User Tools

Site Tools


t-bi-qu-c-t-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

t-bi-qu-c-t-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​div role="​note"​ class="​hatnote navigation-not-searchable">​ Bài viết này nói về tổ chức phi lợi nhuận quốc tế tại Hoa Kỳ với các chi nhánh Compassion Australia, Compassion Canada, Compassion Deutschland,​ Compassion France, Compassion Italia, Compassion Hà Lan, Compassion Hàn Quốc, Compassion Suisse, Compassion UK, Compassion Spain và Tear Fund NZ . Đối với tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Đài Loan có tên là Compassion International,​ xem Compassion International (Đài Loan). </​div>​
  
 +<table class="​infobox vcard" style="​width:​22em"><​caption class="​fn org">​ Compassion International </​caption><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" CompassionInternationalLogo.png &​quot;​src =&quot; http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​8/​ 83 / CompassionInternationalLogo.png / 220px-CompassionInternationalLogo.png &​quot;​width =&quot; 220 &​quot;​height =&quot; 91 &​quot;​srcset =&quot; // upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​8/​83/​CompassionInternationalLogo.png/​330px-CompassionInternationalLogo .png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​8/​83/​CompassionInternationalLogo.png/​440px-CompassionInternationalLogo.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 490 &​quot;​data-file-height =&quot; 203 &​quot;/&​gt;​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.6em;">​ Phương châm </​th><​td class="​note">​ Giải phóng trẻ em khỏi cái nghèo trong tên của Chúa Giêsu </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.6em;">​ Được thành lập </​th><​td class="​note">​ 1952 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.6em;">​ Người sáng lập </​th><​td>​ Everett Swanson </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.6em;">​ Type </​th><​td>​ Tổ chức tài trợ trẻ em Cơ đốc giáo </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.6em;"/><​td>​ 36-2423707 <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.6em;">​ Vị trí </​th><​td class="​label"><​div class="​plainlist"><​ul><​li>​ 12290 Voyager Parkway <br/> Colorado Springs, CO 80921 <br/> Hoa Kỳ </li> </ul> </​div>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.6em;">​ <p> Khu vực phục vụ </p> </​th><​td>​ 26 quốc gia ở Châu Phi, Châu Á, Caribê, Trung Mỹ, Bắc Mỹ và Nam Mỹ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.6em;">​ <p> Những người chủ chốt </p> </​th><​td>​ Santiago &​quot;​Jimmy&​quot;​ Mellado (Chủ tịch và Giám đốc điều hành) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.6em;">​ <p> Doanh thu </p> </​th><​td>​ <span class="​nowrap">​ <img alt=" Tăng &​quot;​src =&quot; http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​ commons / thumb / b / b0 / Tăng2.svg / 11px-Tăng2.svg.png &​quot;​title =&quot; Tăng &​quot;​width =&quot; 11 &​quot;​height =&quot; 11 &​quot;​srcset =&quot; // upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​ thumb / b / b0 / Tăng2.svg / 17px-Tăng2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increase2.svg/​22px-Increase2.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 300 &​quot;​data-file-height =&quot; 300 &​quot;/&​gt;​ US $ 657,748,746 (2013) <sup id="​cite_ref-2013AnnualReport_2-0"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ </​span>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.6em;">​ Chi phí </​th><​td>​ <b> Dịch vụ chương trình : </​b><​br/><​span class="​nowrap"><​img alt=" Tăng &​quot;​src =&quot; http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increase2.svg/​11px-Increase2.svg.png &​quot;​title =&quot; Tăng &​quot;​width =&quot; 11 &​quot;​height =&quot; 11 &​quot;​srcset =&quot; // upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increase2.svg/​17px-Increase2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​ b / b0 / Tăng2.svg / 22px-Tăng2.svg.png 2x &​quot;​dữ liệu-tệp-width =&quot; 300 &​quot;​dữ liệu-tệp-chiều cao =&quot; 300 &​quot;/&​gt;​ US $ 539,511,812 (2013) <sup id="​cite_ref-2013AnnualReport_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​span>​
 +<​p><​b>​ Hoạt động hỗ trợ: [19659023] Tăng &​quot;​src =&quot; http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increase2.svg/​11px-Increase2.svg.png &​quot;​title =&quot; Tăng &​quot;​width =&quot; 11 &​quot;​height = &​quot;​11&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increase2.svg/​17px-Increase2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​ thumb / b / b0 / Tăng2.svg / 22px-Tăng2.svg.png 2x &​quot;​dữ liệu-tệp-width =&quot; 300 &​quot;​dữ liệu-tệp-chiều cao =&quot; 300 &​quot;/&​gt;​ 105,453,519 đô la Mỹ (2013) <sup id="​cite_ref-2013AnnualReport_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​span>​
 +</p>
 +<b> Tổng chi phí: </​b><​br/><​span class="​nowrap"><​img alt=" Tăng &​quot;​src =&quot; http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increase2.svg/​11px-Increase2.svg.png &​quot;​title =&quot; Tăng &​quot;​width =&quot; 11 &quot; height = &​quot;​11&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increase2.svg/​17px-Increase2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increase2.svg/​22px-Increase2.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 300 &​quot;​data-file-height =&quot; 300 &​quot;/&​gt;​ US $ 644,965,331 (2013) <sup id="​cite_ref-2013AnnualReport_2-3"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ </​span>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.6em;">​ Website </​th><​td>​ <span class="​url">​ Từ bi <​wbr/>​ .com </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Lòng từ bi quốc tế </b> là một viện trợ nhân đạo Kitô giáo tổ chức tài trợ trẻ em dành riêng cho sự phát triển lâu dài của trẻ em sống trong nghèo đói trên toàn thế giới. Compassion International,​ có trụ sở tại Colorado Springs, Colorado, hoạt động ở 25 quốc gia như Bolivia, Colombia, Mexico, Haiti và Kenya. Tổ chức cung cấp viện trợ cho hơn 1.700.000 trẻ em. Chủ tịch hội đồng quản trị là Karen Kemps Wesolowski, và Santiago Mellado là Chủ tịch và CEO. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Hiệp hội Evangelistic Everett Swanson được thành lập năm 1952 bởi Everett Swanson để giúp trẻ em mồ côi bởi chiến tranh ở Hàn Quốc. Anh ta đến đó để rao giảng Tin Lành cho quân đội của quân đội nhưng trong chuyến viếng thăm của mình, anh ta thấy trẻ em mồ côi bởi chiến tranh. Năm 1953, ông bắt đầu gây quỹ và năm sau ông đã phát triển các chương trình tài trợ để giúp hỗ trợ trẻ em mồ côi vài đô la một tháng. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Tên của hiệp hội đã thay đổi thành Từ bi năm 1963, lấy cảm hứng từ lời nói của Chúa Giêsu. trên vô số. Tôi sẽ không gửi chúng đi đói &​quot;​(Ma-thi-ơ 15.32).
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Donating_countries">​ Các nước tài trợ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Từ bi quốc tế chấp nhận đóng góp từ một số quốc gia. Dưới đây là chi tiết về một số tổ chức điều phối của nó.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Canada">​ Canada </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Lòng từ bi Canada được thành lập vào năm 1963. Đây là chi nhánh Canada của tổ chức. Có trụ sở tại London, Ontario, được thành lập bởi Bob và Janet Forsyth của Blenheim, Ontario, người muốn mở rộng chức vụ từ bi của Hoa Kỳ từ Canada sang Canada. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Switzerland">​ Thụy Sĩ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659037 Từ bi Suisse được thành lập vào năm 2003. Đây là chi nhánh Thụy Sĩ của tổ chức. Các văn phòng ban đầu của nó được đặt tại Concise, được chuyển đến Yverdon-les-Bains vào năm 2009.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Programs">​ Chương trình </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Lòng trắc ẩn giúp những người ở những vùng nghèo khó bằng cách sử dụng phương pháp ba giai đoạn toàn diện. Cách tiếp cận này vượt xa chỉ đơn giản là cung cấp thực phẩm và viện trợ y tế và cũng liên quan đến giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho các cá nhân đóng góp trở lại cho cộng đồng của họ <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Child_Survival_Program">​ Chương trình sinh tồn trẻ em </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> giai đoạn đầu tiên của mô hình từ bi là chương trình sống còn trẻ em của họ. Chương trình này cung cấp dịch vụ chăm sóc tiền sản, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, huấn luyện sinh tồn cho trẻ sơ sinh, hướng dẫn tinh thần và giáo dục, và hỗ trợ thông qua hội thánh địa phương dành cho các bà mẹ có nguy cơ cao. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> giai đoạn thứ hai là tài trợ cho trẻ em. Trẻ em trong chương trình được cung cấp thực phẩm và nước sạch, chăm sóc y tế, giáo dục, đào tạo kỹ năng sống và hướng dẫn tinh thần thông qua một tài trợ trực tiếp. Trẻ em được tài trợ được lựa chọn bởi các nhà tài trợ và giao tiếp hai chiều được khuyến khích giữa đứa trẻ được tài trợ và người bảo trợ. Tính đến tháng 10 năm 2016 chi phí tài trợ cho một đứa trẻ thông qua từ bi là $ 38 mỗi tháng. Hiện có hơn 1 triệu trẻ em trên toàn thế giới trong chương trình này. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p><​p>​ Các nhà tài trợ có thể đến thăm các con được bảo trợ của họ thông qua các chuyến đi do Compassion International lên kế hoạch. Mục tiêu của lòng từ bi là cung cấp một chuyến đi đến mỗi quốc gia mỗi năm. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p><​p>​ Lòng từ bi hoạt động ở Ấn Độ trong 48 năm, với số tiền chuyển nhượng 45 triệu đô la một năm, làm cho nó trở thành lớn nhất của Ấn Độ <sup id="​cite_ref-nyt17m_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ Năm 2015, các văn phòng chi nhánh từ bi đã bị các nhà điều tra thuế đột nhập tìm kiếm bằng chứng cho dù họ có tài trợ cho các chuyển đổi tôn giáo hay không. <sup id="​cite_ref-nyt17m_11-2"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ Lòng từ bi cho biết sau đó bị buộc phải trực tiếp tài trợ cho các nhóm phi Rashtriya Swayamsevak Sangh <sup id="​cite_ref-nyt17m_11-3"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ Từ bi đã từ chối làm như vậy vì nó sẽ là một sự lạm dụng các quỹ mà các nhà tài trợ trên khắp thế giới tin tưởng. Sau khi đàm phán qua lại, vào năm 2017, Chính phủ Ấn Độ đã cấm từ bi chuyển tiền vào Ấn Độ, buộc phải đóng cửa các hoạt động tại nước này. <sup id="​cite_ref-nyt17m_11-4"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ Bộ Ngoại giao sau đó đã làm rõ rằng lệnh cấm này không liên quan gì đến <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Leadership_Development_Program">​ Chương trình Phát triển Lãnh đạo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Trong giai đoạn cuối cùng của phương pháp Từ Bi là chương trình Phát triển Lãnh đạo. Chương trình này có sẵn cho sinh viên tốt nghiệp của chương trình Tài trợ trẻ em và cung cấp đào tạo liên quan đến lãnh đạo từ nhiều nguồn khác nhau. Chương trình này đảm bảo rằng đói nghèo không phải là rào cản cho các nhà lãnh đạo ngày mai đạt được tiềm năng đầy đủ của họ. <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ Chương trình này hiện đang được hợp nhất với Chương trình tài trợ trẻ em để chuẩn bị nhiều trẻ em hơn cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp. <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Countries_of_operation">​ Các nước hoạt động </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Từ bi cung cấp hỗ trợ phát triển trẻ em cho trẻ em và gia đình ở 25 quốc gia. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (March 2017)">​ citation needed </​span></​i>​] </​sup>​ có nhân viên địa phương.
 +</p>
 +<div>
 +
 + 
 +<table class="​multicol"​ role="​presentation"​ style="​border-collapse:​ collapse; padding: 0; border: 0; background:​transparent;​ width:​100%;"><​tbody><​tr><​td style="​width:​ 25%;​text-align:​ left; vertical-align:​ top;">​
 +<​p><​b>​ Châu Phi </b>
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Burkina Faso </li>
 +<li> Ethiopia </li>
 +<li> Ghana </li>
 +<li> Kenya </li>
 +<li> Rwanda </li>
 +<li> Tanzania </li>
 +<li> Togo </li>
 +<li> Uganda </​li></​ul>​
 +</td>
 +<td style="​width:​ 25%;​text-align:​ left; vertical-align:​ top;">​
 +<​p><​b>​ Châu Á </b>
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Bangladesh </li>
 +<li> Indonesia [19659070] Sri Lanka </li>
 +<li> Thái Lan </li>
 +<li> Thái Lan </​li></​ul>​
 +</td>
 +<td style="​width:​ 25%;​text-align:​ left; vertical-align:​ top;">​
 +<​p><​b>​ Bắc / Trung Mỹ và Caribê </b>
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Cộng hòa Dominica </li>
 +<li> El Salvador </li>
 +<li> Guatemala </li>
 +<li> Haiti </li>
 +<li> Honduras </li>
 +<li> Mexico [19659070] Nicaragua </​li></​ul>​
 +</td>
 +<td style="​width:​ 25%;​text-align:​ left; vertical-align:​ top;">​
 +<​p><​b>​ Bolivia </li>
 +<li> Bolivia </li>
 +<li> Colombia </li>
 +<li> Colombia </li>
 +<li> Ecuador </li>
 +<li> Peru </​li></​ul>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Ratings">​ Xếp hạng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Từ bi quốc tế hiện đang nắm giữ xếp hạng ba ngôi sao (trong số bốn ngôi sao) từ Charity Navigator, <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup> ​ một điểm &​quot;​A&​quot;​ của Học viện từ thiện Hoa Kỳ <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup> ​ và đạt được &​quot;​20 tiêu chuẩn về trách nhiệm từ thiện&​quot;​ từ Liên minh khôn ngoan của Cục kinh doanh tốt hơn <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup></​p><​p>​ Thông qua năm 2015, Compassion International đã nhận được ưu tiên cao nhất của Charity Navigator ar xếp hạng trong 15 năm liên tiếp, do đó nhận được sự công nhận đặc biệt trong danh sách &​quot;​10 tổ chức từ thiện có xếp hạng 4 sao liên tiếp nhất&​quot;​ <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup></​p><​p>​ Một nghiên cứu thực nghiệm được công bố trên Tạp chí Kinh tế Chính trị <i> <i> cho thấy rằng tài trợ của trẻ em thông qua Compassion International dẫn đến tỷ lệ trẻ em hoàn thành cao hơn đáng kể và cải thiện kết quả việc làm của người lớn. <sup id="​cite_ref-JPE_19-0"​ class="​reference">​[19]</​sup><​sup id="​cite_ref-CT_20-0"​ class="​reference">​[20]</​sup> ​ Nghiên cứu do Giáo sư Bruce Wydick thuộc Đại học San Francisco đứng đầu và liên quan đến hơn 10.000 cá nhân ở sáu quốc gia. chương trình tài trợ tăng xác suất hoàn thành bậc tiểu học lên 4,0-7,7%, hoàn thành bậc trung học cơ sở 11,6-16,5%, và hoàn thành đại học 2,1-2,4%. Nó cũng làm tăng xác suất của việc làm lương ở tuổi trưởng thành 5,1-6,3% và xác suất việc làm cổ trắng từ 6,5-6,7%. <sup id="​cite_ref-JPE_19-1"​ class="​reference">​[19]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Từ bi quốc tế&​quot;​. Điều hướng từ thiện <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 10 tháng 3, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Compassion+International&​rft.pub=Charity+Navigator&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.charitynavigator.org%2Findex.cfm%3Fbay%3Dsearch.irs%26ein%3D362423707%23.Ux5wp_ldVzI&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACompassion+International"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2013AnnualReport-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ d </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Báo cáo thường niên 2012–2013&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Annual+Report+2012%E2%80%932013&​rft.pub=Compassion+International&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.compassionmedia.com%2Fpdf%2Fcompassion-international-2013-annual-report.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACompassion+International"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tuyên bố nhiệm vụ&​quot;​. Compassion.com <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 27 tháng 3, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Mission+Statement&​rft.pub=Compassion.com&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.compassion.com%2Fmission-statement.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACompassion+International"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị&​quot;​. <i> www.compassion.com </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 16 tháng 10, </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=www.compassion.com&​rft.atitle=Board+of+Directors&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.compassion.com%2Fboard.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACompassion+International"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tài trợ trẻ em - Từ bi quốc tế&​quot;​. Compassion.com <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 31 tháng 1, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Child+Sponsorship+-+Compassion+International&​rft.pub=Compassion.com&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.compassion.com%2Fsponsor_a_child%2Fdefault.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACompassion+International"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book"><​i>​ Hợp tác quốc tế về phát triển đô thị và môi trường </i>. Tổ chức Hợp tác kinh tế. 1997. p. 128. ISBN 92-64-05537-1. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=International+Co-Operation+for+Habitat+and+Urban+Development&​rft.pages=128&​rft.pub=Organization+for+Economic+Co-ope&​rft.date=1997&​rft.isbn=92-64-05537-1&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DXmPsomRrQzsC%26pg%3DPA128&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACompassion+International"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Các giai đoạn phát triển của trẻ&​quot;​. Từ bi Quốc tế <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 3, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Stages+of+Child+Development&​rft.pub=Compassion+International&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.compassionmodel.org&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACompassion+International"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Chương trình sinh tồn cho trẻ em&​quot;​. Compassion.com <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 31 tháng 1, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Child+Survival+Program&​rft.pub=Compassion.com&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.compassion.com%2Fhelp-babies.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACompassion+International"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Chương trình tài trợ trẻ em&​quot;​. Compassion.com <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 17 tháng 10, </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Child+Sponsorship+Program&​rft.pub=Compassion.com&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.compassion.com%2Fsponsor_a_child%2Fdefault.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACompassion+International"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Câu hỏi thường gặp về chuyến đi từ bi&​quot;​. Compassion.com <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 31 tháng 1, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Compassion+Trips+FAQ&​rft.pub=Compassion.com&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.compassion.com%2Fget-involved%2Ftrips-faq.htm%23faq-tcm%3A5-456801&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACompassion+International"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-nyt17m-11"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ d </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ đ </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ Barry, Ellen; Raj, Suhasini (8 tháng 3 năm 2017). &​quot;​Chính phủ từ thiện Kitô giáo đóng cửa Ấn Độ hoạt động trong bối cảnh một Crackdown&​quot;​. <i> Thời báo New York </i>. trang A4 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 3, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+New+York+Times&​rft.atitle=Major+Christian+Charity+Is+Closing+India+Operations+Amid+a+Crackdown&​rft.pages=A4&​rft.date=2017-03-08&​rft.aulast=Barry&​rft.aufirst=Ellen&​rft.au=Raj%2C+Suhasini&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2017%2F03%2F07%2Fworld%2Fasia%2Fcompassion-international-christian-charity-closing-india.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACompassion+International"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ Zeera, Rosheena (ngày 9 tháng 3 năm 2017). &​quot;​Không có &#​39;​lý tưởng&#​39;​ lý do đằng sau Ban quốc tế Ban: MEA&​quot;​. <i> Quint </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 31 tháng 8, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Quint&​rft.atitle=No+%E2%80%98Ideological%E2%80%99+Reason+Behind+Compassion+International+Ban%3A+MEA&​rft.date=2017-03-09&​rft.aulast=Zeera&​rft.aufirst=Rosheena&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.thequint.com%2Fnews%2Findia%2Fcompassion-international-foreign-us-ngo-blames-rss-ideology-mea-responds&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACompassion+International"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Chương trình phát triển lãnh đạo&​quot;​. Compassion.com <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 31 tháng 1, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Leadership+Development+Program&​rft.pub=Compassion.com&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.compassion.com%2Fstudent-leader.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACompassion+International"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Chiến lược phát triển thanh niên&​quot;​. Compassion.com <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 28 tháng 7, </​span>​ năm 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Youth+Development+Strategy&​rft.pub=Compassion.com&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.compassion.com%2Fyouth-development.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACompassion+International"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trang tại charitynavigator.com&​quot;​. Charitynavigator.org <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 28 tháng 7, </​span>​ năm 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Page+at+charitynavigator.com&​rft.pub=Charitynavigator.org&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.charitynavigator.org%2Findex.cfm%3Fbay%3Dsearch.summary%26orgid%3D3555&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACompassion+International"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Daniel Borochoff (ngày 20 tháng 2 năm 2008). &​quot;​Học viện từ thiện Hoa Kỳ tại&​quot;​. Charitywatch.org <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 3, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+Institute+of+Philanthropy+at&​rft.pub=Charitywatch.org&​rft.date=2008-02-20&​rft.au=Daniel+Borochoff&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.charitywatch.org%2Ftoprated.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACompassion+International"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​give.org&​quot;​. give.org <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 31 tháng 1, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=give.org&​rft.pub=give.org&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.give.org%2Fabout%2Findex.asp&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACompassion+International"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &quot;4 sao trong 15 năm liên tiếp&​quot;​. <i> Điều hướng từ thiện </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 1 tháng 4, </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Charity+Navigator&​rft.atitle=4+Stars+for+15+Years+in+a+Row&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.charitynavigator.org%2Findex.cfm%3Fbay%3Dtopten.detail%26listid%3D100&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACompassion+International"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-JPE-19"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite id="​CITEREFWydickGlewweRutledge2013"​ class="​citation">​ Wydick, Bruce; Glewwe, Paul; Rutledge, Laine (2013), &​quot;​Tài trợ trẻ em quốc tế có hoạt động không? Một nghiên cứu sáu quốc gia về tác động đến kết quả cuộc sống người lớn&​quot;,​ <i> Tạp chí kinh tế chính trị </​i><​b>​ 121 </b> (2): 1 –8, CiteSeerX <span class="​cs1-lock-free"​ title="​Freely accessible">​ 10.1.1.546.2784 </​span>​doi:​ 10.1086 / 670138, JSTOR 10.1086 / 670138 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+of+Political+Economy&​rft.atitle=Does+International+Child+Sponsorship+Work%3F+A+Six-Country+Study+of+Impacts+on+Adult+Life+Outcomes&​rft.volume=121&​rft.issue=2&​rft.pages=1-8&​rft.date=2013&​rft_id=%2F%2Fciteseerx.ist.psu.edu%2Fviewdoc%2Fsummary%3Fdoi%3D10.1.1.546.2784&​rft_id=%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F10.1086%2F670138&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1086%2F670138&​rft.aulast=Wydick&​rft.aufirst=Bruce&​rft.au=Glewwe%2C+Paul&​rft.au=Rutledge%2C+Laine&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACompassion+International"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CT-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ Bruce Wydick (ngày 14 tháng 6 năm 2013). &​quot;​Muốn thay đổi thế giới? Tài trợ một đứa trẻ&​quot;​. Kitô giáo ngày nay <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 14 tháng 6, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=Want+to+Change+the+World%3F+Sponsor+a+Child&​rft.date=2013-06-14&​rft.au=Bruce+Wydick&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.christianitytoday.com%2Fct%2F2013%2Fjune%2Fwant-to-change-world-sponsor-child.html%3Fpaging%3Doff&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACompassion+International"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết bên ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1309
 +Cached time: 20181113223445
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.392 seconds
 +Real time usage: 0.535 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2011/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 43503/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2665/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 5/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 52352/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 4/400
 +Lua time usage: 0.207/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 5.78 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 480.923 ​     1 -total
 + ​45.57% ​ 219.151 ​     1 Template:​Reflist
 + ​25.99% ​ 124.976 ​    15 Template:​Cite_web
 + ​21.04% ​ 101.203 ​     1 Template:​Infobox_non-profit
 + ​16.77% ​  ​80.658 ​     1 Template:​Infobox
 + ​11.98% ​  ​57.626 ​     1 Template:​About
 +  9.11%   ​43.799 ​     1 Template:​Citation_needed
 +  8.83%   ​42.443 ​     1 Template:​Citation
 +  8.34%   ​40.130 ​     1 Template:​Fix
 +  4.67%   ​22.440 ​     2 Template:​Category_handler
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​93770-0!canonical and timestamp 20181113223445 and revision id 858518797
 + ​--></​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
t-bi-qu-c-t-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)