User Tools

Site Tools


t-do-h-a-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

t-do-h-a-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Tự do hóa </b> (hoặc <b> tự do hóa </b>) là bất kỳ quá trình nào theo đó nhà nước dỡ bỏ các hạn chế đối với một số hoạt động cá nhân riêng lẻ. Tự do hóa xảy ra khi một cái gì đó đã từng bị cấm không còn bị cấm, hoặc khi các quy định của chính phủ được nới lỏng.
 +</​p><​p>​ Thuật ngữ &​quot;​tự do hóa&​quot;​ thường được sử dụng nhất trong thảo luận tự do hóa kinh tế, đề cập đến việc giảm sự tham gia của nhà nước vào nền kinh tế, nhưng nó cũng có thể được sử dụng trong các ngữ cảnh khác.
 +</p>
  
 +
 +
 +<p> Trong chính sách xã hội, tự do hóa có thể đề cập đến việc thư giãn các luật hạn chế, ví dụ như ly hôn, phá thai, hoặc các loại thuốc thần kinh. Về quyền dân sự, nó có thể ám chỉ đến việc loại bỏ luật cấm đồng tính luyến ái, sở hữu tư nhân vũ khí hoặc các vật dụng khác, hôn nhân đồng giới, hôn nhân liên chủng tộc, hoặc hôn nhân liên tôn. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (October 2015)">​ citation required </​span></​i>​ ]] </​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_economy_and_trade">​ Trong nền kinh tế và thương mại </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<p> Tự do hóa kinh tế đề cập đến việc giảm hoặc loại bỏ các quy định của chính phủ hoặc các hạn chế đối với kinh doanh và thương mại. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ bởi những người ủng hộ thị trường tự do và thương mại tự do, mà ý thức hệ của họ cũng được gọi là chủ nghĩa tự do kinh tế. Tự do hóa kinh tế cũng thường liên quan đến việc giảm thuế, an sinh xã hội và trợ cấp thất nghiệp.
 +</​p><​p>​ Tự do hoá kinh tế thường gắn liền với tư nhân hoá, đó là quá trình chuyển quyền sở hữu hoặc gia công của một doanh nghiệp, doanh nghiệp, cơ quan, dịch vụ công cộng hoặc tài sản công cộng từ khu vực công sang khu vực tư nhân. Ví dụ, Liên minh châu Âu đã tự do hóa thị trường khí đốt và điện, xây dựng một hệ thống cạnh tranh. Một số công ty năng lượng hàng đầu của châu Âu như EDF của Pháp và Vattenfall của Thụy Điển vẫn còn một phần hoặc hoàn toàn trong quyền sở hữu của chính phủ </​span></​i>​] </​sup>​ Các dịch vụ công cộng được tư nhân hóa và tự do hóa có thể bị chi phối bởi các công ty lớn, đặc biệt là <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (October 2015)">​ dẫn nguồn cần thiết </​span></​i>​] </​sup>​ Trong một số trường hợp, chúng có thể vẫn là độc quyền hợp pháp, ít nhất là đối với một số phân đoạn của thị trường như người tiêu dùng. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (October 2015)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup>​ Tự do hóa, tư nhân hóa và ổn định là chiến lược ba chiều của Đồng thuận Washington cho các nền kinh tế trong quá trình chuyển đổi. [1945] <​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (October 2015)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup>​ </​p><​p>​ Ngoài ra còn có một khái niệm về tự do hóa lai như ở Ghana, cây ca cao có thể được bán cho các công ty tư nhân cạnh tranh, nhưng có một mức giá tối thiểu mà nó có thể được bán và tất cả hàng xuất khẩu được kiểm soát bởi nhà nước. 19] [2] </​sup>​ </​p><​p>​ Chuyển từ trạng thái sang thị trường
 +Trong những năm 1970, các xã hội phải đối mặt với các vấn đề kinh tế do thuế cao, chính sách việc làm, khu vực công, sự can thiệp của nhà nước lớn. Các chính trị gia không ủng hộ tình trạng phúc lợi và chủ nghĩa xã hội. Những vấn đề này dẫn đến nhu cầu lương cao, khuyến khích lòng yêu nước vv
 +Vào những năm 1980, đã có sự chuyển dịch từ trạng thái này sang thị trường khác trong lĩnh vực phân bổ nguồn lực ở nhiều nơi trên thế giới. Sự thay đổi này dẫn đến việc giảm thuế và giảm chi tiêu của chính phủ. Các cơ quan đa phương IMF và Ngân hàng Thế giới thúc đẩy nhà nước áp dụng chính sách tự do hóa.
 +</​p><​p>​ Khía cạnh tự do hóa
 +Giải phóng ở châu Âu được thực hiện bằng cách giảm chi tiêu công, an sinh xã hội, các chương trình phúc lợi, thuế
 +vv Nó không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp cao. Vào năm 1970, tự do hóa ở giai đoạn đầu của nó ở các nước đang phát triển
 +duy trì ổn định kinh tế - chi tiêu công là kiểm soát, tăng thuế, giảm giá tiền tệ,
 +cải cách trong chính sách công nghiệp, chi tiêu nhà nước được kiểm soát, cải cách trong thị trường tài chính, vv
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Comparison_with_democratization">​ So sánh với dân chủ hóa </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Có sự khác biệt rõ rệt giữa tự do hóa và dân chủ hóa. Tự do hóa có thể diễn ra mà không dân chủ hóa, và đề cập đến sự kết hợp của chính sách và thay đổi xã hội chuyên biệt cho một vấn đề nhất định, chẳng hạn như tự do hóa tài sản do chính phủ nắm giữ để mua tư nhân. Dân chủ hóa là chuyên ngành chính trị cao; nó có thể phát sinh từ sự tự do hóa nhưng hoạt động trên mức độ tự do hóa rộng rãi hơn của chính phủ. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (October 2015)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> <b> Cụ thể: </b>
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1252
 +Cached time: 20181109173622
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.208 seconds
 +Real time usage: 0.284 seconds
 +Preprocessor visited node count: 941/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 15814/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2994/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 3188/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.129/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.24 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 260.571 ​     1 -total
 + ​52.56% ​ 136.962 ​     6 Template:​Citation_needed
 + ​43.96% ​ 114.550 ​     6 Template:​Fix
 + ​32.47% ​  ​84.619 ​     1 Template:​Reflist
 + ​26.50% ​  ​69.051 ​     1 Template:​Cite_book
 + ​21.05% ​  ​54.855 ​    12 Template:​Category_handler
 + ​20.18% ​  ​52.578 ​     6 Template:​Delink
 +  8.67%   ​22.595 ​     1 Template:​Gov-stub
 +  7.11%   ​18.529 ​     1 Template:​Asbox
 +  4.91%   ​12.784 ​     1 Template:​Main
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​189004-0!canonical and timestamp 20181109173621 and revision id 864659866
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
t-do-h-a-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)