User Tools

Site Tools


t-ch-c-an-ninh-v-h-p-t-c-ch-u-u

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

t-ch-c-an-ninh-v-h-p-t-c-ch-u-u [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
  
 +<table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​font-size:​88%;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​adr"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​padding:​0.25em 0.33em 0.33em;​line-height:​1.2em;​font-size:​1.25em;"><​p><​span class="​fn org country-name">​ Tổ chức an ninh và hợp tác ở châu Âu </​span></​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​center;​padding:​0.5em 0;"><​div style="​padding:​ 0px 5px;">​
 +            <div style="​padding-bottom:​3px;"><​img alt=" Logo tổ chức an ninh và hợp tác ở châu Âu " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​OSCE_logo.svg/​200px-OSCE_logo.svg.png"​ width="​200"​ height="​62"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​OSCE_logo.svg/​300px-OSCE_logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​OSCE_logo.svg/​400px-OSCE_logo.svg.png 2x" data-file-width="​815"​ data-file-height="​253"/></​div>​
 +            <p> Logo </p>
 +        </​div></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Vị trí tổ chức an ninh và hợp tác ở châu Âu " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Organization_for_Security_and_Co-operation_in_Europe_%28orthographic_projection%29.svg/​220px-Organization_for_Security_and_Co-operation_in_Europe_%28orthographic_projection%29.svg.png"​ width="​220"​ height="​220"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Organization_for_Security_and_Co-operation_in_Europe_%28orthographic_projection%29.svg/​330px-Organization_for_Security_and_Co-operation_in_Europe_%28orthographic_projection%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Organization_for_Security_and_Co-operation_in_Europe_%28orthographic_projection%29.svg/​440px-Organization_for_Security_and_Co-operation_in_Europe_%28orthographic_projection%29.svg.png 2x" data-file-width="​553"​ data-file-height="​553"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ban thư ký </​th><​td><​span class="​nowrap">​ ] Vienna, Áo </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Ngôn ngữ chính thức </​th><​td>​ Anh, Pháp, Đức, Ý, Nga, Tây Ban Nha </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Gõ </​th><​td>​ Tổ chức liên chính phủ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thành viên </​th><​td>​ 57 quốc gia tham gia <br/> 11 đối tác cho co‑ hoạt động </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left;">​ Nhà lãnh đạo </​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"/><​td><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" Thụy Sĩ &​quot;​src =&quot; http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​16px-Flag_of_Switzerland.svg.png &​quot;​width =&quot; 16 &quot; height = &​quot;​16&​quot;​ class = &​quot;​thumbborder&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​24px-Flag_of_Switzerland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia .org / wikipedia / commons / thumb / f / f3 / Flag_of_Switzerland.svg / 32px-Flag_of_Switzerland.svg.png 2x &​quot;​dữ liệu-tệp-chiều rộng =&quot; 1000 &​quot;​dữ liệu-tệp-chiều cao =&quot; 1000 &​quot;/&​gt;​ </​span>​ Thomas Greminger </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"/><​td><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" Ý chiều cao &​quot;​src =&quot; http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​23px-Flag_of_Italy.svg.png &​quot;​width =&quot; 23 &quot; = &​quot;​15&​quot;​ class = &​quot;​thumbborder&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​35px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia. org / wikipedia / en / thumb / 0/03 / Flag_of_Italy.svg / 45px-Flag_of_Italy.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 1500 &​quot;​data-file-height =&quot; 1000 &​quot;/&​gt;​ </​span>​ Enzo Moavero Milanesi </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"/><​td><​br/><​span class="​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=" Iceland &​quot;​src =&quot; http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​Flag_of_Iceland.svg/​21px-Flag_of_Iceland.svg.png &​quot;​width =&quot; 21 &​quot;​height =&quot; 15 &​quot;​class =&quot; thumbborder &​quot;​srcset =&quot; // upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​Flag_of_Iceland.svg/​32px-Flag_of_Iceland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia /​commons/​thumb/​c/​ce/​Flag_of_Iceland.svg/​42px-Flag_of_Iceland.svg.png 2x &​quot;​dữ liệu-tệp-width =&quot; 800 &​quot;​dữ liệu-tệp-chiều cao =&quot; 576 &​quot;/&​gt;​ </​span>​ Ingibjörg Sólrún Gísladóttir [19659015] Pháp &​quot;​src =&quot; http: //​upload.wikimedia.or g / wikipedia / vi / thumb / c / c3 / Flag_of_France.svg / 23px-Flag_of_France.svg.png &​quot;​width =&quot; 23 &​quot;​height =&quot; 15 &​quot;​class =&quot; thumbborder &​quot;​srcset =&quot; // upload.wikimedia.org/​ wikipedia / en / thumb / c / c3 / Flag_of_France.svg / 35px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​45px-Flag_of_France. &​quot;​.&​quot;​ commons / thumb / f / f3 / Flag_of_Switzerland.svg / 16px-Flag_of_Switzerland.svg.png &​quot;​width =&quot; 16 &​quot;​height =&quot; 16 &​quot;​class =&quot; thumbborder &​quot;​srcset =&quot; // upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​ thumb / f / f3 / Flag_of_Switzerland.svg / 24px-Flag_of_Switzerland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​32px-Flag_of_Switzerland.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 1000 &​quot;​data-file-height =&quot; 1000 &​quot;/&​gt;​ </​span>​ Thomas Greminger </​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left;">​ Thành lập </​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​p>​ • Là Hội nghị về an ninh và hợp tác ở châu Âu </p> [19659008] Tháng 7 năm 1973 </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"/><​td><​span class="​nowrap">​ 30 tháng 7 - 1 tháng 8 năm 1975 </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"/><​td>​ 21 tháng 11 năm 1990 </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​p>​ • Đổi tên thành OSCE </p> </​th><​td>​ 1 tháng 1 năm 1995 </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left;">​ Khu vực </​th></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row"><​p>​ • Tổng số </p> </​th><​td>​ 50,119,801 km <sup> 2 </​sup>​ (19.351.363 sq mi) </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left;">​ Dân số </​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​p>​ • Ước tính năm 2010 </p> </​th><​td>​ 1,​229,​503,​230 (2) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row"><​p>​ • Mật độ </p> </​th><​td>​ 24,53 / km <sup> 2 </​sup>​ (63.5 / sq mi) </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ GDP <span style="​font-weight:​normal;">​ (PPP) </​span>​ </​th><​td>​ Ước tính năm 2017 </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​p>​ • Tổng số </p> </​th><​td>​ $ 40.378 nghìn tỷ <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row"><​p>​ • Bình quân đầu người </p> </​th><​td>​ $ 31,797 </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr></​tbody></​table><​p>​ Tổ chức an ninh và hợp tác ở Châu Âu <b> </b> (<b> OSCE </b>) là tổ chức liên chính phủ bảo mật lớn nhất thế giới . Nhiệm vụ của nó bao gồm các vấn đề như kiểm soát vũ khí, thúc đẩy nhân quyền, tự do báo chí và bầu cử công bằng. Nó sử dụng khoảng 3.460 người, chủ yếu là trong hoạt động lĩnh vực của nó mà còn trong Ban thư ký của nó ở Vienna, Áo và các tổ chức của nó. Nó có nguồn gốc từ Hội nghị về an ninh và hợp tác năm 1975 ở châu Âu (CSCE) được tổ chức tại Helsinki, Phần Lan.
 +</​p><​p>​ OSCE quan tâm đến cảnh báo sớm, phòng ngừa xung đột, quản lý khủng hoảng và phục hồi sau xung đột. 57 bang tham gia của nó nằm ở châu Âu, Bắc và Trung Á, và Bắc Mỹ. Các bang tham gia bao phủ phần lớn diện tích đất của Bắc bán cầu. Nó được tạo ra trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh như một diễn đàn Đông - Tây <sup id="​cite_ref-galbreath_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​68/​Bundesarchiv_Bild_183-P0805-314%2C_Helsinki%2C_KSZE-Konferenz%2C_Schlussakte.jpg/​250px-Bundesarchiv_Bild_183-P0805-314%2C_Helsinki%2C_KSZE-Konferenz%2C_Schlussakte.jpg"​ width="​250"​ height="​169"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​68/​Bundesarchiv_Bild_183-P0805-314%2C_Helsinki%2C_KSZE-Konferenz%2C_Schlussakte.jpg/​375px-Bundesarchiv_Bild_183-P0805-314%2C_Helsinki%2C_KSZE-Konferenz%2C_Schlussakte.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​68/​Bundesarchiv_Bild_183-P0805-314%2C_Helsinki%2C_KSZE-Konferenz%2C_Schlussakte.jpg/​500px-Bundesarchiv_Bild_183-P0805-314%2C_Helsinki%2C_KSZE-Konferenz%2C_Schlussakte.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​542"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Tổ chức có nguồn gốc từ Hội nghị về an ninh và Co năm 1973 <b> -khai thác ở châu Âu </b> (CSCE). Các cuộc đàm phán đã được thảo luận về một nhóm an ninh châu Âu từ những năm 1950 nhưng Chiến tranh Lạnh đã ngăn chặn bất kỳ tiến bộ đáng kể nào cho đến khi các cuộc đàm phán tại Dipoli ở Espoo bắt đầu vào tháng 11 năm 1972. Các cuộc đàm phán này được tổ chức theo đề xuất của Liên Xô. duy trì sự kiểm soát của mình đối với các nước cộng sản ở Đông Âu, và Tổng thống Phần Lan Urho Kekkonen đã tổ chức họ để củng cố chính sách trung lập của ông. Tuy nhiên, Tây Âu đã chứng kiến ​​những cuộc đàm phán này như một cách để giảm bớt căng thẳng trong khu vực, tăng cường hợp tác kinh tế và đạt được những cải tiến nhân đạo cho các quần thể của khối Cộng sản.
 +</​p><​p>​ Các khuyến nghị của các cuộc đàm phán, dưới hình thức &​quot;​Sách Xanh&​quot;,​ đã đưa ra những nền tảng thiết thực cho một hội nghị ba giai đoạn được gọi là &​quot;​quá trình Helsinki&​quot;​. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ CSCE mở tại Helsinki vào ngày 3 tháng 7 năm 1973 với 35 tiểu bang gửi đại diện. Giai đoạn tôi chỉ mất năm ngày để đồng ý tuân theo Sách Xanh. Giai đoạn II là giai đoạn làm việc chính và được thực hiện tại Geneva từ ngày 18 tháng 9 năm 1973 đến ngày 21 tháng 7 năm 1975. Kết quả của Giai đoạn II là Đạo luật cuối cùng Helsinki được ký kết bởi 35 bang tham gia trong Giai đoạn III, diễn ra tại Finlandia Hall từ Ngày 30 tháng 7 - ngày 1 tháng 8 năm 1975. Nhà ngoại giao Đức Thánh Cha Agostino Casaroli, chủ tịch hội nghị đã khai mạc.
 +</​p><​p>​ Các khái niệm cải thiện quan hệ và thực hiện hành động đã được phát triển qua một loạt các cuộc họp tiếp theo, với các cuộc tụ tập lớn ở Belgrade (4 tháng 10 năm 1977 - 8 tháng 3 năm 1978), Madrid (11 tháng 11 năm 1980 - 9 tháng 9 năm 1983) và Vienna (4 tháng 11 năm 1986 - 19 tháng 1 năm 1989).
 +</​p><​p>​ Sự sụp đổ của Liên Xô đòi hỏi một sự thay đổi vai trò cho CSCE. Hiến chương Paris cho một châu Âu mới, được ký vào ngày 21 tháng 11 năm 1990, đánh dấu sự khởi đầu của sự thay đổi này. Với những thay đổi được giới hạn bởi việc đổi tên CSCE thành OSCE ngày 1 tháng 1 năm 1995, phù hợp với kết quả của hội nghị được tổ chức tại Budapest, Hungary vào năm 1994. OSCE hiện có Ban thư ký chính thức, Hội đồng cấp cao, Quốc hội, Xung đột Trung tâm phòng chống và Văn phòng bầu cử tự do (sau này trở thành Văn phòng cho các tổ chức dân chủ và nhân quyền).
 +</​p><​p>​ Vào tháng 12 năm 1996, &​quot;​Tuyên bố Lisbon về một mô hình an ninh chung và toàn diện cho châu Âu cho thế kỷ hai mươi mốt&​quot;​ đã khẳng định bản chất phổ quát và không thể phân chia của an ninh trên lục địa châu Âu.
 +</​p><​p>​ Tại Istanbul ngày 19 tháng 11 năm 1999, OSCE đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh hai ngày bằng cách kêu gọi một khu định cư chính trị ở Chechnya và áp dụng Điều lệ cho an ninh châu Âu. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Igor Ivanov, hội nghị thượng đỉnh này đánh dấu một bước ngoặt trong nhận thức của Nga về OSCE, từ một tổ chức thể hiện ý chí tập thể của châu Âu, cho một tổ chức phục vụ như một công cụ phương Tây cho &​quot;​dân chủ cưỡng bức&​quot;​ <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​ [4] </​sup>​ </​p><​p>​ Thông qua Văn phòng các Tổ chức Dân chủ và Nhân quyền (ODIHR), OSCE quan sát và đánh giá các cuộc bầu cử ở các quốc gia thành viên, nhằm hỗ trợ các quy trình dân chủ công bằng và minh bạch, tuân thủ các tiêu chuẩn chung <sup id="​cite_ref-cns2004_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ giữa năm 1994 và 2004, OSCE cử các nhóm quan sát viên theo dõi hơn 150 cuộc bầu cử, thường tập trung vào các cuộc bầu cử ở các nền dân chủ mới nổi. <sup id="​cite_ref-USAToday2004_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Năm 2004, theo lời mời của Chính phủ Hoa Kỳ, ODIHR triển khai một nhiệm vụ đánh giá, bao gồm những người tham gia từ sáu quốc gia thành viên OSCE, đã quan sát cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm đó và đưa ra một báo cáo. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Đó là lần đầu tiên một cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là chủ đề của giám sát OSCE, mặc dù trước đây tổ chức đã giám sát các cuộc bầu cử cấp tiểu bang ở Florida và California, vào năm 2002 và 2003. <sup id="​cite_ref-USAToday2004_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Đánh giá năm 2004 diễn ra trong bối cảnh của cuộc kể chuyện gây tranh cãi nỗ lực trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 của Hoa Kỳ, <sup id="​cite_ref-USAToday2004_6-2"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ và chủ yếu đến từ sáng kiến ​​của 13 thành viên Dân chủ của Hạ viện Hoa Kỳ. Nhóm này, bao gồm Barbara Lee, California, và Eddie Bernice Johnson, Texas, ban đầu đã đề nghị một yêu cầu cho các nhà quan sát bầu cử cho Liên hợp quốc, trong một bức thư gửi Kofi Annan, Tổng thư ký LHQ, nhưng yêu cầu đã bị từ chối. <sup id="​cite_ref-cns2004_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Sau đó, chính quyền của Tổng thống George W. Bush, thông qua Bộ Ngoại giao, đứng đầu là Ngoại trưởng Colin Powell, đã trả lời các mối quan tâm của các nhà lập pháp bằng cách mời sứ mệnh giám sát bầu cử OSCE. <sup id="​cite_ref-cns2004_5-2"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Languages">​ </​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Sáu ngôn ngữ chính thức của OSCE là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Participating_states">​ Các nước tham gia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​center"><​div class="​thumb tnone"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​752px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​OSCE_acts_signatories.png/​750px-OSCE_acts_signatories.png"​ width="​750"​ height="​347"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​OSCE_acts_signatories.png/​1125px-OSCE_acts_signatories.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​1/​17/​OSCE_acts_signatories.png 2x" data-file-width="​1357"​ data-file-height="​628"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​b>​ Các bên ký kết OSCE vào năm 2012 </​b> ​           <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #00ff00; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ đã ký kết Đạo luật Helsinki cuối cùng chỉ </​p> ​     <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #ffff00; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ không ký kết </​p> ​     <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #ff7f40; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Đối tác hợp tác </​p></​div></​div></​div></​div>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-CZ-8"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ d </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ Tiệp Khắc là người ký ban đầu </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"> ​ Được OSCE gọi là &​quot;​Cộng hòa Macedonia cũ của Nam Tư&​quot;​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Đối tác châu Á cho hợp tác 2004-2012. </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Partners_for_co-operation">​ Đối tác hợp tác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Legal_status">​ Tình trạng pháp lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Một khía cạnh độc đáo của OSCE là trạng thái không ràng buộc của điều lệ cấu thành của nó. Thay vì là một hiệp ước chính thức được các cơ quan lập pháp quốc gia phê chuẩn, Đạo luật Helsinki cuối cùng đại diện cho một cam kết chính trị của người đứng đầu chính phủ của tất cả các bên ký kết để xây dựng an ninh và hợp tác ở châu Âu trên cơ sở các điều khoản của nó. Điều này cho phép OSCE duy trì một quy trình linh hoạt <i> <i> cho sự tiến hóa của hợp tác được cải thiện, tránh tranh chấp và / hoặc cấm vận đối với việc triển khai. Bằng cách đồng ý với những cam kết này, các bên ký kết lần đầu tiên chấp nhận việc đối xử với công dân <i> trong vòng </i> biên giới của họ cũng là vấn đề quan tâm quốc tế hợp pháp. Quá trình mở OSCE này thường được cấp tín dụng để giúp xây dựng nền dân chủ ở Liên Xô và Đông Âu, dẫn đến kết thúc Chiến tranh Lạnh <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (October 2016)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup>​. Tuy nhiên, không giống như hầu hết các tổ chức quốc tế liên chính phủ, OSCE không có tính cách pháp lý quốc tế về việc thiếu hiệu lực pháp lý của điều lệ. <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ Do đó, chủ nhà của nó, Áo, phải trao tính cách pháp lý cho tổ chức để có thể ký một thỏa thuận pháp lý về sự hiện diện của nó ở Vienna.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Structure_and_institutions">​ Cấu trúc và thể chế </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Hướng chính trị cho tổ chức được đưa ra bởi người đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ trong các hội nghị. Hội nghị không thường xuyên hoặc được lên lịch nhưng được tổ chức khi cần thiết. Hội nghị thượng đỉnh cuối cùng diễn ra tại Astana (Kazakhstan),​ vào ngày 1 và 2 tháng 12 năm 2010. Cơ quan ra quyết định cấp cao của tổ chức là Hội đồng Bộ trưởng, họp vào cuối mỗi năm. Ở cấp đại sứ, Hội đồng Thường trực triệu tập hàng tuần tại Vienna và phục vụ như là cơ quan đàm phán và ra quyết định thường xuyên. Chủ tịch Hội đồng Thường trực là đại sứ của Tổ chức Nhà nước tham gia nắm giữ chức chủ tịch. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch Văn phòng là Bộ trưởng Ngoại giao Áo, Sebastian Kurz, người đã thành công Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier.
 +</​p><​p>​ Ngoài Hội đồng Bộ trưởng và Hội đồng Thường trực, Diễn đàn Hợp tác An ninh cũng là một cơ quan ra quyết định của OSCE. Nó đề cập chủ yếu với các vấn đề hợp tác quân sự, như các phương thức kiểm tra theo Văn kiện Vienna năm 1999. <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​ [11] </​sup>​ </​p><​p>​ Ban thư ký của OSCE đặt tại Vienna, Áo. Tổng thư ký hiện nay là Lamberto Zannier của Ý, người đã tiếp quản từ Marc Perrin de Brichambaut của Pháp. <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ Tổ chức này cũng có văn phòng tại Copenhagen, Geneva, The Hague, Prague và Warsaw.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​OSCE-Permanent_Council.JPG/​220px-OSCE-Permanent_Council.JPG"​ width="​220"​ height="​273"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​OSCE-Permanent_Council.JPG/​330px-OSCE-Permanent_Council.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​OSCE-Permanent_Council.JPG/​440px-OSCE-Permanent_Council.JPG 2x" data-file-width="​1944"​ data-file-height="​2412"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Kể từ tháng 3 năm 2016 <sup class="​plainlinks noexcerpt noprint asof-tag update"​ style="​display:​none;">​[update]</​sup>​OSCE đã tuyển dụng 3.462 nhân viên, bao gồm 513 trong ban thư ký và các tổ chức của nó và 2.949 trong 17 hoạt động hiện trường. <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​p><​p>​ Quốc hội của Tổ chức cho an ninh và hợp tác ở châu Âu được tạo thành từ 323 nghị sĩ từ 57 quốc gia thành viên. Quốc hội thực hiện chức năng của mình chủ yếu thông qua Ủy ban Thường vụ, Văn phòng, và 3 Uỷ ban chung (Ủy ban Chính trị và An ninh, Ủy ban Kinh tế, Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Ủy ban Dân chủ, Nhân quyền và Câu hỏi Nhân đạo). <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ Quốc hội thông qua các nghị quyết về các vấn đề như các vấn đề chính trị và an ninh, các vấn đề kinh tế và môi trường, và dân chủ và nhân quyền. Đại diện cho tiếng nói tập thể của các nghị sĩ OSCE, các nghị quyết và khuyến nghị này nhằm đảm bảo rằng tất cả các quốc gia tham gia đều tuân theo các cam kết OSCE của họ. Quốc hội cũng tham gia vào ngoại giao quốc hội, và có một chương trình quan sát bầu cử rộng lớn.
 +</​p><​p>​ Tổ chức OSCE lâu đời nhất là Văn phòng cho các tổ chức dân chủ và quyền con người (ODIHR), được thành lập năm 1991 theo một quyết định được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh năm 1990 của Paris. Nó có trụ sở tại Warsaw, Ba Lan, và hoạt động khắp khu vực OSCE trong các lĩnh vực quan sát bầu cử, phát triển dân chủ, nhân quyền, khoan dung và không phân biệt đối xử, luật pháp, và các vấn đề của Roma và Sinti. ODIHR đã quan sát hơn 300 cuộc bầu cử và trưng cầu dân ý từ năm 1995, gửi hơn 50.000 quan sát viên. Nó đã hoạt động bên ngoài khu vực riêng của mình hai lần, gửi một nhóm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho cuộc bầu cử tổng thống ngày 9 tháng 10 năm 2004 tại Afghanistan,​ một đối tác OSCE cho hợp tác và nhóm hỗ trợ bầu cử để hỗ trợ các cuộc bầu cử hội đồng nghị viện và tỉnh vào ngày 18 tháng 9 2005. ODIHR do Michael Georg Link đứng đầu.
 +</​p><​p>​ Văn phòng Đại diện OSCE về Tự do Truyền thông, được thành lập vào tháng 12 năm 1997, hoạt động như một cơ quan giám sát để đưa ra cảnh báo sớm về các hành vi vi phạm quyền tự do ngôn luận tại các nước tham gia OSCE. Người đại diện cũng hỗ trợ các nước tham gia bằng cách ủng hộ và thúc đẩy việc tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, nguyên tắc và cam kết của OSCE về quyền tự do ngôn luận và truyền thông tự do. Vào năm 2011, đại diện hiện tại là chuyên gia về luật truyền thông từ Bosnia và Herzegovina Dunja Mijatovic. <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​ [15] </​sup>​ </​p><​p>​ Cao ủy về Dân tộc thiểu số được tạo ra vào ngày 8 tháng 7 năm 1992 bởi Hội nghị thượng đỉnh Helsinki của Hội nghị về an ninh và hợp tác ở châu Âu. Nó được tính với việc xác định và tìm kiếm giải quyết sớm về căng thẳng sắc tộc có thể gây nguy hiểm cho hòa bình, ổn định hoặc quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia tham gia.
 +</​p><​p>​ Mỗi năm OSCE tổ chức Hội nghị châu Á OSCE với các quốc gia đối tác như Úc, Thái Lan, Hàn Quốc, Kazakhstan và Afghanistan. <sup id="​cite_ref-osceasianconf_19-0"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Secretary_General">​ Tổng thư ký </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> bài đăng này đóng vai trò là đại diện của Chủ tịch Văn phòng, và là giám đốc hành chính của OSCE. Kể từ khi bài viết được tạo ra vào năm 1992, Tổng thư ký của OSCE đã:
 +</p>
 +<​ol><​li><​span class="​flagicon"><​img alt=" Đức &​quot;​src =&quot; http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​23px-Flag_of_Germany.svg.png &​quot;​width =&quot; 23 &​quot;​height =&quot; 14 &quot; class = &​quot;​thumbborder&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​35px-Flag_of_Germany.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​ vi / thumb / b / ba / Flag_of_Germany.svg / 46px-Flag_of_Germany.svg.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 1000 &​quot;​data-file-height =&quot; 600 &​quot;/&​gt;​ </​span>​ Wilhelm Höynck <span class="​noprint"​ style="​font-size:​85%;​ font-style: normal;">​ [19659103] (1993–1996) </li>
 +<​li><​span class="​flagicon"><​img alt=" Ý &​quot;​src =&quot; http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​23px-Flag_of_Italy.svg.png &​quot;​width =&quot; 23 &​quot;​height =&quot; 15 &​quot;​class =&quot; thumbborder &​quot;​srcset =&quot; // upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​35px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, // tải lên .wikimedia.org / wikipedia / en / thumb / 0/03 / Flag_of_Italy.svg / 45px-Flag_of_Italy.svg.png 2x &​quot;​dữ liệu-tệp-width =&quot; 1500 &​quot;​dữ liệu-tệp-chiều cao =&quot; 1000 &​quot;/&​gt;​ [19459008GiancarloAragona(1996–1999)</​li>​
 +<​li><​span class="​flagicon"><​img alt=" Slovakia &​quot;​src =&quot; http://​upload.wikimedia.org/​wikip edia / commons / thumb / e / e6 / Flag_of_Slovakia.svg / 23px-Flag_of_Slovakia.svg.png &​quot;​width =&quot; 23 &​quot;​height =&quot; 15 &​quot;​class =&quot; thumbborder &​quot;​srcset =&quot; // upload.wikimedia.org/​wikipedia/​ commons / thumb / e / e6 / Flag_of_Slovakia.svg / 35px-Flag_of_Slovakia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Flag_of_Slovakia.svg/​45px-Flag_of_Slovakia.svg. png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 900 &​quot;​data-file-height =&quot; 600 &​quot;/&​gt;​ </​span>​ Ján Kubiš (1999–2005) </li>
 +<​li><​span class="​flagicon"><​img alt=" Pháp&​quot;​ src = &​quot;​http://​upload.wikimedia.org /​wikipedia/​en/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​23px-Flag_of_France.svg.png &​quot;​width =&quot; 23 &​quot;​height =&quot; 15 &​quot;​class =&quot; thumbborder &​quot;​srcset =&quot; // upload.wikimedia.org/​wikipedia /​en/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​35px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​45px-Flag_of_France.svg .png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 900 &​quot;​data-file-height =&quot; 600 &​quot;/&​gt;​ </​span>​ Marc Perrin de Brichambaut (2005–2011) </li>
 +<​li><​span class="​flagicon"><​img alt=" Ý&​quot;​ src = &​quot;​http:​ // tải lên. wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​23px-Flag_of_I taly.svg.png &​quot;​width =&quot; 23 &​quot;​height =&quot; 15 &​quot;​class =&quot; thumbborder &​quot;​srcset =&quot; // upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​35px-Flag_of_Italy. svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​45px-Flag_of_Italy.svg.png tệp dữ liệu 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 1500 &quot; height = &​quot;​1000&​quot;​ /&gt; </​span>​ Lamberto Zannier (2011–2017) </li>
 +<​li><​span class="​flagicon"><​img alt=" Thụy Sĩ &​quot;​src =&quot; http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​16px -Flag_of_Switzerland.svg.png &​quot;​width =&quot; 16 &​quot;​height =&quot; 16 &​quot;​class =&quot; thumbborder &​quot;​srcset =&quot; // upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​24px-Flag_of_Switzerland .svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​32px-Flag_of_Switzerland.svg.png tệp dữ liệu 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 1000 &quot; -height = &​quot;​1000&​quot;​ /&gt; </​span>​ Thomas Greminger (2017 -) </​li></​ol><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Chairmanship">​ Chủ tịch </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​Hofburg_OSCE.JPG/​220px-Hofburg_OSCE.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​Hofburg_OSCE.JPG/​330px-Hofburg_OSCE.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​Hofburg_OSCE.JPG/​440px-Hofburg_OSCE.JPG 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Địa điểm Hội đồng Thường trực OSCE tại Hofburg, Vienna. </​div></​div></​div>​
 +<p> responsibil ities của Chủ tịch trong văn phòng (CiO) bao gồm
 +</p>
 +<​ul><​li>​ phối hợp công việc của các tổ chức OSCE; </li>
 +<li> đại diện cho Tổ chức; </li>
 +<li> giám sát các hoạt động liên quan đến phòng chống xung đột, quản lý khủng hoảng và phục hồi sau chiến tranh. </​li></​ul><​p>​ Chủ tịch luân phiên hàng năm, và bài viết Chủ tịch Văn phòng do Bộ trưởng Ngoại giao của nước tham gia nắm giữ chức chủ tịch. CiO được hỗ trợ bởi chủ tịch trước và đến tại văn phòng; <sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[17]</​sup> ​ Nguồn gốc của tổ chức nằm trong Hiến chương Paris cho một Châu Âu mới (1990), Tài liệu Helsinki 1992 đã chính thức thể chế hoá chức năng này. <sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[18]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Summits_of_heads_of_State_and_Government">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​Ministerial_Council_Meetings_.28ordinary.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Ministerial_Council_Meetings_(ordinary)">​ Cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng (bình thường) </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<table class="​wikitable"​ style="​font-size:​95%;​line-height:​1.3em;"><​tbody><​tr><​th>​ Hội đồng </th>
 +<th> Ngày </th>
 +<th> Vị trí </th>
 +<th> Quốc gia [19659123] Quyết định
 +</​th></​tr><​tr><​td>​ </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 19–20 tháng 6 năm 1991 </td>
 +<td> Berlin </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​23px-Flag_of_Germany.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​35px-Flag_of_Germany.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​46px-Flag_of_Germany.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​ Đức
 +</td>
 +<td> Tuyển sinh Albania
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Thứ hai </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 30–31 tháng 1 năm 1992 </td>
 +<td> Prague </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​23px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​35px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​45px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​ Tiệp Khắc
 +</td>
 +<td> Nhập học của mười nước Cộng hòa Xô viết cũ.
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 3rd </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 14–15 tháng 12 năm 1992 </td>
 +<td> Stockholm </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4c/​Flag_of_Sweden.svg/​23px-Flag_of_Sweden.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4c/​Flag_of_Sweden.svg/​35px-Flag_of_Sweden.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4c/​Flag_of_Sweden.svg/​46px-Flag_of_Sweden.svg.png 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​ Thụy Điển
 +</td>
 +<td> Tạo ra bài viết của Tổng thư ký và bổ nhiệm Max van der Stoel là Cao ủy đầu tiên về Dân tộc thiểu số.
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Thứ tư </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 30 tháng 11 - 1 tháng 12 năm 1993 </td>
 +<td> Rome </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​23px-Flag_of_Italy.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​35px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​45px-Flag_of_Italy.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​ Ý
 +</td>
 +<td> Thiết lập sứ mệnh cho Tajikistan.
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 5th </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 7–8 tháng 12 năm 1995 </td>
 +<td> Budapest </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​23px-Flag_of_Hungary.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​35px-Flag_of_Hungary.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​46px-Flag_of_Hungary.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​ Hungary
 +</td>
 +<td> Thiết lập Sứ mệnh ở Bosnia và Herzegovina để thực hiện các nhiệm vụ được giao cho OSCE trong các Hiệp định hòa bình Dayton.
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Thứ sáu </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 18–19 tháng 12 năm 1997 </td>
 +<td> Copenhagen </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_Denmark.svg/​20px-Flag_of_Denmark.svg.png"​ width="​20"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_Denmark.svg/​31px-Flag_of_Denmark.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_Denmark.svg/​40px-Flag_of_Denmark.svg.png 2x" data-file-width="​740"​ data-file-height="​560"/>​ </​span>​ Đan Mạch
 +</td>
 +<td> Tạo ra Điều phối viên của các hoạt động kinh tế và môi trường OSCE và Đại diện về Tự do truyền thông.
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Thứ 7 </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 2–3 tháng 12 năm 1998 </td>
 +<td> Oslo </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Flag_of_Norway.svg/​21px-Flag_of_Norway.svg.png"​ width="​21"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Flag_of_Norway.svg/​32px-Flag_of_Norway.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Flag_of_Norway.svg/​41px-Flag_of_Norway.svg.png 2x" data-file-width="​1100"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​ Na Uy
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 8th </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 27–28 tháng 11 năm 2000 </td>
 +<td> Vienna </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_Austria.svg/​23px-Flag_of_Austria.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_Austria.svg/​35px-Flag_of_Austria.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_Austria.svg/​45px-Flag_of_Austria.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​ Áo
 +</td>
 +<td> Vienna Tuyên bố về các hoạt động của OSCE ở Đông Nam Âu. Nhập học lại FR Yugoslavia.Teija Egan Evans
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ [9659128] 3–4 tháng 12 năm 2001 </td>
 +<td> Bucharest </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Romania.svg/​23px-Flag_of_Romania.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Romania.svg/​35px-Flag_of_Romania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Romania.svg/​45px-Flag_of_Romania.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​ Romania
 +</td>
 +<td> Tuyên bố Bucharest. Bucharest Kế hoạch hành động để chống khủng bố. Tạo ra Đơn vị Cảnh sát Chiến lược và Tư vấn Cảnh sát Cấp cao trong Ban Thư ký OSCE.
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 10th </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 6–7 tháng 12 năm 2002 </td>
 +<td> Porto </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Portugal.svg/​23px-Flag_of_Portugal.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Portugal.svg/​35px-Flag_of_Portugal.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Portugal.svg/​45px-Flag_of_Portugal.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​ Bồ Đào Nha
 +</td>
 +<td> Tuyên bố Porto: <i> Trả lời thay đổi </i>. Hiến chương OSCE về phòng ngừa và chống khủng bố.
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 11 </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 1–2 tháng 12 năm 2003 </td>
 +<td> Maastricht </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Flag_of_the_Netherlands.svg/​23px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Flag_of_the_Netherlands.svg/​35px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Flag_of_the_Netherlands.svg/​45px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​ Hà Lan
 +</td>
 +<td> Chiến lược để giải quyết các mối đe dọa đến an ninh và ổn định trong thế kỷ 21. Tài liệu chiến lược cho kích thước kinh tế và môi trường.
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 12 </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 6–7 tháng 12 năm 2004 </td>
 +<td> Sofia </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Bulgaria.svg/​23px-Flag_of_Bulgaria.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Bulgaria.svg/​35px-Flag_of_Bulgaria.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Bulgaria.svg/​46px-Flag_of_Bulgaria.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​ Bulgaria
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 13 </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 5–6 tháng 12 năm 2005 </td>
 +<td> Ljubljana </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Flag_of_Slovenia.svg/​23px-Flag_of_Slovenia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Flag_of_Slovenia.svg/​35px-Flag_of_Slovenia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Flag_of_Slovenia.svg/​46px-Flag_of_Slovenia.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​ Slovenia
 +</td>
 +<td> Tuyên bố về Công ước quốc tế về việc đàn áp các hành vi khủng bố hạt nhân. Phê duyệt an ninh biên giới và khái niệm quản lý.
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 14 </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 4–5 tháng 12 năm 2006 </td>
 +<td> Brussels </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​23px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​35px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​45px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​ Bỉ
 +</td>
 +<td> Tuyên bố Brussels về Hệ thống Tư pháp Hình sự. Tuyên bố của Bộ trưởng về hỗ trợ và thúc đẩy khung pháp lý quốc tế chống khủng bố.
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Ngày 15 </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 29–30 tháng 11 năm 2007 </td>
 +<td> Madrid </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​23px-Flag_of_Spain.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​ Tây Ban Nha
 +</td>
 +<td> Tuyên bố Madrid về môi trường và an ninh. Tuyên bố Bộ trưởng về hỗ trợ Chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên hợp quốc.
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 16 </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 4–5 tháng 12, 2008 </td>
 +<td> Helsinki </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Finland.svg/​23px-Flag_of_Finland.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Finland.svg/​35px-Flag_of_Finland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Finland.svg/​46px-Flag_of_Finland.svg.png 2x" data-file-width="​1800"​ data-file-height="​1100"/>​ </​span>​ Phần Lan
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 17 </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 1–2 tháng 12 năm 2009 </td>
 +<td> Athens </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Greece.svg/​23px-Flag_of_Greece.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Greece.svg/​35px-Flag_of_Greece.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Greece.svg/​45px-Flag_of_Greece.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​ Hy Lạp
 +</td>
 +<td> Tuyên bố Bộ trưởng về Không phổ biến và Quy trình của OSCE Corfu.
 +</​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 16–17 tháng 7 năm 2010 </td>
 +<td> Almaty </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Flag_of_Kazakhstan.svg/​23px-Flag_of_Kazakhstan.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Flag_of_Kazakhstan.svg/​35px-Flag_of_Kazakhstan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Flag_of_Kazakhstan.svg/​46px-Flag_of_Kazakhstan.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​ Kazakhstan
 +</td>
 +<td> Các cuộc thảo luận không chính thức về tiến trình Quy trình Corfu, tình hình ở Kyrgyzstan và hội nghị thượng đỉnh OSCE sắp tới.
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 18 </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 6–7 tháng 12 năm 2011 </td>
 +<td> Vilnius </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Flag_of_Lithuania.svg/​23px-Flag_of_Lithuania.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Flag_of_Lithuania.svg/​35px-Flag_of_Lithuania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Flag_of_Lithuania.svg/​46px-Flag_of_Lithuania.svg.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​ Lithuania
 +</td>
 +<td> Quyết định về các phản ứng đối với các xung đột và các mối đe dọa xuyên quốc gia; để tăng cường khả năng cảnh báo sớm; hành động sớm; hỗ trợ đối thoại và hỗ trợ hòa giải; và phục hồi sau xung đột. Các quyết định để tăng cường sự tham gia với các đối tác OSCE cho hợp tác, Afghanistan nói riêng.
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 19 </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 6–7 tháng 12 năm 2012 </td>
 +<td> Dublin </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Flag_of_Ireland.svg/​23px-Flag_of_Ireland.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Flag_of_Ireland.svg/​35px-Flag_of_Ireland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Flag_of_Ireland.svg/​46px-Flag_of_Ireland.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​ Ireland
 +</td>
 +<td> Helsinki + 40 Quy trình: đường dẫn rõ ràng đến lễ kỷ niệm lần thứ 40 năm 2015 của Đạo luật cuối cùng Helsinki, nhằm củng cố và hồi sinh OSCE; nhất trí hỗ trợ cho quá trình giải quyết Transdniestrian:​ đàm phán, toàn diện, chỉ và giải pháp khả thi cho cuộc xung đột; Tăng cường quản trị tốt: tăng cường sự tham gia trong phòng ngừa và chống tham nhũng, giải quyết các mối đe dọa xuyên quốc gia và thêm khung chống khủng bố cho các quyết định trước đó về các mối đe dọa từ công nghệ thông tin và truyền thông, ma túy và tiền chất hóa học và hoạch định chiến lược; mặc dù niềm hy vọng của Ireland, một quyết định về nhân quyền là <i> không đạt </i> đạt được: lớn hơn, vẫn còn, là mối quan tâm đối với xu hướng của Hội đồng về các quyết định nhân quyền. <sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​ [19] </​sup>​ </​td></​tr><​tr><​td>​ 20th [19659128] 5–6 tháng 12 năm 2013 </td>
 +<td> Kiev </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​23px-Flag_of_Ukraine.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​35px-Flag_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​45px-Flag_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​ Ukraina
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Ngày 21 </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 4–5 tháng 12 năm 2014 </td>
 +<td> Basel </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​16px-Flag_of_Switzerland.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​24px-Flag_of_Switzerland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​32px-Flag_of_Switzerland.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​ Thụy Sĩ
 +</td>
 +<td> Tuyên bố về các bước tiếp theo trong Quy trình Helsinki + 40. Tuyên bố của Bộ trưởng về các cuộc đàm phán về quá trình giải quyết người chuyển giới trong định dạng &quot;5 + 2&​quot;​. Tuyên bố về tuổi trẻ. Tuyên bố chuyển giao quyền sở hữu cho các bên tham gia Hiệp định về kiểm soát vũ khí tiểu vùng, Phụ lục 1B, Điều IV của Hiệp định khung chung về hòa bình ở Bosnia và Herzegovina. Tuyên bố về vai trò của OSCE trong việc chống lại hiện tượng của các máy bay chiến đấu khủng bố nước ngoài trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ 2170 (2014) và 2178 (2014). Tuyên bố về vai trò của OSCE trong việc chống bắt cóc và bắt giữ con tin của các nhóm khủng bố trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ 2133 (2014). Quyết định về phòng chống tham nhũng. Quyết định tăng cường giảm thiểu rủi ro thiên taiQuyền phòng chống bạo lực đối với phụ nữ. Quyết định về phụ lục của Kế hoạch hành động OSCE năm 2004 về thúc đẩy bình đẳng giới. Tuyên bố kỷ niệm Bộ trưởng về kỷ niệm lần thứ bảy mươi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. Tuyên bố về tăng cường nỗ lực chống chủ nghĩa chống Do Thái. Tuyên bố hợp tác với các đối tác Địa Trung Hải. Tuyên bố của Bộ trưởng về hợp tác với các đối tác châu Á. Quyết định về vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nhẹ và kho dự trữ đạn dược thông thường. Tuyên bố kỷ niệm nhân dịp kỷ niệm 20 năm Bộ quy tắc ứng xử OSCE về các khía cạnh an ninh chính trị của quân đội.
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Ngày 22 </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 3–4 tháng 12 năm 2015 </td>
 +<td> Belgrade </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Flag_of_Serbia.svg/​23px-Flag_of_Serbia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Flag_of_Serbia.svg/​35px-Flag_of_Serbia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Flag_of_Serbia.svg/​45px-Flag_of_Serbia.svg.png 2x" data-file-width="​945"​ data-file-height="​630"/>​ </​span>​ Serbia
 +</td>
 +<td> Tuyên bố của Bộ trưởng về Phòng ngừa và Chống lại Chủ nghĩa Tàn phá và Tội phạm bạo lực dẫn đến Khủng bố. Tuyên bố về các hoạt động OSCE trong việc hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu trong việc giải quyết vấn đề ma túy trên thế giới. Tuyên bố Bộ trưởng về Tăng cường nỗ lực OSCE để chống khủng bố trong sự thức tỉnh của các cuộc tấn công khủng bố gần đây. Tuyên bố về thanh niên và an ninh. Tuyên bố của Bộ trưởng về các cuộc đàm phán về quá trình giải quyết người chuyển giới trong định dạng &quot;5 + 2&​quot;​.
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 23 </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 8–9 tháng 12 năm 2016 </td>
 +<td> Hamburg </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​23px-Flag_of_Germany.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​35px-Flag_of_Germany.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​46px-Flag_of_Germany.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​ Đức
 +</td>
 +<td> Quyết định về vai trò của OSCE trong việc quản lý các phong trào lớn của người di cư và người tị nạn. Quyết định tăng cường quản trị tốt và thúc đẩy kết nối. Quyết định về nỗ lực của OSCE liên quan đến việc giảm thiểu rủi ro xung đột xuất phát từ việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Tuyên bố về tăng cường nỗ lực OSCE để ngăn chặn và chống khủng bố. Quyết định tăng cường sử dụng Thông tin Hành khách Trước. Tuyên bố của Bộ trưởng về các cuộc đàm phán về quá trình giải quyết người chuyển giới trong định dạng &quot;5 + 2&​quot;​.
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Ngày 24 </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ 7–8 tháng 12 năm 2017 </td>
 +<td> Vienna </td>
 +<td style="​white-space:​nowrap;">​ <span class="​flagicon">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_Austria.svg/​23px-Flag_of_Austria.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_Austria.svg/​35px-Flag_of_Austria.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_Austria.svg/​45px-Flag_of_Austria.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​ Áo
 +</td>
 +<td> Quyết định tăng cường nỗ lực OSCE để giảm nguy cơ xung đột xuất phát từ việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Quyết định tăng cường nỗ lực ngăn chặn nạn buôn bán người. Quyết định tăng cường các nỗ lực chống lại tất cả các hình thức buôn bán trẻ em, bao gồm khai thác tình dục, cũng như các hình thức khai thác tình dục trẻ em khác. Quyết định về thúc đẩy sự tham gia kinh tế trong khu vực OSCE. Quyết định về vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nhẹ và kho dự trữ đạn dược thông thường. Tuyên bố của Bộ trưởng về các cuộc đàm phán về quá trình giải quyết người chuyển giới ở định dạng &quot;5 + 2&​quot;​. Các quyết định về việc bổ nhiệm Cao ủy OSCE về Dân tộc thiểu số, Đại diện về Tự do truyền thông, Giám đốc Văn phòng Dân chủ và Nhân quyền, và Tổng thư ký.
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Chairmanship_history">​ Lịch sử chủ trì </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Chủ tịch OSCE được tổ chức bởi một quốc gia thành viên theo lịch năm, với bộ trưởng ngoại giao của tiểu bang đó thực hiện chức năng Chủ tịch Văn phòng. Bảng dưới đây cho thấy các chủ sở hữu kể từ năm 1991. <sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​[20]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Fiscal_history">​ Lịch sử tài chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Từ năm 1993, ngân sách của OSCE theo năm (tính bằng hàng triệu euro) đã:
 +</p>
 +<link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r853265166"/><​table class="​multicol"​ style=";​border-spacing:​0;​background:​transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr style="​vertical-align:​top;"><​td style="​width:​15.0em;;;">​
 +<​ul><​li>​ 2018 ... € 137,8 triệu <sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​ [21] </​sup>​ </li>
 +<li> 2017 ... € 139,0 triệu </li>
 +<li> 2016 ... € 141,1 triệu </li>
 +<li> 2015 ... € 141,1 triệu [19659114] 2014 ... 142,3 triệu € </li>
 +<li> 2013 ... € 144,8 triệu </li>
 +<li> 2012 ... € 148,4 triệu </li>
 +<li> 2011 ... € 150,0 triệu </li>
 +<li> 2010 ... € 150,7 triệu [19659114] 2009 ... € 158,6 triệu </li>
 +<li> 2008 ... € 164,1 triệu </li>
 +<li> 2007 ... € 186,2 triệu </li>
 +<li> 2006 ... € 186,2 triệu </​li></​ul></​td>​
 +<td style="​width:​1.25em;"/>​
 +<td style="​width:​15.0em;;;">​
 +<​ul><​li>​ 2005 ... € 186,6 triệu [19659114] 2004 ... € 180,8 triệu </li>
 +<li> 2003 ... € 165,5 triệu </li>
 +<li> 2002 ... € 167,5 triệu </li>
 +<li> 2001 ... € 194,5 triệu </li>
 +<li> 2000 ... € 202,7 triệu [19659114] 1999 ... 146,1 triệu </li>
 +<li> 1998 ... € 118,7 triệu </li>
 +<li> 1997 ... € 43,3 triệu </li>
 +<li> 1996 ... € 34,9 triệu </li>
 +<li> 1995 ... € 18,9 triệu [19659114] 1994 ... € 21 triệu </li>
 +<li> 1993 ... € 12 triệu </​li></​ul></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table><​div class="​timeline-wrapper"><​map name="​timeline_9453e9ca14960bc47a9c6fdc0c8f4a2d"/><​img usemap="#​timeline_9453e9ca14960bc47a9c6fdc0c8f4a2d"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​timeline/​9453e9ca14960bc47a9c6fdc0c8f4a2d.png"/></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Relations_with_the_United_Nations">​ Quan hệ với Liên hợp quốc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​The OSCE considers itself a regional organization in the sense of Chapter VIII of the United Nations Charter<​sup id="​cite_ref-25"​ class="​reference">​[22]</​sup>​ and is an observer in the United Nations General Assembly.<​sup id="​cite_ref-UN_ARES485_26-0"​ class="​reference">​[23]</​sup> ​ The Chairman-in-Office gives routine briefings to the United Nations Security Council.<​sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[24]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​The_three_dimensions">​The three dimensions</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span id="​Politico-military_dimension_.28first_dimension.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Politico-military_dimension_(first_dimension)">​Politico-military dimension (first dimension)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​The OSCE takes a comprehensive approach to the politico-military dimension of security, which includes a number of commitments by participating States and mechanisms for conflict prevention and resolution. The organization also seeks to enhance military security by promoting greater openness, transparency and co-operation.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Arms control<​sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​[25]</​sup></​dt></​dl><​p>​The end of the Cold War resulted in a huge amount of surplus weapons becoming available in what is known as the international grey market for weapons. The OSCE helps to stop the - often illegal - spread of such weapons and offers assistance with their destruction. ​ The OSCE hosts the annual exchange of information under the Conventional Forces in Europe treaty. ​ The OSCE has also implemented two additional exchanges of information,​ the Vienna Document and the Global Exchange of Military Information. ​ The Open Skies Consultative Commission, the implementing body for the Treaty on Open Skies, meets monthly at its Vienna headquarters.<​sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[26]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dt>​Border management<​sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​[27]</​sup></​dt></​dl><​p>​The actions taken by the OSCE in border monitoring range from conflict prevention to post-conflict management, capacity building and institutional support.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Combating terrorism<​sup id="​cite_ref-31"​ class="​reference">​[28]</​sup></​dt></​dl><​p>​With its expertise in conflict prevention, crisis management and early warning, the OSCE contributes to worldwide efforts in combating terrorism.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Conflict prevention<​sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​[29]</​sup><​sup id="​cite_ref-33"​ class="​reference">​[30]</​sup></​dt></​dl><​p>​The OSCE works to prevent conflicts from arising and to facilitate lasting comprehensive political settlements for existing conflicts. It also helps with the process of rehabilitation in post-conflict areas.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Military reform</​dt></​dl><​p>​The OSCE&#​39;​s Forum for Security Co-operation provides a framework for political dialogue on military reform, while practical activities are conducted by field operations, as well as the Conflict Prevention Centre.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Policing</​dt></​dl><​p>​OSCE police operations are an integral part of the organization&#​39;​s efforts in conflict prevention and post-conflict rehabilitation.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Implementation</​dt></​dl><​p>​The OSCE was a rather small organization until selection by the international community to provide electoral organization to post war Bosnia and Herzegovina in early 1996. Ambassador Frowick was the first OSCE representative to initiate national election in September 1996, human rights issues and rule of law specifically designed to provide a foundation for judicial organization within Bosnia and Herzegovina.
 +</​p><​p>​The OSCE had regional offices and field offices, to include the office in Brcko in northeastern Bosnia and Herzegovina which remained in limbo until the Brcko Arbitration Agreement could be decided, finalized and implemented.
 +</​p><​p>​Brcko become a &​quot;​special district&​quot;​ and remains so today.
 +</​p><​p>​The OSCE essentially took the place of the United Nations in Bosnia and Herzegovina in part because the Bosnian leadership felt deep contempt for the UN efforts to stop the war which began in 1991 and ended in 1995. During the time the United Nations were attempting a political solution, thousands of UN troops were posted in and around Bosnia and Herzegovina with special emphasis on Sarajevo. Between the inclusive dates of 1991 through 1995, over 200,000 Bosnians were killed and over one million displaced and another million as refugees. cần trích dẫn
 +</​p><​p>​The OSCE continues to have a presence and a number of initiatives to bring a sustained peace to the region.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Economic_and_environmental_dimension_.28second_dimension.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Economic_and_environmental_dimension_(second_dimension)">​Economic and environmental dimension (second dimension)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Activities in the economic and environmental dimension include the monitoring of developments related to economic and environmental security in OSCE participating States, with the aim of alerting them to any threat of conflict; assisting States in the creation of economic and environmental policies, legislation and institutions to promote security in the OSCE region.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Economic activities</​dt></​dl><​p>​Among the economic activities of the OSCE feature activities related to migration management, transport and energy security. Most activities are implemented in co-operation with partner organizations.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Environmental activities</​dt></​dl><​p>​The OSCE has developed a range of activities in the environmental sphere aimed at addressing ecologic threats to security in its participating States. Among the activities feature projects in the area of hazardous waste, water management and access to information under the Aarhus Convention.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Human_dimension_.28third_dimension.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Human_dimension_(third_dimension)">​Human dimension (third dimension)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​The commitments made by OSCE participating States in the human dimension aim to ensure full respect for human rights and fundamental freedoms; to abide by the rule of law; to promote the principles of democracy by building, strengthening and protecting democratic institutions;​ and to promote tolerance throughout the OSCE region.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Combating trafficking in human beings</​dt></​dl><​p>​Since 2003 the OSCE<sup id="​cite_ref-osce.org_34-0"​ class="​reference">​[31]</​sup>​ has had an established mechanism for combating trafficking in human beings, as defined by Article 3 of the Palermo Protocol,<​sup id="​cite_ref-35"​ class="​reference">​[32]</​sup>​ which is aimed at raising public awareness of the problem and building the political will within participating states to tackle it effectively.
 +</​p><​p>​The OSCE actions against trafficking in human beings are coordinated by the Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings.<​sup id="​cite_ref-osce.org_34-1"​ class="​reference">​[31]</​sup>​Maria Grazia Giammarinaro,<​sup id="​cite_ref-36"​ class="​reference">​[33]</​sup>​ a judge in the Criminal Court of Rome, took Office as the Special Representative in March 2010. From 2006 to 2009 this Office was held by Eva Biaudet, a former Finnish Minister of Health and Social Services. Biaudet currently serves as Finnish Ombudsman for Minorities. Her predecessor was former Austrian Minister Helga Conrad, who served as the first OSCE Special Representative for Combating Trafficking in Human Beings.
 +</​p><​p>​The activities around Combating Trafficking in Human Beings in the OSCE Region of the Office of the Special Representative include:<​sup id="​cite_ref-37"​ class="​reference">​[34]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li>​Co-operation with governments,​ helping them to accept and act on their responsibilities for curbing trafficking in human beings;</​li>​
 +<​li>​Providing governments with decision and policy-making aids and offering guidance on anti-trafficking management, with the aim of arriving at solutions tailored to the needs of the individual countries and in line with international standards;</​li>​
 +<​li>​Assisting governments to develop the national anti-trafficking structures required for efficient internal and transnational co-operation;</​li>​
 +<​li>​Raising awareness to draw attention to the complexity of the problem and to the need for comprehensive solutions;</​li>​
 +<​li>​Considering all dimensions of human trafficking,​ namely trafficking for sexual exploitation,​ trafficking for forced and bonded labour, including domestic servitude, trafficking into forced marriages, trafficking in organs and trafficking in children;</​li>​
 +<​li>​Ensuring the effective interaction of all agents and stake holders involved in the fight against human trafficking,​ ranging from governmental authorities,​ law enforcement officials to NGOs, and—last but not least—international organizations,​ as the agencies providing support thorough expertise and know-how;</​li>​
 +<​li>​Guaranteeing the highest possible visibility of the OSCE&#​39;​s fight against human trafficking to focus attention on the issue.</​li></​ul><​dl><​dt>​Democratization</​dt></​dl><​p>​The OSCE claims to promote democracy and assist the participating states in building democratic institutions.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Education</​dt></​dl><​p>​Education programmes are an integral part of the organization&#​39;​s efforts in conflict prevention and post-conflict rehabilitation.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Elections</​dt></​dl><​p>​As part of its democratization activities, the OSCE carries out election assistance projects in the run-up to, during, and following elections. However, the effectiveness of such assistance is arguable—Kazakhstan,​ for example, despite being the former chair of the OSCE, is considered by many to be one of the least democratic countries in the world. Moreover, the recent democratic advances made in other Central Asian republics, notably Kyrgyzstan, have led to rumours of Soviet-style disruption of the Kyrgyz democratic process by, in particular, Kazakhstan and Russia. This may be in large part due to fears over the long-term stability of these countries&#​39;​ own quasi-dictatorships.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Gender equality</​dt></​dl><​p>​The equality of men and women is an integral part of sustainable democracy. The OSCE aims to provide equal opportunities for men and women and to integrate gender equality in policies and practices.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Human rights</​dt></​dl><​p>​The OSCE&#​39;​s human rights activities focus on such priorities as freedom of movement and religion, preventing torture and trafficking in persons.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​National and international NGOs</​dt></​dl><​p>​OSCE could grant consultive status to NGOs and INGOs in the form of &​quot;​Researcher-in-residence programme&​quot;​ (run by the Prague Office of the OSCE Secretariat):​ accredited representatives of national and international NGOs are granted access to all records and to numerous topical compilations related to OSCE field activities.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Media freedom</​dt></​dl><​p>​The OSCE observes relevant media developments in its participating states with a view to addressing and providing early warning on violations of freedom of expression.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Minority rights</​dt></​dl><​p>​Ethnic conflict is one of the main sources of large-scale violence in Europe today. The OSCE&#​39;​s approach is to identify and to seek early resolution of ethnic tensions, and to set standards for the rights of persons belonging to minority groups and High Commissioner on National Minorities has been established.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​OSCE_Democracy_Defender_Award">​OSCE Democracy Defender Award</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​The Democracy Defender Award honors a person or group for contributions to the promotion of democracy and the defense of human rights &​quot;​in the spirit of Helsinki Final Act and other OSCE principles and commitments.&​quot;​ The award was established in 2016 on the initiative of Ambassadors of 8 countries, and supported by the delegations of the 18 countries of the OSCE (22 countries in 2017).<​sup id="​cite_ref-demdefend_38-0"​ class="​reference">​[35]</​sup><​sup id="​cite_ref-epde_39-0"​ class="​reference">​[36]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Criticism">​Criticism</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Following an unprecedented period of activity in the 1990s and early 2000s (decade), the OSCE has in the past few years faced accusations from the CIS states (primarily<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Why primarily? (December 2016)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup>​Russia) of being a tool for the Western states to advance their own interests. For instance, the events in Ukraine in 2004 (the &​quot;​Orange Revolution&​quot;​) led to allegations by Russia of OSCE involvement on behalf of the pro-Western Viktor Yushchenko. At the 2007 Munich Conference on Security Policy, Vladimir Putin made this position very clear:
 +</p>
 +<​dl><​dd><​dl><​dd>&​quot;​They [unnamed Western States] are trying to transform the OSCE into a vulgar instrument designed to promote the foreign policy interests of one or a group of countries. And this task is also being accomplished by the OSCE&#​39;​s bureaucratic apparatus, which is absolutely not connected with the state founders in any way. Decision-making procedures and the involvement of so-called non-governmental organizations are tailored for this task. These organizations are formally independent but they are purposefully financed and therefore under control&​quot;​.<​sup id="​cite_ref-41"​ class="​reference">​[38]</​sup><​sup id="​cite_ref-42"​ class="​reference">​[39]</​sup><​sup id="​cite_ref-43"​ class="​reference">​[40]</​sup><​sup id="​cite_ref-44"​ class="​reference">​[41]</​sup></​dd></​dl></​dd></​dl><​p>​Russia and its allies are advancing the concept of a comprehensive OSCE reform, which would make the Secretariat,​ institutions and field presences more centralized and accountable to collective consensus-based bodies and focus the work of the Organization on topical security issues (human trafficking,​ terrorism, non-proliferation,​ arms control, etc.), at the expense of the &​quot;​Human Dimension&​quot;,​ or human rights issues. The move to reduce the autonomy of the theoretically independent OSCE institutions,​ such as ODIHR, would effectively grant a Russian veto over any OSCE activity. Western participating States are opposing this process, which they see as an attempt to prevent the OSCE from carrying out its democratization agenda in post-Soviet countries.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (October 2014)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup></​p><​p>​Following the 2008 U.S. presidential election, OSCE&#​39;​s ODIHR was accused of having double standards by Russia&#​39;​s lawmaker Slutsky. The point was made that while numerous violations of the voting process were registered, its criticism came only from within the United States (media, human rights organizations,​ McCain&#​39;​s election staff), while the OSCE known for its bashing criticism of elections on the post-Soviet space remained silent.<​sup id="​cite_ref-45"​ class="​reference">​[42]</​sup><​sup id="​cite_ref-46"​ class="​reference">​[43]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​OSCE_Parliamentary_Assembly">​OSCE Parliamentary Assembly</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<p>In 2004 the OSCE Parliamentary Assembly sent election observers to the U.S. Presidential elections. The OSCE Parliamentary Assembly’s president at the time was Democratic Congressman Alcee Hastings. Hastings had previously been impeached for corruption by the U.S. Congress. The OSCE faced criticism of partisanship and double standards due to Hastings&#​39;​s past and the fact that the OSCE&#​39;​s mandate was to promote democracy and the values of civil society.<​sup id="​cite_ref-47"​ class="​reference">​[44]</​sup></​p><​p>​In 2010 the Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Co-operation in Europe was criticized from within by the Latvian delegation for lacking transparency and democracy. Spencer Oliver (b. 1938) secretary general of the OSCE Parliamentary Assembly, who has held the post since the organization&#​39;​s inception in 1992, faced a challenge from the Latvian Artis Pabriks. According to the rules of the OSCE Parliamentary Assembly the incumbent general secretary can only be replaced with a full consensus minus one. Pabriks called the rules &​quot;​quite shocking from the perspective of an organization that&#​39;​s monitoring elections&​quot;​.<​sup id="​cite_ref-48"​ class="​reference">​[45]</​sup></​p><​p>​In 2014, Ilkka Kanerva was elected the president of the OSCE PA. Kanerva had previously been fired from his post as foreign minister of Finland after lying about sending over 200 text messages to an erotic dancer.<​sup id="​cite_ref-49"​ class="​reference">​[46]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2012_Texas_controversy">​2012 Texas controversy</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Before the U.S. presidential elections of November 2012, the OSCE announced its intention to send electoral observers to Texas and to other U.S. states. This prompted the Attorney General of Texas Greg Abbott to send letters to U.S. Secretary of State Hillary Clinton and to the OSCE,<​sup id="​cite_ref-50"​ class="​reference">​[47]</​sup>​ threatening to arrest OSCE officials if they should enter electoral premises in Texas and break Texas law.<sup id="​cite_ref-51"​ class="​reference">​[48]</​sup>​ In reply, the U.S. Department of State stated that OSCE observers enjoyed immunities.<​sup id="​cite_ref-52"​ class="​reference">​[49]</​sup>​ In the event, no incidents between OSCE and Texas authorities were recorded during the elections.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​War_in_Donbass">​War in Donbass</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​OSCE_SMM_monitoring_the_movement_of_heavy_weaponry_in_eastern_Ukraine_%2816524364807%29.jpg/​220px-OSCE_SMM_monitoring_the_movement_of_heavy_weaponry_in_eastern_Ukraine_%2816524364807%29.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​OSCE_SMM_monitoring_the_movement_of_heavy_weaponry_in_eastern_Ukraine_%2816524364807%29.jpg/​330px-OSCE_SMM_monitoring_the_movement_of_heavy_weaponry_in_eastern_Ukraine_%2816524364807%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​OSCE_SMM_monitoring_the_movement_of_heavy_weaponry_in_eastern_Ukraine_%2816524364807%29.jpg/​440px-OSCE_SMM_monitoring_the_movement_of_heavy_weaponry_in_eastern_Ukraine_%2816524364807%29.jpg 2x" data-file-width="​3000"​ data-file-height="​2002"/> ​ <div class="​thumbcaption">​OSCE SMM monitoring the movement of heavy weaponry in eastern Ukraine</​div></​div></​div>​
 +<​p>​The organization has been criticized by the Ukrainian press and government for actions during the Russian–Ukraine conflict. During the War in Donbass, an OSCE observer allowed Russian separatists to use the organization&#​39;​s marked vehicle, which prompted the belief that the OSCE was biased in the war and not interested in carrying out its duties of mediating a ceasefire. The organization issued a statement regretting the incident.<​sup id="​cite_ref-53"​ class="​reference">​[50]</​sup></​p><​p>​The organization has also been criticized by Ukraine for allegedly failing to monitor the implementation of the Minsk Protocol. The agreement called for a creation of a 40 km buffer zone, but upon Ukrainian forces withdrawing from their 20 km portion of the buffer, Russian separatists are said to have simply occupied the abandoned territory without withdrawing from their own 20 km buffer. ​ Likewise, there are allegations of separatists using OSCE marked vehicles for transportation. Moreover, the mission also received criticism alleging that only 2 checkpoints on the Russian–Ukrainian border are currently being monitored, which has been described as &​quot;​seriously inadequate&​quot;​ by Daniel Baerm the US ambassador to the OSCE.
 +</​p><​p>​On the other hand, Ukraine has faced criticism following a BBC report showing an alleged violation of the Minsk agreement when Ukraine stationed tanks in the residential neighborhood Avdeevka. <sup id="​cite_ref-54"​ class="​reference">​[51]</​sup>​ The mission has also been criticized for waiting ​ months to deploy drones to help monitor the border as well as withdrawing them after only several weeks of use due to Russian electronic attacks. Ukraine has argued that approximately 80% of the OSCE observers located near Mariupol were Russian citizens and many had ties to Russian security agencies such as the FSB and GRU. The organization has also been accused of allegedly revealing the locations of Ukrainian troops to Russian forces during the conflict and that Russian OSCE observers may be directly coordinating separatist artillery strikes on Ukrainian positions.<​sup id="​cite_ref-55"​ class="​reference">​[52]</​sup><​sup id="​cite_ref-56"​ class="​reference">​[53]</​sup><​sup id="​cite_ref-57"​ class="​reference">​[54]</​sup><​sup id="​cite_ref-58"​ class="​reference">​[55]</​sup><​sup id="​cite_ref-59"​ class="​reference">​[56]</​sup></​p><​p>​On 1 December 2014, an OSCE observer was injured by Ukrainian counter artillery fire while observing militants firing at Ukrainian forces. The OSCE team was located next to two pro-Russian mortar teams. The OSCE team did not radio in or record the Russian mortar team firing on Ukrainian positions. Critics stated that the unorthodox behavior of being located next to an active separatist artillery position and not reporting the incident showed that the OSCE team was not acting in an impartial manner.<​sup id="​cite_ref-60"​ class="​reference">​[57]</​sup></​p><​p>​On 27 October 2015 a suspended OSCE monitor confirmed he was a former employee of Russia&#​39;​s Main Intelligence Directorate. The suspended SMM stated he had no trouble receiving the position and neither the OSCE nor Ukraine&#​39;​s Security Service thoroughly checked his background.<​sup id="​cite_ref-61"​ class="​reference">​[58]</​sup>​ Following the report the OSCE issued a comment stating the monitor has been fired due to violations of the organization&#​39;​s code of conduct.<​sup id="​cite_ref-62"​ class="​reference">​[59]</​sup>​ On 6 April 2016 photos of OSCE  monitors attending the wedding of a Russian separatist were found. The wedding was hosted in June 2015.  The OSCE expressed regret over the incident, issuing a statement saying &​quot;​The unprofessional behavior displayed by the monitors in the picture is an individual incident that should not be abused to cast a shadow on the reputation of other mission members.&​quot;​ The OSCE reported that the monitors were no longer with the OSCE special monitoring mission.<​sup id="​cite_ref-63"​ class="​reference">​[60]</​sup></​p><​p>​In April 2017 an OSCE vehicle struck a mine, killing one member and injuring two.<sup id="​cite_ref-64"​ class="​reference">​[61]</​sup>​ Two armoured vehicles were on patrol was near Luhansk when one struck the mine.<​sup id="​cite_ref-NYT01_65-0"​ class="​reference">​[62]</​sup>​ The dead man was American while the injured woman was from Germany and the other person was from the Czech Republic.<​sup id="​cite_ref-NYT01_65-1"​ class="​reference">​[62]</​sup></​p><​p>​On 18 July 2018 it was revealed that Russian intelligence services received inside information about the activities of the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine from a staff member of the OSCE. The insider information consisted of observer&#​39;​s preference to alcohol, women, their financial situation, and their contacts in Ukraine. The OSCE issued a statement expressing concern over the alleged security breach.<​sup id="​cite_ref-66"​ class="​reference">​[63]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Turkey">​Turkey</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<p>In April 2017, Turkish President Recep Tayyip Erdoğan criticized the OSCE for reporting that opposition &​quot;​No&​quot;​ campaigners in the Turkish constitutional referendum had faced bans, police interventions and arrests. Erdoğan said: &​quot;​Now the Organization for Security and Cooperation in Europe says if the result is ‘yes’, that means there are a lot of problems. Who are you? First of all, you should know your place. This is not your duty.&​quot;<​sup id="​cite_ref-67"​ class="​reference">​[64]</​sup><​sup id="​cite_ref-68"​ class="​reference">​[65]</​sup><​sup id="​cite_ref-69"​ class="​reference">​[66]</​sup><​sup id="​cite_ref-70"​ class="​reference">​[67]</​sup></​p><​p>​In February 2018, OSCE has criticized the Turkish government over the detention of social media users for criticizing the Turkish invasion of northern Syria.<​sup id="​cite_ref-71"​ class="​reference">​[68]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​See also</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​References</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​OSCE - Organization for Security and Co-operation in Europe 2017&​quot;​. <​i>​Countryeconomy.com</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​30 December</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Countryeconomy.com&​rft.atitle=OSCE+-+Organization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe+2017&​rft_id=https%3A%2F%2Fcountryeconomy.com%2Fcountries%2Fgroups%2Fosce&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-galbreath-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Galbreath,​ David J. (2007). <​i>​The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)</​i>​. New York, NY: Routledge. ISBN 9780203960943.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Organization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe+%28OSCE%29&​rft.place=New+York%2C+NY&​rft.pub=Routledge&​rft.date=2007&​rft.isbn=9780203960943&​rft.aulast=Galbreath&​rft.aufirst=David+J.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Final Recommendations of the Helsinki Consultations&​quot;​. Organization for Security and Co-operation in Europe. 3 July 1973<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​9 May</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Final+Recommendations+of+the+Helsinki+Consultations&​rft.pub=Organization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe&​rft.date=1973-07-03&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fmc%2F40213&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Ivanov,​ Igor S., <​i>​The New Russian Diplomacy</​i>​Nixon Center and Brookings Institution Press: Washington, D.C., 2002. pp. 97-98.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-cns2004-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Hammond,​ Roch (9 August 2004). &​quot;​International Monitoring of US Election Called &#​39;​Frightening<​span class="​cs1-kern-right">&#​39;</​span>&​quot;​. <​i>​CNSNews.com</​i>​. Cybercast News Service. Archived from the original on 3 February 2008<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2016-12-30</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=CNSNews.com&​rft.atitle=International+Monitoring+of+US+Election+Called+%27Frightening%27&​rft.date=2004-08-09&​rft.aulast=Hammond&​rft.aufirst=Roch&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.cnsnews.com%2FViewPolitics.asp%3FPage%3D%255CPolitics%255Carchive%255C200408%255CPOL20040809c.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USAToday2004-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​U.S. invites international observers to Nov. election&​quot;​. <​i>​USA Today</​i>​. usatoday.com. 10 August 2004. Archived from the original on 15 May 2008<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2016-12-30</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+invites+international+observers+to+Nov.+election&​rft.pub=%27%27USA+Today%27%27.+usatoday.com&​rft.date=2004-08-10&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.usatoday.com%2Fnews%2Fpoliticselections%2Fnation%2Fpresident%2F2004-08-10-osce-observers_x.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​Presidential Election, 2 November 2004, United States of America&​quot;​. OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. Retrieved 2016-12-30.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Archived copy&​quot;​. Archived from the original on 9 July 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​27 June</​span>​ 2009</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Archived+copy&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fabout%2F13131.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​List of Partners for Co-Operation;​ Mediterranean and Asian States Archived 5 October 2009 at the Wayback Machine.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​Making a credible case for a legal personality for the OSCE&​quot;,​ OSCE Secretariat</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Vienna Document 1999 of the Negotiations on Confidence- and Security-building Measures&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. Organization for Security and Co-operation in Europe. 16 November 1999. Archived from the original <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ on 30 April 2005<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​21 May</​span>​ 2016</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Vienna+Document+1999+of+the+Negotiations+on+Confidence-+and+Security-building+Measures&​rft.pub=Organization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe&​rft.date=1999-11-16&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fdocuments%2Ffsc%2F1999%2F11%2F4265_en.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Secretary General&​quot;​. 20 June 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2011-07-06</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Secretary+General&​rft.date=2011-06-20&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fsg%2F78779&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​What is the OSCE?&​quot;​. Organization for Security and Co-operation in Europe. p. 7<span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​1 April</​span>​ 2016</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=What+is+the+OSCE%3F&​rft.pages=7&​rft.pub=Organization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fwhatistheosce%2Ffactsheet%3Fdownload%3Dtrue&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​The OSCE Parliamentary Assembly&​quot;​. <​i>​www.osce.org</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​17 January</​span>​ 2018</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=www.osce.org&​rft.atitle=The+OSCE+Parliamentary+Assembly&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fpa%2F260596%3Fdownload%3Dtrue&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Representative on Freedom of the Media&​quot;​. <​i>​Osce.org</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​31 December</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Osce.org&​rft.atitle=Representative+on+Freedom+of+the+Media&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Ffom%2F43206&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-osceasianconf-19"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​2017 OSCE Asian Conference&​quot;​. OSCE.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2017+OSCE+Asian+Conference&​rft.pub=OSCE&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fevent%2F2017-osce-asian-conference&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​The OSCE Chair-in-Office (CiO)&​quot;​. <​i>​Global Affairs. international.gc.ca</​i>​. Government of Canada<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​12 November</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Global+Affairs.+international.gc.ca&​rft.atitle=The+OSCE+Chair-in-Office+%28CiO%29&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.international.gc.ca%2Fosce%2Fchairman-president.aspx%3Flang%3Deng&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Who we are&​quot;​. <​i>​osce.org</​i>​. Organization for Security and Co-operation in Europe<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​12 November</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=osce.org&​rft.atitle=Who+we+are&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fsq%2Fnode%2F108325&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​19th OSCE Ministerial Council&​quot;​. <​i>​Osce.org</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​31 December</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Osce.org&​rft.atitle=19th+OSCE+Ministerial+Council&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fevent%2Fmc_2012&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-23"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​i>​OSCE Magazine</​i>​issue number 4/2009, December 2009, pages 20–23.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​funding and budget</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-25"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Secretariat - External Cooperation&​quot;​. OSCE.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Secretariat+-+External+Cooperation&​rft.pub=OSCE&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fec%2F43240&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-UN_ARES485-26"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​United Nations General Assembly ​ Session 48  <​i>​Resolution</​i> ​ <​i>​5</​i>​. <​i>​Observer status for the Conference on Security and Cooperation in Europe in the General Assembly</​i> ​  <​b>​A/​RES/​48/​5</​b> ​ 22 October 1993.  Retrieved 2008-10-01.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-27"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​United Nations Security Council ​ <​i>​Verbatim Report</​i> ​ <​i>​5982</​i>​. <​b>​S/​PV/​5982</​b> ​ page 2.  Mr. Stubb  <​i>​Finland</​i> ​ 26 September 2008.  Retrieved 2008-10-01.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-28"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Arms control&​quot;​. <​i>​Osce.org</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​31 December</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Osce.org&​rft.atitle=Arms+control&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fwhat%2Farms-control&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Open Skies Consultative Commission&​quot;​. <​i>​Osce.org</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​31 December</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Osce.org&​rft.atitle=Open+Skies+Consultative+Commission&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Foscc&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-30"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Border management&​quot;​. <​i>​Osce.org</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​31 December</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Osce.org&​rft.atitle=Border+management&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fwhat%2Fborders&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-31"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Combating terrorism&​quot;​. <​i>​Osce.org</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​31 December</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Osce.org&​rft.atitle=Combating+terrorism&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fwhat%2Fterrorism&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-32"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Conflict prevention and resolution&​quot;​. <​i>​Osce.org</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​31 December</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Osce.org&​rft.atitle=Conflict+prevention+and+resolution&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fwhat%2Fconflict-prevention&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-33"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Conflict prevention and resolution&​quot;​. <​i>​Osce.org</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​31 December</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Osce.org&​rft.atitle=Conflict+prevention+and+resolution&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fcpc&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-osce.org-34"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Combating trafficking in human beings&​quot;​. <​i>​Osce.org</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​31 December</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Osce.org&​rft.atitle=Combating+trafficking+in+human+beings&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fcthb&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-35"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Palermo Protocol&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. <​i>​Untreaty.un.org</​i>​. Archived from the original <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ on 28 September 2006.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Untreaty.un.org&​rft.atitle=Palermo+Protocol&​rft_id=http%3A%2F%2Funtreaty.un.org%2FEnglish%2FTreatyEvent2003%2FTexts%2Ftreaty2E.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-36"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Maria Grazia Giammarinaro&​quot;​. <​i>​Osce.org</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​31 December</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Osce.org&​rft.atitle=Maria+Grazia+Giammarinaro&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fcthb%2F43180&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-37"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Combating Trafficking in Human Beings in the OSCE Region&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. <​i>​Osce.org</​i>​. Archived from the original <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ on 15 October 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​31 December</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Osce.org&​rft.atitle=Combating+Trafficking+in+Human+Beings+in+the+OSCE+Region&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fpublications%2Fcthb%2F2007%2F10%2F27431_971_en.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-demdefend-38"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Democracy Defender Award presented at Schwedenhaus&​quot;​. OSCE mission in Sweden.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Democracy+Defender+Award+presented+at+Schwedenhaus&​rft.pub=OSCE+mission+in+Sweden&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.swedenabroad.com%2Fen-GB%2FEmbassies%2FOSCE%2FCurrent-affairs%2FNews%2FDemocracy-Defender-Award-presented-at-Schwedenhaus-sys%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/><​sup class="​noprint Inline-Template"><​span style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​ Dead link since July 2018">​permanent dead link</​span></​i>​]</​span></​sup></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-epde-39"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Russian EPDE member &​quot;​Golos&​quot;​ awarded 2017 Democracy Defender Award in Vienna&​quot;​. European Platform for Democratic Elections.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Russian+EPDE+member+%22Golos%22+awarded+2017+Democracy+Defender+Award+in+Vienna&​rft.pub=European+Platform+for+Democratic+Elections&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.epde.org%2Fen%2Fnewsreader%2Fitems%2Frussian-epde-member-golos-awarded-2017-democracy-defender-award-in-vienna.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/><​sup class="​noprint Inline-Template"><​span style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​ Dead link since July 2018">​permanent dead link</​span></​i>​]</​span></​sup></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-pravda.ua-40"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Democracy Defenders Award&​quot;​. OSCE mission in Denmark.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Democracy+Defenders+Award&​rft.pub=OSCE+mission+in+Denmark&​rft_id=http%3A%2F%2Foestrig.um.dk%2Fda%2Fom-os%2Fnyheder%2Fnewsdisplaypage.aspx%3Fnewsid%3D8bfd912e-1d71-4fc2-9c10-e5fa9adfea03&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-41"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​The Munich Speech&​quot;​ Archived 21 February 2007 at the Wayback Machine., <​i>​Kommersant Moscow</​i></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-42"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​OSCE:​ Election Experts Debate Russian Criticism&​quot;​. Radio Free Europe / Radio Liberty.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=OSCE%3A+Election+Experts+Debate+Russian+Criticism&​rft.pub=Radio+Free+Europe+%2F+Radio+Liberty&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.rferl.org%2Fa%2F1058603.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-43"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Criticism of OSCE by Nine CIS Countries Draws the Response&​quot;​. <​i>​Brama.com</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​31 December</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Brama.com&​rft.atitle=Criticism+of+OSCE+by+Nine+CIS+Countries+Draws+the+Response&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.brama.com%2Fnews%2Fpress%2F2004%2F07%2F040729csce.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-44"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Austrian Study Centre for Peace and Conflict Resolution (ASPR) - Peace Castle Austria&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. <​i>​Aspr.ac.at</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​31 December</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Aspr.ac.at&​rft.atitle=Austrian+Study+Centre+for+Peace+and+Conflict+Resolution+%28ASPR%29+-+Peace+Castle+Austria&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.aspr.ac.at%2Fosce_report06.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-45"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​OSCE,​ ODIHR Showed Double Standard at U.S. Election, Russia’s Lawmaker Said Archived 11 May 2011 at the Wayback Machine.&​quot;,​ Kommersant, 6 November 2008</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-46"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​OSCE/​ODIHR Election Observation Mission Final Report&​quot;​ of the U.S. 2008 presidential election</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-47"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​US vote &#​39;​mostly free and fair<​span class="​cs1-kern-right">&#​39;</​span>&​quot;​. <​i>​BBC</​i>​. 5 November 2004<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​23 December</​span>​ 2013</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=BBC&​rft.atitle=US+vote+%27mostly+free+and+fair%27&​rft.date=2004-11-05&​rft_id=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2F2%2Fhi%2Fin_depth%2Famericas%2F2004%2Fvote_usa_2004%2F3987655.stm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-48"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​An election in Copenhagen politico.com</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-49"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Graeme Baker (2 April 2008). &​quot;​Finnish minister quits over saucy texts&​quot;​. <​i>​Telegraph.co.uk</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Telegraph.co.uk&​rft.atitle=Finnish+minister+quits+over+saucy+texts&​rft.date=2008-04-02&​rft.au=Graeme+Baker&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Fnews%2Fworldnews%2F1583679%2FFinnish-minister-quits-over-saucy-texts.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-50"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ATTORNEY GENERAL OF TEXAS oag.state.tx.us</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-51"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Texas Attorney General&​quot;​. <​i>​Oag.state.tx.us</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​31 December</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Oag.state.tx.us&​rft.atitle=Texas+Attorney+General&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.oag.state.tx.us%2Foagnews%2Frelease.php%3Fid%3D4199&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-52"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Daily Press Briefing: 26 October 2012 US State Department</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-53"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Наблюдатели ОБСЕ возили в своем автомобиле вооруженных боевиков&​quot;​ (in Russian). TSN. 3 Oct 2014.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&​rft.pub=TSN&​rft.date=2014-10-03&​rft_id=http%3A%2F%2Fru.tsn.ua%2Fpolitika%2Fnablyudateli-obse-vozili-v-svoem-avtomobile-vooruzhennyh-boevikov-389982.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-54"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Tom Burridge (1 February 2017). <a rel="​nofollow"​ class="​external text" href="​https://​twitter.com/​TomBurridgebbc/​status/​826812407225909249">&​quot;​We met Ukrainian troops and tanks in #Avdiivka ...&​quot;</​a>​ Twitter<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​6 August</​span>​ 2018</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=We+met+Ukrainian+troops+and+tanks+in+%23Avdiivka+...&​rft.pub=Twitter&​rft.date=2017-02-01&​rft.au=Tom+Burridge&​rft_id=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTomBurridgebbc%2Fstatus%2F826812407225909249&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-55"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​The OSCE monitoring mission has stopped using drones to monitor the situation in the rebel-held territories&​quot;​. OSCE news.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=The+OSCE+monitoring+mission+has+stopped+using+drones+to+monitor+the+situation+in+the+rebel-held+territories&​rft.pub=OSCE+news&​rft_id=http%3A%2F%2Fosce.einnews.com%2Farticle__detail%2F233848306%3Flcode%3DxlBANnWjcZIh_XzBy9uIdg%253D%253D&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-56"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Миссия ОБСЕ в Украине под шквалом критики&​quot;​. EuroUA.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D1%88%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&​rft.pub=EuroUA&​rft_id=http%3A%2F%2Feuroua.com%2Feurope%2Fosce%2F3258-missiya-obse-v-ukraine-pod-shkvalom-kritiki&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-57"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Литвин рассказал генсеку ОБСЕ, что критика в адрес Украины не всегда объективна&​quot;​. Gazeta.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83+%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95%2C+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0&​rft.pub=Gazeta&​rft_id=http%3A%2F%2Fgazeta.ua%2Fru%2Farticles%2Fpolitics%2F_litvin-rasskazal-genseku-obse-chto-kritika-v-adres-ukrainy-ne-vsegda-ob-ektivna%2F400033&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-58"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Россия узнала от ОБСЕ места дислокации ряда подразделений сил АТО&​quot;​. Liga.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D0%BB+%D0%90%D0%A2%D0%9E&​rft.pub=Liga&​rft_id=http%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fnews%2Fpolitics%2F4011607-rossiya_uznala_ot_obse_mesta_dislokatsii_ryada_podrazdeleniy_sil_ato.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-59"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Минобороны:​ 80% сотрудников ОБСЕ в Мариуполе – россияне,​ среди них ФСБшники&​quot;​. Ukrinform.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%3A+80%25+%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95+%D0%B2+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%E2%80%93+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B5%2C+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A4%D0%A1%D0%91%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&​rft.pub=Ukrinform&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frus%2Fnews%2Fminoboroni_80_sotrudnikov_obse_v_mariupole__rossiyane_sredi_nih_fsbshniki_1682979&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-60"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​OSCE observer is wounded from counter-fire while observing separatist militia firing a mortar at Ukrainian forces&​quot;​. BurkoNews. Archived from the original on 2014-12-13.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=OSCE+observer+is+wounded+from+counter-fire+while+observing+separatist+militia+firing+a+mortar+at+Ukrainian+forces.&​rft.pub=BurkoNews&​rft_id=https%3A%2F%2Fburkonews.info%2Fosce-observer-wounded-counter-fire-observing-separatist-militia-firing-mortar-ukrainian-forces%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-61"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Suspended OSCE monitor confirms he&#​39;​s Russian GRU officer&​quot;​. UNIAN.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Suspended+OSCE+monitor+confirms+he%27s+Russian+GRU+officer&​rft.pub=UNIAN&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.unian.info%2Fpolitics%2F1166116-suspended-osce-monitor-confirms-hes-russian-gru-officer.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-62"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​That Time A Russian OSCE Monitor In Ukraine Got Drunk, Said Too Much&​quot;​. Value Walk.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=That+Time+A+Russian+OSCE+Monitor+In+Ukraine+Got+Drunk%2C+Said+Too+Much&​rft.pub=Value+Walk&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.valuewalk.com%2F2015%2F10%2Fosce-ukraine-lies%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-63"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​OSCE Expresses &#​39;​Regret&#​39;​ After Staff Shown At Separatist Wedding In Ukraine&​quot;​. Radio Free Europe.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=OSCE+Expresses+%27Regret%27+After+Staff+Shown+At+Separatist+Wedding+In+Ukraine&​rft.pub=Radio+Free+Europe&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.rferl.org%2Fcontent%2Fukraine-osce-staff-at-separatist-wedding%2F27660759.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-64"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​American member of watchdog OSCE killed in Ukraine&​quot;​. Reuters. 24 April 2017.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+member+of+watchdog+OSCE+killed+in+Ukraine&​rft.pub=Reuters&​rft.date=2017-04-24&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Farticle%2Fus-ukraine-crisis-osce-idUSKBN17P0CZ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-NYT01-65"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​Land Mine Kills American on Monitoring Mission in Ukraine&​quot;​. <​i>​The New York Times</​i>​. Reuters. 23 April 2017<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​24 April</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+New+York+Times&​rft.atitle=Land+Mine+Kills+American+on+Monitoring+Mission+in+Ukraine&​rft.date=2017-04-23&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2017%2F04%2F23%2Fworld%2Feurope%2Famerican-killed-ukraine.html%3F%26moduleDetail%3Dsection-news-1%26action%3Dclick%26contentCollection%3DEurope%26region%3DFooter%26module%3DMoreInSection%26version%3DWhatsNext%26contentID%3DWhatsNext%26pgtype%3Darticle&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-66"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​OSCE Ukraine mission says claim of Russian spying &#​39;​big blow<​span class="​cs1-kern-right">&#​39;</​span>&​quot;​. France24.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=OSCE+Ukraine+mission+says+claim+of+Russian+spying+%27big+blow%27&​rft.pub=France24&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Fen%2F20180718-osce-ukraine-mission-says-claim-russian-spying-big-blow&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-67"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​Erdogan slams OSCE ahead of constitutional referendum&​quot;​. Euronews. 14 April 2017.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-68"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​President Erdoğan slams OSCE over referendum campaign report&​quot;​. <​i>​Hürriyet</​i>​. 14 April 2017.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-69"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​Turkey&#​39;​s Erdogan denounces OSCE report on referendum campaign atmosphere&​quot;​. Press TV. 15 April 2017.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-70"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​OSCE:​ Turkey referendum &#​39;​contested on an unlevel playing field&#​39;&​quot;​. Deutsche Welle. 17 April 2017.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-71"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​OSCE blasts Turkey&#​39;​s legal moves against criticism of Afrin op&​quot;​. <​i>​Hürriyet Daily News</​i>​. 8 February 2018.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=H%C3%BCrriyet+Daily+News&​rft.atitle=OSCE+blasts+Turkey%E2%80%99s+legal+moves+against+criticism+of+Afrin+op&​rft.date=2018-02-08&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hurriyetdailynews.com%2Fosce-blasts-turkeys-legal-moves-against-criticism-of-afrin-op-126997&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganization+for+Security+and+Co-operation+in+Europe"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​External links</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181114231252
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 1.620 seconds
 +Real time usage: 2.623 seconds
 +Preprocessor visited node count: 22183/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 396592/​2097152 bytes
 +Template argument size: 52454/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 20/40
 +Expensive parser function count: 46/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 143034/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.461/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.66 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% 2109.973 ​     1 -total
 + ​27.39% ​ 577.899 ​     1 Template:​Line_chart
 + ​15.67% ​ 330.681 ​     2 Template:​Reflist
 + ​10.30% ​ 217.342 ​    47 Template:​Cite_web
 + ​10.08% ​ 212.640 ​     1 Template:​Infobox_geopolitical_organization
 +  9.61%  202.734 ​     3 Template:​Infobox
 +  9.10%  192.050 ​    62 Template:​Flag
 +  5.63%  118.777 ​    13 Template:​Navbox
 +  4.09%   ​86.316 ​     1 Template:​Commons_category
 +  3.80%   ​80.275 ​     1 Template:​Commons
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​22796-0!canonical and timestamp 20181114231249 and revision id 868536215
 + ​-->​
 +</​div><​script async src="​http://​platform.twitter.com/​widgets.js"​ charset="​utf-8"></​script></​pre>​
 + </​HTML> ​
t-ch-c-an-ninh-v-h-p-t-c-ch-u-u.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)