833&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-119"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Development of High Speed Rail in the United States: Issues and Recent Events&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. Congressional Research Service<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​10 October</​span>​ 2012</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Development+of+High+Speed+Rail+in+the+United+States%3A+Issues+and+Recent+Events&​rft.pub=Congressional+Research+Service&​rft_id=https%3A%2F%2Ffas.org%2Fsgp%2Fcrs%2Fmisc%2FR42584.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-120"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​http://​www.dot.ga.gov/​InvestSmart/​Rail/​Documents/​Atl-Chatt/​HSGT_APPENDICESAppendicesA-F-Compressed.pdf</​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-121"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​http://​www.dot.ga.gov/​InvestSmart/​Rail/​Documents/​Atl-Chatt/​Public%20Meetings/​5-AlternativesComparison.pdf</​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-122"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​http://​www.dot.ga.gov/​InvestSmart/​Rail/​Documents/​Atl-Chatt/​Atlanta-Chattanooga%20HSGT-Final-FEIS-ROD.pdf</​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-123"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Atlanta to Chattanooga&​quot;​. <​i>​www.dot.ga.gov</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=www.dot.ga.gov&​rft.atitle=Atlanta+to+Chattanooga&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dot.ga.gov%2FIS%2FRail%2FAtlantatoChattanooga&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-IV-20130220-124"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Maierbrugger,​ Arno (20 February 2013). &​quot;​KL-Singapore High-Speed Link To Kick Off&​quot;​. <​i>​Investvine</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​31 January</​span>​ 2018</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Investvine&​rft.atitle=KL-Singapore+High-Speed+Link+To+Kick+Off&​rft.date=2013-02-20&​rft.aulast=Maierbrugger&​rft.aufirst=Arno&​rft_id=http%3A%2F%2Finvestvine.com%2Fkl-singapore-high-speed-link-to-kick-off%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-NST_Sept_2010-125"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​Transport operators all for high-speed rail link&​quot;​. <​i>​New Strait Times</​i>​. 23 September 2010. Archived from the original ​on 24 September 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​15 May</​span>​ 2015</​span> ​ – via HighBeam Research. <span class="​cs1-subscription">​(Subscription required (<span title="​The site requires a paid subscription to access this page.">​help</​span>​))</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=New+Strait+Times&​rft.atitle=Transport+operators+all+for+high-speed+rail+link&​rft.date=2010-09-23&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.highbeam.com%2Fdoc%2F1P1-184430603.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"​/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-126"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​Malaysia-Singapore high-speed rail project to commence in 2017&​quot;​. <​i>​Malay Mail Online</​i>​. 2 September 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​22 April</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Malay+Mail+Online&​rft.atitle=Malaysia-Singapore+high-speed+rail+project+to+commence+in+2017&​rft.date=2015-09-02&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.themalaymailonline.com%2Fmalaysia%2Farticle%2Fmalaysia-singapore-high-speed-rail-project-to-commence-in-2017&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-127"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Jaipragas,​ Bhavan ​(1 June 2018). &​quot;​KL-Singapore high-speed rail link hit buffers over US$25 billion bill: Malaysian Finance Minister Lim Guan Eng&​quot;​. <​i>​South China Morning Post</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​6 June</​span>​ 2018</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=South+China+Morning+Post&​rft.atitle=KL-Singapore+high-speed+rail+link+hit+buffers+over+US%2425+billion+bill%3A+Malaysian+Finance+Minister+Lim+Guan+Eng&​rft.date=2018-06-01&​rft.aulast=Jaipragas&​rft.aufirst=Bhavan&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.scmp.com%2Fweek-asia%2Fpolitics%2Farticle%2F2148723%2Fkl-singapore-high-speed-rail-link-hit-buffers-over-us25-billion&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</li> +
-<li id="​cite_note-128"​><​span ​class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​Fact Sheet: Kunming-Singapore High Speed Rail Network | Geopolitical Monitor&​quot;​. <​i>​Geopolitical Monitor</​i>​. 2017-12-19<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-08-03</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Geopolitical+Monitor&​rft.atitle=Fact+Sheet%3A+Kunming-Singapore+High+Speed+Rail+Network+%7C+Geopolitical+Monitor&​rft.date=2017-12-19&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.geopoliticalmonitor.com%2Ffact-sheet-kunming-singapore-high-speed-rail-network%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<​li ​id="cite_note-129"><​span ​class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​Committee approves high-speed rail link connecting three international airports in Thailand&​quot;<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-08-03</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=Committee+approves+high-speed+rail+link+connecting+three+international+airports+in+Thailand&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.straitstimes.com%2Fasia%2Fse-asia%2Fground-broken-for-thailand-china-railway-project-after-delays&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-130"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​A Sino-Japanese tug of war taking place in Thailand | The Japan Times&​quot;​. <​i>​The Japan Times</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-08-03</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Japan+Times&​rft.atitle=A+Sino-Japanese+tug+of+war+taking+place+in+Thailand+%7C+The+Japan+Times&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.japantimes.co.jp%2Fopinion%2F2018%2F01%2F15%2Fcommentary%2Fjapan-commentary%2Fsino-japanese-tug-war-taking-place-thailand%2F%23.W2Qa7NgzbOQ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-<li id="​cite_note-131"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Thailand to build over 2,500-km high-speed railways in 20 years - Xinhua | English.news.cn&​quot;​. <​i>​www.xinhuanet.com</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-08-03</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=www.xinhuanet.com&​rft.atitle=Thailand+to+build+over+2%2C500-km+high-speed+railways+in+20+years+-+Xinhua+%7C+English.news.cn&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.xinhuanet.com%2Fenglish%2F2018-03%2F30%2Fc_137077695.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ +
-</​li>​ +
-</​ol></​div>​ +
-<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Further_reading">​Further reading</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2+
-<div class="​refbegin"​ style="​">​ +
-<ul><​li><​cite ​class="​citation book">​Cornolò,​ Giovanni (1990). <​i>​Una leggenda che corre: breve storia dell&#​39;​elettrotreno e dei suoi primati; ETR.200 – ETR.220 – ETR 240</​i>​. Salò: ETR. ISBN 88-85068-23-5.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Una+leggenda+che+corre%3A+breve+storia+dell%27elettrotreno+e+dei+suoi+primati%3B+ETR.200+%E2%80%93+ETR.220+%E2%80%93+ETR+240&​rft.place=Sal%C3%B2&​rft.pub=ETR&​rft.date=1990&​rft.isbn=88-85068-23-5&​rft.aulast=Cornol%C3%B2&​rft.aufirst=Giovanni&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.trenidicarta.it%2Fschede%2F5%2F5997_CORNOLO_GIOVANNI_Una_leggenda_che_corre_Breve_storia_dell_Elettrotreno_e_dei_suoi_primati_ETR200.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style" href="http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​ +
-<​li><​cite class="​citation book">​de Rus, Gines (2011). &quot;vol 2, issue 1&​quot;​. In Journal of Benefit-Cost Analysis. <​i>​The BCA of HSR: Should the Government Invest in High Speed Rail Infrastructure?</​i>​. Berkeley Press.</​cite><​span title="ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=bookitem&​rft.atitle=vol+2%2C+issue+1&​rft.btitle=The+BCA+of+HSR%3A+Should+the+Government+Invest+in+High+Speed+Rail+Infrastructure%3F&​rft.pub=Berkeley+Press&​rft.date=2011&​rft.aulast=de+Rus&​rft.aufirst=Gines&​rft_id=https%3A%2F%2Fideas.repec.org%2Fa%2Fbpj%2Fjbcacn%2Fv2y2011i1n2.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​ +
-<​li><​cite class="​citation book">​Hughes,​ Murray (2015). <​i>​The Second Age of Rail: a history of high-speed trains</​i>​. Stroud, Gloucestershire,​ UK: The History Press. ISBN 9780750961455.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Second+Age+of+Rail%3A+a+history+of+high-speed+trains&​rft.place=Stroud%2C+Gloucestershire%2C+UK&​rft.pub=The+History+Press&​rft.date=2015&​rft.isbn=9780750961455&​rft.aulast=Hughes&​rft.aufirst=Murray&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DuRTXoAEACAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​ +
-<​li><​cite id="​CITEREFKrettek1975"​ class="​citation book">​Krettek,​ Ottmar (1975). <​i>​Rollen,​ schweben, gleiten</​i>​. Alba. ISBN 3-87094-033-6.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Rollen%2C+schweben%2C+gleiten&​rft.pub=Alba&​rft.date=1975&​rft.isbn=3-87094-033-6&​rft.aulast=Krettek&​rft.aufirst=Ottmar&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D287EmgEACAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​ +
-<​li><​cite id="​CITEREFMiddleton1968"​ class="​citation book">​Middleton,​ William D. (1968). <​i>​The Interurban Era</​i>​. Kalmbach Publishing Company.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Interurban+Era&​rft.pub=Kalmbach+Publishing+Company&​rft.date=1968&​rft.aulast=Middleton&​rft.aufirst=William+D.&​rft_id=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fstream%2Finterurbanera00midd%2Finterurbanera00midd_djvu.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​ +
-<​li><​cite id="​CITEREFHood2006"​ class="​citation book">​Hood,​ Christopher (18 April 2006). <​i>​Shinkansen:​ From Bullet Train to Symbol of Modern Japan</​i>​. Routledge. pp. 18–43. ISBN 978-1-134-36088-8.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Shinkansen%3A+From+Bullet+Train+to+Symbol+of+Modern+Japan&​rft.pages=18-43&​rft.pub=Routledge&​rft.date=2006-04-18&​rft.isbn=978-1-134-36088-8&​rft.aulast=Hood&​rft.aufirst=Christopher&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DSuN_AgAAQBAJ%26pg%3DPA18&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHigh-speed+rail"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li></​ul></​div>​ +
-<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​External links</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>+
  
-<div role="​navigation" ​class="​navbox" ​aria-labelledby="High-speed_rail" ​style="padding:3px"><​table class="nowraplinks hlist collapsible collapsed navbox-inner" ​style="border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="col" ​class="navbox-title" ​colspan="2"/><​/​tr><​tr><​td ​class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​2"/></​tr><tr><th scope="row" class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">Technologies</th><td class="navbox-list navbox-odd" ​style="text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></tr><tr><th scope="row" ​class="navbox-group" ​style="width:1%">High-speed trains</th><td class="​navbox-list navbox-odd" ​style="text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​table class="​nowraplinks navbox-subgroup"​ style="​border-spacing:0"><​tbody><tr><th scope="row" class="​navbox-group" style="​width:​1%;​text-align:​left;​ background-color:#​eee;​">300 km/h<br/>​(186 mph)<​br/>​or more</th><td class="​navbox-list navbox-even" ​style="text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="padding:0em 0.25em"> +<img class="​thumbimage" ​src="http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​THSR_700T_Front_view.jpg/​220px-THSR_700T_Front_view.jpg" ​srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​THSR_700T_Front_view.jpg/​330px-THSR_700T_Front_view.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​THSR_700T_Front_view.jpg/​440px-THSR_700T_Front_view.jpg 2x" ​alt="" ​width="220" ​height="148" ​data-file-width="2896" ​data-file-height="1944" /> 
-<​ul><​li>​Alstom AGV</li> +<div class="​thumbcaption">The Taiwanese HSR, derived from the Shinkansen<​/div> 
-<​li>​Avelia Horizon</li> +</div> 
-<​li>​Avelia Liberty</li+</div> 
-<li>AVE Class 100, 102, 103</li> +Taiwan High Speed Rail's first and only HSR line opened for service on 5 January 2007, using Japanese trains with a top speed of 300 km/h (190 mph). The service traverses 345 km (214 mi) from Nangang Station to Zuoying Station in as little as 105 minutes. Once THSR began operations, almost all passengers switched from airlines flying parallel routes<sup id="cite_ref-railvsair_TJ_44-0" class="​reference">[44]</supwhile road traffic was also reduced.<sup id="cite_ref-KaWh_07_45-0" ​class="reference">[45]</sup> 
-<​li>​China Railways CRH 2C3C, 380A, 380B, 380C, 380D, CR400AF, 400BF; MTR CRH380A</​li>​ +<h3><span id="Middle_East.2FCentral_Asia"></​span><​span id="Middle_East/​Central_Asia" ​class="mw-headline">Middle East/​Central Asia</span><span class="​mw-editsection"><​span class="mw-editsection-bracket">[</​span>​edit<span class="​mw-editsection-bracket">]</span></span></h3> 
-<li>ETR 500</li> +<​h4><​span id="Turkey" class="​mw-headline">Turkey</span><span class="​mw-editsection"><​span class="mw-editsection-bracket">[</​span>​edit<span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h4
-<​li>​ETR 1000</li> +In 2009, Turkey inaugurated a high-speed service between Ankara and Eskișehir.<sup id="​cite_ref-46"​ class="​reference"​>[46]</supThis has been followed up by an Ankara – Konya routeand the Eskișehir line has been extended to Istanbul (Asian part). 
-<li>Eurostar e300; e320</li> +<h4><span id="​Uzbekistan"​ class="​mw-headline"​>Uzbekistan</span><span class="​mw-editsection"​><span class="​mw-editsection-bracket"​>[</span>edit<span class="​mw-editsection-bracket"​>]</span></span></h4
-<​li>​ICE 3</li> +Uzbekistan opened Afrosiyob 344 km ​(214 miservice from Tashkent to Samarkand in 2011which was upgraded in 2013 to an average operational speed of 160 km/h (99 mph) and peak speed of 250 km/h (160 mph). The Talgo 250 service has been extended to Karshi as of August 2015 whereby the train travels 450 km (280 mi) in 3 hours. As of August 2016the train service was extended to Bukhara, and the 600 km (370 mi) extension will take 3 hours and 20 minutes down from 7 hours.<sup id="​cite_ref-47"​ class="​reference"​>[47]</sup
-<li>KTX-I, II (Sancheon)</​li> +<h2><span id="Network" class="​mw-headline">Network</span><span class="​mw-editsection"><​span class="mw-editsection-bracket">[</​span>​edit<​span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2
-<​li>​Oaris</li> +<h3><span id="​Maps"​ class="​mw-headline"​>Maps</span><span class="​mw-editsection"​><span class="​mw-editsection-bracket"​>[</span>edit<span class="​mw-editsection-bracket"​>]</span></span></h3
-<​li>​Shinkansen Series 500, N700, E5, E6, H5, L0</li> +<​div ​class="thumb tmulti tnone center"
-<li>AVRIL</li+<​div ​class="​thumbinner" style="​width: ​1091pxmax-width1091px;"> 
-<​li>​TGV Sud-Est ​(refurbished), Atlantique, Réseau, Duplex, POS, 2N2</li> +<div class="​tsingle" style="​float: left; margin: 1px; width: ​244pxmax-width: ​244px;"> 
-<​li>​TCDD HT80000</li> +<​div ​class="​thumbimage" ​style="​height: 207px; overflowhidden;"><​img src="​http:​//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/High_Speed_Railroad_Map_of_Europe.svg/242px-High_Speed_Railroad_Map_of_Europe.svg.png"​ srcset="​//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/High_Speed_Railroad_Map_of_Europe.svg/363px-High_Speed_Railroad_Map_of_Europe.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/High_Speed_Railroad_Map_of_Europe.svg/484px-High_Speed_Railroad_Map_of_Europe.svg.png 2x" ​alt=""​ width="​242" ​height="194" ​data-file-width="​1038" ​data-file-height="834" /></​div>​ 
-<​li>​Thalys PBAPBKA</li> +Operational high-speed lines in Europe
-<​li>​THSR 700T</li+
-<li>Transrapid</li> +
-<​li>​Shanghai Maglev Train</​li>​ +
-<​li>​Siemens Velaro</​li>​ +
-<​li>​Bombardier Zefiro</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr><​th scope="row" class="​navbox-group" style="​width:​1%;​text-align:​left;​ background-color:#​eee;​">250–299 km/​h<br/>​(155–186 mph)</​th><td class="​navbox-list navbox-odd" ​style="text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="padding:0em 0.25em"> +
-<​ul><​li>​China Railways CRH 1A, 1B, 1E, 2A, 2B, 2E, 5</li> +
-<​li>​China Star</li> +
-<​li>​New Pendolino</li+
-<li>ICE 1, 2</li> +
-<​li>​RENFE Class 120, 121, 130</li> +
-<li>Sapsan</li> +
-<​li>​SBB RABe 501, RABe 503</li> +
-<li>Shinkansen Series 200, 300, 700, 800, E2, E3, E7, W7</li> +
-<​li>​TCDD HT65000</li> +
-<​li>​TGV Sud-Est (original), La Poste</li+
-<li>​V250</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr><​th scope="row" class="​navbox-group" style="​width:​1%;text-align:left; background-color:#​eee;">200–249 km/​h<br/>​(124–155 mph)</​th><​td ​class="​navbox-list navbox-even" style="​text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:​solid;​width:100%;padding:0px"><​div style="​padding:0em 0.25em"> +
-<​ul><​li>​Acela Express</li> +
-<​li>​ACS-64<​/li> +
-<​li>​Adelante<​/li> +
-<​li>​APT<​/li> +
-<​li>​AVE Class 101/Euromed</li> +
-<​li>​CRH6A<​/li> +
-<​li>​DJJ1<​/li> +
-<​li>​ER200<​/li> +
-<​li>​GMB Class 71 (Flytoget)</​li>​ +
-<​li>​HHP-8</li> +
-<​li>​IC4<​/li> +
-<​li>​InterCity 125</li> +
-<​li>​InterCity 225</li> +
-<​li>​ICE T, TD</li> +
-<​li>​ICE 4 (ICx)</li> +
-<​li>​Javelin<​/li> +
-<​li>​NSB Class 73</li> +
-<​li>​NSB Class 74</li> +
-<​li>​Pendolino</​li>​ +
-<​li>​Railjet</​li>​ +
-<​li>​Regina</​li>​ +
-<​li>​Shinkansen series 0, 100, 400, E1, E4</​li>​ +
-<​li>​SBB RABDe 500, RABDe 502, RABe 502, Re 460</​li>​ +
-<​li>​SC-44</​li>​ +
-<​li>​SCB-40</​li>​ +
-<​li>​SJ 2000SJ X40</li> +
-<​li>​Z-TER (Z 21500)</li> +
-<​li>​Sokol<​/li> +
-<​li>​Class 800, Class 801, Class 802</li> +
-<​li>​Talgo XXI</li> +
-<​li>​Voyager/Meridian<​/li> +
-<​li>​X3<​/li></ul></​div></​td></​tr><​tr><​td colspan="2" class="navbox-list navbox-odd"​ style="width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​th scope="row" ​class="navbox-group" ​style="​width:​1%">​High-speed railway line</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr><​th scope="row" ​class="​navbox-group" style="​width:​1%">​By country<​p><​small><​i>​planned networks in italics</​i></​small></​p></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​+
  
 +</​div>​
 +<div class="​tsingle"​ style="​float:​ left; margin: 1px; width: 257px; max-width: 257px;">​
 +<div class="​thumbimage"​ style="​height:​ 207px; overflow: hidden;"><​img src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Eastern_Asia_HSR2018.svg/​255px-Eastern_Asia_HSR2018.svg.png"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Eastern_Asia_HSR2018.svg/​383px-Eastern_Asia_HSR2018.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Eastern_Asia_HSR2018.svg/​510px-Eastern_Asia_HSR2018.svg.png 2x" alt=""​ width="​255"​ height="​191"​ data-file-width="​1280"​ data-file-height="​960"​ /></​div>​
 +Operational high-speed lines in East Asia
  
-<​div><​pTuyến Shinkansen (đường sắt cao tốc) giữa Tokyo và Osaka </p>+</div> 
 +<div class="​tsingle"​ style="​float:​ left; margin: 1px; width: 303px; max-width: 303px;"​> 
 +<div class="​thumbimage"​ style="​height:​ 207px; overflow: hidden;"><​img src="​http:​//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​High_Speed_Railroad_Map_of_the_United_States_2013.svg/​301px-High_Speed_Railroad_Map_of_the_United_States_2013.svg.png"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​High_Speed_Railroad_Map_of_the_United_States_2013.svg/​452px-High_Speed_Railroad_Map_of_the_United_States_2013.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​High_Speed_Railroad_Map_of_the_United_States_2013.svg/​602px-High_Speed_Railroad_Map_of_the_United_States_2013.svg.png 2x" alt=""​ width="​301"​ height="​186"​ data-file-width="​959"​ data-file-height="​593"​ /></​div> 
 +Operational high-speed lines in United States
  
-<table class="​infobox"​ style="​width:​22em;​width:;"​><tbody><​tr><​th colspan="2" style="​text-align:center;font-size:125%;font-weight:bold;border-top4px solid #0000CD; border-bottom:​ 4px solid #0000CD;"> ​Tōkaidō Shinkansen ​</​th></​tr><​tr><​td colspan="2" style="​text-align:center"><​img ​alt=" Shinkansen jrc.svg " ​src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/thumb/2/25/Shinkansen_jrc.svg/25px-Shinkansen_jrc.svg.png" width="​25"​ height="​25" srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/thumb/2/25/Shinkansen_jrc.svg/38px-Shinkansen_jrc.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/thumb/2/25/Shinkansen_jrc.svg/50px-Shinkansen_jrc.svg.png 2x" ​data-file-width="​512"​ data-file-height="​512"/></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img ​alt=" ​JR west N700series N1 maibara.jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e8/​JR_west_N700series_N1_maibara.jpg/​300px-JR_west_N700series_N1_maibara.jpg" width="​300" height="​212" srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e8/​JR_west_N700series_N1_maibara.jpg/​450px-JR_west_N700series_N1_maibara.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e8/​JR_west_N700series_N1_maibara.jpg/​600px-JR_west_N700series_N1_maibara.jpg 2x" data-file-width="​2520" data-file-height="​1781"/><div> Tàu JR West N700 đi qua Ga Maibara trên Shinkansen Tokaido vào tháng 1 năm 2011 </div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​efefef;">​ Tổng quan </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Tên gốc </​th><​td><​span class="​nickname"​ lang="​ja">​ 東海 道 新 幹線 </​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Gõ </​th><​td>​ Shinkansen </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Locale </​th><​td>​ Tokyo; Các tỉnh Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Gifu, Shiga, Kyoto và Osaka </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Termini </​th><​td>​ Tokyo <br/> Shin-Osaka </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ga </​th><​td>​ 17 </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​efefef;">​ Hoạt động </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khai trương </​th><​td>​ 1 tháng 10 1964 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Chủ đầu tư </​th><​td>​ JR Central </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Nhà điều hành </​th><​td>​ JR Central <br/> JR West </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Depot (s) </​th><​td>​ Tokyo, Mishima, Nagoya, Osaka </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Rolling stock [19659010] 700 series <br/> Dòng N700 </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​efefef;">​ Kỹ thuật </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Độ dài đường </​th><​td>​ 515,4 km (320,3 mi) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Đường ray </​th><​td>​ <span class="​nowrap">​ 1,435 mm </​span>​ (<span class="​nowrap">​ 4 ft <span class="​frac">​ 1 <span class="​visualhide">​ </​span><​sup>​ 1 </​sup>​ ⁄ <sub> 2 </​sub></​span>​ ở </​span>​) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Điện khí hóa </​th><​td>​ 25 kV AC, 60 Hz, dây xích trên không </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Tốc độ hoạt động </​th><​td>​ 285 km / h (175 dặm một giờ) </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​vertical-align:​ middle; padding: 0"><​table style="​border-spacing:​ 0; width: 100%; min-width: 100%" class="​mw-collapsible uncollapsed"><​tbody><​tr style="​background-color:​ #​efefef;"><​th style="​text-align:​center"><​p>​ Bản đồ đường đi </​p></​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center;​ padding-top:​ 3px"+</div> 
-<img alt=" Bản đồ Tokaido Shinkansen.png " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​Tokaido_Shinkansen_map.png/​240px-Tokaido_Shinkansen_map.png"​ width="​240"​ height="​144"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​Tokaido_Shinkansen_map.png/​360px-Tokaido_Shinkansen_map.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​Tokaido_Shinkansen_map.png/​480px-Tokaido_Shinkansen_map.png 2x" data-file-width="​1300"​ data-file-height="​780"/></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ <b> Tōkaidō Shinkansen </​b><​span style="​font-weight:​ normal"> ​ (<span lang="​ja">​ 東海 道 新 幹線 </​span>​) </​span>​ là một cao của Nhật Bản - dòng Shinkansen tốc độ, mở vào năm 1964 ween Tokyo và Shin-Ōsaka. Kể từ năm 1987 nó đã được điều hành bởi Công ty Đường sắt Trung ương Nhật Bản (JR Central), trước đó bởi Đường sắt Quốc gia Nhật Bản (JNR). Đây là tuyến đường sắt cao tốc được đi nhiều nhất trên thế giới cho đến nay; Dòng xe được đặt tên là một cơ sở lịch sử cơ khí Landmark và IEEE Milestone của Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ và Viện Kỹ sư Điện và Điện tử vào năm 2000. <sup id="​cite_ref-ASME_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​+<div class="tsingle" style="​floatleftmargin1pxwidth279pxmax-width279px;"> 
 +<div class="thumbimage" style="​height: 207px; overflowhidden;"><​img src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/thumb/8/87/HSR_Uzbekistan_map.png/277px-HSR_Uzbekistan_map.png" srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/thumb/8/87/HSR_Uzbekistan_map.png/416px-HSR_Uzbekistan_map.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/thumb/8/87/HSR_Uzbekistan_map.png/554px-HSR_Uzbekistan_map.png 2x" alt=""​ width="​277" height="​184" data-file-width="​1019" data-file-height="​677" /></​div>​ 
 +Operational high-speed rail lines in Uzbekistan
  
 +</​div>​
 +<span style="​display:​ inline-block;​ width: 1.5em; height: 1.5em; margin: 1px 0; border: 1px solid #AAAAAA; background-color:​ #ae00ff; color: black; font-size: 100%; text-align: center;">​ </​span>​ 310–320 km/​h (193–199 mph) <span style="​display:​ inline-block;​ width: 1.5em; height: 1.5em; margin: 1px 0; border: 1px solid #AAAAAA; background-color:​ #ff0000; color: black; font-size: 100%; text-align: center;">​ </​span>​ 270–300 km/​h (168–186 mph) <span style="​display:​ inline-block;​ width: 1.5em; height: 1.5em; margin: 1px 0; border: 1px solid #AAAAAA; background-color:​ #fa9900; color: black; font-size: 100%; text-align: center;">​ </​span>​ 250 km/​h (155 mph)
 +<span style="​display:​ inline-block;​ width: 1.5em; height: 1.5em; margin: 1px 0; border: 1px solid #AAAAAA; background-color:​ #ffff00; color: black; font-size: 100%; text-align: center;">​ </​span>​ 200–230 km/​h (124–143 mph) <span style="​display:​ inline-block;​ width: 1.5em; height: 1.5em; margin: 1px 0; border: 1px solid #AAAAAA; background-color:​ #00aa00; color: black; font-size: 100%; text-align: center;">​ </​span>​ Under construction <span style="​display:​ inline-block;​ width: 1.5em; height: 1.5em; margin: 1px 0; border: 1px solid #AAAAAA; background-color:​ #808080; color: black; font-size: 100%; text-align: center;">​ </​span>​ Other railways
  
-<h2><​span class="​mw-headline" id="​Train_services"> ​Dịch vụ xe lửa </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span> ​sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2+</div> 
-<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img ​alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/1b/MtIbuki01.jpg/220px-MtIbuki01.jpg" width="​220"​ height="​165" class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/1b/MtIbuki01.jpg/330px-MtIbuki01.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/1b/MtIbuki01.jpg/440px-MtIbuki01.jpg 2x" data-file-width="​1200" data-file-height="​900"/> ​ <div class="​thumbcaption"> ​Mt. Ibuki và Shinkansen Tokaido ​</​div></​div></​div>​ +</​div>​ 
-<ul><li><​span ​style="background-color:Yellowcolor:black; border:1px solid #​000000; ​text-align:center;"> </​span>​ <​i> ​Nozomi ​</i>: các dịch vụ dừng hạn chếkể từ tháng 3 năm 1992 </li+<h3><​span ​id="​Technologies" ​class="​mw-headline">​Technologies</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3
-<li><​span style="​background-color:Redcolor:blackborder:1px solid #000000text-align:center;"> </​span>​ <​i> ​Hikari ​</i>: các dịch vụ bán nhanh </li+<div class="​thumb tright">​ 
-<li><​span style="​background-color:Bluecolor:white; border:1px solid #000000text-align:center;"> </​span>​ <​i> ​Kodama ​</i>: dịch vụ đưđón tất cả các trạm ​</​li></​ul><pCó ba loại tàu trên tuyếntừ nhanh nhất đến chậm nhấtlà <iNozomi ​</i><​i> ​Hikari ​</ivà <​i> ​Kodama ​</i> . Nhiều tàu <​i> ​Nozomi ​</ivà <​i> ​Hikari ​</​i> ​tiếp tục đđến San&#39;yō Shinkansenđxa đến ga Hakata củFukuoka+<div class="​thumbinner"​ style="​width:​ 222px;"><​img ​class="thumbimage" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/24/Viaduc_de_la_Haute-Colme_01_09.jpg/220px-Viaduc_de_la_Haute-Colme_01_09.jpg" srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​Viaduc_de_la_Haute-Colme_01_09.jpg/​330px-Viaduc_de_la_Haute-Colme_01_09.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​Viaduc_de_la_Haute-Colme_01_09.jpg/​440px-Viaduc_de_la_Haute-Colme_01_09.jpg 2x" alt="" width="​220"​ height="​147" ​data-file-width="​1575"​ data-file-height="​1049"​ /></​div>​ 
-</p><p700 loạt và bộ tàu N700 hoạt động trên đường dây trong bất kỳ củba mô hình dịch vụ. <iHikari ​</ichạy từ Tokyo đến Osaka mất bốn giờ vào năm 1964; điều này đã được rút ngắn xuống còn 3 giờ 10 phút vào năm 1965Với sự ra đời củdịch vụ tốc độ cao <​i> ​Nozomi ​</​i> ​vào năm 1992, thgian đi lại được rút ngắn xuống còn giờ 30 phút. Việc giớthiệu các đoàn tàu N700 năm 2007 tiếp tục giảm thời gian di chuyển của <iNozomi ​</ixuống còn 2 giờ 25 phútKể từ ngày 14 tháng 3 năm 2015 <sup class="​plainlinks noexcerpt noprint asof-tag update"​ style="​display:​none;">​[update]</​sup>​sau khi tăng tốc lên 285 km / h (177 dặm một giờ), dịch vụ nhanh nhất ​<​i> ​Nozomi ​</​i> ​hiện mất từ ​​giờ 22 phút từ Tokyo đến Shin-Osaka. +</​div>​ 
-</p><pVào tháng 8 năm 2008 <sup class="​plainlinks noexcerpt noprint asof-tag update"​ style="​display:​none;">​[update]</​sup><​i> ​Hikari ​<​i> ​các dịch vụ di chuyển từ Tokyo đến Shin-Osaka trong khoảng 3 giờvớtất cả các dịch vụ <​i> ​Kodama ​</​i> ​ngừng hoạt động trong khoảng 4 giờ giờ+<div class="​thumb tright">​ 
-</p><p> <​i> ​Nozomi ​</​i> ​xe lửkhông thể được ​sử dụng bởkhách du lịch ​sử dụng Japan Rail Pass. <sup id="​cite_ref-5" class="​reference">​[5]</​sup></​p+<div class="​thumbinner"​ style="​width:​ 222px;">​ 
-<h2><​span class="​mw-headline"​ id="Stations"> ​Ga </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2+ 
-<table class="​noprint infobox" id="GeoGroup" style="​width: ​23emfont-size88%line-height: 1.5em"><​tbody><tr><td><​b> ​Bản đồ tất cả tọđộ trong &​quot;​Thể loại: Tōkaidō_Shinkansen&quot; sử dụng: </​b> ​OpenStreetMap +<​img ​class="​thumbimage" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Steigung_NIM.jpg/​220px-Steigung_NIM.jpg" srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/89/Steigung_NIM.jpg/330px-Steigung_NIM.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/89/Steigung_NIM.jpg/440px-Steigung_NIM.jpg 2x" alt=""​ width="​220"​ height="​147" data-file-width="​1000" data-file-height="​667" /> 
-</td></tr><tr><td><​b> ​Tảxuống tọđộ là: </​b> ​KML <​b> ​· </​b> ​GPX +<div class="​thumbcaption">​A German high-speed line, with tracks directly on concrete tiles</​div>​ 
-</td></tr></tbody></table><​p><​i> ​Tàu Kodama ​</​i> ​dừng tạtất cả các ga. <​i> ​Tàu Nozomi ​</​i> ​và <​i> ​Hikari ​<​i> ​có các kiểu dừng khác nhau (một số tàu Hikari dừng tạcác ga được đánh dấu &quot;&quot;). Tất cả các chuyến tàu dừng tạTokyoShinagawaShin-YokohamaNagoyaKyoto và Shin-Osaka+</​div>​ 
-</p+</​div>​ 
-<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th> ​Trạm +Continuous welded rail is generally used to reduce track vibrations and misalignment. Almost all high-speed lines are electrically driven via overhead cables, have in-cab signalling, and use advanced switches using very low entry and frog angles. 
-</​th>​ +<h4><span id="​Road-rail_parallel_layout"​ class="​mw-headline"​>Road-rail parallel layout</span><​span class="mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
-<​th> ​Tiếng Nhật +<div class="​thumb tright">​ 
-</​th>​ +<div class="​thumbinner"​ style="​width222px;">​ 
-<​th> ​Khoảng cách (km+ 
-</​th>​ +<img class="​thumbimage"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​NIM_Baustelle2001_Leidorf_Koeschinger_Forst.jpg/​220px-NIM_Baustelle2001_Leidorf_Koeschinger_Forst.jpg"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​NIM_Baustelle2001_Leidorf_Koeschinger_Forst.jpg/​330px-NIM_Baustelle2001_Leidorf_Koeschinger_Forst.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​NIM_Baustelle2001_Leidorf_Koeschinger_Forst.jpg/​440px-NIM_Baustelle2001_Leidorf_Koeschinger_Forst.jpg 2x" alt=""​ width="​220"​ height="​330"​ data-file-width="​1575"​ data-file-height="​2362"​ /> 
-<th> <iNozomi ​</i+<div class="​thumbcaption">​A German high-speed line being built along a highway</​div>​ 
-</th+</​div>​ 
-<th> <iHikari ​</i+</​div>​ 
-</th+Road Rail Parallel Layout uses land beside highways for railway lines. Examples include Paris/Lyon and Köln–Frankfurt in which 15% and 70% of the track runs beside highways, respectively.<​sup id="​cite_ref-48"​ class="​reference">​[48]</​sup>​ 
-<​th> ​Chuyển +<​h4><​span id="​Track_sharing"​ class="​mw-headline">​Track sharing</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
-</​th>​ +In China, high-speed lines at speeds between 200 and 250 km/h (124 and 155 mph) may carry freight or passengers. While lines operating at speeds over 300 km/h (186 mph) are used only by passenger CRH trains.<​sup id="​cite_ref-49"​ class="​reference">​[49]</​sup>​ 
-<​th> ​Vị trí +<​h2><​span id="​Rolling_stock"​ class="​mw-headline">​Rolling stock</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ 
-</​th></​tr><​tr><​td> ​Tokyo+<table class="​plainlinks metadata ambox mbox-small-left ambox-content"​ role="​presentation">​ 
 +<​tbody>​ 
 +<​tr>​ 
 +<td class="​mbox-image"><​img src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​30px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​40px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png 2x" alt="​[icon]"​ width="​20"​ height="​14"​ data-file-width="​44"​ data-file-height="​31"​ /></​td>​ 
 +<td class="​mbox-text">​ 
 +<div class="​mbox-text-span">​This section <​b>​needs expansion</​b>​. <​small>​You can help by adding to it.</​small>​ <​small><​i>​(July 2013)</​i></​small></​div></​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +</​tbody>​ 
 +</​table>​ 
 +Key technologies include tilting trainsets, aerodynamic designs (to reduce drag, lift, and noise), air brakes, regenerative braking, engine technology and dynamic weight shifting. 
 +<​h2><​span id="​Comparison_with_other_modes_of_transport"​ class="​mw-headline">​Comparison with other modes of transport</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ 
 +<​h3><​span id="​Optimal_distance"​ class="​mw-headline">​Optimal distance</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +While commercial high-speed trains have lower maximum speeds than jet aircraft, they offer shorter total trip times than air travel for short distances. They typically connect city centre rail stations to each other, while air transport connects airports that are typically farther from city centres. 
 + 
 +High-speed rail (HSR) is best suited for journeys of 1 to 4½ hours (about 150–900 km or 93–559 mi),​ for which the train can beat air and car trip time.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-spacenowrap;">[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (February 2013)">​citation needed</​span><​/i>]</supFor trips under about 700 km (430 mi), the process of checking in and going through airport security, as well as traveling to and from the airport, makes the total air journey time equal to or slower than HSR.<sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-spacenowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (February 2013)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​ European authorities treat HSR as competitive with passenger air for HSR trips under 4½ hours.<​sup id="​cite_ref-50"​ class="​reference">​[50]</​sup>​ 
 + 
 +HSR eliminated most air transport from between Paris–Lyon,​ Paris–Brussels,​ Cologne–Frankfurt,​ Madrid–Barcelona,​ Naples–Rome–Milan,​ Nanjing–Wuhan,​ Chongqing–Chengdu,<sup id="​cite_ref-cdaily2_51-0"​ class="​reference">​[51]</supTokyo–Nagoya,​ Tokyo–Sendai and Tokyo–Niigata. 
 +China Southern Airlines, China'​s largest airline, expects the construction of China'​s high-speed railway network to impact (through increased competition and falling revenues) 25% of its route network in the coming years.<sup id="​cite_ref-52"​ class="​reference">​[52]</​sup>​ 
 +<h3><​span ​id="​Market_shares"​ class="​mw-headline">​Market shares</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +European data indicate that air traffic is more sensitive than road traffic (car and bus) to competition from HSR, at least on journeys of 400 km (249 mi) and more. TGV Sud-Est reduced the travel time Paris–Lyon from almost four to about two hours. Market share rose from 40 to 72%. Air and road market shares shrunk from 31 to 7% and from 29 to 21%, respectively. On the Madrid–Sevilla link, the AVE connection increased share from 16 to 52%; air traffic shrunk from 40 to 13%; road traffic from 44 to 36%, hence the rail market amounted to 80% of combined rail and air traffic.<​sup id="​cite_ref-53"​ class="​reference">​[53]</​sup>​ This figure increased to 89% in 2009, according to Spanish rail operator RENFE.<​sup id="​cite_ref-54"​ class="​reference">​[54]</​sup>​ 
 + 
 +According to Peter Jorritsma, the rail market share <​i>​s</​i>​as compared to planes, can be computed approximately as a function of the travelling time in minutes <​i>​t</​i>​ by the formula<​sup id="​cite_ref-55"​ class="​reference">​[55]</​sup>​ 
 +<​dl>​ 
 + ​ <​dd>&​nbsp;​ 
 + 
 +s=10.031×<​!-- × -->​1.016t+1{displaystyle s={1 over 0.031times 1.016^{t}+1}}<​img class="​mwe-math-fallback-image-inline" ​style="​vertical-align-2.505exwidth23.288exheight5.843ex;" src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​e0ecebcfbb7903980e3f02acaf3b5bc8efa7aba7"​ alt="​s={1 over 0.031times 1.016^{t}+1}"​ aria-hidden="​true"​ /></​dd>​ 
 +</​dl>​ 
 +According to this formula, a journey time of three hours yields 65% market share. However, market shares are also influenced by ticket prices.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-spacenowrap;">[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (January 2018)">​citation needed</​span><​/i>]</sup> 
 + 
 +In another study conducted about Japan'​s High-speed rail service, they found a "​4-hour wall" in high-speed rail's market share, which if the high speed rail journey time exceeded 4 hours, then people would likely choose planes over high-speed rail. For instance, from Tokyo to Osaka, a 2h22m-journey by Shinkansen, high-speed rail has a 85% market share whereas planes have 15%. From Tokyo to Hiroshima, a 3h44m-journey by Shinkansen, high-speed rail has a 67% market share whereas planes have 33%. The situation is the reverse on the Tokyo to Fukuoka route where high-speed rail takes 4h47m and rail only has 10% market share and planes 90%.<sup id="​cite_ref-56"​ class="​reference">​[56]</sup
 +<h3><​span ​id="​Energy_efficiency"​ class="​mw-headline">​Energy efficiency</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +Travel by rail is more competitive in areas of higher population density or where gasoline is expensive, because conventional trains are more fuel-efficient than cars when ridership is high, similar to other forms of mass transit. Very few high-speed trains consume diesel or other fossil fuels but the power stations that provide electric trains with electricity can consume fossil fuels. In Japan (prior to the Fukushima Daiichi nuclear disaster) and France, with very extensive high-speed rail networks, a large proportion of electricity comes from nuclear power.<​sup id="​cite_ref-57"​ class="​reference">​[57]</​sup>​ On the Eurostar, which primarily runs off the French grid, emissions from travelling by train from London to Paris are 90% lower than by flying.<​sup id="​cite_ref-58"​ class="​reference">​[58]</​sup>​ In Germany 38.5% of all electricity was produced from renewable sources in 2017, however railways run on their own grid partially independent from the general grid and relying in part in dedicated power plants. Even using electricity generated from coal or oil, high-speed trains are significantly more fuel-efficient per passenger per kilometre traveled than the typical automobile because of economies of scale in generator technology<​sup id="​cite_ref-59"​ class="​reference">​[59]</​sup>​ and trains themselves, as well as lower air friction and rolling resistance at the same speed. Rail networks, like highways, require large fixed capital investments and thus require a blend of high density and government investment to be competitive against existing capital infrastructure.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact" ​style="​white-spacenowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (August 2010)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​ 
 +<​h3><​span id="​Automobiles_and_buses"​ class="​mw-headline">​Automobiles and buses</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +High-speed rail can accommodate more passengers at far higher speeds than automobiles. Generally, the longer the journey, the better the time advantage of rail over road if going to the same destination. However, high-speed rail can be competitive with cars on shorter distances, 0–150 kilometres (0–90 mi),​ for example for commuting, especially if the car users do experience road congestion or expensive parking fees. In Norway, the Gardermoen Line has made the rail market share for passengers from Oslo to the airport (42 km) rise to 51% in 2014, compared to 17% for buses and 28% for private cars and taxis.<​sup id="​cite_ref-60"​ class="​reference">​[60]</​sup>​ On such short lines−particularly services which call at stations close to one another−the acceleration capabilities of the trains may be more important than their maximum speed. 
 + 
 +Moreover, typical passenger rail carries 2.83 times as many passengers per hour per metre width as a road. A typical capacity is the Eurostar, which provides capacity for 12 trains per hour and 800 passengers per train, totaling 9,600 passengers per hour in each direction. By contrast, the Highway Capacity Manual gives a maximum capacity of 2,250 passenger cars per hour per lane, excluding other vehicles, assuming an average vehicle occupancy of 1.57 people.<​sup id="​cite_ref-61"​ class="​reference">​[61]</​sup>​ A standard twin track railway has a typical capacity 13% greater than a 6-lane highway (3 lanes each way),<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-spacenowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (December 2012)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​ while requiring only 40% of the land (1.0/3.0 versus 2.5/7.5 hectares per kilometre of direct/​indirect land consumption).<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-spacenowrap;">[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (December 2012)">​citation needed</​span><​/i>]</supThe Tokaido Shinkansen line in Japan, has a much higher ratio (with as many as 20,000 passengers per hour per direction). Similarly commuter roads tend to carry fewer than 1.57 persons per vehicle (Washington State Department of Transportation,​ for instance, uses 1.2 persons per vehicle) during commute times. 
 +<​h3><​span id="​Air_travel"​ class="​mw-headline">​Air travel</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +<​h4><​span id="​HSR_Advantages"​ class="​mw-headline">​HSR Advantages</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +<​ul>​ 
 + ​ <​li>​On-demand rather than scheduledAlthough air transit moves at higher speeds than high-speed rail, <​b>​total time to destination</​b>​ can be increased by travel to/from far out airports, check-in, baggage handling, security, and boarding, which may also increase cost to air travel.<​sup id="​cite_ref-Planes_cheaper_than_trains_on_half_of_routes_62-0"​ class="​reference">​[62]</​sup></​li>​ 
 + ​ <​li>​Short range advantages: Trains may be preferred in short to mid-range distances since rail stations are typically closer to urban centers than airports.<​sup id="​cite_ref-High_Speed_Train_VS_Airplane_63-0"​ class="​reference">​[63]</​sup>​ Likewise, air travel needs longer distances to have speed advantage after accounting for both processing time and transit to the airport.</li> 
 + ​ <​li>​Urban centers: Particularly for dense city centers, short hop air travel may not be ideal to serve these areas as airports tend to be far out of the city, due to land scarcity, short runway limitations,​ building heights, as well as airspace issues.</li> 
 +  <li>WeatherRail travel also requires less weather dependency than air travel. A well designed and operated rail system can only be affected by severe weather conditionssuch as heavy snow, heavy fog, and major storm. Flights however, often face cancellations or delays under less severe conditions.</li> 
 + ​ <​li>​Comfort:​ High-speed trains also have comfort advantages, since train passengers are allowed to move freely about the train at any point in the journey.<​sup id="​cite_ref-The_Unique_Amtrak_Experience_with_Many_Benefits_64-0"​ class="​reference">​[64]</sup><sup class="​noprint Inline-Template noprint Template-Fact"​ style="​white-space:​ nowrap;">​[<i><span title="​This claim needs references to reliable secondary sources. (May 2014)">​non-primary source needed</span></i>]</supSince airlines have complicated calculations to try to minimize weight to save fuel or to allow takeoff at certain runway lengths, rail seats are also less subject to weight restrictions than on planes, and as such may have more padding and legroom.<sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​ nowrap;">​[<i><span title="​This claim needs references to reliable sources. (May 2014)">​citation needed</span></i>]</sup> Technology advances such as continuously welded rail have minimized the vibration found on slower railways, while air travel remains affected by turbulence when adverse wind conditions arise.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><span title="​This claim needs references to reliable sources. (May 2014)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​ Trains can also accommodate intermediate stops at lower time and energetic costs than planes, though this applies less to HSR than to the slower conventional trains.</​li>​ 
 + ​ <​li>​Delays:​ On particular busy air-routes – those that HSR has historically been most successful on – trains are also less prone to delays due to congested airports. A train that is late by a couple of minutes will not have to wait for another slot to open up, unlike airplanes at congested airports. Furthermore,​ many airlines see short haul flights as increasingly uneconomic and in some countries airlines rely on high-speed rail instead of short haul flights for connecting services.<​sup id="​cite_ref-65"​ class="​reference">​[65]</​sup></​li>​ 
 + ​ <​li>​De-icing:​ HSR does not need to spend time deicing as planes do, which is time consuming but criticalit can dent airline profitability as planes remain on the ground and pay airport fees by the houras well as take up parking space and contributing to congestive delays.<​sup id="​cite_ref-66"​ class="​reference">​[66]</​sup></​li>​ 
 + ​ <​li>​Hot and High: Some airlines have cancelled or move their flights to takeoff at night due to hot and high conditions. Such is the case for Hainan Airlines in Las Vegas in 2017, which moved its long haul takeoff slot to after midnight. Similarly, Norwegian Airlines cancelled all its Europe bound flights during summer due to heat.<​sup id="​cite_ref-67"​ class="​reference">​[67]</​sup>​ High speed rail may complement airport operations during hot hours when takeoffs become uneconomical or otherwise problematic.</​li>​ 
 + ​ <​li>​Noise and pollution: Major airports are heavy polluters, downwind of LAX particulate pollution doubles, even accounting for Port of LA/Long Beach shipping and heavy freeway traffic.<​sup id="​cite_ref-68"​ class="​reference">​[68]</​sup>​ Trains may run on renewable energy, and electric trains produce no local pollution in critical urban areas at any rate. Of course, this effect can be mitigated with aviation biofuel.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (May 2018)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​ Noise also is an issue for residents.</​li>​ 
 + ​ <​li>​Ability to serve multiple stops: An airplane spends significant amounts of time loading and unloading cargo and/or passengers as well as landing, taxiing and starting again. Trains spend only few minutes stopping at intermediate stations, often greatly enhancing the business case at little cost.</li> 
 +  <​li>​Energy:​ high speed trains are more fuel efficient per passenger space offered than planes. Furthermore,​ they usually run on electricity,​ which can be produced from a wider range of sources than kerosene</li> 
 +</ul> 
 +<​h4><​span id="​Disadvantages"​ class="​mw-headline">​Disadvantages</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +<​ul>​ 
 + ​ <​li>​HSR usually requires land acquisition,​ for example in Fresno where it was caught up in legal paperwork.<​sup id="​cite_ref-69"​ class="​reference">​[69]</​sup></​li>​ 
 + ​ <​li>​HSR is subject to land subsidence, where expensive fixes resulted in soaring costs in Taiwan.<​sup id="​cite_ref-70"​ class="​reference">​[70]</​sup></​li>​ 
 + ​ <​li>​HSR can be costly due to required tunneling through mountain terrain as well as earthquake and other safety systems.<​sup id="​cite_ref-71"​ class="​reference">​[71]</​sup></​li>​ 
 + ​ <​li>​Crossing mountain ranges or large bodies of water with HSR requires expensive tunnels and bridges, or else slower routes and train ferries, and HSR cannot cross oceans. Air routes are largely unaffected by geography.</​li>​ 
 + ​ <​li>​Airlines frequently and aggressively add and drop routes due to demand and profitability,​ over 3,000 new routes in 2016, HSR may add or drop services, but the rail line itself represents ​significant sunk cost. For passengers this can present an advantage as services are less likely to be withdrawn for railways.</li> 
 + ​ <​li>​Cities do not always lie in a straight line, therefore any routing will naturally include bends and twists, some substantially adding to the length of a journey. This can introduce inefficiency when compared to a point-to-point transit flight.</li> 
 + ​ <​li>​Railways require the security and cooperation of all geographies and governments involved. Political issues can make routes unviable, whereas an airplane can fly over politically sensitive areas and/or be re-routed with relative ease.</​li>​ 
 +</​ul>​ 
 +<​h3><​span id="​Other_environmental_considerations_vs._air_traffic"​ class="​mw-headline">​Other environmental considerations vs. air traffic</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +<​h4><​span id="​Pollution"​ class="​mw-headline">​Pollution</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +One aspect of high speed rail is that it is implemented as electric powered and energy sources can be distant or renewable. On the other hand, regarding busy airports such as LAX, studies have shown that over an area of about 60 square kilometres (23 square miles) downwind of the airport, where hundreds of thousands of people live or work, the particle number concentration was at least twice that of nearby urban areas, showing that airplane pollution far exceeded road pollution, even from heavy freeway traffic.<​sup id="​cite_ref-72"​ class="​reference">​[72]</​sup>​ 
 +<​h4><​span id="​Trees"​ class="​mw-headline">​Trees</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +Airplanes and airstrips require trees to be cut down, as they are a nuisance to pilots. Some 3,000 trees will be chopped due to obstruction issues at Seattle–Tacoma International Airport.<​sup id="​cite_ref-73"​ class="​reference">​[73]</​sup>​ On the other hand, trees next to rail lines can often become a hazard during winter storms, with several German media calling for trees to be cut down following autumn storms in 2017.<​sup id="​cite_ref-74"​ class="​reference">​[74]</​sup><​sup id="​cite_ref-75"​ class="​reference">​[75]</​sup><​sup id="​cite_ref-76"​ class="​reference">​[76]</​sup>​ 
 +<​h4><​span id="​Birds"​ class="​mw-headline">​Birds</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +Bird strikes are fairly common problems for air traffic. 
 +<​h3><​span id="​Safety"​ class="​mw-headline">​Safety</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +HSR is much simpler to control due to its predictable course. High-speed rail systems reduce (but do not eliminate)<​sup id="​cite_ref-77"​ class="​reference">​[77]</​sup><​sup id="​cite_ref-78"​ class="​reference">​[78]</​sup>​ collisions with automobiles or people, by using non-grade level track and eliminating grade-level crossings. To date the only two deadly accidents involving a high speed train on high speed tracks in revenue service were the 1998 Eschede train disaster and the 2011 Wenzhou train collision (in which speed was not a factor). 
 +<​h2><​span id="​Accidents"​ class="​mw-headline">​Accidents</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ 
 +In general, travel by high-speed rail has been demonstrated to be remarkably safe. The first high-speed rail network, the Japanese Shinkansen has not had any fatal accidents involving passengers since it began operating in 1964.<sup id="​cite_ref-79"​ class="​reference">​[79]</​sup>​ 
 + 
 +Notable major accidents involving high-speed trains include the following. 
 +<​h3><​span id="​1998_Eschede_accident"​ class="​mw-headline">​1998 Eschede accident</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +In 1998, after over thirty years of high-speed rail operations worldwide without fatal accidents, the Eschede accident occurred in Germany: a poorly designed ICE 1 wheel fractured at a speed of 200 km/h (124 mph) near Eschede, resulting in the derailment and destruction of almost the entire set of 16 cars, and the death of 101 people.<​sup id="​cite_ref-80"​ class="​reference">​[80]</​sup><​sup id="​cite_ref-81"​ class="​reference">​[81]</​sup>​ The derailment began at a switchthe accident was made worse when the derailed cars traveling at high speed struck and collapsed a road bridge located just past the switch. 
 +<​h3><​span id="​2011_Wenzhou_accident"​ class="​mw-headline">​2011 Wenzhou accident</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +On 23 July 2011, 13 years after the Eschede train accident, ​Chinese CRH2 traveling at 100 km/h (62 mph) collided with a CRH1 which was stopped on a viaduct in the suburbs of Wenzhou, Zhejiang province, China. The two trains derailed, and four cars fell off the viaduct. Forty people were killed and at least 192 were injured, 12 of them severely.<​sup id="​cite_ref-82"​ class="​reference">​[82]</​sup>​ 
 + 
 +The disaster led to a number of changes in management and exploitation of high-speed rail in China. Despite the fact that speed itself was not a factor in the accident, one of the major changes was to further lower the maximum speeds in high-speed and higher-speed railways in China, the remaining 350 km/h (217 mph) becoming 300, 250 km/h (155 mph) becoming 200, and 200 km/h (124 mph) becoming 160.<sup id="​cite_ref-83"​ class="​reference">​[83]</​sup><​sup id="​cite_ref-84"​ class="​reference">​[84]</​sup>​ 
 +<​h3><​span id="​2013_Santiago_de_Compostela_accident"​ class="​mw-headline">​2013 Santiago de Compostela accident</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +In July 2013, a high-speed train in Spain traveling at 190 km/h (120 mph) attempted to negotiate a curve whose speed limit is 80 km/h (50 mph). The train derailed and overturned, resulting in 78 fatalities.<​sup id="​cite_ref-85"​ class="​reference">​[85]</​sup>​ Normally high-speed rail has automatic speed limiting restrictions,​ but this track section is a conventional section and in this case the automatic speed limit was said to be disabled by the driver several kilometers before the station. A few days later, the train worker'​s union claimed that the speed limiter didn'work properly because of lack of proper funding, acknowledging the budget cuts made by the current government.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​ nowrap;">​[<i><span title="​This claim needs references to reliable sources. (January 2015)">​citation needed</​span>​</i>]</​sup>​ Two days after the accidentthe driver was provisionally charged with homicide by negligence. This is the first accident that occurred with a Spanish high-speed train, but it occurred in a section that was not high speed and as mentioned safety equipment mandatory on high speed track would have prevented the accident.<​sup id="​cite_ref-86"​ class="​reference">​[86]</​sup>​ 
 +<​h3><​span id="​2015_Eckwersheim_accident"​ class="​mw-headline">​2015 Eckwersheim accident</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +On 14 November 2015, a specialized TGV EuroDuplex was performing commissioning tests on the unopened second phase of the LGV Est high-speed line, when it entered a curve, overturned, and struck the parapet of a bridge over the Marne–Rhine Canal. The rear power car came to a rest in the canal, while the remainder of the train came to a rest in the grassy median between the northern and southern tracks. Approximately 50 people were on board, consisting of SNCF technicians and, reportedly, some unauthorized guests. Eleven were killed and 37 were injured. The train was performing tests at 10 percent above the planned speed limit for the line and should have slowed from 352 km/h (219 mph) to 176 kilometres per hour (109 mph) before entering the curve. Officials have indicated that excessive speed may have caused the accident.<​sup id="​cite_ref-RG_87-0"​ class="​reference">​[87]</​sup>​ During testing some safety features that usually prevent accidents like this one are switched off. 
 +<​h2><​span id="​Ridership"​ class="​mw-headline">​Ridership</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ 
 +<​h3><​span id="​Annual_Figures"​ class="​mw-headline">​Annual Figures</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +<​ul>​ 
 + ​ <​li>​Please refer to articles for respective systems.</​li>​ 
 +</​ul>​ 
 +<​h3><​span id="​Cumulative_by_system"​ class="​mw-headline">​Cumulative by system</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +<​h3><​span id="​HSR_vs_commercial_aviation_comparison"​ class="​mw-headline">​HSR vs commercial aviation comparison</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +Annual passengers worldwide (in millions)<​sup id="​cite_ref-whhh_88-0"​ class="​reference">​[88]</​sup><​sup id="​cite_ref-mlit_89-0"​ class="​reference">​[89]</​sup><​sup id="​cite_ref-90"​ class="​reference">​[90]</​sup><​sup id="​cite_ref-91"​ class="​reference">​[91]</​sup><​sup id="​cite_ref-92"​ class="​reference">​[92]</​sup>​ 
 +<table class="​wikitable">​ 
 +<​tbody>​ 
 +<​tr>​ 
 +<th>​Year</​th>​ 
 +<​th>​Annual world HSR<sup id="​cite_ref-whhh_88-1"​ class="​reference">​[88]</​sup><​sup id="​cite_ref-mlit_89-1"​ class="​reference">​[89]</​sup></​th>​ 
 +<​th>​Annual world airlines<​sup id="​cite_ref-93"​ class="​reference">​[93]</​sup><​sup id="​cite_ref-94"​ class="​reference">​[94]</​sup></​th>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td>​2000</​td>​ 
 +<​td>​435</​td>​ 
 +<​td>​1,​674</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td>​2005</​td>​ 
 +<​td>​559</​td>​ 
 +<​td>​1,​970</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td>​2010</​td>​ 
 +<​td>​895</​td>​ 
 +<​td>​2,​628</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td>​2012</​td>​ 
 +<​td>​1,​185</​td>​ 
 +<​td>​2,​894</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td>​2014</​td>​ 
 +<​td>​1,​470</​td>​ 
 +<​td>​3,​218</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td>​2016</​td>​ 
 +<​td><​i>~2,070</i> (prelim)</​td>​ 
 +<​td>​3,​650</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +</​tbody>​ 
 +</​table>​ 
 +<​ul>​ 
 + ​ <​li>​Only systems with 200 km/h (124 mph) service speeds or higher are considered. Vast majority of the increases are due to China.</​li>​ 
 +</​ul>​ 
 +<​h2><​span id="​Records"​ class="​mw-headline">​Records</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ 
 +<​h3><​span id="​Speed"​ class="​mw-headline">​Speed</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +<div class="​thumb tright">​ 
 +<div class="​thumbinner"​ style="​width:​ 222px;"><​img class="​thumbimage"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​JR_Central_SCMaglev_L0_Series_Shinkansen_201408081002.jpg/​220px-JR_Central_SCMaglev_L0_Series_Shinkansen_201408081002.jpg"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​JR_Central_SCMaglev_L0_Series_Shinkansen_201408081002.jpg/​330px-JR_Central_SCMaglev_L0_Series_Shinkansen_201408081002.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​JR_Central_SCMaglev_L0_Series_Shinkansen_201408081002.jpg/​440px-JR_Central_SCMaglev_L0_Series_Shinkansen_201408081002.jpg 2x" alt=""​ width="​220"​ height="​149"​ data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1080"​ /></​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<div class="​thumb tright">​ 
 +<div class="​thumbinner"​ style="​width:​ 222px;">​ 
 + 
 +<img class="​thumbimage"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​2007-06-18_-_Gare_de_Paris-Est_-_TGV_4402.JPG/​220px-2007-06-18_-_Gare_de_Paris-Est_-_TGV_4402.JPG"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​2007-06-18_-_Gare_de_Paris-Est_-_TGV_4402.JPG/​330px-2007-06-18_-_Gare_de_Paris-Est_-_TGV_4402.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​2007-06-18_-_Gare_de_Paris-Est_-_TGV_4402.JPG/​440px-2007-06-18_-_Gare_de_Paris-Est_-_TGV_4402.JPG 2x" alt=""​ width="​220"​ height="​165"​ data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"​ /> 
 +<div class="​thumbcaption">​V150 train, modified TGV, conventional world speed record holder (574.8 km/​h or 357.2 mph)</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +There are several definitions of "​maximum speed":​ 
 +<​ul>​ 
 + ​ <​li>​The maximum speed at which train is allowed to run by law or policy in daily service (MOR)</li> 
 + ​ <​li>​The maximum speed at which an unmodified train is proved to be capable of running</li> 
 + ​ <​li>​The maximum speed at which specially modified train is proved to be capable of running</​li>​ 
 +</​ul>​ 
 +<​h4><​span id="​Absolute_speed_record"​ class="​mw-headline">​Absolute speed record</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +<​h5><​span id="​Conventional_rail"​ class="​mw-headline">​Conventional rail</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h5>​ 
 +Since the 1955 record, France has nearly continuously held the absolute world speed recordThe latest record is held by a SNCF TGV POS trainset, which reached 574.8 km/h (357.2 mph) in 2007, on the newly constructed LGV Est high-speed line. This run was for proof of concept and engineering,​ not to test normal passenger service. 
 +<​h5><​span id="​Unconventional_rail"​ class="​mw-headline">​Unconventional rail</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h5>​ 
 +The speed record for a pre-production unconventional passenger train was set by a seven-car L0 series manned maglev train at 603 km/h (375 mph) on 21 April 2015.<sup id="​cite_ref-guardian20150421_95-0"​ class="​reference">​[95]</​sup>​ 
 +<​h4><​span id="​Maximum_speed_in_service"​ class="​mw-headline">​Maximum speed in service</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +As of 2017<sup class="​plainlinks noexcerpt noprint asof-tag update"​ style="​display:​ none;">​[update]</​sup>​the fastest trains currently in service are : 
 +<​ol>​ 
 + ​ <​li>​Shanghai Maglev : 430 km/h (270 mph(in Chinaon the lone 30 km (19 mi) maglev track)</​li>​ 
 + ​ <​li>​CR400AF,​ CR400BF, CRH2C, CRH3C, CRH380A &amp; AL, CRH380B, BL &amp; CL, CRH380D &amp; DL : 350 km/h (220 mph) (in China)</​li>​ 
 + ​ <​li>​SNCF TGV Duplex, SNCF TGV Réseau, SNCF TGV POS, TGV Euroduplex :​ 320 km/h (200 mph) (in France)</​li>​ 
 + ​ <​li>​Eurostar e320 : 320 km/h (200 mph) (in France and GB)</​li>​ 
 + ​ <​li>​E5 Series Shinkansen, E6 Series Shinkansen, H5 Series Shinkansen: 320 km/h (200 mph) (in Japan)</​li>​ 
 + ​ <​li>​ICE 3 Class 403, 406, 407 : 320 km/h (200 mph) (in Germany)</​li>​ 
 + ​ <​li>​AVE Class 103 : 310 km/h (190 mph) (in Spain)</​li>​ 
 + ​ <​li>​KTX-I,​ KTX-II, KTX-III : 305 km/h (190 mph) (in South Korea)</​li>​ 
 + ​ <​li>​ETR 500, ETR 1000 : 300 km/h (190 mph) (in Italy)</​li>​ 
 +</​ol>​ 
 +<​h5><​span id="​Levitation_trains"​ class="​mw-headline">​Levitation trains</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h5>​ 
 +The Shanghai Maglev Train reaches 431 km/h (268 mph) during its daily service on its 30.5 km (19.0 mi) dedicated line, holding the speed record for commercial train service.<​sup id="​cite_ref-96"​ class="​reference">​[96]</​sup><​sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​margin-left:​ 0.1em; white-space:​ nowrap;">​[<i><span title="​the source does not mention any official record-awarding body for fastest commercial train service which measures the speeds (June 2014)">​clarification needed</​span>​</i>]</​sup>​ 
 +<​h5><​span id="​Conventional_rail_2"​ class="​mw-headline">​Conventional rail</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h5>​ 
 +The fastest operating conventional trains are the Chinese CR400A and CR400B running on Beijing–Shanghai HSR, after China relaunched its 350 km/h class service on select services effective 21 September 2017. Since July 2011 till September 2017, in China, the maximum speed was officially 300 km/h (186 mph), but a 10 km/h (6 mph) tolerance is accepted, and trains often reach 310 km/h (193 mph).<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (September 2013)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​ Before that, from August 2008 to July 2011, China Railway High-speed trains held the highest commercial operating speed record with 350 km/h (217 mph) on some lines such as the Wuhan–Guangzhou high-speed railway. 
 +The speed of the service was reduced in 2011 due to high costs and safety concerns the top speeds in China were reduced to 300 km/h (186 mph) on 1 July 2011.<​sup id="​cite_ref-cdaily3_97-0"​ class="​reference">​[97]</​sup>​ 
 + 
 +The second fastest operating conventional trains are the French TGV POS, German ICE 3, and Japanese E5 and E6 Series Shinkansen with a maximum commercial speed of 320 km/h (199 mph), the former two on some French high-speed lines,<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (September 2013)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​ and the latter on a part of Tohoku Shinkansen line.<​sup id="​cite_ref-jt20130317_98-0"​ class="​reference">​[98]</​sup>​ 
 + 
 +In Spain, on the Madrid–Barcelona HSL, maximum speed is 310 km/h (193 mph).<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (September 2013)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​ 
 +<​h3><​span id="​Service_distance"​ class="​mw-headline">​Service distance</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +The China Railway G403/4, G405/6 and D939/40 Beijing–Kunming train (2,653 kilometres or 1,648 miles, 10 hours 43 minutes to 14 hours 54 minutes), which began service on 28 December 2016, are the longest high-speed rail services in the world. 
 +<​h2><​span id="​Markets"​ class="​mw-headline">​Markets</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ 
 +The early target areas, identified by France, Japan, Spain, and the U.S., were between pairs of large cities. In France, this was Paris–Lyon,​ in Japan, Tokyo–Osaka, in Spain, Madrid–Seville (then Barcelona). In European and East Asian countries, dense networks of urban subways and railways provide connections with high-speed rail lines
 +<​h3><​span id="​Asia"​ class="​mw-headline">​Asia</span><span class="​mw-editsection"​><span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +<​h4><​span id="​China"​ class="​mw-headline">​China</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +China has the largest network of high-speed railways in the world and in 2015 it encompassed 19,000 kilometres (12,000 miles) of high-speed rail or 60% of the world'​s total.<​sup id="​cite_ref-99"​ class="​reference">​[99]</​sup><​sup id="​cite_ref-100"​ class="​reference">​[100]</​sup>​ It is also the world'​s busiest with an annual ridership of over 1.44 billion in 2016.<​sup id="​cite_ref-:​0_36-1"​ class="​reference">​[36]</​sup>​ According to Railway Gazette, the trains between Shijiazhuang and Zhengzhou East have the fastest average operating speed in the world at 283.7 km/h (176.3 mph) as of August 2013<sup class="​plainlinks noexcerpt noprint asof-tag update"​ style="​display:​ none;">​[update]</​sup>​.<sup id="​cite_ref-101"​ class="​reference">​[101]</​sup>​ The improved mobility and inter connectivity created by these new high speed rail lines has generated a whole new high speed commuter market around some urban areas. Commutes via high speed rail to and from surrounding Hebei and Tianjin into Beijing have become increasingly common, likewise are between the cities surrounding Shanghai, Shenzhen and Guangzhou.<​sup id="​cite_ref-102"​ class="​reference">​[102]</​sup><​sup id="​cite_ref-103"​ class="​reference">​[103]</​sup>​ 
 +<div class="​thumb tright">​ 
 +<div class="​thumbinner"​ style="​width:​ 222px;"><​img class="​thumbimage"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Psb.jpeg/​220px-Psb.jpeg"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Psb.jpeg/​330px-Psb.jpeg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Psb.jpeg/​440px-Psb.jpeg 2x" alt=""​ width="​220"​ height="​150"​ data-file-width="​800"​ data-file-height="​546"​ /></​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​h4><​span id="​Japan"​ class="​mw-headline">​Japan</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +In Japan, intra-city rail daily usage per capita is the highest,<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (April 2010)">​citation needed</​span></​i>]</​sup>​ with cumulative ridership of 6 billion passengers<​sup id="​cite_ref-104" class="​reference">​[104]</​sup>​ (as of 2003).<​sup id="​cite_ref-105"​ class="​reference">​[105]</​sup>​ 
 +<​h4><​span id="​South_Korea"​ class="​mw-headline">​South Korea</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +Since its opening in 2004KTX has transferred over 360 million passengers until April 2013. For any transportation involving travel above 300 km (186 mi), the KTX secured a market share of 57% over other modes of transport, which is by far the largest.<​sup id="​cite_ref-KTX_개통_9년…이용객_4억명_돌파_눈앞_106-0"​ class="​reference">​[106]</​sup>​ 
 +<​h4><​span id="​Taiwan"​ class="​mw-headline">​Taiwan</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +Taiwan High Speed Rail is a high-speed rail system that has only one line. It is approximately 345 kilometres (214 miles) long, along the west coast of Taiwan from the national capital Taipei to the southern city of Kaohsiung. The construction was managed by Taiwan High Speed Rail Corporation and the total cost of the project was US$18 billion. The private company operates the line fully, and the system is based primarily on Japan'​s Shinkansen technology. 
 + 
 +Eight initial stations were built during the construction of the High Speed Rail system: Taipei, Banqiao, Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Chiayi, Tainan, and Zuoying (Kaohsiung).<​sup id="​cite_ref-107"​ class="​reference">​[107]</​sup>​ The line now has 12 total stations (Nangang, Taipei, Banqiao, Taoyuan, Hsinchu, Miaoli, Taichung, Changhua, Yunlin, Chiayi, Tainan and Zuoying) as of August 2018. 
 +<​h4><​span id="​Turkey_2"​ class="​mw-headline">​Turkey</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +The Turkish State Railways started building high-speed rail lines in 2003. The first section of the line, between Ankara and Eskișehir, was inaugurated on 13 March 2009. It is a part of the 533 km (331 mi) Istanbul to Ankara high-speed rail line. A subsidiary of Turkish State Railways, Yüksek Hızlı Tren is the sole commercial operator of high-speed trains in Turkey. 
 + 
 +The construction of three separate high-speed lines from Ankara to Istanbul, Konya and Sivas, as well as taking an Ankara–İzmir line to the launch stage, form part of the Turkish Ministry of Transport'​s strategic aims and targets.<​sup id="​cite_ref-108"​ class="​reference">​[108]</​sup>​ Turkey plans to construct a network of high-speed lines in the early part of the 21st century, targeting a 1,500 km (932 mi) network of high-speed lines by 2013 and a 10,000 km (6,214 mi) network by the year 2023.<​sup id="​cite_ref-109"​ class="​reference">​[109]</​sup>​ 
 +<​h3><​span id="​Africa"​ class="​mw-headline">​Africa</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +<​h4><​span id="​Morocco"​ class="​mw-headline">​Morocco</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +In November 2007 the Moroccan government decided to undertake the construction of a high-speed rail line between the economic capital Casablanca and Tangier, one of the largest harbour cities on the Strait of Gibraltar. The line will also serve the capital Rabat and Kenitra. The first section of the line, Kenitra–Tangier high-speed rail line should be completed in 2018.<​sup id="​cite_ref-110"​ class="​reference">​[110]</​sup>​ 
 +<​h3><​span id="​Europe"​ class="​mw-headline">​Europe</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +<​h4><​span id="​France_2"​ class="​mw-headline">​France</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +Market segmentation has principally focused on the business travel market. The French original focus on business travelers is reflected by the early design of the TGV trains. Pleasure travel was a secondary market; now many of the French extensions connect with vacation beaches on the Atlantic and Mediterranean,​ as well as major amusement parks and also the ski resorts in France and Switzerland. Friday evenings are the peak time for TGVs (<i>train à grande vitesse</​i>​).<​sup id="​cite_ref-111"​ class="​reference">​[111]</​sup>​ The system lowered prices on long distance travel to compete more effectively with air services, and as a result some cities within an hour of Paris by TGV have become commuter communities,​ increasing the market while restructuring land use.<sup id="​cite_ref-112"​ class="​reference">​[112]</​sup>​ 
 + 
 +On the Paris–Lyon service, the number of passengers grew sufficiently to justify the introduction of double-decker coaches. Later high-speed rail lines, such as the LGV Atlantique, the LGV Est, and most high-speed lines in France, were designed as feeder routes branching into conventional rail lines, serving a larger number of medium-sized cities. 
 +<​h4><​span id="​Germany_2"​ class="​mw-headline">​Germany</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +Germany'​s first high-speed lines ran north-south,​ for historical reasons, and later developed east-west after German unification.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (May 2012)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​ In the early 1900s, Germany became the first country to run a prototype electric train at speeds in excess of 200 km/h and during the 1930s several steam and Diesel trains achieved revenue speeds of 160 km/h in daily service. The InterCityExperimental briefly held the world speed record for a steel wheel on steel rails vehicle during the 1980s. The InterCityExpress entered revenue service in 1991 and serves purpose built high speed lines (Neubaustrecken) upgraded legacy lines (Ausbaustrecken) and unmodified legacy lines. Lufthansa, Germany'​s flag carrier, has entered into a codeshare agreement with Deutsche Bahn where ICEs run as "​feeder flights"​ bookable with a Lufthansa flight number under the AIRail program. 
 +<​h4><​span id="​Italy"​ class="​mw-headline">​Italy</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +<div class="​thumb tright">​ 
 +<div class="​thumbinner"​ style="​width:​ 222px;"><​img class="​thumbimage"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Naples%2C_Central_station%2C_gorgeous_long-distance_train.jpg/​220px-Naples%2C_Central_station%2C_gorgeous_long-distance_train.jpg"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Naples%2C_Central_station%2C_gorgeous_long-distance_train.jpg/​330px-Naples%2C_Central_station%2C_gorgeous_long-distance_train.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Naples%2C_Central_station%2C_gorgeous_long-distance_train.jpg/​440px-Naples%2C_Central_station%2C_gorgeous_long-distance_train.jpg 2x" alt=""​ width="​220"​ height="​165"​ data-file-width="​2816"​ data-file-height="​2112"​ /></​div>​ 
 +</​div>​ 
 +During the 1920s and '30s, Italy was one of the first countries to develop the technology for high-speed rail. The country constructed the <i>Direttissime</​i> ​railways connecting major cities on dedicated electrified high-speed track (although not as high-speed as would nowadays be called high-speed rail) and developed the fast ETR 200 trainsetAfter the Second World War and the fall of the fascist regime, interest in high-speed rail dwindled, with the successive governments considering it too costly and developing the tilting Pendolino, to run at medium-high speed (up to 250 km/h (160 mph)) on conventional lines, instead. The only exception was the <​i>​Direttissima</​i>​ between Florence and Rome, but it was not conceived to be part of a high-speed line on large scale.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (July 2013)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​ 
 + 
 +A true dedicated high-speed rail network was developed during the 80s and the 1990s, and in 2010 1,000 km (621 mi) of high-speed rail were fully operational. Frecciarossa services are operated with ETR 500 non-tilting trains at 25kVAC, 50 Hz power. The operational speed of the service is of 300 km/h (186 mph). ETR1000 trainsets are currently under construction and were developed by the consortium formed by AnsaldoBreda and Bombardier. Based on the Bombardier Zefiro trainset, it will operate up to 360 km/h (224 mph) on the existing high-speed rail system.<​sup id="​cite_ref-113"​ class="​reference">​[113]</sup> 
 + 
 +Over 100 million passengers used the Frecciarossa from the service introduction and the first months of 2012.<sup id="​cite_ref-114"​ class="​reference"​>[114]</​sup>​ Italian high-speed services are recording profits, encouraging Trenitalia to plan major investments<​sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​ nowrap;">​[<i><span title="​The material near this tag possibly uses too vague attribution or weasel words. (July 2013)">​which?</​span>​</i>]</​sup>​ and to cede large part of local and regional services to other operators (like Nuovo Trasporto Viaggiatori and Trenord) and focusing efforts on high-speed and long-distance services (also through the medium-speed Frecciargento,​ Frecciabianca and InterCity services, which run on conventional lines).<​sup id="​cite_ref-115"​ class="​reference">​[115]</​sup>​ 
 +<​h4><​span id="​Norway"​ class="​mw-headline">​Norway</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +Norway'​fastest trains have (2015) a commercial top speed of 210 kilometres per hour (130 miles per hour) and the FLIRT trains may attain 200 kilometres per hour (120 miles per hour). A velocity of 210 kilometres per hour (130 miles per hour) is permitted on the 42 kilometres (26 miles) Gardermoen Line, which links the Gardermoen airport to Oslo and a part of the main line northwards to Trondheim. 
 + 
 +Some parts of the trunk railways around Oslo are renewed and built for 250 kilometres per hour (160 miles per hour): 
 +<​ul>​ 
 + ​ <​li>​The Follo Line southwards from Oslo, a 22-kilometre-long (14-mile) line Oslo–Ski on the Østfold Line, mainly in tunnel, planned to be ready in 2021.</​li>​ 
 + ​ <​li>​The Holm–Holmestrand–Nykirke part of the Vestfold Line (west to southwest of Oslo).</​li>​ 
 + ​ <​li>​The Farriseidet project, 14.3 kilometres (8.9 miles) between Larvik and Porsgrunn on the Vestfold Line, 12.5 kilometres (7.8 miles) in tunnel.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (December 2015)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup></​li>​ 
 +</​ul>​ 
 +<​h4><​span id="​Russia"​ class="​mw-headline">​Russia</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +Target areas include freight lines, such as the Trans-Siberian Railway in Russia, which would allow 3-day Far East to Europe service for freight, potentially fitting in between the months by ship and hours by air. 
 +<​h4><​span id="​Spain_2"​ class="​mw-headline">​Spain</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +Spain has built an extensive high-speed rail network, with a length of 3,100 km (1,926 mi) (2013), the longest in Europe. It uses standard gauge as opposed to the Iberian gauge used in most of the national railway network, meaning that the high-speed tracks are separated and not shared with local trains or freight. Connections to the French network exist since 2013, with direct trains from Paris to Barcelona. 
 +<​h4><​span id="​Switzerland"​ class="​mw-headline">​Switzerland</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +High-speed north–south freight lines in Switzerland are under construction,​ avoiding slow mountainous truck traffic, and lowering labour costs. The new lines, in particular the Gotthard Base Tunnel, are built for 250 km/h (155 mph). But the short high-speed parts and the mix with freight will lower the average speeds. The limited size of the country gives fairly short domestic travel times anyway. Switzerland is investing money in lines on French and German soil to enable better access to the high speed rail networks of those countries from Switzerland. 
 +<​h4><​span id="​United_Kingdom"​ class="​mw-headline">​United Kingdom</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +The UK'fastest high-speed line (HS-1) connects London St Pancras with Brussels and Paris through the Channel Tunnel.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (September 2013)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​ At speeds of up to 300 km/h (186 mph), it is the only high-speed line in Britain with an operating speed of more than 125 mph (201 km/​h). 
 + 
 +The Great Western Main Line, South Wales Main Line, West Coast Main Line, Midland Main Line, Cross Country Route and East Coast Main Line all have maximum speed limits of 125 mph (201 km/h) on part of the line. Attempts to increase speeds to 140 mph (225 km/h) on both the West Coast Main Line and East Coast Main Line have failed because the trains on those lines do not have cab signalling, which is a legal requirement in the UK for trains to be permitted to operate at speeds greater than 125 mph (201 km/h) due to the impracticality of observing lineside signals at such speeds. 
 +<​h3><​span id="​Middle_East"​ class="​mw-headline">​Middle East</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +<​h4><​span id="​Saudi_Arabia"​ class="​mw-headline">​Saudi Arabia</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +Plans in Saudi Arabia to begin service on a high-speed line have been pushed back to 2017, with a phased opening starting with the route from Medina to King Abdullah Economic City followed up with the rest of the line to Mecca the following year.<sup id="​cite_ref-116" class="​reference">​[116]</​sup>​ 
 +<​h3><​span id="​North_America"​ class="​mw-headline">​North America</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +<​h4><​span id="​United_States"​ class="​mw-headline">​United States</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +The United States has domestic definitions for high-speed rail varying between jurisdictions. 
 + 
 +Amtrak'​s <​i>​Acela Express</​i>​ (reaching 150 mph (240 km/​h)),​ <​i>​Northeast Regional</​i>​and <​i>​Keystone Service</​i>​ are currently the only high-speed services in the country. The <​i>​Acela Express</​i>​ links Boston, New York City, Philadelphia,​ Baltimore, and Washington, D.C., and while <​i>​Northeast Regional</​i>​ trains travel the whole of the same route, but make more station stops. MARC Regional/​Commuter rail and <​i>​Keystone Service</​i>​ trains travel over portions of the route. The California High-Speed Rail project, eventually linking the largest cities in California, is planned to have its first operating segment, between Merced and Bakersfield,​ in 2021. This segment began construction in 2015. The Texas Central Railway is a Japanese-funded Texas-based project to link the cities of Dallas and Houston with a stop in College Station. It is yet to break ground. Linking the 2 cities in 90 minutes, it will reach top speeds of 205 miles per hour (330 kilometres per hour) and is scheduled to be complete in 2020 or 2021. In October 2016, the Georgia DOT held public meetings about the proposal of a high-speed rail train linking Atlanta and Chattanooga,​ with stops in suburbs. Preceding this, they did an Environmental Impact Statement<​sup id="​cite_ref-120"​ class="​reference">​[120]</​sup> ​and an Alternatives Comparison;<​sup id="​cite_ref-121"​ class="​reference">​[121]</sup> each discussing three possible routes for the train. In August 2017, they released a Stated Decision and Combined Environmental Impact Statement.<​sup id="​cite_ref-122"​ class="​reference">​[122]</​sup><​sup id="​cite_ref-123"​ class="​reference">​[123]</​sup
 +<h3><​span ​id="​South_Asia" ​class="​mw-headline"​>South Asia</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +<​h4><​span ​id="India" class="​mw-headline">India</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +Plans to introduce a high-speed rail system in India have been proposed since the 1980s. Initial implementation started in 2009 when the Ministry of Railways submitted its "​Vision 2020" proposal to the parliament discussing the various routes to be built. The <​i>​High Speed Rail Corporation of India (HSRC)</​i>​ was set up in 2013 to handle all efforts related to the building of a HSR network. The contract to build the railways was given to Japan. Construction of the first phase of the Mumbai–Ahmedabad line was initiated on 14 September by the prime minister of Japan, Shinzō Abe, and is expected to be completed in 2022. The speed of trains on this line will be 320 km/h. Currently, the fastest train in India is the Gatimaan Express (top speed - 160 km/h) which does not fall into the high-speed train category, although the engines are theoretically capable of hauling the train in excess of 200 km/​h. 
 +<​h3><​span id="​Southeast_Asia"​ class="​mw-headline">​Southeast Asia</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​ 
 +<​h4><​span id="​Indonesia"​ class="​mw-headline">​Indonesia</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +Plans and studies have been in the works for high-speed rail (HSR) in Indonesia since before 2010. A new plan to build a HSR was announced by Indonesian government in July 2015. Indonesia'​first – and possibly also Southeast Asia's first – high-speed rail project was expected to connect the national capital Jakarta with Bandung in neighboring West Java province, covering ​distance of around 140 kilometres. Plans were also mentioned for a possible later extension of the HSR to Indonesia'​s second largest city, Surabaya in East Java.<​sup id="​cite_ref-IV-20130220_124-0"​ class="​reference">​[124]</​sup>​ 
 +<​h4><​span id="​Malaysia_and_Singapore"​ class="​mw-headline">​Malaysia and Singapore</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4
 +Discussions on a high-speed link between Singapore and Kuala Lumpur in Malaysia can be traced back to at least the 1990s.<sup id="​cite_ref-NST_Sept_2010_125-0" ​class="​reference">​[125]</​sup>​ Costs and the political relationship between the two countries were among factors that delayed progress. Finally, in 2013 agreement was announced by the prime ministers of the two countries.<​sup ​id="cite_ref-IV-20130220_124-1"​ class="​reference">​[124]</​sup>​ Rail service is expected to commence in 2026.<​sup id="​cite_ref-126"​ class="​reference">​[126]</​sup>​ 
 +In 2018, the Malaysian government led by Mahathir Mohamad has abandoned the plan as part of cost-cutting moves to slash federal government debt of over one trillion ringgit that had piled up during the nine-year tenure of ousted premier Najib Razak.<​sup id="​cite_ref-127"​ class="​reference">​[127]</​sup>​ 
 +<​h4><​span id="​Thailand"​ class="​mw-headline">​Thailand</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​ 
 +Thailand has announced plans to build a high-speed rail network to connect the regions around the country and to the wider transnational Asian network that will potentially connect Singapore to Kunming, China.<​sup id="​cite_ref-128"​ class="​reference">​[128]</​sup>​ There will be 4 lines (Northern, Northeast, Eastern and Southern) radiating from Bangkok and an additional line linking the airports in the central region.<​sup id="​cite_ref-129"​ class="​reference">​[129]</​sup>​ The Northeast line (250 km/h) is constructed through a joint venture with China while the Northern line (300 km/h) will be completed with Shinkansen te chnology with Japanese cooperation.<​sup id="​cite_ref-130"​ class="​reference">​[130]</​sup>​ Construction for the first Northeastern route is underway and is expected to be completed in 2021. Upon completion, the network will be 2506 km in total.<​sup id="​cite_ref-131"​ class="​reference">​[131]</​sup>​ 
 +<​h2><​span id="​See_also"​ class="​mw-headline">​See also</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ 
 +<​h2><​span id="​References"​ class="​mw-headline">​References</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ 
 +<div class="​reflist columns references-column-width" style="​-moz-column-width: ​30em; -webkit-column-width30emcolumn-width30em; list-style-type:​ decimal;">​ 
 +<ol class="​references">​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-UIC-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​General Definitions of Highspeed"​International Union of Railways (UIC)<​span class="​reference-accessdate">. Retrieved ​<span class="​nowrap"​>20 November</span2015</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-Length_CN-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​China'​s high speed railway exceeds 20,000 km". China Daily. 10 September 2016<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​6 January</​span>​ 2017</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-GeneralDefinition-EU-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​General definitions of highspeed"​. International Union of Railways. Archived from the original on 20 July 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​13 May</​span>​ 2009</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-Pyrgidis-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Pyrgidis,​ Christos N. (21 April 2016). <​i>​Railway Transportation SystemsDesign, Construction and Operation</​i>​. Báo chí CRC. ISBN 978-1-4822-6216-2.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Official Guide of the Railways, 1910: The Official Guide of the Railways and Steam Navigation Lines of the United States, Puerto Rico, Canada, Mexico, and Cuba, Rand McNally ​&ampCompany Publishing, 1910,</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-wrf_sith-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Sith Sastrasinh, "​Electrical Train Marienfelde–Zossen in 1901", 21 January 2000, WorldRailFans. Accessed 23 January 2013.</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Built to Last: J.G. Brill'"​Bullets<​span class="​cs1-kern-right">"</​span>"​. 5 April 2007.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​de:Datei:​Vorkriegseinsatz1.jpg</span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book"><​i>​Geschichte und Zukunft des Verkehrs.: Verkehrskonzepte von der Frόhen ...</​i>​ (bằng tiếng Đức). 1997. ISBN 9783593357669<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​26 March</​span>​ 2013</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 +  <li id="​cite_note-meanspeed1-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</b></span> <span class="​reference-text"​><cite class="​citation web">​Eric H. Bowen. "The Pioneer Zephyr – September, 1938 – Streamliner Schedules"<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-meanspeed2-17"><​span class="​mw-cite-backlink"​><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Eric H. Bowen. "The Twin Zephyrs – September, 1938 – Streamliner Schedules"<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​i>Low Slung Train Travels Fast</​i>​p. 70, at Google Books <​i>​Popular Science</​i>​February 1945, p. 70</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-douviensTGV-19"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​d</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​e</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​f</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​g</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​h</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​i</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​j</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​k</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​l</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​m</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​n</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​o</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Picard,​ Jean François; Beltran, Alain. "​D'​où viens tu TGV" <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ (in French).</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web"><​bdi lang="​ja">​Kanagawa Prefecture:県央・湘南の環境と共生する都市づくりNEWS NO.11」新幹線豆知識クイズの解説</bdi> (in Japanese). Pref.kanagawa.jp. Archived from the original on 27 September 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 October</​span>​ 2011</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-22"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>^</b></span> <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Outline History and Overview of the Tokaido Shinkansen"​. Central Japan Railway Company. March 2010<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2 March</​span>​ 2011</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-23"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Tohoku Shinkansen"​. East Japan Railway Company. March 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2 May</​span>​ 2011</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 +  <li id="​cite_note-24"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</b></span<span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​2010 Fact Sheets"​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</span>. JR East. 30 July 2010<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2 May</span2011</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-26"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​New maglev Shinkansen to run underground for 86% of initial route"​. <​i>​AJW by The Asahi Shimbun</​i>​. Archived from the original on 26 December 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-27"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Remarks at the Signing of the High-Speed Ground Transportation Act. 30 September 1965</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-28"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​The Metroliner was able to travel from New York to Washington in just 2.5 hours because it did not make any intermediate stops, Metroliner Timetable, Penn Central, 26 October 1969, The Metroliners this travel time beats the Contemporary (2015) Acela on the same route, though the latter makes intermediate stops</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-29"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​HIGH SPEED RAIL TRANSPORTATION I"​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-30"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​[1] Archived 26 June 2010 at the Wayback Machine.</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-31"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​[2]<​sup class="​noprint Inline-Template"><​span style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​ Dead link since October 2011">​dead link</​span></​i>​]</​span></​sup></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-32"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Pub.L. 102–533, H.R. 4250, 106 Stat. 3515, enacted October 27,​ 1992</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-gao2004-33"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Amtrak'​s Management of Northeast Corridor Improvements Demonstrates Need for Applying Best Practices (GAO-04-94)"​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. <​i>​Report to the chairman, Committee on Commerce, Science, and Transportation,​ U.S. Senate</​i>​. United States General Accounting Office. February 2004<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​26 August</​span>​ 2013</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-nytimes2005-34"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Dao,​ James (24 April 2005). "​Acela,​ Built to Be Rail's Savior, Bedevils Amtrak at Every Turn". <​i>​The New York Times</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​26 August</​span>​ 2013</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-2013_HSR_stat-35"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web"><​bdi lang="​zh">​中国高铁总里程达11028公里占世界一半"</​bdi>​. <​i>​Sohu Business</​i>​ (in Chinese). 5 March 2014.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-:​0-36"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Smith,​ Kevin. "China Railway sets out 2017 targets"<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​4 January</​span>​ 2017</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-37"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web"><​bdi lang="​zh">​2017年中国铁路投资8010亿元 投产新线3038公里-中新网</​bdi>​. <​i>​www.chinanews.com</​i>​ (in Chinese)<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​13 January</​span>​ 2018</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-38"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​China Relaunches World'​s Fastest Train"​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-AP_Jingshen_HSR-39"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">"​World'​s Longest Fast Train Line Opens in China"​. Associated Press. Archived from the original on 29 December 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​26 December</​span>​ 2012</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-40"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">"​Beijing – Guangzhou high speed line completed"​. <i> Railway Gazette International</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​31 December</​span>​ 2012</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-41"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​China'​s operating high-speed railway exceeds 7,000 km". <​i>​xinhuanet.com</​i>​. 27 November 2012. Archived from the original on 1 December 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​27 November</​span>​ 2012</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-42"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite id="​CITEREFNational_Development_and_Reform_Commission2016"​ class="​citation web">​National Development and Reform Commission (2016-07-13). <bdi lang="​zh">​中长期铁路网规划"​ (2016) 发改基础(2016)1536号</​bdi>​ [Mid- to Long-Term Railway Network Plan (2016 Revision)] <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ (in Chinese). People'​s Republic of China National Development and Reform Commission. ​p. 7–10<​span class="​reference-accessdate"​>. Retrieved <span class="​nowrap">​2017-07-30</​span></​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-railvsair_TJ-44"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Chen,​ Melody (4 September 2008). "​Romance of rail jeopardizes domestic air routes"​. ​<i>Taiwan Journal</i>. Archived from the original on 25 September 2008<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​11 October</​span>​ 2010</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-KaWh_07-45"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">"​Taiwan'​s High-speed Rail: It's Been a Rapid Learning Curve"​. <i>China [email protected]</​i>​. Wharton School of the University of Pennsylvania. 26 September 2007<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​11 October</​span>​ 2010</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-46"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​High-speed train to make 8 trips daily between Ankara, Eskișehir"​. <i>TodaysZaman</i>. Archived from the original on 21 October 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-47"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​UK,​ DVV Media. "Talgo 250 reaches Bukhara"​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-48"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Interstate Rail Proposal"​. J.H. Crawford<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 October</​span>​ 2011</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-49"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Jamil Anderlini (5 April 2010). "China on track to be world'​s biggest network"​. ​<i>Financial Times</i><span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​12 April</​span>​ 2010</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-50"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​European high-speed rail – An easy way to connect"​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2010. Archived from the original <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ on 19 April 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​18 April</​span>​ 2011</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-cdaily2-51"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​High-speed rail cuts into airlines'​ success"​. <​i>​China Daily</​i>​. 2 April 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 October</​span>​ 2011</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-52"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​China Southern Says Railways to Hurt 25% of Routes (Update1)"​. Bloomberg. 28 October 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 October</​span>​ 2011</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-53"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Peter Jorritsma. "​Substitution Opportunities of High Speed Train for Air Transport"​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. p. 3. Archived from the original <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ on 10 March 2012.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-54"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Spain’High-Speed Rail Offers Guideposts for U.S., The New York Times, 29 May 2009.</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-55"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Peter Jorritsma. "​Substitution Opportunities of High Speed Train for Air Transport"​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. p. 4. Archived from the original <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ on 10 March 2012.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-56"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web"><​bdi lang="​ja">​「4時間の壁」切れなかった北海道新幹線!2分違いで飛行機に客流れる?</​bdi>​ (in Japanese). 18 December 2015.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-57"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​i>The Times</​i>​Friday,​ 6 January 2006, p54. <​i>​France will run trains free from fossil fuel, says Chirac</​i>​.</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-58"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Cut your CO2 emissions by taking the train, by up to 90%..."​ Seat61<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​28 August</​span>​ 2010</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-59"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Prashant Vaze. <​i>​The Economical Environmentalist</​i>​. Earthscan. p. 298.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-60"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Rekordmange kollektivreisende til og fra Oslo Lufthavn, in Norwegian.</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-61"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Fact #257: 3 March 2003 – Vehicle Occupancy by Type of Vehicle"​. US Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-Planes_cheaper_than_trains_on_half_of_routes-62"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​[3] from Smith, Oliver as of 10 May 2014</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-High_Speed_Train_VS_Airplane-63"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​[4] from [5] as of 10 May 2014</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-The_Unique_Amtrak_Experience_with_Many_Benefits-64"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​[6] from Amtrak as of 10 May 2014</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-65"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Examples of this include SNCF who codeshares with Air France and Lufthansa'​s AIRail in cooperation with DB</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-66"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​The Time-Consuming But Extremely Critical Process of Deicing Aircraft in the Winter"​. 29 December 2017.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-67"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Hainan moving flights to early mornings to beat the heat". 30 May 2017.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-68"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Lockwood,​ Deirdre. "Los Angeles Airport Pollutes City Air For Miles Downwind - Chemical ​&ampEngineering News". <​i>​cen.acs.org</​i>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-69"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Land-acquisition concerns continue to dog high-speed rail agency"​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-70"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​(Taiwan),​ Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (26 July 2011). "​Taiwan tackles land subsidence with water project - Taiwan Today"​. <​i>​Taiwan Today</​i>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-71"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Utt,​ Ronald. "Time to End Obama'​s Costly High-Speed Rail Program"​. <​i>​The Heritage Foundation</​i>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-72"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Lockwood,​ Deirdre. "Los Angeles Airport Pollutes City Air For Miles Downwind – Chemical ​&ampEngineering News"​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-73"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Pittman,​ Mitch. "​Nearly 3,000 trees around Sea-Tac Airport will be chopped down"​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-74"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​tagesschau.de. "Nach Herbststürmen - Die Bahn und der Baum". <​i>​tagesschau.de</​i>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-75"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Folgen von Sturmtief "​Xavier":​ Bahn bestreitet mangelnden Baumbeschnitt"​. 6 October 2017 – via Spiegel Online.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-76"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Djahangard,​ Susan (12 October 2017). "​Deutsche Bahn: Die Säge nach dem Sturm" – via Die Zeit.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-77"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​ICE train slashed open by garbage truck in Germany"​. Bild.de<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​28 August</​span>​ 2010</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-78"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Fatal high-speed train kills 12 young pedestrians near beach in Barcelona"​. Bild.de<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​28 August</​span>​ 2010</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-79"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Yonah Freemark, Special to CNN (26 July 2013). "​Opinion:​ Why high-speed rail is safe, smart"​. <i>​CNN</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-80"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Special Feature EschedeGermany ICE High Speed Train Disaster"​. <​i>​Danger Ahead</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​30 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-81"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Derailment at Eschede"​. <​i>​Derailment at Eschede</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​30 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-82"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Death toll from China'​s train crash rises to 39including two Americans"<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-83"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Decision to slow trains met with mixed response"​. China Daily.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-84"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​More high-speed trains slow down to improve safety"​. China Daily.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-85"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​American woman among 80 killed in Spain train crash; driver detained"​. <​i>​NBC News</​i>​. Archived from the original on 25 July 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-86"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​El accidente atemoriza a las empresas que pujan por el AVE de Brasil"​. <​i>​02B</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-RG-87"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">"​Test train catastrophe on LGV Est". <​i>​Railway Gazette</​i>​. 16 November 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​16 November</​span>​ 2015</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-whhh-88"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web"><​bdi lang="​ja">​KTX vs 新幹線 徹底比較</​bdi>​ (in Japanese).</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-mlit-89"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web"><​bdi lang="​ja">​新幹線旅客輸送量の推移</​bdi>​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ (in Japanese).</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-90"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Taiwan HSR operator pitches restructuring idea to shareholders"​. Archived from the original on 8 February 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​12 October</​span>​ 2015</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-91"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Archived copy". Archived from the original on 4 January 2016<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​12 October</​span>​ 2015</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-92"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web"><​bdi lang="​zh">​铁路2014年投资8088亿元 超额完成全年计划--财经--人民网</​bdi>​ (in Chinese). People'​s Daily Online Finance.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-93"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Air transportpassengers carried – Data"​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-94"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​IATA. "IATA – New IATA Passenger Forecast Reveals Fast-Growing Markets of the Future"​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-guardian20150421-95"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Japan'​s maglev train breaks world speed record with 600 kilometres per hour (370 miles per hour) test run". <i> The Guardian </i>. United Kingdom: Guardian News and Media Limited. 21 April 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​21 April</​span>​ 2015</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-96"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">"​Top ten fastest trains in the world" railway-technology.com 29 August 2013</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-cdaily3-97"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">"​World'​s longest high-speed train to decelerate a bit". <​i>​People'​s Daily Online</​i>​. 15 April 2011.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-jt20130317-98"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​320-kph Hayabusa matches world speed record"​. <​i>​The Japan Times</​i>​. Japan: The Japan Times Ltd. 17 March 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​11 September</​span>​ 2013</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-99"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​China has world'​s largest high-speed rail network"​. China Daily.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-100"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​RabinovitchSimon (27 October 2011). "​China'​s high-speed rail plans falter"​<​i>​Financial Times</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​27 November</​span>​ 2012</​span>​. <​q>​The country'​s first bullet train only started running in 2007 but within four years China had developed the world'​s largest high-speed network.</​q></​cite></​span></​li>​ 
 +  <li id="​cite_note-101"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">"​World Speed Survey 2013: China sprints out in front"​. <​i>​Railway Gazette International</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​11 September</​span>​ 2013</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-102"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">"​Shanghai,​ Shenzhen, Beijing Lead Prospects in ULI's China Cities Survey – Urban Land Magazine"​. <​i>​Urban Land Magazine</​i>​. 3 October 2016<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​13 March</​span>​ 2017</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-103"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Ollivier,​ Gerald. "​High-Speed Railways in China: A Look at Traffic"​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-104"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Shinkansen (Bullet Train), Japan Railways Group. Archived 18 December 2009 at the Wayback Machine.</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-105"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​AMTRAK,​ Off Track, Triplepoint. Boston University.</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-KTX_개통_9년…이용객_4억명_돌파_눈앞-106"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web"><​bdi lang="​ko">​KTX 개통 9년…이용객 4억명 돌파 눈앞</​bdi>​ (in Korean). Hankyung.com. 2013-04-01<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​12 July</​span>​ 2013</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-107"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Taiwan High Speed Rail Corporation"​. Archived from the original on 27 December 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-108"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Strategic Aims and Targets<​sup class="​noprint Inline-Template"><​span style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​ Dead link since July 2017">​permanent dead link</​span></​i>​]</​span></​sup><​i>​www.mt.gov.tr</​i></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-109"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​TCDD annual report 2008 <​i>​www.tcdd.gov.tr</​i>​ Archived 1 February 2010 at the Wayback Machine.</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-110"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Briginshaw,​ David. "​Moroccan high-speed line to open in spring 2018"​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-111"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Metzler,​ 1992</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-112"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Levinson,​ D.</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-113"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Il prototipo dell'​ETR1000 di Bombardier/​AnsaldoBreda sarà presentato ad agosto"​ (in Italian). Cityrailways.it. Archived from the original on 27 June 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​25 June</​span>​ 2012</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-114"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Alta Velocità: tagliato il traguardo dei 100 milioni di viaggiatori"​ (in Italian). ilsussidiario.net<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​25 June</​span>​ 2012</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-115"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Trenitalia:​ Dal 2013 a rischio il trasporto locale"​ (in Italian). SkyTG24<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​25 June</​span>​ 2012</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-116"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Bridge near KAIA to be removed in 2 months"<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 December</​span>​ 2014</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-title49-117"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​US Code Title 49 § 26105 –Definitions"​. <i>US Code Title 49</​i>​. 1 February 2010. Archived from the original on 17 March 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​27 May</​span>​ 2011</​span>​. <​q>​reasonably expected to reach sustained speeds of more than 125 mph</​q></​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-fra.dot.gov-118"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​High-Speed Rail Strategic Plan". U.S. Department of Transportation. 1 April 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​28 June</​span>​ 2013</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-119"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Development of High Speed Rail in the United States: Issues and Recent Events"​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. Congressional Research Service<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​10 October</​span>​ 2012</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-120"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​http://​www.dot.ga.gov/​InvestSmart/​Rail/​Documents/​Atl-Chatt/​HSGT_APPENDICESAppendicesA-F-Compressed.pdf</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-121"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​http://​www.dot.ga.gov/​InvestSmart/​Rail/​Documents/​Atl-Chatt/​Public%20Meetings/​5-AlternativesComparison.pdf</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-122"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​http://​www.dot.ga.gov/​InvestSmart/​Rail/​Documents/​Atl-Chatt/​Atlanta-Chattanooga%20HSGT-Final-FEIS-ROD.pdf</​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-123"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Atlanta to Chattanooga"​. <​i>​www.dot.ga.gov</​i>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-IV-20130220-124"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Maierbrugger,​ Arno (20 February 2013). "​KL-Singapore High-Speed Link To Kick Off". <​i>​Investvine</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​31 January</​span>​ 2018</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-NST_Sept_2010-125"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">"​Transport operators all for high-speed rail link". <​i>​New Strait Times</​i>​. 23 September 2010. Archived from the original on 24 September 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​15 May</​span>​ 2015</​span>​ – via HighBeam Research. <span class="​cs1-subscription">​(Subscription required (<span title="​The site requires a paid subscription to access this page.">​help</​span>​))</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-126"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">"​Malaysia-Singapore high-speed rail project to commence in 2017". <​i>​Malay Mail Online</​i>​. 2 September 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​22 April</​span>​ 2017</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-127"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Jaipragas,​ Bhavan (1 June 2018). "​KL-Singapore high-speed rail link hit buffers over US$25 billion bill: Malaysian Finance Minister Lim Guan Eng". <​i>​South China Morning Post</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​6 June</​span>​ 2018</​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-128"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">"​Fact Sheet: Kunming-Singapore High Speed Rail Network | Geopolitical Monitor"​. <​i>​Geopolitical Monitor</​i>​. 2017-12-19<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-08-03</​span></​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-129"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">"​Committee approves high-speed rail link connecting three international airports in Thailand"<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-08-03</​span></​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-130"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">"​A Sino-Japanese tug of war taking place in Thailand | The Japan Times"​. <​i>​The Japan Times</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-08-03</​span></​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 + ​ <​li id="​cite_note-131"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">"​Thailand to build over 2,500-km high-speed railways in 20 years - Xinhua | English.news.cn"​. <​i>​www.xinhuanet.com</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2018-08-03</​span></​span>​.</​cite></​span></​li>​ 
 +</​ol>​ 
 +</​div>​ 
 +<​h2><​span id="​Further_reading"​ class="​mw-headline">​Further reading</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ 
 +<div class="​refbegin">​ 
 +<​ul>​ 
 + ​ <​li><​cite class="​citation book">​Cornolò,​ Giovanni (1990). <​i>​Una leggenda che corre: breve storia dell'​elettrotreno e dei suoi primati; ETR.200 – ETR.220 – ETR 240</​i>​. Salò: ETR. ISBN 88-85068-23-5.</​cite></​li>​ 
 + ​ <​li><​cite class="​citation book">​de Rus, Gines (2011). "vol 2, issue 1". In Journal of Benefit-Cost Analysis. <​i>​The BCA of HSR: Should the Government Invest in High Speed Rail Infrastructure?</​i>​. Berkeley Press.</​cite></​li>​ 
 + ​ <​li><​cite class="​citation book">​Hughes,​ Murray (2015). <​i>​The Second Age of Rail: a history of high-speed trains</​i>​. Stroud, Gloucestershire,​ UK: The History Press. ISBN 9780750961455.</​cite></​li>​ 
 + ​ <​li><​cite id="​CITEREFKrettek1975"​ class="​citation book">​Krettek,​ Ottmar (1975). <​i>​Rollen,​ schweben, gleiten</​i>​. Alba. ISBN 3-87094-033-6.</​cite></​li>​ 
 + ​ <​li><​cite id="​CITEREFMiddleton1968"​ class="​citation book">​Middleton,​ William D. (1968). <​i>​The Interurban Era</​i>​. Kalmbach Publishing Company.</​cite></​li>​ 
 + ​ <​li><​cite id="​CITEREFHood2006"​ class="​citation book">​Hood,​ Christopher (18 April 2006). <​i>​Shinkansen:​ From Bullet Train to Symbol of Modern Japan</​i>​. Routledge. pp. 18–43. ISBN 978-1-134-36088-8.</​cite></​li>​ 
 +</​ul>​ 
 +</​div>​ 
 +<​h2><​span id="​External_links"​ class="​mw-headline">​External links</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ 
 +<div class="​navbox"​ style="​padding:​ 3px;" role="​navigation"​ aria-labelledby="​High-speed_rail"​
 +<table class="​nowraplinks hlist collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​ 0; background: transparent;​ color: inherit;"> 
 +<​tbody>​ 
 +<tr> 
 +<​th ​class="​navbox-title"​ colspan="​2"​ scope="​col"​></th
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​2"></​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<tr
 +<th class="​navbox-group"​ style="​width:​ 1%;" scope="​row">​Technologies</​th> 
 +<td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​ left; border-left-width:​ 2px; border-left-style:​ solid; width: 100%; padding: 0px;"></​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<th class="​navbox-group"​ style="​width:​ 1%;" scope="​row">​High-speed trains</th
 +<td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​ left; border-left-width:​ 2px; border-left-style:​ solid; width: 100%; padding: 0px;">​ 
 +<table class="​nowraplinks navbox-subgroup"​ style="​border-spacing:​ 0;">​ 
 +<​tbody>​ 
 +<tr
 +<​th ​class="​navbox-group"​ style="​width:​ 1%; text-align: left; background-color:​ #eee;" scope="​row"​>300 km/h 
 +(186 mph
 +or more</​th>​ 
 +<td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​ left; border-left-width:​ 2px; border-left-style:​ solid; width: 100%; padding: 0px;"> 
 +<div style="​padding:​ 0em 0.25em;"​> 
 +<​ul>​ 
 + ​ <​li>​Alstom AGV</li
 +  <​li>​Avelia Horizon</li
 +  <li>Avelia Liberty</li> 
 + ​ <​li>​AVE Class 100, 102, 103</li
 +  <​li>​China Railways CRH 2C, 3C, 380A, 380B, 380C, 380D, CR400AF, 400BF; MTR CRH380A</li> 
 + ​ <​li>​ETR 500</​li>​ 
 + ​ <​li>​ETR 1000</​li>​ 
 + ​ <​li>​Eurostar e300; e320</​li>​ 
 + ​ <​li>​ICE 3</​li>​ 
 + ​ <​li>​KTX-I,​ II (Sancheon)</​li>​ 
 + ​ <​li>​Oaris</​li>​ 
 + ​ <​li>​Shinkansen Series 500, N700, E5, E6, H5, L0</​li>​ 
 + ​ <​li>​AVRIL</​li>​ 
 + ​ <​li>​TGV Sud-Est (refurbished),​ Atlantique, Réseau, Duplex, POS, 2N2</​li>​ 
 + ​ <​li>​TCDD HT80000</​li>​ 
 + ​ <​li>​Thalys PBA, PBKA</​li>​ 
 + ​ <​li>​THSR 700T</​li>​ 
 + ​ <​li>​Transrapid</​li>​ 
 + ​ <​li>​Shanghai Maglev Train</​li>​ 
 + ​ <​li>​Siemens Velaro</​li>​ 
 + ​ <​li>​Bombardier Zefiro</​li>​ 
 +</​ul>​ 
 +</​div></​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<tr
 +<​th ​class="​navbox-group"​ style="​width:​ 1%; text-align: left; background-color:​ #eee;" scope="​row"​>250–299 km/​h 
 +(155–186 mph)</th
 +<td class="R