User Tools

Site Tools


t-a-n-v-ng-qu-c-anh

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

t-a-n-v-ng-qu-c-anh [2018/11/17 09:54]
127.0.0.1 external edit
t-a-n-v-ng-qu-c-anh [2018/12/18 06:30] (current)
thaoit
Line 53: Line 53:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +<header class="​header-single">​
 +<h1 class="​entry-title">​Điện thoại di động v&​agrave;​ m&​agrave;​n h&​igrave;​nh đang giữ cho con bạn tỉnh t&​aacute;​o&​nbsp;</​h1>​
 +</​header>​
 +<div class="​entry-content">​
 +<div class="​single-content">​
 +<​div>​Đối với trẻ em v&​agrave;​ thanh thiếu ni&​ecirc;​n,​ sử dụng điện thoại di động, <a href="​http://​knstech.net">​m&​aacute;​y t&​iacute;​nh bảng</​a>​ v&​agrave;​ m&​aacute;​y t&​iacute;​nh v&​agrave;​o ban đ&​ecirc;​m c&​oacute;​ li&​ecirc;​n quan đến việc mất thời gian ngủ v&​agrave;​ chất lượng giấc ngủ, nghi&​ecirc;​n cứu mới ph&​aacute;​t hiện.&​nbsp;​Ngay cả những đứa trẻ kh&​ocirc;​ng sử dụng điện thoại hoặc c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng nghệ kh&​aacute;​c xả r&​aacute;​c v&​agrave;​o ph&​ograve;​ng ngủ v&​agrave;​o ban đ&​ecirc;​m cũng bị mất mắt v&​agrave;​ dễ bị buồn ngủ v&​agrave;​o ban ng&​agrave;​y,​ ph&​acirc;​n t&​iacute;​ch được c&​ocirc;​ng bố h&​ocirc;​m nay tr&​ecirc;​n JAMA Pediatrics.</​div>​
 +<​p>​Ph&​acirc;​n t&​iacute;​ch cho thấy, một m&​ocirc;​ h&​igrave;​nh hiệu ứng nhất qu&​aacute;​n tr&​ecirc;​n nhiều quốc gia v&​agrave;​ m&​ocirc;​i trường kh&​aacute;​c nhau, tiến sĩ Ben Carter, t&​aacute;​c giả ch&​iacute;​nh v&​agrave;​ l&​agrave;​ giảng vi&​ecirc;​n cao cấp về thống k&​ecirc;​ sinh học tại King College London.</​p>​
 +<​p>​Carter v&​agrave;​ c&​aacute;​c đồng nghiệp đ&​atilde;​ t&​igrave;​m hiểu c&​aacute;​c t&​agrave;​i liệu y khoa để x&​aacute;​c định h&​agrave;​ng trăm nghi&​ecirc;​n cứu &​aacute;​p dụng được thực hiện trong khoảng thời gian từ ng&​agrave;​y 1 th&​aacute;​ng 1 năm 2011 đến ng&​agrave;​y 15 th&​aacute;​ng 6 năm 2015. Họ đ&​atilde;​ chọn 20 b&​aacute;​o c&​aacute;​o nghi&​ecirc;​n cứu với tổng số 125.198 trẻ em, chia đều cho giới t&​iacute;​nh,​ với độ tuổi trung b&​igrave;​nh l&​agrave;​ 14 năm rưỡi.&​nbsp;​Sau khi tr&​iacute;​ch xuất dữ liệu th&​iacute;​ch hợp, Carter v&​agrave;​ c&​aacute;​c đồng t&​aacute;​c giả đ&​atilde;​ thực hiện ph&​acirc;​n t&​iacute;​ch tổng hợp của ri&​ecirc;​ng họ.</​p>​
 +<​p>&​Iacute;​t phụ huynh sẽ ngạc nhi&​ecirc;​n với kết quả: Nh&​oacute;​m nghi&​ecirc;​n cứu đ&​atilde;​ t&​igrave;​m thấy một mối li&​ecirc;​n kết mạnh mẽ v&​agrave;​ nhất qu&​aacute;​n giữa c&​aacute;​c thiết bị truyền th&​ocirc;​ng trước khi đi ngủ v&​agrave;​ số lượng giấc ngủ kh&​ocirc;​ng đủ, chất lượng giấc ngủ k&​eacute;​m v&​agrave;​ buồn ngủ ban ng&​agrave;​y qu&​aacute;​ mức.</​p>​
 +<div>
 +<​p>​Tuy nhi&​ecirc;​n,​ thật ngạc nhi&​ecirc;​n,​ Carter v&​agrave;​ nh&​oacute;​m của &​ocirc;​ng đ&​atilde;​ ph&​aacute;​t hiện ra rằng những đứa trẻ kh&​ocirc;​ng sử dụng thiết bị của ch&​uacute;​ng trong ph&​ograve;​ng ngủ vẫn bị gi&​aacute;​n đoạn giấc ngủ v&​agrave;​ c&​oacute;​ khả năng gặp phải những vấn đề tương tự.&​nbsp;&​Aacute;​nh s&​aacute;​ng v&​agrave;​ &​acirc;​m thanh ph&​aacute;​t ra từ c&​ocirc;​ng nghệ, cũng như ch&​iacute;​nh nội dung, c&​oacute;​ thể qu&​aacute;​ k&​iacute;​ch th&​iacute;​ch.</​p>​
 +<​p>​Mặc d&​ugrave;​ Carter thừa nhận rằng điểm yếu của ph&​acirc;​n t&​iacute;​ch l&​agrave;​ c&​aacute;​ch dữ liệu được thu thập trong c&​aacute;​c nghi&​ecirc;​n cứu ch&​iacute;​nh:​ tự b&​aacute;​o c&​aacute;​o bởi cha mẹ v&​agrave;​ trẻ em, nhưng nhiều người trong ch&​uacute;​ng ta c&​oacute;​ thể sẽ nhận ra th&​oacute;​i quen của gia đ&​igrave;​nh m&​igrave;​nh được phản &​aacute;​nh trong c&​aacute;​c thống k&​ecirc;​.</​p>​
 +<​h3>​Ph&​ograve;​ng ngủ điện tử</​h3>​
 +<div class="​zn-body__paragraph">​Một cuộc thăm d&​ograve;​ quy m&​ocirc;​ lớn được thực hiện tại Hoa Kỳ bởi Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia (PDF) đ&​atilde;​ b&​aacute;​o c&​aacute;​o v&​agrave;​o năm 2013 rằng 72% tất cả trẻ em v&​agrave;​ 89% thanh thiếu ni&​ecirc;​n c&​oacute;​ &​iacute;​t nhất một thiết bị trong m&​ocirc;​i trường ngủ của ch&​uacute;​ng.&​nbsp;​Hầu hết c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng nghệ n&​agrave;​y được sử dụng gần giờ đi ngủ, b&​aacute;​o c&​aacute;​o tương tự được t&​igrave;​m thấy.</​div>​
 +<​p>​Theo Carter v&​agrave;​ c&​aacute;​c đồng t&​aacute;​c giả, c&​ocirc;​ng nghệ c&​oacute;​ mặt ở khắp nơi n&​agrave;​y ảnh hưởng ti&​ecirc;​u cực đến giấc ngủ của trẻ em bằng c&​aacute;​ch tr&​igrave;​ ho&​atilde;​n thời gian ngủ, khi ch&​uacute;​ng xem xong một bộ phim hoặc chơi th&​ecirc;​m một tr&​ograve;​ chơi.</​p>​
 +<​p>​C&​aacute;​c nh&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu giải th&​iacute;​ch,​ &​aacute;​nh s&​aacute;​ng ph&​aacute;​t ra từ c&​aacute;​c thiết bị n&​agrave;​y cũng c&​oacute;​ thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học, c&​aacute;​c qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh sinh học thời gian b&​ecirc;​n trong đồng hồ, bao gồm nhiệt độ cơ thể v&​agrave;​ giải ph&​oacute;​ng hormone.&​nbsp;​Một hormone cụ thể, melatonin, g&​acirc;​y ra mệt mỏi v&​agrave;​ g&​oacute;​p phần v&​agrave;​o thời gian của chu kỳ đ&​aacute;​nh thức giấc ngủ của ch&​uacute;​ng ta.&​nbsp;<​a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​Đ&​egrave;​n điện tử</​a>​ c&​oacute;​ thể tr&​igrave;​ ho&​atilde;​n việc giải ph&​oacute;​ng melatonin, l&​agrave;​m gi&​aacute;​n đoạn chu kỳ n&​agrave;​y v&​agrave;​ khiến bạn kh&​oacute;​ ngủ hơn.<​img class="​media__image media__image--responsive"​ src="​blob:​http://​knstech.net/​5afea57a-8604-4e1a-b7f7-a946ae72cedd"​ alt="​L&​agrave;​m thế n&​agrave;​o một giờ đi ngủ sớm c&​oacute;​ thể c&​oacute;​ t&​aacute;​c dụng l&​acirc;​u d&​agrave;​i đối với trẻ em" data-src-mini="//​cdn.cnn.com/​cnnnext/​dam/​assets/​160905112650-young-girl-sleeping-small-169.jpg"​ data-src-xsmall="//​cdn.cnn.com/​cnnnext/​dam/​assets/​160905112650-young-girl-sleeping-medium-plus-169.jpg"​ data-src-small="//​cdn.cnn.com/​cnnnext/​dam/​assets/​160905112650-young-girl-sleeping-large-169.jpg"​ data-src-medium="//​cdn.cnn.com/​cnnnext/​dam/​assets/​160905112650-young-girl-sleeping-exlarge-169.jpg"​ data-src-large="//​cdn.cnn.com/​cnnnext/​dam/​assets/​160905112650-young-girl-sleeping-super-169.jpg"​ data-src-full16x9="//​cdn.cnn.com/​cnnnext/​dam/​assets/​160905112650-young-girl-sleeping-full-169.jpg"​ data-src-mini1x1="//​cdn.cnn.com/​cnnnext/​dam/​assets/​160905112650-young-girl-sleeping-small-11.jpg"​ data-demand-load="​not-loaded"​ data-eq-pts="​mini:​ 0,  xsmall: 221,  small: 308,  medium: 461,  large: ​ 781" /></​p>​
 +<​p>​Carter v&​agrave;​ c&​aacute;​c đồng t&​aacute;​c giả của &​ocirc;​ng cũng đề xuất rằng nội dung trực tuyến c&​oacute;​ thể k&​iacute;​ch th&​iacute;​ch t&​acirc;​m l&​yacute;​ v&​agrave;​ khiến trẻ em v&​agrave;​ thanh thiếu ni&​ecirc;​n thức qu&​aacute;​ giờ khi họ tắt thiết bị v&​agrave;​ cố gắng ngủ.</​p>​
 +<​p>​Giấc ngủ l&​agrave;​ rất quan trọng đối với trẻ em, b&​aacute;​c sĩ Sujay Kansagra, gi&​aacute;​m đốc chương tr&​igrave;​nh thuốc ngủ thần kinh nhi khoa tại Trung t&​acirc;​m Y tế Đại học Duke, người kh&​ocirc;​ng tham gia ph&​acirc;​n t&​iacute;​ch mới.&​nbsp;​Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i biết rằng giấc ngủ đ&​oacute;​ng một vai tr&​ograve;​ quan trọng trong sự ph&​aacute;​t triển tr&​iacute;​ n&​atilde;​o,​ tr&​iacute;​ nhớ, tự điều chỉnh, sự ch&​uacute;​ &​yacute;,​ chức năng miễn dịch, sức khỏe tim mạch v&​agrave;​ nhiều hơn nữa.</​p>​
 +<div class="​zn-body__paragraph">​Kansagra,​ t&​aacute;​c giả của Ng&​ocirc;​i sao con t&​ocirc;​i kh&​ocirc;​ng ngủ, &​ocirc;​ng lưu &​yacute;​ rằng thời kỳ ph&​aacute;​t triển tr&​iacute;​ n&​atilde;​o lớn nhất l&​agrave;​ trong ba năm đầu đời của ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i,​ tương ứng với thời điểm ch&​uacute;​ng ta cần v&​agrave;​ ngủ nhiều nhất.&​nbsp;​Thật kh&​oacute;​ để tin rằng đ&​acirc;​y sẽ l&​agrave;​ một sự tr&​ugrave;​ng hợp.</​div>​
 +<​p>​Kansagra n&​oacute;​i rằng c&​oacute;​ thể cha mẹ cho trẻ em sử dụng thiết bị v&​agrave;​o ban đ&​ecirc;​m,​ nhưng nhiều khả năng, c&​ocirc;​ng nghệ n&​agrave;​y chỉ đơn giản l&​agrave;​ can thiệp v&​agrave;​o vệ sinh giấc ngủ.&​nbsp;​V&​iacute;​ dụ, trẻ em được ph&​eacute;​p giữ c&​aacute;​c thiết bị trong ph&​ograve;​ng c&​oacute;​ thể tr&​aacute;​nh được th&​oacute;​i quen ngủ tốt, điều m&​agrave;​ ch&​uacute;​ng ta biết l&​agrave;​ hữu &​iacute;​ch cho giấc ngủ, &​ocirc;​ng n&​oacute;​i.</​p>​
 +<​h3>​Thực h&​agrave;​nh vệ sinh giấc ngủ tốt</​h3>​
 +<​p>​Tiến sĩ Neil Kline, đại diện Hiệp hội Giấc ngủ Hoa Kỳ, đồng &​yacute;​ rằng giấc ngủ đ&​oacute;​ng vai tr&​ograve;​ kh&​ocirc;​ng thể thiếu trong sự ph&​aacute;​t triển l&​agrave;​nh mạnh của trẻ, mặc d&​ugrave;​ ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i kh&​ocirc;​ng biết tất cả c&​aacute;​c khoa học đằng sau n&​oacute;​.&​nbsp;​Thậm ch&​iacute;​ c&​ograve;​n c&​oacute;​ một số nghi&​ecirc;​n cứu chứng minh mối li&​ecirc;​n quan giữa ADHD v&​agrave;​ một số rối loạn giấc ngủ.</​p>​
 +<​p>​Ở nhiều kh&​iacute;​a cạnh, những ph&​aacute;​t hiện của nghi&​ecirc;​n cứu mới kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ g&​igrave;​ đ&​aacute;​ng ngạc nhi&​ecirc;​n.&​nbsp;​Kline cho biết, vệ sinh giấc ngủ đang bị ảnh hưởng đ&​aacute;​ng kể bởi c&​ocirc;​ng nghệ, đặc biệt l&​agrave;​ trong những năm thiếu ni&​ecirc;​n,​ Kline cho biết, &​ocirc;​ng kh&​ocirc;​ng chỉ dựa v&​agrave;​o nghi&​ecirc;​n cứu m&​agrave;​ c&​ograve;​n dựa v&​agrave;​o kinh nghiệm c&​aacute;​ nh&​acirc;​n của ri&​ecirc;​ng m&​igrave;​nh v&​agrave;​ cả những giai thoại của nhiều chuy&​ecirc;​n gia về giấc ngủ kh&​aacute;​c.</​p>​
 +<div class="​zn-body__paragraph"><​a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​Vệ sinh giấc ngủ</​a>​ - những mẹo gi&​uacute;​p tạo điều kiện cho giấc ngủ ngon, li&​ecirc;​n tục v&​agrave;​ đầy đủ - bao gồm c&​oacute;​ một căn ph&​ograve;​ng y&​ecirc;​n tĩnh.&​nbsp;​V&​agrave;​ điều đ&​oacute;​ c&​oacute;​ nghĩa l&​agrave;​ loại bỏ c&​aacute;​c vật dụng g&​acirc;​y cản trở giấc ngủ, bao gồm cả thiết bị điện tử, TV v&​agrave;​ thậm ch&​iacute;​ cả vật nu&​ocirc;​i nếu ch&​uacute;​ng cản trở giấc ngủ.</​div>​
 +<div class="​zn-body__paragraph">​Một mẹo quan trọng nữa đến từ Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia, khuyến nghị &​iacute;​t nhất 30 ph&​uacute;​t về thời gian chuyển đổi kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ tiện &​iacute;​ch tr&​ecirc;​n mạng trước khi đi ngủ.&​nbsp;​Tắt điện để ngủ ngon hơn.</​div>​
 +<​p>​C&​aacute;​c khuyến nghị kh&​aacute;​c về vệ sinh giấc ngủ tốt bao gồm kh&​ocirc;​ng tập thể dục (thể chất hoặc tinh thần) qu&​aacute;​ gần giờ đi ngủ;&​nbsp;​thiết lập lịch tr&​igrave;​nh ngủ đều đặn;&​nbsp;​hạn chế tiếp x&​uacute;​c với &​aacute;​nh s&​aacute;​ng trước khi ngủ;&​nbsp;​tr&​aacute;​nh c&​aacute;​c chất k&​iacute;​ch th&​iacute;​ch như rượu, caffeine v&​agrave;​ nicotine trong v&​agrave;​i giờ trước khi đi ngủ;&​nbsp;​v&​agrave;​ tạo ra một m&​ocirc;​i trường ngủ tối, thoải m&​aacute;​i v&​agrave;​ y&​ecirc;​n b&​igrave;​nh.</​p>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +</​div>​
  </​HTML> ​  </​HTML> ​
t-a-n-v-ng-qu-c-anh.txt · Last modified: 2018/12/18 06:30 by thaoit