User Tools

Site Tools


t-ch-c-qu-c-gia-v-d-n-t-c-ch-a-c-tr-nh-b-y

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

t-ch-c-qu-c-gia-v-d-n-t-c-ch-a-c-tr-nh-b-y [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
 +<table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​font-size:​88%;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​adr"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​padding:​0.25em 0.33em 0.33em;​line-height:​1.2em;​font-size:​1.25em;"><​p><​span class="​fn org country-name">​ Tổ chức Liên Hợp Quốc và Dân tộc (UNPO) </​span></​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​center;​padding:​0.5em 0;"><​div style="​display:​table;​ width:​100%;">​
 +        <div style="​display:​table-cell;​ width:58%; vertical-align:​middle;​ padding-left:​5px;">​
 +            <div style="​padding-bottom:​3px;"><​img alt=" Một bánh xe bị vỡ thành nhiều mảnh và có màu như cầu vồng với những vạch trắng cắt ngang trên nền màu xanh " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Flag_of_the_Unrepresented_Nations_and_Peoples_Organisation.svg/​125px-Flag_of_the_Unrepresented_Nations_and_Peoples_Organisation.svg.png"​ width="​125"​ height="​75"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Flag_of_the_Unrepresented_Nations_and_Peoples_Organisation.svg/​188px-Flag_of_the_Unrepresented_Nations_and_Peoples_Organisation.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Flag_of_the_Unrepresented_Nations_and_Peoples_Organisation.svg/​250px-Flag_of_the_Unrepresented_Nations_and_Peoples_Organisation.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/></​div>​
 +            <p> Cờ </p>
 +        </​div>​
 +        <div style="​display:​table-cell;​ vertical-align:​middle;​ padding: 0px 5px;">​
 +            <div style="​padding-bottom:​3px;"><​img alt=" Một bánh xe bị vỡ thành từng mảnh và có màu một cầu vồng với "​UNPO"​ in the center"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​UNPO.png/​85px-UNPO.png"​ width="​85"​ height="​85"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​UNPO.png/​128px-UNPO.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​UNPO.png/​170px-UNPO.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​500"/></​div>​
 +            <p> Logo </p>
 +        </​div>​
 +    </​div></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ chỉ ra thành viên UNPO trên toàn thế giới (nhấn vào đây để phóng to và cho truyền thuyết). " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​UNPO_map.png/​250px-UNPO_map.png"​ width="​250"​ height="​116"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​UNPO_map.png/​375px-UNPO_map.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​UNPO_map.png/​500px-UNPO_map.png 2x" data-file-width="​1350"​ data-file-height="​625"/><​p>​ Bản đồ chỉ ra thành viên UNPO trên toàn thế giới (bấm vào để phóng to và cho truyền thuyết). </​p></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Trụ sở chính </​th><​td>​ Brussels, Bỉ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ 43 [1965900]] </​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​div style="​text-indent:​-0.9em;​margin-left:​1.2em;​font-weight:​normal;">​ • <span class="​nowrap">​ Tổng thư ký </​span>​ <sup id="​cite_ref-organizational_structure_2-0"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ </​div>​ </​th><​td>​ Marino Busdachin <​br/><​span style="​font-size:​85%;">​ (từ năm 2003) </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"/><​td>​ Nasser Boladai <​br/></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"/><​td>​ Dolkun Isa <br/> Abdirahman Mahdi </td> </tr> <tr style="​display:​none">​ <td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thành lập </​th><​td>​ 11 tháng 2 năm 1991 </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr></​tbody></​table><​p>​ <b> Tổ chức quốc gia và dân tộc chưa được đại diện </b> (<b> UNPO </b>) là một tổ chức ủng hộ dân chủ quốc tế. Nó được hình thành vào ngày 11 tháng 2 năm 1991 <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ ở Hague, Hà Lan. Mục đích của nó là tạo điều kiện thuận lợi cho tiếng nói của các quốc gia và dân tộc không được đại diện và thiệt thòi trên toàn thế giới. Nó không phải là một tổ chức phi chính phủ (NGO) vì một số thành viên của nó là các chính phủ hoặc cơ quan chính phủ của các quốc gia không được công nhận. Các thành viên của nó bao gồm các dân tộc bản địa, dân tộc thiểu số và lãnh thổ không được công nhận hoặc chiếm đóng. UNPO đào tạo các nhóm trong cách vận động các nguyên nhân của họ một cách hiệu quả. Một số cựu thành viên, như Armenia, Đông Timor, Estonia, Latvia, Gruzia và Palau, đã giành được độc lập hoàn toàn và gia nhập Liên hiệp quốc. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-An_Anthropology_of_NGOs_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> UNPO hình thành trong những năm 1980 bởi các nhà lãnh đạo của các phong trào tự quyết định, Linnart Mäll của Quốc hội Estonia, Erkin Alptekin, của Đông Turkestan, và Lodi Gyari của Tây Tạng, cùng với Michael van Walt van Praag, từ lâu cố vấn pháp luật quốc tế của 14 Đức Đạt Lai Lạt Ma. Những người sáng lập là đại diện của các phong trào quốc gia của Estonia, Latvia, Tây Tạng, Crimean Tatars, Armenia, Georgia, Tatarstan, Đông Turkestan, Đông Timor, Thổ dân Úc, Cordillera, Người thiểu số Hy Lạp ở Albania, Kurdistan, Palau, Đài Loan và Tây Papua <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p><​p>​ UNPO đã chọn cho trụ sở thành lập vào năm 1991 The Hague ở Hà Lan vì thành phố này nhằm trở thành Thành phố Hòa bình và Tư pháp Quốc tế và tổ chức các tòa án quốc tế như ICJ và ICC. UNPO có văn phòng vận động tại Brussels, đại diện tại Geneva và một mạng lưới các công ty liên kết và tư vấn trên khắp thế giới. UNPO được tài trợ bởi các thành viên đóng góp và đóng góp từ các cá nhân và cơ sở. <sup id="​cite_ref-UNPO_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​  Mục tiêu chính của UNPO là nhân rộng thành công của thông điệp không bạo lực của Đức Dalai Lama lần thứ 14, và họ thường nhắc đến tên của ông trong những năm đầu của tổ chức. Để kết thúc này, UNPO đào tạo các thành viên của mình trong luật pháp quốc tế, các tổ chức quốc tế, ngoại giao và quan hệ công chúng. UNPO đã xây dựng uy tín của mình bằng cách trở thành tổ chức đầu tiên phát hành thông tin trên mặt đất từ ​​các vùng sâu vùng xa, thông thường thông cáo báo chí từ các nhóm như MOSOP. Giống như Tổ chức Ân xá Quốc tế, các kỹ thuật của nó bao gồm việc ban hành các cảnh báo hành động và là một nguồn thông tin khách quan. UNPO được tài trợ bởi các thành viên đóng góp và đóng góp từ các cá nhân và cơ sở. <sup id="​cite_ref-UNPO_8-2"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
 +
 +<p> Tầm nhìn của UNPO là khẳng định dân chủ là quyền cơ bản của con người, thực hiện quyền con người, dân sự và chính trị trên toàn thế giới, duy trì quyền phổ quát về quyền tự chủ và tự quyết . Nó khuyến khích các phương pháp phi bạo lực để đạt được các giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột và áp bức. UNPO hỗ trợ các thành viên trong việc tôn trọng quyền con người và văn hóa của họ và bảo vệ môi trường của họ. Mặc dù các thành viên UNPO thường có các mục tiêu khác nhau, họ có một điểm chung: họ thường không được đại diện ngoại giao (hoặc chỉ với một tình trạng nhỏ , chẳng hạn như người quan sát) trong các tổ chức quốc tế lớn, chẳng hạn như Liên hợp quốc. Kết quả là, khả năng của họ để có những mối quan tâm của họ được giải quyết bởi các cơ quan toàn cầu bắt buộc để bảo vệ quyền con người và xung đột địa chỉ bị giới hạn. <sup id="​cite_ref-UNPO_8-4"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​ UNPO được dành riêng cho năm nguyên tắc được ghi nhận trong Giao ước của mình:
 +</p>
 +<p> Tất cả các thành viên được yêu cầu ký và tuân theo Hiệp ước UNPO <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (April 2011)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup>​ Các thành viên UNPO được yêu cầu phải bất bạo động. <sup id="​cite_ref-Bob_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p><​p>​ Cần lưu ý rằng trái với nhận thức phổ biến, tự xác định không nhất thiết ngụ ý ly khai, riêng biệt sinh sản, hoặc thậm chí quyền tự chủ. Nó chỉ đơn giản đề cập đến quyền của tất cả mọi người để tự do xác định tình trạng chính trị của họ và tự do theo đuổi sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của họ. Việc thực hiện quyền này có thể dẫn đến nhiều kết quả khác nhau, từ độc lập chính trị đến hội nhập đầy đủ trong một tiểu bang hiện có.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Members">​ Thành viên </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Những thành viên sau đây được UNPO liệt kê là thành viên. <sup id="​cite_ref-current_members_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​ Thành viên ban đầu được liệt kê với <span style="​background:#​FFE8E8;​width:​50px;​border:​1px solid #​aaaaaa">​ nền màu hồng </​span>​ và <b> in đậm </b>.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Suspended_members">​ Các thành viên bị đình chỉ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Các tổ chức đại diện cho các quốc gia có thể bị đình chỉ khỏi UNPO nếu họ không tuân theo giao ước của mình <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p><​p>​ Các thành viên bị đình chỉ trở thành một phần của Liên hiệp quốc với nền màu xanh <span style="​background:#​ccddff;​width:​50px;​border:​1px solid #​aaaaaa">​ </​span>​.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Former_members">​ Cựu thành viên </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Một số thành viên của UNPO đã rời đi vì sự công nhận của Liên hợp quốc, các thỏa thuận tự chủ, hoặc vì những lý do khác.
 +</​p><​p>​ Các cựu thành viên trở thành một phần của Liên hợp quốc được đánh giá cao với nền màu xanh <span style="​background:#​ccddff;​width:​50px;​border:​1px solid #​aaaaaa">​ </​span>​.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Leadership">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> <b> Tổng thư ký </b> <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​ [15] </​sup>​ </p>
 +<p> <b> Giám đốc điều hành </b>
 +</p>
 +<p> <b> Chủ tịch Đại hội đồng </b>
 +</p>
 +<p> <b> Tổng thống </b>
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Ledum Mitee - (Ogoni) 2006–2010 </li>
 +<li> Ngawang Choephel Drakmargyapon - 2010–2017 </li>
 +<li> Nasser Boladai (kể từ năm 2017) </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-current_members-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thành viên&​quot;​. <i> UNPO </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 27 tháng 1 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Members&​rft.pub=%27%27UNPO%27%27&​rft_id=http%3A%2F%2Funpo.org%2Fmembers.php&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AUnrepresented+Nations+and+Peoples+Organization"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-organizational_structure-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c [19659063] &​quot;​Cơ cấu tổ chức UNPO&​quot;​. UNPO <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 30 tháng 1 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=UNPO+Organizational+Structure&​rft.pub=UNPO&​rft_id=http%3A%2F%2Funpo.org%2Fsection%2F2%2F6&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AUnrepresented+Nations+and+Peoples+Organization"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​UNPO World Statesman.org&​quot;​. Worldstatesman <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 7 tháng 2 </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=UNPO+World+Statesman.org&​rft.pub=Worldstatesman&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.worldstatesmen.org%2FInternational_Organizations2.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AUnrepresented+Nations+and+Peoples+Organization"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Giới thiệu về UNPO&​quot;​. UNPO <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 7 tháng hai </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=About+UNPO&​rft.pub=UNPO&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.unpo.org%2Fsection%2F2&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AUnrepresented+Nations+and+Peoples+Organization"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Barbara Crossette, những người gõ cửa, không được biết, tại cửa của LHQ Tìm nhà vô địch, New York Times, ngày 18 tháng 12 năm 1994. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-An_Anthropology_of_NGOs-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Tishkov, Valerie, Nhân chủng học của các tổ chức phi chính phủ, <i> Eurozine </​i>​tháng 7 năm 2008 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ Simmons, ed. <i> Niên giám Tổ chức Quốc gia và Dân tộc chưa được trình bày 1995 </i>. Luật Kluwer International. trang 1-3. ISBN 90-411-0223-X. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Unrepresented+Nations+and+Peoples+Organization+Yearbook+1995&​rft.pages=1-3&​rft.pub=Kluwer+Law+International&​rft.isbn=90-411-0223-X&​rft.au=Simmons%2C+ed.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AUnrepresented+Nations+and+Peoples+Organization"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-UNPO-8"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ d </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ e </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book"><​i>​ Xuất bản lần thứ 20 của UNPO: Hai mươi năm thúc đẩy bất bạo động, quyền con người và tự quyết định </i> <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. The Hague, Hà Lan: UNPO. 2011. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=UNPO+20+th+Anniversary+Publication%3A+Twenty+Years+of+Promoting+Nonviolence%2C+Human+Rights+and+Self+Determination&​rft.place=The+Hague%2C+Netherlands&​rft.pub=UNPO&​rft.date=2011&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.unpo.org%2Fdownloads%2F428.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AUnrepresented+Nations+and+Peoples+Organization"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation news">​ Gluckman, Ron (1998). &​quot;​Các nước cộng hòa muốn trở thành một ngôi nhà với UNPO&​quot;​. <i> Asiaweek </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 4 tháng mười một </​span>​ 2010 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Asiaweek&​rft.atitle=World%27s+wanna-be+republics+find+a+home+with+UNPO&​rft.date=1998&​rft.aulast=Gluckman&​rft.aufirst=Ron&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.gluckman.com%2Funpo.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AUnrepresented+Nations+and+Peoples+Organization"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Bob-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ Bob, Clifford (2005). <i> Tiếp thị của cuộc nổi dậy: Những người nổi loạn, truyền thông và chủ nghĩa hoạt động quốc tế </i>. Nhà in Đại học Cambridge. pp. 47–48, 76–77 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Marketing+of+Rebellion%3A+Insurgents%2C+Media%2C+and+International+Activism&​rft.pages=47-48%2C+76-77&​rft.pub=Cambridge+University+Press&​rft.date=2005&​rft.aulast=Bob&​rft.aufirst=Clifford&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AUnrepresented+Nations+and+Peoples+Organization"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Giao ước UNPO </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-SAGE_Downing-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ Downing, John D. H. John Derek Hall Downing (2011). <i> Bách khoa toàn thư về truyền thông phong trào xã hội </i>. HIỀN NHÂN. p. 290. ISBN 9780761926887. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Encyclopedia+of+Social+Movement+Media&​rft.pages=290&​rft.pub=SAGE&​rft.date=2011&​rft.isbn=9780761926887&​rft.aulast=Downing&​rft.aufirst=John+D.+H.+John+Derek+Hall+Downing&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.co.in%2Fbooks%3Fid%3DOSkKAOoaSGIC&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AUnrepresented+Nations+and+Peoples+Organization"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-UNPO_yearbook_Khalistan-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ Simmons, Mary Kate. <i> Tổ chức quốc gia và dân tộc chưa được trình bày: Niên giám </i>. Nhà xuất bản Martinus Nijhoff. p. 187. ISBN 9789041102232 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 3 tháng 8 </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Unrepresented+Nations+and+Peoples+Organization%3A+yearbook&​rft.pages=187&​rft.pub=Martinus+Nijhoff+Publishers&​rft.isbn=9789041102232&​rft.aulast=Simmons&​rft.aufirst=Mary+Kate&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.co.in%2Fbooks%3Fid%3DrWB3Bv3vuyMC%26lpg%3DPA187%26ots%3D6j8gz6dIOe%26dq%3DKhalistan%2520Unrepresented%2520Nations%2520and%2520Peoples%2520Organisation%26pg%3DPA187%23v%3Donepage%26q%3DKhalistan%2520Unrepresented%2520Nations%2520and%2520Peoples%2520Organisation%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AUnrepresented+Nations+and+Peoples+Organization"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Tổ chức quốc tế N - W </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tổ chức quốc tế thế giới&​quot;​. Worldstatesman <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 9 tháng 7 </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Worldstatesmen+International+Organizations&​rft.pub=Worldstatesman&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.worldstatesmen.org%2FInternational_Organizations2.html%23UNPO.org%2FInternational_Organizations2.html%23UNPO&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AUnrepresented+Nations+and+Peoples+Organization"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ UNPO Chủ tịch &amp; Ban thư ký, trang web UNPO. </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết bên ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181114231142
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.920 seconds
 +Real time usage: 1.259 seconds
 +Preprocessor visited node count: 7922/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 168974/​2097152 bytes
 +Template argument size: 21001/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 17/40
 +Expensive parser function count: 7/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 32118/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.323/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 5.48 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 838.189 ​     1 -total
 + ​21.41% ​ 179.464 ​     1 Template:​Infobox_Geopolitical_organization
 + ​16.50% ​ 138.290 ​     2 Template:​Infobox
 + ​16.33% ​ 136.862 ​   137 Template:​Dts
 + ​15.62% ​ 130.946 ​     1 Template:​Reflist
 +  8.96%   ​75.109 ​     5 Template:​Cite_web
 +  7.59%   ​63.638 ​     1 Template:​Official
 +  7.18%   ​60.201 ​    24 Template:​Flagicon
 +  7.07%   ​59.263 ​     2 Template:​Citation_needed
 +  6.50%   ​54.456 ​     2 Template:​Fix
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​82242-0!canonical and timestamp 20181114231141 and revision id 865657691
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
t-ch-c-qu-c-gia-v-d-n-t-c-ch-a-c-tr-nh-b-y.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)