User Tools

Site Tools


t-i-ph-m-c-t-ch-c-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

t-i-ph-m-c-t-ch-c-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
 +<​p><​b>​ Tổ chức tội phạm </b> là một nhóm các tổ chức xuyên quốc gia, quốc gia hoặc địa phương của các doanh nghiệp tập trung cao do những tên tội phạm có ý định tham gia vào hoạt động bất hợp pháp, phổ biến nhất đối với tiền và lợi nhuận. Một số tổ chức tội phạm, như các nhóm khủng bố, có động cơ chính trị. Đôi khi các tổ chức tội phạm buộc mọi người làm ăn với họ, chẳng hạn như khi một băng đảng tống tiền từ các chủ cửa hàng để &​quot;​bảo vệ&​quot;​. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Các băng nhóm có thể bị xử lý kỷ luật đủ để được coi là <i> được tổ chức </i>. Một <b> tổ chức tội phạm </b> hoặc băng đảng cũng có thể được gọi là <b> mafia </​b><​b>​ đám đông </​b>​hoặc <b> tổ chức tội phạm </b>; mạng lưới, tiểu văn hóa và cộng đồng tội phạm có thể được gọi là <b> thế giới ngầm </b>. <sup id="​cite_ref-test_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Nhà xã hội học châu Âu (ví dụ: Diego Gambetta) xác định mafia là một nhóm tội phạm có tổ chức chuyên cung cấp thêm bảo vệ pháp luật và thực thi pháp luật. Tác phẩm kinh điển của Gambetta trên <i> Sicilia Mafia </​i><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ tạo ra một nghiên cứu kinh tế về mafia, ảnh hưởng rất lớn đến các nghiên cứu của <i> Mafia Nga </​i><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup><​i>​ Mafia Trung Quốc </​i><​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​i>​ </​i><​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ và <i> Yakuza Nhật Bản </i>. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p><​p>​ Các tổ chức khác — bao gồm các tiểu bang, quân đội, lực lượng cảnh sát và tổng công ty - đôi khi có thể sử dụng các phương pháp tội phạm có tổ chức để tiến hành các hoạt động của họ. xuất phát từ tình trạng của họ như là các tổ chức xã hội chính thức. Có xu hướng phân biệt tội phạm có tổ chức với các hình thức tội phạm khác, chẳng hạn như tội phạm cổ trắng, tội phạm tài chính, tội phạm chính trị, tội phạm chiến tranh, tội phạm nhà nước và phản quốc. Ví dụ, ở các bang thất bại không còn có thể thực hiện các chức năng cơ bản như giáo dục, an ninh, hoặc quản trị (thường là do bạo lực bạo lực hoặc cực đoan), tổ chức tội phạm, quản trị và chiến tranh đôi khi bổ sung cho nhau. Thuật ngữ &​quot;​đầu sỏ&​quot;​ đã được sử dụng <sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​ <​i><​span title="​The material near this tag may use weasel words or too-vague attribution. (March 2016)">​ bởi ai? </​span></​i>​] </​sup>​ để mô tả các nước dân chủ mà các tổ chức chính trị, xã hội và kinh tế dưới sự kiểm soát của một vài gia đình và đầu sỏ chính trị kinh doanh. ] Ở Hoa Kỳ, Đạo luật kiểm soát tội phạm có tổ chức (1970) xác định tội phạm có tổ chức là &quot;
  
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Organizational">​ Tổ chức </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Patron-client_networks">​ Mạng khách hàng bảo trợ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Người bảo trợ mạng cục bộ được xác định bằng tương tác chất lỏng. Họ tạo ra các nhóm tội phạm hoạt động như các đơn vị nhỏ hơn trong toàn bộ mạng lưới, và như vậy có xu hướng định giá những người quan trọng khác, sự quen thuộc của môi trường kinh tế và xã hội, hoặc truyền thống. Các mạng này thường bao gồm:
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Hệ thống phân cấp dựa trên truyền thống gia đình, truyền thống xã hội và văn hóa &#​39;​tự nhiên&#​39;,​ </li>
 +<li> &#​39;​Tập trung chặt chẽ&#​39;​ hoạt động / lao động; </li>
 +<li> Hệ thống giá trị của cha mẹ hoặc người theo chủ nghĩa; </li>
 +<li> bao gồm cả hệ thống niềm tin, sự phụ thuộc của truyền thống (bao gồm tôn giáo, giá trị gia đình, kỳ vọng văn hóa, chính trị lớp, vai trò giới, vv); và, </li>
 +<li> Cơ chế truyền thông và thực thi quy tắc phụ thuộc vào cơ cấu tổ chức, nghi thức xã hội, lịch sử hình sự, và quyết định tập thể. <sup id="​cite_ref-Albini_1995_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup><​sup id="​cite_ref-Albini_1988_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup><​sup id="​cite_ref-Albini_1971_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup><​sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup><​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup></​li></​ul><​h4><​span id="​Bureaucratic.2Fcorporate_operations"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bureaucratic/​corporate_operations">​ Hoạt động quan liêu / doanh nghiệp </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659019] Các nhóm tội phạm có tổ chức / doanh nghiệp được xác định bởi độ cứng chung của cấu trúc bên trong của chúng. Họ tập trung hơn vào cách hoạt động của các hoạt động, thành công, duy trì chính nó hoặc tránh trả thù, chúng thường được đánh máy bằng:
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Một cấu trúc quyền lực phức tạp, </li>
 +<li> Một sự phân chia lao động sâu rộng giữa các lớp trong tổ chức; </li>
 +<li> Meritocratic (trái với các thuộc tính văn hóa hoặc xã hội); </li>
 +<li> Trách nhiệm được thực hiện một cách phi cá nhân; </li>
 +<li> Các quy tắc / quy định được viết rộng rãi (trái ngược với hành động đọc văn bản); và, </li>
 +<li> Cơ chế truyền thông và thực thi quy tắc &#​39;​Từ trên xuống&#​39;​ </​li></​ul><​p>​ Tuy nhiên, mô hình hoạt động này có một số sai sót:
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Chiến lược truyền thông &#​39;​từ trên xuống&#​39;​ dễ bị đánh chặn, càng dẫn sâu hơn hệ thống phân cấp được truyền đạt; </li>
 +<li> Duy trì hồ sơ bằng văn bản gây nguy hiểm cho sự an toàn của tổ chức và dựa vào các biện pháp an ninh gia tăng; </li>
 +<li> xâm nhập tại các cấp thấp hơn trong hệ thống phân cấp có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ tổ chức (hiệu ứng &#​39;​house of cards&#​39;​);​ và, </li>
 +<li> Trong khi các hoạt động quan liêu nhấn mạnh các quy trình kinh doanh và các hệ thống phân cấp độc quyền mạnh mẽ, chúng dựa trên việc thực thi các mối quan hệ quyền lực hơn là một mục đích bảo hộ quá mức, <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup><​sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup><​sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[20]</​sup><​sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Youth_and_street_gangs">​ Thanh niên và băng nhóm đường phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​142px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​1/​15/​Christopher_Coke.jpg/​140px-Christopher_Coke.jpg"​ width="​140"​ height="​192"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​1/​15/​Christopher_Coke.jpg/​210px-Christopher_Coke.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​1/​15/​Christopher_Coke.jpg/​280px-Christopher_Coke.jpg 2x" data-file-width="​363"​ data-file-height="​498"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Ước tính về các băng nhóm thanh niên trên toàn quốc do Hannigan và cộng sự cung cấp, đánh dấu mức tăng 35% trong năm 2002 và 2010. <sup id="​cite_ref-:​0_22-0"​ class="​reference">​[22]</​sup> ​ Một nền văn hóa băng đảng đặc biệt nhấn mạnh nhiều, nhưng không phải tất cả, các nhóm được tổ chức, <sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​[23]</​sup><​sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup> ​ điều này có thể phát triển thông qua các chiến lược tuyển dụng, các quy trình học tập xã hội trong hệ thống sửa chữa có kinh nghiệm về thanh thiếu niên, gia đình hoặc đồng đẳng trong tội phạm. hành động của các nhân vật hình sự. Thuật ngữ “băng đảng đường phố” thường được sử dụng thay thế cho nhau với “băng đảng trẻ”, đề cập đến các nhóm thanh thiếu niên trong khu phố hoặc đường phố đáp ứng tiêu chí “băng đảng”. Miller (1992) định nghĩa một băng nhóm đường phố là “một hiệp hội tự hình thành của các đồng nghiệp, được thống nhất bởi các lợi ích chung, với lãnh đạo có thể nhận dạng và tổ chức nội bộ, hành động chung hoặc cá nhân để đạt được các mục đích cụ thể, bao gồm cả hành vi hoạt động bất hợp pháp và kiểm soát một lãnh thổ, cơ sở hoặc doanh nghiệp cụ thể. &​quot;<​sup id="​cite_ref-25"​ class="​reference">​[25]</​sup> ​ Một số lý do mà các bạn trẻ tham gia băng nhóm bao gồm cảm thấy được chấp nhận, đạt được địa vị và tăng lòng tự trọng của họ. <sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​[26]</​sup> ​ Một cảm giác đoàn kết tập hợp rất nhiều băng nhóm trẻ thiếu khía cạnh gia đình ở nhà.
 +</​p><​p>​ &​quot;​Khu vực chuyển tiếp&​quot;​ đang làm suy giảm các vùng lân cận với các quần thể chuyển dịch. <sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[27]</​sup><​sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​[28]</​sup> ​ Trong những khu vực như vậy, xung đột giữa các nhóm, chiến đấu, &​quot;​chiến tranh turf&​quot;​ và trộm cắp thúc đẩy tình đoàn kết và sự gắn kết <sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup> ​ Cohen (1955): thanh thiếu niên tham gia băng nhóm do thất vọng vì không có khả năng đạt được trạng thái và mục tiêu của tầng lớp trung lưu; Cloward và Ohlin (1960): cơ hội bị chặn, nhưng sự phân phối không đồng đều các cơ hội dẫn đến việc tạo ra các loại băng đảng khác nhau (có nghĩa là, một số tập trung vào trộm cắp tài sản và trộm cắp, một số chiến đấu và xung đột và một số người rút lui tập trung vào việc uống thuốc); Spergel (1966) là một trong những nhà tội phạm đầu tiên tập trung vào <i> thực hành dựa trên bằng chứng </i> hơn là trực giác vào cuộc sống và văn hóa của băng đảng. Sự tham gia vào các sự kiện liên quan đến băng đảng trong thời niên thiếu kéo dài một mô hình của sự ngược đãi về con cái của họ sau này <sup id="​cite_ref-:​0_22-1"​ class="​reference">​[22]</​sup> ​ Klein (1971) như Spergel đã nghiên cứu những ảnh hưởng trên các thành viên của các can thiệp của nhân viên xã hội. Nhiều can thiệp thực sự dẫn đến sự tham gia băng đảng và đoàn kết và liên kết giữa các thành viên lớn hơn. Downes và Rock (1988) về phân tích của Parker: lý thuyết ứng suất, lý thuyết ghi nhãn (từ kinh nghiệm với cảnh sát và tòa án), lý thuyết điều khiển (tham gia vào rắc rối từ thời thơ ấu và quyết định cuối cùng rằng chi phí lớn hơn lợi ích) và lý thuyết xung đột. Không có dân tộc nào bị xử lý nhiều hơn để tham gia vào băng nhóm hơn người khác, thay vào đó là tình trạng bị gạt ra ngoài, bị xa lánh hoặc bị từ chối khiến một số nhóm dễ bị tổn thương hơn với nhóm hình thành băng đảng <sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​[30]</​sup><​sup id="​cite_ref-Klein_et_al_2001_31-0"​ class="​reference">​[31]</​sup><​sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​[32]</​sup> ​  và điều này cũng được tính đến , <sup id="​cite_ref-33"​ class="​reference">​[33]</​sup><​sup id="​cite_ref-34"​ class="​reference">​[34]</​sup> ​  ​đặc biệt là về tuyển dụng và lưu giữ. Những điều này cũng có thể được xác định theo độ tuổi (thường là giới trẻ) hoặc ảnh hưởng của nhóm đồng đẳng, <sup id="​cite_ref-35"​ class="​reference">​[35]</​sup> ​ và tính lâu dài hoặc nhất quán của hoạt động tội phạm của chúng. Các nhóm này cũng tạo thành bản sắc tượng trưng của riêng họ hoặc đại diện công cộng mà cộng đồng có thể nhận biết được (bao gồm màu sắc, biểu tượng, bản vá, cờ và hình xăm).
 +</​p><​p>​ Nghiên cứu tập trung vào việc các băng nhóm có cấu trúc chính thức, phân cấp rõ ràng và khả năng lãnh đạo so với các nhóm người lớn hay không và liệu họ có hợp lý hay không trong việc theo đuổi các mục tiêu của họ, mặc dù vị trí trên cấu trúc, phân cấp và vai trò được xác định là mâu thuẫn. Một số nghiên cứu băng nhóm đường phố tham gia vào việc buôn bán ma túy - phát hiện rằng cấu trúc và hành vi của họ có một mức độ hợp lý về tổ chức. <sup id="​cite_ref-36"​ class="​reference">​[36]</​sup> ​  Các thành viên tự coi mình là tội phạm có tổ chức; các băng đảng là các tổ chức hợp pháp, <sup id="​cite_ref-37"​ class="​reference">​[37]</​sup><​sup id="​cite_ref-38"​ class="​reference">​[38]</​sup><​sup id="​cite_ref-39"​ class="​reference">​[39]</​sup> ​  Cơ cấu tổ chức mạnh mẽ, vai trò và quy tắc được xác định rõ ràng hướng dẫn hành vi của các thành viên. Cũng là một phương tiện thu nhập được chỉ định và thường xuyên (tức là, thuốc). Padilla (1992) đã đồng ý với hai điều trên. Tuy nhiên, một số người đã tìm thấy những điều này lỏng lẻo hơn là được xác định rõ ràng và thiếu sự tập trung liên tục, có sự gắn kết tương đối thấp, ít mục tiêu được chia sẻ và ít cơ cấu tổ chức. <sup id="​cite_ref-Klein_et_al_2001_31-1"​ class="​reference">​[31]</​sup> ​ phân biệt vai trò hoặc phân bố lao động rõ ràng. Tương tự như vậy, việc sử dụng bạo lực không tuân theo các nguyên tắc đằng sau các loại vợt bảo vệ, đe dọa chính trị và hoạt động buôn bán ma túy được các nhóm người lớn đó sử dụng. Trong nhiều trường hợp, các thành viên băng đảng tốt nghiệp từ các nhóm thanh thiếu niên đến các nhóm OC phát triển cao, với một số người đã tiếp xúc với các tổ chức như vậy và thông qua điều này, chúng ta thấy một xu hướng giả tạo lớn hơn. Các băng đảng và các tổ chức tội phạm truyền thống không thể được liên kết rộng rãi (Decker, 1998), <sup id="​cite_ref-40"​ class="​reference">​[40]</​sup><​sup id="​cite_ref-41"​ class="​reference">​[41]</​sup> ​  tuy nhiên có những lợi ích rõ ràng cho cả tổ chức người lớn và thanh niên thông qua hiệp hội của họ. Về mặt cấu trúc, không có một nhóm tội phạm nào là nguyên mẫu, mặc dù trong hầu hết các trường hợp, có các mô hình tích hợp theo chiều dọc (nơi các nhóm tội phạm cố gắng kiểm soát cung và cầu), cũng như trường hợp buôn bán vũ khí, buôn bán và buôn bán ma túy.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Individual_difference">​ Sự khác biệt riêng biệt </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Entrepreneurial">​ Doanh nhân </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Mô hình kinh doanh xem xét từng cá nhân hoặc một nhóm nhỏ hơn <sup id="​cite_ref-Smith_1978_42-0"​ class="​reference">​[42]</​sup> ​  Mô hình này phù hợp với lý thuyết học tập xã hội hoặc hiệp hội vi phân ở chỗ có những mối liên hệ rõ ràng và sự tương tác giữa những tên tội phạm mà kiến ​​thức có thể được chia sẻ, hoặc các giá trị thực thi, tuy nhiên, nó được lập luận rằng sự lựa chọn hợp lý không được đại diện trong điều này. Sự lựa chọn để thực hiện một hành động nào đó, hoặc liên kết với các nhóm tội phạm có tổ chức khác, có thể được xem là một quyết định kinh doanh nhiều hơn - góp phần vào việc tiếp tục một doanh nghiệp tội phạm, bằng cách tối đa hóa các khía cạnh đó. Trong bối cảnh này, vai trò của rủi ro cũng dễ hiểu, <sup id="​cite_ref-Albanese_2008_43-0"​ class="​reference">​[43]</​sup><​sup id="​cite_ref-Albanese_2000_409–423_44-0"​ class="​reference">​[44]</​sup> ​ tuy nhiên nó gây tranh cãi cho dù động lực cơ bản nên được xem là doanh nghiệp thực sự <sup id="​cite_ref-45"​ class="​reference">​[45]</​sup> ​  hay tinh thần kinh doanh như một sản phẩm của một số bất lợi xã hội.
 +</​p><​p>​ Tổ chức tội phạm, giống như tổ chức đánh giá niềm vui và đau khổ, cân nhắc các yếu tố như rủi ro pháp lý, xã hội và kinh tế để xác định lợi nhuận và mất mát tiềm năng từ một số hoạt động tội phạm nhất định. Quá trình ra quyết định này tăng lên từ những nỗ lực kinh doanh của các thành viên trong nhóm, động lực của họ và môi trường mà họ làm việc. Cơ hội cũng là một yếu tố quan trọng - nhóm tội phạm hoặc tội phạm có tổ chức thường xuyên sắp xếp lại các hiệp hội hình sự mà họ duy trì, các loại tội phạm họ gây ra và cách họ hoạt động trong lĩnh vực công cộng (tuyển dụng, danh tiếng, v.v.) để <sup id="​cite_ref-46"​ class="​reference">​[46]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Multimodel_approach">​ Cách tiếp cận đa phương thức </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Văn hóa và sắc tộc cung cấp một môi trường nơi sự tin tưởng và giao tiếp giữa các tội phạm có thể hiệu quả và an toàn. Điều này cuối cùng có thể dẫn đến lợi thế cạnh tranh cho một số nhóm; tuy nhiên, nó không chính xác để áp dụng điều này như là yếu tố quyết định duy nhất của phân loại trong tội phạm có tổ chức. Phân loại này bao gồm Sicilia Mafia, sở hữu Jamaica, nhóm buôn bán ma túy Colombia, nhóm tội phạm Nigeria, Corsican mafia, Yakuza Nhật Bản (hoặc Boryokudan),​ nhóm tội phạm Hàn Quốc và các nhóm tội phạm dân tộc Trung Quốc. Từ quan điểm này, tội phạm có tổ chức không phải là hiện tượng hiện đại - việc xây dựng các băng nhóm tội phạm thế kỷ 17 và 18 thực hiện tất cả các tiêu chuẩn ngày nay của các tổ chức tội phạm (đối lập với Lý thuyết âm mưu người ngoài hành tinh). Những người này lang thang trên các vùng biên giới nông thôn của Trung Âu bắt tay vào nhiều hoạt động bất hợp pháp liên kết với các tổ chức tội phạm ngày nay, ngoại trừ rửa tiền.
 +Khi cuộc cách mạng Pháp tạo ra các quốc gia mạnh mẽ, các băng nhóm tội phạm chuyển đến các vùng kém kiểm soát khác như Balkan và miền Nam Italy, nơi hạt giống được gieo cho Sicilia Mafia - lynchpin của tội phạm có tổ chức trong thế giới mới. <sup id="​cite_ref-47"​ class="​reference">​[47]</​sup></​p>​
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​ </th>
 +<th> Môi trường </th>
 +<th> Nhóm </th>
 +<th> Quy trình </th>
 +<th> Tác động
 +</​th></​tr><​tr><​td>​ Quốc gia </td>
 +<td> Cơ sở lịch sử hoặc văn hóa </td>
 +<td> Gia đình hoặc cấp bậc </td>
 +<td> Bí mật / trái phiếu. Liên kết đến quân nổi dậy </td>
 +<td> Tham nhũng / ảnh hưởng của địa phương. Cộng đồng sợ hãi.
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Xuyên quốc gia </td>
 +<td> Chính trị và kinh tế không ổn định </td>
 +<td> Tích hợp theo chiều dọc </td>
 +<td> Bìa hợp pháp </td>
 +<td> Cung cấp hàng hóa bất hợp pháp ổn định. Tham nhũng cấp cao.
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Xuyên quốc gia / giao dịch </td>
 +<td> Bất kỳ </td>
 +<td> Linh hoạt. Kích thước nhỏ. </td>
 +<td> Bạo lực. Cơ hội. Rủi ro lấy </td>
 +<td> Cung cấp không ổn định phạm vi của hàng hóa bất hợp pháp. Khai thác những người phạm tội địa phương trẻ tuổi.
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Doanh nghiệp / giao dịch </td>
 +<td> Khu vực phát triển / công nghệ cao </td>
 +<td> Cá nhân hoặc cặp. </td>
 +<td> Hoạt động thông qua doanh nghiệp hợp pháp </td>
 +<td> Cung cấp các dịch vụ bất hợp pháp, ví dụ: rửa tiền, gian lận, mạng lưới hình sự.
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Typical_activities">​ Các hoạt động tiêu biểu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Các nhóm tội phạm được tổ chức cung cấp một loạt các dịch vụ và hàng hóa bất hợp pháp. Tội phạm có tổ chức thường là nạn nhân của các doanh nghiệp thông qua việc sử dụng tống tiền hoặc trộm cắp và các hoạt động gian lận như xe tải chở hàng cướp, cướp hàng, lừa đảo phá sản (còn gọi là &​quot;​phá sản&​quot;​),​ gian lận bảo hiểm hoặc gian lận chứng khoán (bên trong giao dịch). Các nhóm tội phạm được tổ chức cũng có thể thắng được các cá nhân bằng trộm cắp xe (hoặc tháo dỡ tại &​quot;​cửa hàng cắt&​quot;​ hoặc xuất khẩu), trộm cắp nghệ thuật, cướp ngân hàng, trộm cắp, đồ trang sức và trộm cắp đá quý và trộm cắp, trộm cắp máy tính, gian lận thẻ tín dụng, gián điệp kinh tế, tham ô, trộm danh tính và gian lận chứng khoán (lừa đảo và bơm). Một số nhóm tội phạm có tổ chức lừa gạt chính quyền quốc gia, tiểu bang hoặc địa phương bằng cách đấu thầu các dự án công cộng, làm giả tiền, buôn lậu hoặc sản xuất rượu không cồn (hay buôn lậu) hoặc cung cấp lao động nhập cư để tránh thuế.
 +</​p><​p>​ Các nhóm tội phạm có tổ chức tìm kiếm các quan chức công khai tham nhũng trong điều hành, thực thi pháp luật và tư pháp để các hoạt động của họ có thể tránh được, hoặc ít nhất cũng nhận được cảnh báo sớm về điều tra và truy tố.
 +</​p><​p>​ Các hoạt động của tội phạm có tổ chức bao gồm cho vay tiền với lãi suất rất cao, ám sát, tống tiền, đánh bom, đặt cược và cờ bạc bất hợp pháp, lừa đảo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng rào, bắt cóc, mại dâm, buôn lậu, buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí, buôn lậu dầu, buôn lậu, buôn bán nội tạng, ký hợp đồng, giả mạo, rửa tiền, hối lộ, quyến rũ, gian lận bầu cử, gian lận bảo hiểm, cạo râu, sửa chữa giá, hoạt động phi pháp, buôn bán trái phép chất thải độc hại vật liệu hạt nhân, buôn lậu thiết bị quân sự, buôn lậu vũ khí hạt nhân, gian lận hộ chiếu, cung cấp nhập cư bất hợp pháp và lao động rẻ, người buôn lậu, buôn bán các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng và buôn bán người. Các nhóm tội phạm có tổ chức cũng thực hiện một loạt các hoạt động kinh doanh và lao động, chẳng hạn như sòng bạc lướt sóng, giao dịch nội gián, thiết lập độc quyền trong các ngành như thu gom rác thải, xây dựng và đổ xi măng, gian lận thầu, nhận &​quot;​không hiển thị&​quot;​ và &​quot;​không- làm việc &​quot;​công việc, tham nhũng chính trị và bắt nạt.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Violence">​ Bạo lực </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Assault">​ Tấn công </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Hoa hồng của tội phạm bạo lực có thể là một phần của &#​39;​công cụ&#​39;​ của tổ chức tội phạm được sử dụng để đạt được mục tiêu tội phạm (ví dụ, vai trò đe dọa, có thẩm quyền, cưỡng chế, khủng bố, hoặc nổi loạn), do các yếu tố tâm lý xã hội (xung đột văn hóa, xâm lược, chống nổi dậy, tiếp cận với các chất bất hợp pháp, năng động phản văn hóa), hoặc có thể, trong và của chính nó, là tội phạm được lựa chọn hợp lý bởi các tội phạm cá nhân và các nhóm họ hình thành. Các cuộc tấn công được sử dụng cho các biện pháp cưỡng chế, để &​quot;​thô lỗ&​quot;​ nợ, cạnh tranh hoặc tuyển dụng, trong vụ cướp, liên quan đến tội phạm tài sản khác, và như là một biểu hiện của cơ quan chống văn hóa; <sup id="​cite_ref-48"​ class="​reference">​[48]</​sup> ​ Trong bối cảnh bạo lực phụ thuộc vào các loại tội phạm mà tổ chức có liên quan đến (cũng như cơ cấu tổ chức của họ hoặc truyền thống văn hóa) hành vi tích cực trên một phổ từ các cuộc tấn công vật lý cấp thấp đến giết người. Tổn thương cơ thể và tổn thương cơ thể nghiêm trọng, trong bối cảnh tội phạm có tổ chức, phải được hiểu là chỉ số xung đột xã hội và văn hóa dữ dội, động lực trái với sự an toàn của công chúng và các yếu tố tâm lý xã hội khác <sup id="​cite_ref-50"​ class="​reference">​[50]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Murder">​ Murder </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ [sửa] <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Kẻ sát nhân đã tiến hóa từ danh dự và những vụ giết người trả thù của Yakuza hay Sicilia mafia <sup id="​cite_ref-51"​ class="​reference">​[51]</​sup><​sup id="​cite_ref-52"​ class="​reference">​[52]</​sup><​sup id="​cite_ref-53"​ class="​reference">​[53]</​sup><​sup id="​cite_ref-54"​ class="​reference">​[54]</​sup> ​ đã đặt tầm quan trọng vật lý và biểu tượng lớn lên hành động giết người, mục đích và hậu quả của nó, <sup id="​cite_ref-55"​ class="​reference">​[55]</​sup><​sup id="​cite_ref-56"​ class="​reference">​[56]</​sup> ​ hình thức phân biệt quyền lực ít hơn, thực thi quyền hạn hình sự, đạt được quả báo hoặc loại bỏ cạnh tranh. Vai trò của người đàn ông hit nói chung là nhất quán trong suốt lịch sử của tội phạm có tổ chức, cho dù đó là do hiệu quả hay tính hiệu quả của việc thuê một sát thủ chuyên nghiệp hoặc cần phải tự mình từ bỏ các hành vi giết người (làm cho khó hơn để chứng minh trách nhiệm pháp lý) ). Điều này có thể bao gồm việc ám sát các con số đáng chú ý (công khai, tư nhân hoặc hình sự), một lần nữa phụ thuộc vào thẩm quyền, sự trừng phạt hoặc cạnh tranh. Các vụ giết người trả thù, cướp vũ trang, tranh chấp bạo lực trên lãnh thổ kiểm soát và hành vi phạm tội chống lại các thành viên của công chúng cũng phải được xem xét khi xem xét năng động giữa các tổ chức tội phạm khác nhau và nhu cầu xung đột của họ (đôi khi).
 +</p>
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Terrorism">​ Khủng bố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +
 +<p> Ngoài những gì được coi là tội phạm có tổ chức truyền thống liên quan đến tội phạm trực tiếp của lừa đảo gian lận, lừa đảo, racketeering và Racketeer ảnh hưởng khác và tham nhũng tổ chức Act (RICO) predicate hành động có động lực cho sự tích lũy tiền tệ, cũng có tội phạm phi truyền thống có liên quan đến việc đạt được hoặc chấp nhận chính trị hay ý thức hệ. Các nhóm tội phạm như vậy thường được dán nhãn các nhóm khủng bố.
 +</​p><​p>​ Các định nghĩa phổ biến về <b> chủ nghĩa khủng bố </b> chỉ đề cập đến những hành động bạo lực nhằm tạo ra sự sợ hãi (khủng bố), được gây ra cho một mục tiêu tôn giáo, chính trị hoặc ý thức hệ, cố ý nhắm mục tiêu hoặc bỏ qua sự an toàn của những người không chiến đấu (ví dụ, quân nhân trung lập hoặc thường dân), và được các cơ quan phi chính phủ cam kết <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (May 2011)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup>​ Một số định nghĩa cũng bao gồm các hành vi bạo lực bất hợp pháp và chiến tranh, đặc biệt là tội ác chống nhân loại (19459007) xem các cuộc thử nghiệm Nuremberg </​i>​),​ các cơ quan liên minh coi Đảng Đức Quốc xã, các tổ chức bán quân sự và cảnh sát, và nhiều công ty con Đảng Quốc xã &​quot;​các tổ chức tội phạm&​quot;​. Việc sử dụng các chiến thuật tương tự của các tổ chức tội phạm để bảo vệ vợt hoặc thi hành một mã im lặng thường không được dán nhãn khủng bố mặc dù những hành động tương tự có thể được dán nhãn khủng bố khi được thực hiện bởi một nhóm có động cơ chính trị.
 +</​p><​p>​ Các nhóm đáng chú ý bao gồm Al-Qaeda, Mặt trận Giải phóng Động vật, Quân đội Thiên Chúa, Quân đội Giải phóng Đen, Giao ước, Thanh kiếm và Cánh tay của Chúa, Mặt trận Giải phóng Trái đất, Quân đội Cộng hòa Ireland, Đảng Lao động người Kurd, Lashkar e Toiba, Tổ chức Cộng sản ngày 19 tháng 5, Trật tự, Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia, Quân đội Giải phóng Cộng hòa, Taliban, Mặt trận Tự do Liên hợp và Thời tiết. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (December 2011)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup>​.
 +</p>
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Other">​ Khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Financial_crime">​ Tội phạm tài chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<p> Nhóm tội phạm có tổ chức tạo ra số tiền lớn bằng các hoạt động như buôn bán ma túy <sup id="​cite_ref-59"​ class="​reference">​[59]</​sup> ​ Điều này ít được sử dụng đối với họ, trừ khi họ có thể ngụy trang và biến nó thành các quỹ có sẵn để đầu tư vào doanh nghiệp hợp pháp. Các phương pháp mà họ sử dụng để chuyển tiền &#​39;​bẩn&#​39;​ thành tài sản &#​39;​sạch&#​39;​ khuyến khích tham nhũng. Các nhóm tội phạm có tổ chức cần phải che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền. Nó cho phép mở rộng các nhóm OC, khi ‘giặt ủi’ hoặc ‘chu kỳ rửa’ hoạt động để bao trùm đường mòn tiền và chuyển đổi tiền thu được từ tội phạm thành tài sản có thể sử dụng được. Rửa tiền là xấu cho thương mại quốc tế và trong nước, danh tiếng ngân hàng và cho các chính phủ hiệu quả và cai trị của pháp luật. Số liệu chính xác về số tiền xử lý hình sự rửa hầu như không thể tính được, và Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính về rửa tiền (FATF), một cơ quan liên chính phủ được thành lập để chống rửa tiền, đã nói rằng &​quot;​nói chung là hoàn toàn không thể tạo ra ước tính đáng tin cậy về số tiền rửa tiền và do đó FATF không công bố bất kỳ số liệu nào về vấn đề này ”. <sup id="​cite_ref-FATF_FAQ_60-0"​ class="​reference">​[60]</​sup> ​  Tuy nhiên, ở Mỹ, số liệu rửa tiền ước tính đã được đặt từ $ 200 - $ 600 tỷ mỗi năm trong suốt những năm 1990 ( Văn phòng Quốc hội Hoa Kỳ 1995; Robinson 1996), và vào năm 2002, con số này ước tính từ 500 tỷ đến 1 nghìn tỷ đô la mỗi năm (UN 2002). Điều này sẽ làm cho tội phạm có tổ chức trở thành doanh nghiệp lớn thứ ba trên thế giới sau ngoại hối và dầu mỏ (Robinson 1996). Sự tăng trưởng nhanh chóng của rửa tiền là do:
 +</p>
 +<​ul><​li>​ quy mô của tội phạm có tổ chức ngăn cản việc kinh doanh tiền mặt - các nhóm có ít lựa chọn nhưng chuyển đổi số tiền thu được thành tiền hợp pháp và làm như vậy bằng cách đầu tư, bằng cách phát triển các doanh nghiệp hợp pháp và mua bất động sản; - công nghệ đã nhanh chóng chuyển tiền qua biên giới quốc tế dễ dàng hơn nhiều, với các nhóm liên tục thay đổi kỹ thuật để tránh điều tra; và, </li>
 +<li> thiếu quy định tài chính hiệu quả trong các phần của nền kinh tế toàn cầu. </​li></​ul><​p>​ Rửa tiền là một quy trình gồm ba giai đoạn:
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Vị trí: (cũng được gọi là ngâm) nhóm nhỏ &#​39;​smurf&#​39;​ một lượng nhỏ tại một thời điểm để tránh sự nghi ngờ; xử lý vật chất tiền bằng cách chuyển các quỹ tội phạm vào hệ thống tài chính hợp pháp; có thể liên quan đến sự phức tạp của ngân hàng, trộn lẫn giấy phép và tiền bất hợp pháp, mua bằng tiền mặt và buôn lậu tiền tệ cho những người an toàn. </li>
 +<li> Phân lớp: cải trang đường mòn để theo đuổi lá. Còn được gọi là &#​39;​xà phòng nặng&#​39;​. </li>
 +<li> Tích hợp: (còn gọi là &#​39;​quay khô): Làm cho nó thành thu nhập chịu thuế sạch bởi các giao dịch bất động sản, cho vay giả mạo, đồng tiền ngân hàng nước ngoài và nhập sai và </​li></​ul><​p>​ Phương tiện rửa tiền:
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Máy phát tiền, thị trường tiền tệ đen mua hàng hóa, cờ bạc, tăng độ phức tạp của đường mòn tiền. </li>
 +<li> Ngân hàng ngầm (tiền bay), liên quan đến ngân hàng &#​39;​ngân hàng&#​39;​ trên khắp thế giới. </​li></​ul><​p>​ Mục tiêu chính sách trong lĩnh vực này là làm cho thị trường tài chính minh bạch, và giảm thiểu lưu thông tiền hình sự và chi phí của nó trên thị trường hợp pháp. <sup id="​cite_ref-61"​ class="​reference">​[61]</​sup><​sup id="​cite_ref-62"​ class="​reference">​[62]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Counterfeiting">​ Hàng giả </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +
 +<p> Năm 2007, OECD đã báo cáo phạm vi các sản phẩm giả mạo bao gồm thực phẩm, dược phẩm, thuốc trừ sâu, linh kiện điện, thuốc lá và thậm chí cả các sản phẩm vệ sinh gia đình ngoài các bộ phim, âm nhạc, văn học, trò chơi và các thiết bị điện thông thường khác, phần mềm và <sup id="​cite_ref-63"​ class="​reference">​[63]</​sup> ​  Một số thay đổi về chất lượng trong buôn bán các sản phẩm giả mạo:
 +</p>
 +<​ul><​li>​ một sự gia tăng lớn trong hàng giả gây nguy hiểm cho sức khỏe và an toàn; </li>
 +<li> hầu hết các sản phẩm được chính quyền thu hồi hiện nay là đồ dùng gia đình chứ không phải là hàng xa xỉ, </li>
 +<li> ngày càng nhiều sản phẩm công nghệ; <sup id="​cite_ref-64"​ class="​reference">​[64]</​sup></​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Tax_evasion">​ Sự trốn thuế <sup id="​cite_ref-64"​ class="​reference">​[64]</​sup></​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Tax_evasion">​ Sự trốn thuế </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +
 +<p> Tác động kinh tế của tội phạm có tổ chức đã được tiếp cận từ một số lý thuyết và <sup id="​cite_ref-65"​ class="​reference">​[65]</​sup><​sup id="​cite_ref-Feige_&​_Cebula_2011_66-0"​ class="​reference">​[66]</​sup><​sup id="​cite_ref-67"​ class="​reference">​[67]</​sup><​sup id="​cite_ref-68"​ class="​reference">​[68]</​sup><​sup id="​cite_ref-69"​ class="​reference">​[69]</​sup><​sup id="​cite_ref-70"​ class="​reference">​[70]</​sup> ​ Mức thuế đánh vào tình trạng quốc gia, tỷ lệ thất nghiệp, thu nhập hộ gia đình trung bình và mức độ hài lòng với chính phủ và các yếu tố kinh tế khác đều đóng góp vào khả năng Như tội phạm có tổ chức nhất được gây ra trong tình trạng hạn chế giữa thị trường hợp pháp và bất hợp pháp, các yếu tố kinh tế này phải được điều chỉnh để đảm bảo số tiền thuế tối ưu mà không thúc đẩy hành vi trốn thuế. <sup id="​cite_ref-71"​ class="​reference">​[71]</​sup> ​ với bất kỳ tội phạm nào khác, tiến bộ công nghệ đã khiến cho việc trốn thuế dễ dàng hơn, nhanh hơn và toàn cầu hóa hơn. Khả năng cho bọn tội phạm có tổ chức hoạt động tài khoản ngân hàng gian lận bất hợp pháp, sử dụng tài khoản ngân hàng ngoài khơi bất hợp pháp, truy cập thuế hoặc nơi trú ẩn thuế, <sup id="​cite_ref-72"​ class="​reference">​[72]</​sup> ​ và hoạt động buôn lậu hàng hóa để tránh thuế nhập khẩu giúp đảm bảo tính bền vững về tài chính, an ninh từ thực thi pháp luật, giấu tên chung và tiếp tục hoạt động của họ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cybercrime">​ tội phạm mạng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Internet_fraud">​ Gian lận Internet </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +
 +<p> <b> Nhận dạng trộm cắp </b> là một dạng gian lận hoặc gian lận danh tính của người khác trong đó ai đó giả vờ là người khác bằng cách giả định danh tính của người đó, thường để truy cập tài nguyên hoặc nhận tín dụng và các lợi ích khác trong tên của người đó. Nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính (những người có danh tính đã bị kẻ trộm nhận dạng) có thể chịu hậu quả xấu nếu chịu trách nhiệm về hành động của thủ phạm, cũng như các tổ chức và cá nhân bị kẻ trộm nhận dạng lừa đảo, và mức độ đó cũng là nạn nhân. <b> Gian lận Internet </b> đề cập đến việc sử dụng thực tế các dịch vụ Internet để trình bày những lời xúi giục gian lận cho các nạn nhân tiềm năng, thực hiện các giao dịch gian lận hoặc truyền số tiền gian lận cho các tổ chức tài chính hoặc cho người khác kết nối với chương trình. Trong bối cảnh của tội phạm có tổ chức, cả hai có thể phục vụ như là phương tiện thông qua đó hoạt động tội phạm khác có thể được thành công gây ra hoặc là mục tiêu chính mình. Gian lận email, gian lận trước, lừa đảo lãng mạn, mưu đồ việc làm và lừa đảo lừa đảo khác là hình thức ăn cắp thông tin phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi nhất, <sup id="​cite_ref-73"​ class="​reference">​[73]</​sup> ​ mặc dù sự ra đời của các trang web mạng xã hội giả mạo, tài khoản và gian lận khác hoặc lừa đảo hoạt động đã trở thành phổ biến.
 +</p>
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Copyright_infringement">​ Vi phạm bản quyền </p>
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Copyright_infringement">​ </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +
 +<p> Vi phạm bản quyền là việc sử dụng tác phẩm trái phép hoặc bị cấm theo bản quyền, vi phạm quyền độc quyền của chủ bản quyền, chẳng hạn như quyền sao chép hoặc thực hiện bản quyền làm việc hoặc để tạo ra các tác phẩm phái sinh. Trong khi hầu như được xem xét chung theo thủ tục dân sự, tác động và ý định tổ chức các hoạt động tội phạm trong lĩnh vực tội phạm này là chủ đề của nhiều cuộc tranh luận. Điều 61 của Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại về quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs) yêu cầu các nước ký kết phải thiết lập các thủ tục hình sự và hình phạt trong trường hợp gian lận thương hiệu hàng giả hoặc vi phạm bản quyền có quy mô thương mại. Gần đây hơn, các chủ thể quyền tác giả đã yêu cầu các quốc gia cung cấp các biện pháp trừng phạt hình sự cho tất cả các loại vi phạm bản quyền. <sup id="​cite_ref-74"​ class="​reference">​[74]</​sup> ​ Các nhóm tội phạm được tổ chức tận dụng sự phức tạp của người tiêu dùng, tiến bộ trong công nghệ bảo mật và ẩn danh, thị trường mới nổi và các phương pháp truyền sản phẩm mới. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (July 2015)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Cyberwarfare">​ Cyberwarfare </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +
 +
 +<​p><​b>​ Cyberwarfare </b> đề cập đến để hacking động cơ chính trị để tiến hành phá hoại và gián điệp. Đó là một hình thức chiến tranh thông tin đôi khi được xem là tương tự như chiến tranh thông thường <sup id="​cite_ref-DOD_-_Cyberspace_75-0"​ class="​reference">​[75]</​sup> ​ mặc dù sự tương tự này gây tranh cãi cho cả độ chính xác và động lực chính trị của nó. Nó đã được xác định là hoạt động của một quốc gia để thâm nhập vào các máy tính hoặc mạng của một quốc gia khác với mục đích gây thiệt hại dân sự hoặc gián đoạn. <sup id="​cite_ref-Clarke_76-0"​ class="​reference">​[76]</​sup> ​ Hơn nữa, nó hoạt động như &​quot;​miền chiến tranh thứ năm&​quot;​ <sup id="​cite_ref-Economist_77-0"​ class="​reference">​[77]</​sup> ​ và William J Lynn, Phó Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, nói rằng &​quot;​như một vấn đề giáo lý, Lầu năm góc đã chính thức công nhận không gian mạng là một miền mới trong chiến tranh... [which] đã trở nên quan trọng đối với các hoạt động quân sự như đất đai, biển, không khí, and space.&​quot;<​sup id="​cite_ref-Lynn_78-0"​ class="​reference">​[78]</​sup>​ Cyber espionage is the practice of obtaining confidential,​ sensitive, proprietary or classified information from individuals,​ competitors,​ groups, or governments using illegal exploitation methods on internet, networks, software and/or computers. There is also a clear military, political, or economic motivation. Unsecured information may be intercepted and modified, making espionage possible internationally. The recently established Cyber Command is currently debating whether such activities as commercial espionage or theft of intellectual property are criminal activities or actual &​quot;​breaches of national security.&​quot;<​sup id="​cite_ref-Clark2_79-0"​ class="​reference">​[79]</​sup>​ Furthermore,​ military activities that use computers and satellites for coordination are at risk of equipment disruption. Orders and communications can be intercepted or replaced. Power, water, fuel, communications,​ and transportation infrastructure all may be vulnerable to sabotage. According to Clarke, the civilian realm is also at risk, noting that the security breaches have already gone beyond stolen credit card numbers, and that potential targets can also include the electric power grid, trains, or the stock market.<​sup id="​cite_ref-Clark2_79-1"​ class="​reference">​[79]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Computer_viruses">​Computer viruses</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +
 +<​p>​The term &​quot;​computer virus&​quot;​ may be used as an overarching phrase to include all types of true viruses, malware, including computer worms, Trojan horses, most rootkits, spyware, dishonest adware and other malicious and unwanted software (though all are technically unique),<​sup id="​cite_ref-80"​ class="​reference">​[80]</​sup>​ and proves to be quite financially lucrative for criminal organizations,<​sup id="​cite_ref-81"​ class="​reference">​[81]</​sup>​ offering greater opportunities for fraud and extortion whilst increasing security, secrecy and anonymity.<​sup id="​cite_ref-82"​ class="​reference">​[82]</​sup> ​ Worms may be utilized by organized crime groups to exploit security vulnerabilities (duplicating itself automatically across other computers a given network),<​sup id="​cite_ref-83"​ class="​reference">​[83]</​sup> ​ while a Trojan horse is a program that app ears harmless but hides malicious functions (such as retrieval of stored confidential data, corruption of information,​ or interception of transmissions). Worms and Trojan horses, like viruses, may harm a computer system&#​39;​s data or performance. Applying the Internet model of organized crime, the proliferation of computer viruses and other malicious software promotes a sense of detachment between the perpetrator (whether that be the criminal organization or another individual) and the victim; this may help to explain vast increases in cyber-crime such as these for the purpose of ideological crime or terrorism.<​sup id="​cite_ref-84"​ class="​reference">​[84]</​sup>​ In mid July 2010, security experts discovered a malicious software program that had infiltrated factory computers and had spread to plants around the world. It is considered &​quot;​the first attack on critical industrial infrastructure that sits at the foundation of modern economies,&​quot;​ notes the <​i>​New York Times.</​i><​sup id="​cite_ref-85"​ class="​reference">​[85]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​White-collar_crime_and_corruption">​White-collar crime and corruption</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Corporate_crime">​Corporate crime</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +
 +<​p>​Corporate crime refers to crimes committed either by a corporation (i.e., a business entity having a separate legal personality from the natural persons that manage its activities),​ or by individuals that may be identified with a corporation or other business entity (see vicarious liability and corporate liability). Note that some forms of corporate corruption may not actually be criminal if they are not specifically illegal under a given system of laws. For example, some jurisdictions allow insider trading.
 +</p>
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Labor_racketeering">​Labor racketeering</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Labor racketeering has developed since the 1930s, affecting national and international construction,​ mining, energy production and transportation<​sup id="​cite_ref-86"​ class="​reference">​[86]</​sup> ​ sectors immensely.<​sup id="​cite_ref-87"​ class="​reference">​[87]</​sup>​ Activity has focused on the importation of cheap or unfree labor, involvement with union and public officials (political corruption),​ and counterfeiting.<​sup id="​cite_ref-88"​ class="​reference">​[88]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Political_corruption">​Political corruption</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +
 +<​p>​Political corruption is the use of legislated powers by government officials for illegitimate private gain. Misuse of government power for other purposes, such as repression of political opponents and general police brutality, is not considered political corruption. Neither are illegal acts by private persons or corporations not directly involved with the government. An illegal act by an officeholder constitutes political corruption only if the act is directly related to their official duties. Forms of corruption vary, but include bribery, extortion, cronyism, nepotism, patronage, graft, and embezzlement. While corruption may facilitate criminal enterprise such as drug trafficking,​ money laundering, and human trafficking,​ it is not restricted to these activities. The activities that constitute illegal corruption differ depending on the country or jurisdiction. For instance, certain political funding practices that are legal in one place may be illegal in another. In some cases, government officials have broad or poorly defined powers, which make it difficult to distinguish between legal and illegal actions. Worldwide, bribery alone is estimated to involve over 1 trillion US dollars annually.<​sup id="​cite_ref-89"​ class="​reference">​[89]</​sup>​ A state of unrestrained political corruption is known as a kleptocracy,​ literally meaning &​quot;​rule by thieves&​quot;​.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Drug_trafficking">​Drug trafficking</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​232px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2a/​Mexican_drug_cartels_2008.jpg/​230px-Mexican_drug_cartels_2008.jpg"​ width="​230"​ height="​173"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2a/​Mexican_drug_cartels_2008.jpg/​345px-Mexican_drug_cartels_2008.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2a/​Mexican_drug_cartels_2008.jpg/​460px-Mexican_drug_cartels_2008.jpg 2x" data-file-width="​960"​ data-file-height="​720"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Heroin:​ Source countries / production: three major regions known as the Golden Triangle (Burma, Laos, Thailand), Golden Crescent (Afghanistan) and Central and South America. There are suggestions that due to the continuing decline in opium production in South East Asia, traffickers may begin to look to Afghanistan as a source of heroin.&​quot;<​sup id="​cite_ref-90"​ class="​reference">​[90]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Human_trafficking">​Human trafficking</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Sex_trafficking">​Sex trafficking</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Human trafficking for the purpose of sexual exploitation is a major cause of contemporary sexual slavery and is primarily for prostituting women and children into sex industries.<​sup id="​cite_ref-voa_91-0"​ class="​reference">​[91]</​sup>​ Sexual slavery encompasses most, if not all, forms of forced prostitution.<​sup id="​cite_ref-92"​ class="​reference">​[92]</​sup>​ The terms &​quot;​forced prostitution&​quot;​ or &​quot;​enforced prostitution&​quot;​ appear in international and humanitarian conventions but have been insufficiently understood and inconsistently applied. &​quot;​Forced prostitution&​quot;​ generally refers to conditions of control over a person who is coerced by another to engage in sexual activity.<​sup id="​cite_ref-Reportof1998_93-0"​ class="​reference">​[93]</​sup>​ Official numbers of individuals in sexual slavery worldwide vary. In 2001 International Organization for Migration estimated 400,000, the Federal Bureau of Investigation estimated 700,000 and UNICEF estimated 1.75 million.<​sup id="​cite_ref-94"​ class="​reference">​[94]</​sup>​ The most common destinations for victims of human trafficking are Thailand, Japan, Israel, Belgium, the Netherlands,​ Germany, Italy, Turkey and the United States, according to a report by UNODC.<​sup id="​cite_ref-BBC-UN-traffic_95-0"​ class="​reference">​[95]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Illegal_immigration_and_people_smuggling">​Illegal immigration and people smuggling</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p><​i>​See Snakehead (gang), Coyotaje</​i>​
 +</​p><​p><​b>​People smuggling</​b>​ is defined as &​quot;​the facilitation,​ transportation,​ attempted transportation or illegal entry of a person or persons across an international border, in violation of one or more countries laws, either clandestinely or through deception, such as the use of fraudulent documents&​quot;​.<​sup id="​cite_ref-96"​ class="​reference">​[96]</​sup>​ The term is understood as and often used interchangeably with migrant smuggling, which is defined by the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime as &​quot;​...the procurement,​ in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a state party of which the person is not a national&​quot;​.<​sup id="​cite_ref-97"​ class="​reference">​[97]</​sup>​ This practice has increased over the past few decades and today now accounts for a significant portion of illegal immigration in countries around the world. People smuggling generally takes place with the consent of the person or persons being smuggled, and common reasons for individuals seeking to be smuggled include employment and economic opportunity,​ personal and/or familial betterment, and escape from persecution or conflict.
 +</p>
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Contemporary_slavery_and_forced_labor">​Contemporary slavery and forced labor</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​The number of slaves today remains as high as 12 million<​sup id="​cite_ref-98"​ class="​reference">​[98]</​sup>​ to 27 million.<​sup id="​cite_ref-disposable-bales_99-0"​ class="​reference">​[99]</​sup><​sup id="​cite_ref-time_100-0"​ class="​reference">​[100]</​sup><​sup id="​cite_ref-un.org_101-0"​ class="​reference">​[101]</​sup>​ This is probably the smallest proportion of slaves to the rest of the world&#​39;​s population in history.<​sup id="​cite_ref-102"​ class="​reference">​[102]</​sup>​ Most are debt slaves, largely in South Asia, who are under debt bondage incurred by lenders, sometimes even for generations.<​sup id="​cite_ref-103"​ class="​reference">​[103]</​sup>​ It is the fastest growing criminal industry and is predicted to eventually outgrow drug trafficking.<​sup id="​cite_ref-voa_91-1"​ class="​reference">​[91]</​sup><​sup id="​cite_ref-104"​ class="​reference">​[104]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Historical_origins">​Historical origins</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Pre-nineteenth_century">​Pre-nineteenth century</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Today,​ crime is sometimes thought of as an urban phenomenon, but for most of human history it was the rural interfaces that encountered the majority of crimes (bearing in mind the fact that for most of human history, rural areas were the vast majority of inhabited places). For the most part, within a village, members kept crime at very low rates; however, outsiders such as pirates, highwaymen, and bandits attacked trade routes and roads, at times severely disrupting commerce, raising costs, insurance rates and prices to the consumer. According to criminologist Paul Lunde, &​quot;​Piracy and banditry were to the preindustrial world what organized crime is to modern society.&​quot;<​sup id="​cite_ref-ReferenceA_105-0"​ class="​reference">​[105]</​sup></​p>​
 +<​blockquote class="​templatequote"><​p>​If we take a global rather than strictly domestic view, it becomes evident even crime of the organized kind has a long if not necessarily noble heritage. The word &#​39;​thug&#​39;​ dates to early 13th-century India, when Thugs, or gangs of criminals, roamed from town to town, looting and pillaging. Smuggling and drug-trafficking rings are as old as the hills in Asia and Africa, and extant criminal organizations in Italy and Japan trace their histories back several centuries...<​sup id="​cite_ref-106"​ class="​reference">​[106]</​sup></​p></​blockquote>​
 +<p>As Lunde states, &​quot;​Barbarian conquerors, whether Vandals, Goths, the Norse, Turks or Mongols are not normally thought of as organized crime groups, yet they share many features associated with thriving criminal organizations. They were for the most part non-ideological,​ predominantly ethnically based, used violence and intimidation,​ and adhered to their own codes of law.&​quot;<​sup id="​cite_ref-ReferenceA_105-1"​ class="​reference">​[105]</​sup>​ Terrorism is linked to organized crime, but has political aims rather than solely financial ones, so there is overlap but separation between terrorism and organized crime.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Nineteenth_century">​Nineteenth century</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​During the Victorian era, criminals and gangs started to form organizations which would be collectively become London&#​39;​s criminal underworld.<​sup id="​cite_ref-Victoria_1_107-0"​ class="​reference">​[107]</​sup>​ Criminal societies in the underworld started to develop their own ranks and groups which were sometimes called <​i>​families</​i>​and were often made up of lower-classes and operated on pick-pocketry,​ prostitution,​ forgery and counterfeiting,​ commercial burglary and even money-laundering schemes.<​sup id="​cite_ref-Victoria_1_107-1"​ class="​reference">​[107]</​sup><​sup id="​cite_ref-Victoria_2_108-0"​ class="​reference">​[108]</​sup>​ Unique also were the use of slangs and argots used by Victorian criminal societies to distinguish each other. One of the most infamous crime bosses in the Victorian underworld was Adam Worth, who was nicknamed &​quot;​the Napoleon of the criminal world&​quot;​ or &​quot;​the Napoleon of Crime&​quot;​ and became the inspiration behind the popular character of Professor Moriarty.<​sup id="​cite_ref-Victoria_1_107-2"​ class="​reference">​[107]</​sup><​sup id="​cite_ref-109"​ class="​reference">​[109]</​sup></​p><​p>​Organized crime in the United States first came to prominence in the Old West and historians such as Brian J. Robb and Erin H. Turner traced the first organized crime syndicates to the Coschise Cowboy Gang and the Wild Bunch.<​sup id="​cite_ref-110"​ class="​reference">​[110]</​sup><​sup id="​cite_ref-111"​ class="​reference">​[111]</​sup>​ The Cochise Cowboys, though loosely organized, were unique for their criminal operations in the Mexican border, in which they would steal and sell cattle as well smuggled contraband goods in between the countries.<​sup id="​cite_ref-112"​ class="​reference">​[112]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Twentieth_century">​Twentieth century</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​232px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Marukin_at_Sanja_Matsuri_2.jpg/​230px-Marukin_at_Sanja_Matsuri_2.jpg"​ width="​230"​ height="​154"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Marukin_at_Sanja_Matsuri_2.jpg/​345px-Marukin_at_Sanja_Matsuri_2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Marukin_at_Sanja_Matsuri_2.jpg/​460px-Marukin_at_Sanja_Matsuri_2.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​684"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Donald Cressey’s Cosa Nostra model studied Mafia families exclusively and this limits his broader findings. Structures are formal and rational with allocated tasks, limits on entrance, and influence the rules established for organizational maintenance and sustainability.<​sup id="​cite_ref-Cressey_&​_Finckenauer_2008_113-0"​ class="​reference">​[113]</​sup><​sup id="​cite_ref-Cressey_&​_Ward_1969_114-0"​ class="​reference">​[114]</​sup>​ In this context there is a difference between organized and professional crime; there is well-defined hierarchy of roles for leaders and members, underlying rules and specific goals that determine their behavior, and these are formed as a social system, one that was rationally designed to maximize profits and to provide forbidden goods. Albini saw organized criminal behavior as consisting of networks of patrons and clients, rather than rational hierarchies or secret societies.<​sup id="​cite_ref-Albini_1995_13-1"​ class="​reference">​[13]</​sup><​sup id="​cite_ref-Albini_1988_14-1"​ class="​reference">​[14]</​sup><​sup id="​cite_ref-Albini_1971_15-1"​ class="​reference">​[15]</​sup></​p><​p>​The networks are characterized by a loose system of power relations. Each participant is interested in furthering his own welfare. Criminal entrepreneurs are the patrons and they exchange information with their clients in order to obtain their support. Clients include members of gangs, local and national politicians,​ government officials and people engaged in legitimate business. People in the network may not directly be part of the core criminal organization. Furthering the approach of both Cressey and Albini, Ianni and Ianni studied Italian-American crime syndicates in New York and other cities.<​sup id="​cite_ref-115"​ class="​reference">​[115]</​sup><​sup id="​cite_ref-116"​ class="​reference">​[116]</​sup></​p><​p>​Kinship is seen as the basis of organized crime rather than the structures Cressey had identified; this includes fictive godparental and affinitive ties as well as those based on blood relations, and it is the impersonal actions, not the status or affiliations of their members, that define the group. Rules of conduct and behavioral aspects of power and networks and roles include the following:
 +</p>
 +<​ul><​li>​family operates as a social unit, with social and business functions merged;</​li>​
 +<​li>​leadership positions down to middle management are kinship based;</​li>​
 +<​li>​the higher the position, the closer the kinship relationship;</​li>​
 +<​li>​group assigns leadership positions to a central group of family members, including fictive godparental relationship reinforcement;</​li>​
 +<​li>​the leadership group are assigned to legal or illegal enterprises,​ but not both; and,</​li>​
 +<​li>​transfer of money, from legal and illegal business, and back to illegal business is by individuals,​ not companies.</​li></​ul><​p>​Strong family ties are derived from the traditions of southern Italy, where family rather than the church or state is the basis of social order and morality.
 +</p>
 +<​h4><​span id="​The_.22disorganized_crime.22_and_choice_theses"/><​span class="​mw-headline"​ id="​The_"​disorganized_crime"​_and_choice_theses">​The &​quot;​disorganized crime&​quot;​ and choice theses</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​One of the most important trends to emerge in criminological thinking about OC in recent years is the suggestion that it is not, in a formal sense, &​quot;​organized&​quot;​ at all. Evidence includes lack of centralized control, absence of formal lines of communication,​ fragmented organizational structure. It is distinctively disorganized. For example, Seattle&#​39;​s crime network in the 1970s and 80s consisted of groups of businessmen,​ politicians and of law enforcement officers. They all had links to a national network via Meyer Lansky, who was powerful, but there was no evidence that Lansky or anyone else exercised centralized control over them.<​sup id="​cite_ref-117"​ class="​reference">​[117]</​sup></​p><​p>​While some crime involved well-known criminal hierarchies in the city, criminal activity was not subject to central management by these hierarchies nor by other controlling groups, nor were activities limited to a finite number of objectives. The networks of criminals involved with the crimes did not exhibit organizational cohesion. Too much emphasis had been placed on the Mafia as controlling OC. The Mafia were certainly powerful but they &​quot;​were part of a heterogeneous underworld, a network characterized by complex webs of relationships.&​quot;​ OC groups were violent and aimed at making money but because of the lack of structure and fragmentation of objectives, they were &​quot;​disorganized&​quot;​.<​sup id="​cite_ref-118"​ class="​reference">​[118]</​sup><​sup id="​cite_ref-119"​ class="​reference">​[119]</​sup></​p><​p>​Further studies showed neither bureaucracy nor kinship groups are the primary structure of organized crime, rather they were in partnerships or a series of joint business ventures.<​sup id="​cite_ref-120"​ class="​reference">​[120]</​sup><​sup id="​cite_ref-121"​ class="​reference">​[121]</​sup>​ Despite these conclusions,​ all researchers observed a degree of managerial activities among the groups they studied. All observed networks and a degree of persistence,​ and there may be utility in focusing on the identification of organizing roles of people and events rather than the group&#​39;​s structure.<​sup id="​cite_ref-122"​ class="​reference">​[122]</​sup><​sup id="​cite_ref-123"​ class="​reference">​[123]</​sup> ​ There may be three main approaches to understand the organizations in terms of their roles as social systems:<​sup id="​cite_ref-124"​ class="​reference">​[124]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li>​organizations as rational systems: Highly formalized structures in terms of bureaucracy’s and hierarchy, with formal systems of rules regarding authority and highly specific goals;</​li>​
 +<​li>​organizations as natural systems: Participants may regard the organization as an end in itself, not merely a means to some other end. Promoting group values to maintain solidarity is high on the agenda. They do not rely on profit maximization. Their perversity and violence in respect of relationships is often remarkable, but they are characterized by their focus on the connections between their members, their associates and their victims; and,</​li>​
 +<​li>​organizations open systems: High levels of interdependence between themselves and the environment in which they operate. There is no one way in which they are organized or how they operate. They are adaptable and change to meet the demands of their changing environments and circumstances.</​li></​ul><​p>​Organized crime groups may be a combination of all three.
 +</p>
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​International_governance_approach">​International governance approach</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​International consensus on defining organized crime has become important since the 1970s due its increased prevalence and impact. e.g., UN in 1976 and EU 1998. OC is &​quot;​...the large scale and complex criminal activity carried on by groups of persons, however loosely or tightly organized for the enrichment of those participating at the expense of the community and its members. It is frequently accomplished through ruthless disregard of any law, including offenses against the person and frequently in connection with political corruption.&​quot;​ (UN) &quot;A criminal organization shall mean a lasting, structured association of two or more persons, acting in concert with a view to committing crimes or other offenses which are punishable by deprivation of liberty or a detention order of a maximum of at least four years or a more serious penalty, whether such crimes or offenses are an end in themselves or a means of obtaining material benefits and, if necessary, of improperly influencing the operation of public authorities.&​quot;​ (UE) Not all groups exhibit the same characteristics of structure. However, violence and corruption and the pursuit of multiple enterprises and continuity serve to form the essence of OC activity.<​sup id="​cite_ref-125"​ class="​reference">​[125]</​sup><​sup id="​cite_ref-126"​ class="​reference">​[126]</​sup></​p><​p>​There are eleven characteristics from the European Commission and Europol pertinent to a working definition of organized crime. Six of those must be satisfied and the four in italics are mandatory. Summarized, they are:
 +</p>
 +<​ul><​li><​i>​more than two people</​i>;</​li>​
 +<​li>​their own appointed tasks;</​li>​
 +<​li>​activity over a <​i>​prolonged or indefinite period of time</​i>;</​li>​
 +<​li>​the use discipline or control;</​li>​
 +<​li>​perpetration of <​i>​serious criminal offense</​i>​s;</​li>​
 +<​li>​operations on an international or transnational level;</​li>​
 +<​li>​the use violence or other intimidation;</​li>​
 +<​li>​the use of commercial or businesslike structures;</​li>​
 +<​li>​engagement in money laundering;</​li>​
 +<​li>​exertion of influence on politics, media, public administration,​ judicial authorities or the economy; and,</​li>​
 +<​li><​i>​motivated by the pursuit of profit and/or power,</​i></​li></​ul><​p>​with the Convention against Transnational Organized Crime (the <​i>​Palermo Convention</​i>​) having a similar definition:
 +</p>
 +<​ul><​li>​organized criminal: structured group, three or more people, one or more serious crimes, in order to obtain financial or other material benefit;</​li>​
 +<​li>​serious crime: offense punishable by at least four years in prison; and,</​li>​
 +<​li>​structured group: Not randomly formed but doesn’t need formal structure,</​li></​ul><​p>​Others stress the importance of power, profit and perpetuity, defining organized criminal behavior as:
 +</p>
 +<​ul><​li>​nonideological:​ i.e., profit driven;</​li>​
 +<​li>​hierarchical:​ few elites and many operatives;</​li>​
 +<​li>​limited or exclusive membership: maintain secrecy and loyalty of members;</​li>​
 +<​li>​perpetuating itself: Recruitment process and policy;</​li>​
 +<​li>​willing to use illegal violence and bribery;</​li>​
 +<​li>​specialized division of labor: to achieve organization goal;</​li>​
 +<​li>​monopolistic:​ Market control to maximize profits; and,</​li>​
 +<​li>​has explicit rules and regulations:​ Codes of honor.<​sup id="​cite_ref-127"​ class="​reference">​[127]</​sup></​li></​ul><​p>​Definitions need to bring together its legal and social elements. OC has widespread social, political and economic effects. It uses violence and corruption to achieve its ends: &​quot;​OC when group primarily focused on illegal profits systematically commit crimes that adversely affect society and are capable of successfully shielding their activities, in particular by being willing to use physical violence or eliminate individuals by way of corruption.&​quot;<​sup id="​cite_ref-128"​ class="​reference">​[128]</​sup><​sup id="​cite_ref-129"​ class="​reference">​[129]</​sup></​p><​p>​It is a mistake to use the term &​quot;​OC&​quot;​ as though it denotes a clear and well-defined phenomenon. The evidence regarding OC &​quot;​shows a less well-organized,​ very diversified landscape of organizing criminals…the economic activities of these organizing criminals can be better described from the viewpoint of &#​39;​crime enterprises&#​39;​ than from a conceptually unclear frameworks such as &#​39;​OC&#​39;​.&​quot;​ Many of the definitions emphasize the ‘group nature’ of OC, the ‘organization’ of its members, its use of violence or corruption to achieve its goals, and its extra-jurisdictional character….OC may appear in many forms at different times and in different places. Due to the variety of definitions,​ there is “evident danger” in asking “what is OC?” and expecting a simple answer.<​sup id="​cite_ref-130"​ class="​reference">​[130]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​The_locus_of_power_and_organized_crime">​The locus of power and organized crime</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Some espouse that all organized crime operates at an international level, though there is currently no international court capable of trying offenses resulting from such activities (the International Criminal Court’s remit extends only to dealing with people accused of offenses against humanity, e.g., genocide). If a network operates primarily from one jurisdiction and carries out its illicit operations there and in some other jurisdictions it is ‘international,&#​39;​ though it may be appropriate to use the term ‘transnational’ only to label the activities of a major crime group that is centered in no one jurisdiction but operating in many. The understanding of organized crime has therefore progressed to combined internationalization and an understanding of social conflict into one of power, control, efficiency risk and utility, all within the context of organizational theory. The accumulation of social, economic and political power<​sup id="​cite_ref-131"​ class="​reference">​[131]</​sup> ​ have sustained themselves as a core concerns of all criminal organizations:​
 +</p>
 +<​ul><​li>​social:​ criminal groups seek to develop social control in relation to particular communities;</​li>​
 +<​li>​economic:​ seek to exert influence by means of corruption and by coercion of legitimate and illegitimate praxis; and,</​li>​
 +<​li>​political:​ criminal groups use corruption and violence to attain power and status.<​sup id="​cite_ref-132"​ class="​reference">​[132]</​sup><​sup id="​cite_ref-133"​ class="​reference">​[133]</​sup></​li></​ul><​p>​Contemporary organized crime may be very different from traditional Mafia style, particularly in terms of the distribution and centralization of power, authority structures and the concept of &#​39;​control&#​39;​ over one&#​39;​s territory and organization. There is a tendency away from centralization of power and reliance upon family ties towards a fragmentation of structures and informality of relationships in crime groups. Organized crime most typically flourishes when a central government and civil society is disorganized,​ weak, absent or untrusted.
 +</​p><​p>​This may occur in a society facing periods of political, economic or social turmoil or transition, such as a change of government or a period of rapid economic development,​ particularly if the society lacks strong and established institutions and the rule of law. The dissolution of the Soviet Union and the Revolutions of 1989 in Eastern Europe that saw the downfall of the Communist Bloc created a breeding ground for criminal organizations.
 +</​p><​p>​The newest growth sectors for organized crime are identity theft and online extortion. These activities are troubling because they discourage consumers from using the Internet for e-commerce. E-commerce was supposed to level the playing ground between small and large businesses, but the growth of online organized crime is leading to the opposite effect; large businesses are able to afford more bandwidth (to resist denial-of-service attacks) and superior security. Furthermore,​ organized crime using the Internet is much harder to trace down for the police (even though they increasingly deploy cybercops) since most police forces and law enforcement agencies operate within a local or national jurisdiction while the Internet makes it easier for criminal organizations to operate across such boundaries without detection.
 +</​p><​p>​In the past criminal organizations have naturally limited themselves by their need to expand, putting them in competition with each other. This competition,​ often leading to violence, uses valuable resources such as manpower (either killed or sent to prison), equipment and finances. In the United States, James &​quot;​Whitey&​quot;​ Bulger, the Irish Mob boss of the Winter Hill Gang in Boston turned informant for the Federal Bureau of Investigation (FBI). He used this position to eliminate competition and consolidate power within the city of Boston which led to the imprisonment of several senior organized crime figures including Gennaro Angiulo, underboss of the Patriarca crime family. Infighting sometimes occurs within an organization,​ such as the Castellamarese war of 1930–31 and the Boston Irish Mob Wars of the 1960s and 1970s.
 +</​p><​p>​Today criminal organizations are increasingly working together, realizing that it is better to work in cooperation rather than in competition with each other (once again, consolidating power). This has led to the rise of global criminal organizations such as Mara Salvatrucha,​ 18th Street gang, and Barrio Azteca. The American Mafia, in addition to having links with organized crime groups in Italy such as the Camorra, the &#​39;​Ndrangheta,​ Sacra Corona Unita, and Sicilian Mafia, has at various times done business with the Irish Mob, Jewish-American organized crime, the Japanese Yakuza, Indian Mafia, ​   the Russian Mafia, Thief in law, and Post-Soviet Organized crime groups, the Chinese Triads, Chinese Tongs, and Asian street gangs, Motorcycle Gangs, and numerous White, Black, and Hispanic prison and street gangs. The United Nations Office on Drugs and Crime estimated that organized crime groups held $322 billion in assets in 2005.<​sup id="​cite_ref-134"​ class="​reference">​[134]</​sup></​p><​p>​This rise in cooperation between criminal organizations has meant that law enforcement agencies are increasingly having to work together. The FBI operates an organized crime section from its headquarters in Washington, D.C. and is known to work with other national (e.g., Polizia di Stato, Russian Federal Security Service (FSB), and the Royal Canadian Mounted Police), federal (e.g., Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives, Drug Enforcement Administration,​ United States Marshals Service, Immigration and Customs Enforcement,​ United States Secret Service, US Diplomatic Security Service, United States Postal Inspection Service, U.S. Customs and Border Protection, United States Border Patrol, and the United States Coast Guard), state (e.g., Massachusetts State Police Special Investigation Unit, New Jersey State Police organized crime unit, Pennsylvania State Police organized crime unit, and the New York State Police Bureau of Criminal Investigation) and city (e.g., New York City Police Department Organized Crime Unit, Philadelphia Police Department Organized crime unit, Chicago Police Organized Crime Unit, and the Los Angeles Police Department Special Operations Division) law enforcement agencies.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Theoretical_background">​Theoretical background</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Criminal_psychology">​Criminal psychology</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Rational_choice">​Rational choice</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +
 +<​p>​This theory treats all individuals as rational operators, committing criminal acts after consideration of all associated risks (detection and punishment) compared with the rewards of crimes (personal, financial etc.).<​sup id="​cite_ref-135"​ class="​reference">​[135]</​sup> ​ Little emphasis is placed on the offenders’ emotional state. The role of criminal organizations in lowering the perceptions of risk and increasing the likelihood of personal benefit is prioritized by this approach, with the organizations structure, purpose, and activity being indicative of the rational choices made by criminals and their organizers.<​sup id="​cite_ref-136"​ class="​reference">​[136]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Deterrence">​Deterrence</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +
 +<​p>​This theory sees criminal behavior as reflective of an individual, internal calculation<​sup id="​cite_ref-137"​ class="​reference">​[137]</​sup>​ by the criminal that the benefits associated with offending (whether financial or otherwise) outweigh the perceived risks.<​sup id="​cite_ref-138"​ class="​reference">​[138]</​sup><​sup id="​cite_ref-139"​ class="​reference">​[139]</​sup> ​ The perceived strength, importance or infallibility of the criminal organization is directly proportional to the types of crime committed, their intensity and arguably the level of community response. The benefits of participating in organized crime (higher financial rewards, greater socioeconomic control and influence, protection of the family or significant others, perceived freedoms from &#​39;​oppressive&#​39;​ laws or norms) contribute greatly to the psychology behind highly organized group offending.
 +</p>
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Social_learning">​Social learning</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +
 +<​p>​Criminals learn through associations with one another. The success of organized crime groups is therefore dependent upon the strength of their communication and the enforcement of their value systems, the recruitment and training processes employed to sustain, build or fill gaps in criminal operations.<​sup id="​cite_ref-Akers_1973_140-0"​ class="​reference">​[140]</​sup>​ An understanding of this theory sees close associations between criminals, imitation of superiors, and understanding of value systems, processes and authority as the main drivers behind organized crime. Interpersonal relationships define the motivations the individual develops, with the effect of family or peer criminal activity being a strong predictor of inter-generational offending.<​sup id="​cite_ref-141"​ class="​reference">​[141]</​sup> ​ This theory also developed to include the strengths and weaknesses of reinforcement,​ which in the context of continuing criminal enterprises may be used to help understand propensities for certain crimes or victims, level of integration into the mainstream culture and likelihood of recidivism / success in rehabilitation.<​sup id="​cite_ref-Akers_1973_140-1"​ class="​reference">​[140]</​sup><​sup id="​cite_ref-142"​ class="​reference">​[142]</​sup><​sup id="​cite_ref-143"​ class="​reference">​[143]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Enterprise">​Enterprise</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +
 +<​p>​Under this theory, organized crime exists because legitimate markets leave many customers and potential customers unsatisfied.<​sup id="​cite_ref-Smith_1978_42-1"​ class="​reference">​[42]</​sup> ​ High demand for a particular good or service (e.g., drugs, prostitution,​ arms, slaves), low levels of risk detection and high profits lead to a conducive environment for entrepreneurial criminal groups to enter the market and profit by supplying those goods and services.<​sup id="​cite_ref-144"​ class="​reference">​[144]</​sup> ​ For success, there must be:
 +</p>
 +<​ul><​li>​an identified market; and,</​li>​
 +<li>a certain rate of consumption (demand) to maintain profit and outweigh perceived risks.<​sup id="​cite_ref-Albanese_2008_43-1"​ class="​reference">​[43]</​sup><​sup id="​cite_ref-Albanese_2000_409–423_44-1"​ class="​reference">​[44]</​sup></​li></​ul><​p>​Under these conditions competition is discouraged,​ ensuring criminal monopolies sustain profits. Legal substitution of goods or services may (by increasing competition) force the dynamic of organized criminal operations to adjust, as will deterrence measures (reducing demand), and the restriction of resources (controlling the ability to supply or produce to supply).<​sup id="​cite_ref-145"​ class="​reference">​[145]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Differential_association">​Differential association</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +
 +<​p>​Sutherland goes further to say that deviancy is contingent on conflicting groups within society, and that such groups struggle over the means to define what is criminal or deviant within society. Criminal organizations therefore gravitate around illegal avenues of production, profit-making,​ protectionism or social control and attempt (by increasing their operations or membership) to make these acceptable.<​sup id="​cite_ref-Akers_1973_140-2"​ class="​reference">​[140]</​sup><​sup id="​cite_ref-146"​ class="​reference">​[146]</​sup><​sup id="​cite_ref-147"​ class="​reference">​[147]</​sup>​ This also explains the propensity of criminal organizations to develop protection rackets, to coerce through the use of violence, aggression and threatening behavior (at times termed &#​39;​terrorism&#​39;​).<​sup id="​cite_ref-148"​ class="​reference">​[148]</​sup><​sup id="​cite_ref-149"​ class="​reference">​[149]</​sup><​sup id="​cite_ref-150"​ class="​reference">​[150]</​sup><​sup id="​cite_ref-151"​ class="​reference">​[151]</​sup>​ Preoccupation with methods of accumulating profit highlight the lack of legitimate means to achieve economic or social advantage, as does the organization of white-collar crime or political corruption (though it is debatable whether these are based on wealth, power or both). The ability to effect social norms and practices through political and economic influence (and the enforcement or normaliszation of criminogenic needs) may be defined by differential association theory.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Critical_criminology_and_sociology">​Critical criminology and sociology</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Social_disorganization">​Social disorganization</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +
 +<​p>​Social disorganization theory is intended to be applied to neighborhood level street crime,<​sup id="​cite_ref-152"​ class="​reference">​[152]</​sup>​ thus the context of gang activity, loosely formed criminal associations or networks, socioeconomic demographic impacts, legitimate access to public resources, employment or education, and mobility give it relevance to organized crime. Where the upper- and lower-classes live in close proximity this can result in feelings of anger, hostility, social injustice and frustration.<​sup id="​cite_ref-153"​ class="​reference">​[153]</​sup> ​ Criminals experience poverty; and witness affluence they are deprived of and which is virtually impossible for them to attain through conventional means.<​sup id="​cite_ref-154"​ class="​reference">​[154]</​sup>​ The concept of neighborhood is central to this theory, as it defines the social learning, locus of control, cultural influences and access to social opportunity experienced by criminals and the groups they form.<​sup id="​cite_ref-155"​ class="​reference">​[155]</​sup>​ Fear of or lack of trust in mainstream authority may also be a key contributor to social disorganization;​ organized crime groups replicate such figures and thus ensure control over the counter-culture.<​sup id="​cite_ref-156"​ class="​reference">​[156]</​sup>​ This theory has tended to view violent or anti-social behavior by gangs as reflective of their social disorganization rather than as a product or tool of their organization.<​sup id="​cite_ref-157"​ class="​reference">​[157]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Anomie">​Anomie</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +
 +<​p>​Sociologist Robert K. Merton believed deviance depended on society’s definition of success,<​sup id="​cite_ref-158"​ class="​reference">​[158]</​sup>​ and the desires of individuals to achieve success through socially defined avenues. Criminality becomes attractive when expectations of being able to fulfill goals (therefore achieving success) by legitimate means cannot be fulfilled.<​sup id="​cite_ref-159"​ class="​reference">​[159]</​sup>​ Criminal organizations capitalize on states of normlessness by imposing criminogenic needs and illicit avenues to achieve them. This has been used as the basis for numerous meta-theories of organized crime through its integration of social learning, cultural deviance, and criminogenic motivations.<​sup id="​cite_ref-160"​ class="​reference">​[160]</​sup>​ If crime is seen as a function of anomie,<​sup id="​cite_ref-161"​ class="​reference">​[161]</​sup>​ organized behavior produces stability, increases protection or security, and may be directly proportional to market forces as expressed by entrepreneurship- or risk-based approaches. It is the inadequate supply of legitimate opportunities that constrains the ability for the individual to pursue valued societal goals and reduces the likelihood that using legitimate opportunities will enable them to satisfy such goals (due to their position in society).<​sup id="​cite_ref-162"​ class="​reference">​[162]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Cultural_deviance">​Cultural deviance</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Criminals violate the law because they belong to a unique subculture - the counter-culture - their values and norms conflicting with those of the working-, middle- or upper-classes upon which criminal laws are based. This subculture shares an alternative lifestyle, language and culture, and is generally typified by being tough, taking care of their own affairs and rejecting government authority. Role models include drug dealers, thieves and pimps, as they have achieved success and wealth not otherwise available through socially-provided opportunities. It is through modeling organized crime as a counter-cultural avenue to success that such organizations are sustained.<​sup id="​cite_ref-Akers_1973_140-3"​ class="​reference">​[140]</​sup><​sup id="​cite_ref-163"​ class="​reference">​[163]</​sup><​sup id="​cite_ref-164"​ class="​reference">​[164]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span id="​Alien_conspiracy.2Fqueer_ladder_of_mobility"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Alien_conspiracy/​queer_ladder_of_mobility">​Alien conspiracy/​queer ladder of mobility</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +
 +<​p>​The alien conspiracy theory and queer ladder of mobility theories state that ethnicity and &#​39;​outsider&#​39;​ status (immigrants,​ or those not within the dominant ethnocentric groups) and their influences are thought to dictate the prevalence of organized crime in society.<​sup id="​cite_ref-165"​ class="​reference">​[165]</​sup> ​ The alien theory posits that the contemporary structures of organized crime gained prominence during the 1860s in Sicily and that elements of the Sicilian population are responsible for the foundation of most European and North American organized crime,<​sup id="​cite_ref-166"​ class="​reference">​[166]</​sup>​ made up of Italian-dominated crime families. Bell&#​39;​s theory of the &#​39;​queer ladder of mobility&#​39;​ hypothesized that &#​39;​ethnic succession&#​39;​ (the attainment of power and control by one more marginalized ethnic group over other less marginalized groups) occurs by promoting the perpetration of criminal activities within a disenfranchised or oppressed demographic. Whilst early organized crime was dominated by the Irish Mob (early 1800s), they were relatively substituted by the Sicilian Mafia and Italian-American Mafia, the Aryan Brotherhood (1960s onwards), Colombian Medellin cartel and Cali cartel (mid-1970s - 1990s), and more recently the Mexican Tijuana Cartel (late 1980s onwards), Mexican Los Zetas (late 1990s to onwards), the Russian Mafia (1988 onwards), terrorism-related organized crime Al-Qaeda (1988 onwards), the Taliban (1994 onwards), and Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) (2010s to onwards) . Many argue this misinterprets and overstates the role of ethnicity in organized crime.<​sup id="​cite_ref-167"​ class="​reference">​[167]</​sup> ​ A contradiction of this theory is that syndicates had developed long before large-scale Sicilian immigration in 1860s, with these immigrants merely joining a widespread phenomenon of crime and corruption.<​sup id="​cite_ref-168"​ class="​reference">​[168]</​sup><​sup id="​cite_ref-169"​ class="​reference">​[169]</​sup><​sup id="​cite_ref-170"​ class="​reference">​[170]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Legislative_frameworks_and_policing_measures">​Legislative frameworks and policing measures</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​dl><​dt>​International</​dt></​dl><​dl><​dt>​Canada</​dt></​dl><​dl><​dt>​India</​dt></​dl><​dl><​dt>​Republic of Ireland</​dt></​dl><​dl><​dt>​Italy</​dt></​dl><​dl><​dt>​United Kingdom</​dt></​dl><​dl><​dt>​United States</​dt></​dl><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​By_nation">​By nation</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​References</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Macionis,​ Gerber, ​ John, Linda (2010). Sociology 7th Canadian Ed. Toronto, Ontario: Pearson Canada Inc. p. 206.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-test-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Definition of Mob in the Oxford Dictionary online, see meaning 2&​quot;​. Oxforddictionaries.com.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Definition+of+Mob+in+the+Oxford+Dictionary+online%2C+see+meaning+2&​rft.pub=Oxforddictionaries.com&​rft_id=http%3A%2F%2Foxforddictionaries.com%2Fdefinition%2Fmob%3Fq%3Dmob&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Gambetta,​ D. (1996). The Sicilian Mafia: the business of private protection. Harvard University Press. <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ISBN 9780674807426</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Varese,​ F. (2001). The Russian Mafia: private protection in a new market economy. Oxford University Press.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Wang,​ Peng (2017). The Chinese Mafia: Organized Crime, Corruption, and Extra-Legal Protection. Oxford: Nhà xuất bản Đại học Oxford. <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ISBN 9780198758402</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Chu,​ Y. K. (2002). The triads as business. Routledge. <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ISBN 9780415757249</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Hill,​ P. B. (2003). The Japanese mafia: Yakuza, law, and the state. Oxford University Press</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Tilly,​ Charles. 1985. &​quot;​State Formation as Organized Crime&​quot;​. In Evans, Peter, Dietrich Rueschemeyer,​ and Theda Skocpol, eds.: <​i>​Bringing the State Back In</​i>​. Cambridge: Cambridge University Press.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Interview with Panos Kostakos (2012) Is Oil Smuggling and Organized Crime the Cause of Greece&#​39;​s Economic Crisis? (by Jen Alic)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Archived copy&​quot;​. Archived from the original on October 17, 2008<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​June 19,</​span>​ 2009</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Archived+copy&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.atf.gov%2Fpub%2Ffire-explo_pub%2Fxcomplete.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dominic Casciani, BBC News Home Affairs correspondent:​ 28 July 2011 <​i>​Criminal assets worth record £1bn seized by police</​i></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​
 +<cite class="​citation news">​Byrnes,​ Ryan (January 21, 2009). &​quot;​Mexican Drug Traffickers Now &#​39;​Greatest Organized Crime Threat&#​39;​ to U.S.&​quot;​ <​i>​CNS News</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=CNS+News&​rft.atitle=Mexican+Drug+Traffickers+Now+%27Greatest+Organized+Crime+Threat%27+to+U.S.&​rft.date=2009-01-21&​rft.aulast=Byrnes&​rft.aufirst=Ryan&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.cnsnews.com%2Fnode%2F42329&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Albini_1995-13"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Albini (1995). &​quot;​Russian Organized Crime: Its History, Structure and Function&​quot;​. <​i>​Journal of Contemporary Criminal Justice</​i>​. <​b>​11</​b>​ (4). Archived from the original on 2014-10-16.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+of+Contemporary+Criminal+Justice&​rft.atitle=Russian+Organized+Crime%3A+Its+History%2C+Structure+and+Function&​rft.volume=11&​rft.issue=4&​rft.date=1995&​rft.au=Albini&​rft_id=http%3A%2F%2Fccj.sagepub.com%2Fcontent%2F11%2F4%2F213.short&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Albini_1988-14"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Albini (1988). &​quot;​Donald Cressey&#​39;​s Contributions to the Study of Organized Crime: An Evaluation&​quot;​. <​i>​Crime and Delinquency</​i>​. <​b>​34</​b>​ (3).</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Crime+and+Delinquency&​rft.atitle=Donald+Cressey%27s+Contributions+to+the+Study+of+Organized+Crime%3A+An+Evaluation&​rft.volume=34&​rft.issue=3&​rft.date=1988&​rft.au=Albini&​rft_id=http%3A%2F%2Fcad.sagepub.com%2Fcontent%2F34%2F3%2F338.short&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Albini_1971-15"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Albini (1971). <​i>​The American Mafia: genesis of a legend</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+American+Mafia%3A+genesis+of+a+legend&​rft.date=1971&​rft.au=Albini&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DA6bsAAAAIAAJ%26q%3Dalbini%2Bpatron%2Bclient%26dq%3Dalbini%2Bpatron%2Bclient%26ct%3Dresult&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Abadinsky (2007). <​i>​Organized Crime</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Organized+Crime&​rft.date=2007&​rft.au=Abadinsky&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DsJ8gAAAACAAJ%26dq%3Dabadinsky%26ct%3Dresult&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Lyman &amp; Potter (2010). <​i>​Organized Crime</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Organized+Crime&​rft.date=2010&​rft.au=Lyman+%26+Potter&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D5wCkRAAACAAJ%26dq%3Dlyman%2Bpotter%2Borganised%2Bcrime%26ct%3Dresult&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Abadinsky (2007). <​i>​Organized Crime</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Organized+Crime&​rft.date=2007&​rft.au=Abadinsky&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-19"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Schloenhart (1999). &​quot;​Organized crime and the business of migrant trafficking&​quot;​. <​i>​Crime,​ Law, and Social Change</​i>​. <​b>​32</​b>​ (3): 203–233. doi:​10.1023/​A:​1008340427104.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Crime%2C+Law%2C+and+Social+Change&​rft.atitle=Organized+crime+and+the+business+of+migrant+trafficking&​rft.volume=32&​rft.issue=3&​rft.pages=203-233&​rft.date=1999&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1023%2FA%3A1008340427104&​rft.au=Schloenhart&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.springerlink.com%2Fcontent%2Fp225228146063804%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Passas (1990). &​quot;​Anomie and corporate deviance&​quot;​. <​i>​Crime,​ Law, and Social Change</​i>​. <​b>​14</​b>​ (2): 157–178. doi:​10.1007/​BF00728269.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Crime%2C+Law%2C+and+Social+Change&​rft.atitle=Anomie+and+corporate+deviance&​rft.volume=14&​rft.issue=2&​rft.pages=157-178&​rft.date=1990&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1007%2FBF00728269&​rft.au=Passas&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.springerlink.com%2Fcontent%2Fk64ww387748g48n2%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Hagan (1983). &​quot;​The Organized Crime Continuum: A Further Specification of a New Conceptual Model&​quot;​. <​i>​Criminal Justice Review</​i>​. <​b>​8</​b>​ (52).</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Criminal+Justice+Review&​rft.atitle=The+Organized+Crime+Continuum%3A+A+Further+Specification+of+a+New+Conceptual+Model&​rft.volume=8&​rft.issue=52&​rft.date=1983&​rft.au=Hagan&​rft_id=http%3A%2F%2Fheinonline.org%2FHOL%2FLandingPage%3Fcollection%3Djournals%26handle%3Dhein.journals%2Fcrmrev8%26div%3D24%26id%3D%26page%3D&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-:​0-22"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Hennigan,​ Karen M.; Kolnick, Kathy A.; Vindel, Flor; Maxson, Cheryl L. (2015-09-01). &​quot;​Targeting youth at risk for gang involvement:​ Validation of a gang risk assessment to support individualized secondary prevention&​quot;​. <​i>​Children and Youth Services Review</​i>​. <​b>​56</​b>:​ 86–96. doi:​10.1016/​j.childyouth.2015.07.002.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Children+and+Youth+Services+Review&​rft.atitle=Targeting+youth+at+risk+for+gang+involvement%3A+Validation+of+a+gang+risk+assessment+to+support+individualized+secondary+prevention&​rft.volume=56&​rft.pages=86-96&​rft.date=2015-09-01&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2Fj.childyouth.2015.07.002&​rft.aulast=Hennigan&​rft.aufirst=Karen+M.&​rft.au=Kolnick%2C+Kathy+A.&​rft.au=Vindel%2C+Flor&​rft.au=Maxson%2C+Cheryl+L.&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0190740915300116&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-23"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Wright,​ A (2006). <​i>​Organized Crime</​i>​. Willan.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Organized+Crime&​rft.pub=Willan&​rft.date=2006&​rft.aulast=Wright&​rft.aufirst=A&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DP4naAAAAMAAJ%26q%3Dwright%2Borganised%2Bcrime%26dq%3Dwright%2Borganised%2Bcrime%26ct%3Dresult&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Street Gang Dynamics&​quot;​. <​i>​The Nawojczyk Group, Inc</​i>​. Archived from the original on 2006-04-27<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2017-07-25</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=The+Nawojczyk+Group%2C+Inc.&​rft.atitle=Street+Gang+Dynamics&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.gangwar.com%2Fdynamics.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-25"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Miller,​ W.B. 1992 (Revised from 1982). Crime by Youth Gangs and Groups in the United States. Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of JusticePrograms,​ Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-26"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Pesce,​ Rosario; Wilczynski, James (2005). &​quot;​Gang Prevention - National Association of School Psychologists&​quot;​. <​i>​Student Counsiling</​i>:​ 11–15.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Student+Counsiling&​rft.atitle=Gang+Prevention+-+National+Association+of+School+Psychologists&​rft.pages=11-15&​rft.date=2005&​rft.aulast=Pesce&​rft.aufirst=Rosario&​rft.au=Wilczynski%2C+James&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-27"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Rex,​ J (1968). <​i>​The sociology of a zone of transition</​i>​. Oxford University Press.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+sociology+of+a+zone+of+transition&​rft.pub=Oxford+University+Press&​rft.date=1968&​rft.aulast=Rex&​rft.aufirst=J&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-28"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Burgess,​ E (November 1928). &​quot;​Residential Segregation in American Cities&​quot;​. <​i>​Annals of the American Academy of Political and Social Science</​i>​. <​b>​140</​b>​. JSTOR 1016838.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Annals+of+the+American+Academy+of+Political+and+Social+Science&​rft.atitle=Residential+Segregation+in+American+Cities&​rft.volume=140&​rft.date=1928-11&​rft_id=%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F1016838&​rft.aulast=Burgess&​rft.aufirst=E&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Thrasher,​ F (1927). <​i>​The gang: a study of 1,313 gangs in Chicago</​i>​. University of Chicago Press.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+gang%3A+a+study+of+1%2C313+gangs+in+Chicago&​rft.pub=University+of+Chicago+Press&​rft.date=1927&​rft.aulast=Thrasher&​rft.aufirst=F&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DLYbutgAACAAJ%26dq%3Dthrasher%2B1927%26ct%3Dresult&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-30"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Klein &amp; Weerman (2006). &​quot;​Street Gang Violence in Europe&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. <​i>​European Journal of Criminology</​i>​. <​b>​3</​b>​ (4).</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=European+Journal+of+Criminology&​rft.atitle=Street+Gang+Violence+in+Europe&​rft.volume=3&​rft.issue=4&​rft.date=2006&​rft.au=Klein+%26+Weerman&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.angelfire.com%2Fplanet%2Fcrimeandsociology%2FStreetGangViolenceinEurope.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Klein_et_al_2001-31"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Klein;​ et al. (2001). <​i>​The modern gang reader</​i>​. Roxbury.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+modern+gang+reader&​rft.pub=Roxbury&​rft.date=2001&​rft.au=Klein&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Du4LaAAAAMAAJ%26q%3Dklein%2Bet%2Bal%2B2001%2Bgang%26dq%3Dklein%2Bet%2Bal%2B2001%2Bgang%26ct%3Dresult&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-32"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Miller;​ et al. (2001). <​i>​The eurogang paradox: street gangs and youth groups in the U.S. and Europe</​i>​. Springer.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+eurogang+paradox%3A+street+gangs+and+youth+groups+in+the+U.S.+and+Europe&​rft.pub=Springer&​rft.date=2001&​rft.au=Miller&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DtrTHT_qv-osC%26dq%3Dklein%2Bet%2Bal%2B2001%2Bgang&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-33"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Young,​ J (1999). <​i>​The exclusive society: social exclusion, crime and difference in late modernity</​i>​. SAGE.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+exclusive+society%3A+social+exclusion%2C+crime+and+difference+in+late+modernity&​rft.pub=SAGE&​rft.date=1999&​rft.aulast=Young&​rft.aufirst=J&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D2Jn1SasTM4wC%26dq%3Dyoung%2B1999%2Bsocial%2Binclusion&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-34"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Finer,​ C (1998). <​i>​Crime and social exclusion</​i>​. Wiley-Blackwell.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Crime+and+social+exclusion&​rft.pub=Wiley-Blackwell&​rft.date=1998&​rft.aulast=Finer&​rft.aufirst=C&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DXfBzMuLL6wQC%26dq%3Dsocial%2Binclusion%2Bcrime&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-35"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Decker &amp; Van Winkle (1996). <​i>​Life in the gang: family, friends, and violence</​i>​. Cambridge University Press.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Life+in+the+gang%3A+family%2C+friends%2C+and+violence&​rft.pub=Cambridge+University+Press&​rft.date=1996&​rft.au=Decker+%26+Van+Winkle&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DshmK3PaaT_UC%26dq%3Ddecker%2Bvan%2Bwinkle%2B1996&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-36"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Skolnick (1993). <​i>​GANG ORGANIZATION AND MIGRATION -- AND -- DRUGS, GANGS, AND LAW ENFORCEMENT</​i>​. National Youth Gang Information Ctr.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=GANG+ORGANIZATION+AND+MIGRATION+--+AND+--+DRUGS%2C+GANGS%2C+AND+LAW+ENFORCEMENT&​rft.pub=National+Youth+Gang+Information+Ctr&​rft.date=1993&​rft.au=Skolnick&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ncjrs.gov%2FApp%2FPublications%2Fabstract.aspx%3FID%3D142659&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-37"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Sanchez-Jankowski,​ M (1991). &​quot;​Gangs and Social Change&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. <​i>​Theoretical Criminology</​i>​. <​b>​7</​b>​ (2).</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Theoretical+Criminology&​rft.atitle=Gangs+and+Social+Change&​rft.volume=7&​rft.issue=2&​rft.date=1991&​rft.aulast=Sanchez-Jankowski&​rft.aufirst=M&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.observatoriodeseguranca.org%2Ffiles%2F191.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-38"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Sanchez-Jankowski,​ M (1995). <​i>​Ethnography,​ Inequality, and Crime in the Low-Income Community</​i>​. Báo Đại học Stanford. pp. 80–94.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Ethnography%2C+Inequality%2C+and+Crime+in+the+Low-Income+Community&​rft.pages=80-94&​rft.pub=Stanford+University+Press&​rft.date=1995&​rft.aulast=Sanchez-Jankowski&​rft.aufirst=M&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DXGIR4xzyuqkC%26pg%3DPA80%26dq%3DSanchez-Jankowski%2B%25281991%2529%2Bgang%23v%3Donepage%26q%3DSanchez-Jankowski%2520%25281991%2529%2520gang%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-39"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Sanchez-Jankowski,​ M (1991). <​i>​Islands in the street: gangs and American urban society</​i>​. University of California Press.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Islands+in+the+street%3A+gangs+and+American+urban+society&​rft.pub=University+of+California+Press&​rft.date=1991&​rft.aulast=Sanchez-Jankowski&​rft.aufirst=M&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DOkjBw39Q1kYC%26dq%3DSanchez-Jankowski%2B%25281991%2529%2Bgang&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-40"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Curry &amp; Decker (1998). <​i>​Confronting Gangs: Crime and Community</​i>​. Roxbury.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Confronting+Gangs%3A+Crime+and+Community&​rft.pub=Roxbury&​rft.date=1998&​rft.au=Curry+%26+Decker&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ncjrs.gov%2FApp%2Fabstractdb%2FAbstractDBDetails.aspx%3Fid%3D171548&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-41"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Decker,​ Bynum, Weisel (1998). &quot;A tale of two cities: Gangs as organized crime groups&​quot;​. <​i>​Justice Quarterly</​i>​. <​b>​15</​b>​ (3): 395–425. doi:​10.1080/​07418829800093821.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Justice+Quarterly&​rft.atitle=A+tale+of+two+cities%3A+Gangs+as+organized+crime+groups&​rft.volume=15&​rft.issue=3&​rft.pages=395-425&​rft.date=1998&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1080%2F07418829800093821&​rft.au=Decker%2C+Bynum%2C+Weisel&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.informaworld.com%2Fsmpp%2Fcontent~db%3Dall~content%3Da718869743&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Smith_1978-42"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Smith (1978). &​quot;​ORGANIZED CRIME AND ENTREPRENEURSHIP&​quot;​. <​i>​International Journal of Criminology and Penology</​i>​. <​b>​6</​b>​ (2).</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=International+Journal+of+Criminology+and+Penology&​rft.atitle=ORGANIZED+CRIME+AND+ENTREPRENEURSHIP&​rft.volume=6&​rft.issue=2&​rft.date=1978&​rft.au=Smith&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ncjrs.gov%2FApp%2Fpublications%2Fabstract.aspx%3FID%3D49083&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Albanese_2008-43"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Albanese (2008). &​quot;​Risk Assessment in Organized Crime Developing a Market and Product-Based Model to Determine Threat Levels&​quot;​. <​i>​Journal of Contemporary Criminal Justice</​i>​. <​b>​24</​b>​ (3). Archived from the original on 2013-01-04.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+of+Contemporary+Criminal+Justice&​rft.atitle=Risk+Assessment+in+Organized+Crime+Developing+a+Market+and+Product-Based+Model+to+Determine+Threat+Levels&​rft.volume=24&​rft.issue=3&​rft.date=2008&​rft.au=Albanese&​rft_id=http%3A%2F%2Fccj.sagepub.com%2Fcontent%2F24%2F3%2F263.abstract&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Albanese_2000_409–423-44"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Albanese,​ J (2000). &​quot;​The Causes of Organized Crime: Do Criminals Organize Around Opportunities for Crime or Do Criminal Opportunities Create New Offenders?&​quot;​. <​i>​Journal of Contemporary Criminal Justice</​i>​. <​b>​16</​b>​ (4): 409–423. doi:​10.1177/​1043986200016004004. Archived from the original on 2011-03-18.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+of+Contemporary+Criminal+Justice&​rft.atitle=The+Causes+of+Organized+Crime%3A+Do+Criminals+Organize+Around+Opportunities+for+Crime+or+Do+Criminal+Opportunities+Create+New+Offenders%3F&​rft.volume=16&​rft.issue=4&​rft.pages=409-423&​rft.date=2000&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1177%2F1043986200016004004&​rft.aulast=Albanese&​rft.aufirst=J&​rft_id=http%3A%2F%2Fccj.sagepub.com%2Fcontent%2F16%2F4%2F409.abstract&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-45"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Carter (1994). &​quot;​International Organized Crime: Emerging Trends in Entrepreneurial Crime&​quot;​. <​i>​Journal of Contemporary Criminal Justice</​i>​. <​b>​10</​b>​ (4).</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+of+Contemporary+Criminal+Justice&​rft.atitle=International+Organized+Crime%3A+Emerging+Trends+in+Entrepreneurial+Crime&​rft.volume=10&​rft.issue=4&​rft.date=1994&​rft.au=Carter&​rft_id=http%3A%2F%2Fccj.sagepub.com%2Fcontent%2F10%2F4%2F239.short&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-46"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Galemba,​ R (2008). &​quot;​Informal and Illicit Entrepreneurs:​ Fighting for a Place in the Neoliberal Economic Order&​quot;​. <​i>​Anthropology of Work Review</​i>​. <​b>​29</​b>​ (2): 19–25. doi:​10.1111/​j.1548-1417.2008.00010.x. PMC <​span class="​cs1-lock-free"​ title="​Freely accessible">​3819937</​span>​. PMID 24223472.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Anthropology+of+Work+Review&​rft.atitle=Informal+and+Illicit+Entrepreneurs%3A+Fighting+for+a+Place+in+the+Neoliberal+Economic+Order&​rft.volume=29&​rft.issue=2&​rft.pages=19-25&​rft.date=2008&​rft_id=%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC3819937&​rft_id=info%3Apmid%2F24223472&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1111%2Fj.1548-1417.2008.00010.x&​rft.aulast=Galemba&​rft.aufirst=R&​rft_id=%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC3819937&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-47"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Morrison,​ S. &​quot;​Approaching Organized Crime: Where Are We Now and Where Are We Going?&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. Australian Institute of Criminology. Archived from the original <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ on 2011-03-29<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2011-06-09</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Approaching+Organized+Crime%3A+Where+Are+We+Now+and+Where+Are+We+Going%3F&​rft.pub=Australian+Institute+of+Criminology&​rft.aulast=Morrison&​rft.aufirst=S&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.aic.gov.au%2Fdocuments%2F6%2FB%2F2%2F%257B6B21C915-591C-4478-AEB6-ED58E6241D86%257Dti231.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-48"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Geis (1966). &​quot;​Violence and Organized Crime&​quot;​. <​i>​The Annals of the American Academy of Political and Social Science</​i>​. <​b>​364</​b>​ (1). doi:​10.1177/​000271626636400109.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Annals+of+the+American+Academy+of+Political+and+Social+Science&​rft.atitle=Violence+and+Organized+Crime&​rft.volume=364&​rft.issue=1&​rft.date=1966&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1177%2F000271626636400109&​rft.au=Geis&​rft_id=http%3A%2F%2Fann.sagepub.com%2Fcontent%2F364%2F1%2F86.abstract&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-49"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Finkenauer (2005). &​quot;​Problems of definition: What is organized crime?&​quot;​. <​i>​Trends in Organized Crime</​i>​. <​b>​8</​b>​ (3): 63–83. doi:​10.1007/​s12117-005-1038-4.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Trends+in+Organized+Crime&​rft.atitle=Problems+of+definition%3A+What+is+organized+crime%3F&​rft.volume=8&​rft.issue=3&​rft.pages=63-83&​rft.date=2005&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1007%2Fs12117-005-1038-4&​rft.au=Finkenauer&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.springerlink.com%2Fcontent%2Fmkft2tyucqm0a82c%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-50"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Lynch &amp; Phillips (1971). &​quot;​Organized Crime--Violence and Corruption&​quot;​. <​i>​Journal of Public Law</​i>​. <​b>​20</​b>​ (59).</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+of+Public+Law&​rft.atitle=Organized+Crime--Violence+and+Corruption&​rft.volume=20&​rft.issue=59&​rft.date=1971&​rft.au=Lynch+%26+Phillips&​rft_id=http%3A%2F%2Fheinonline.org%2FHOL%2FLandingPage%3Fcollection%3Djournals%26handle%3Dhein.journals%2Femlj20%26div%3D10%26id%3D%26page%3D&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-51"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Gambetta (1996). <​i>​The Sicilian Mafia: the business of private protection</​i>​. Harvard University Press.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Sicilian+Mafia%3A+the+business+of+private+protection&​rft.pub=Harvard+University+Press&​rft.date=1996&​rft.au=Gambetta&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Dy3bv3tqWftYC%26dq%3DThe%2BSicilian%2BMafia%3A%2Bthe%2Bbusiness%2Bof%2Bprivate%2Bprotection&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-52"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Cottino,​ Amedeo (1 January 1999). &​quot;​Sicilian cultures of violence: The interconnections between organized crime and local society&​quot;​. <​i>​Crime,​ Law and Social Change</​i>​. <​b>​32</​b>​ (2): 103–113. doi:​10.1023/​A:​1008389424861.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Crime%2C+Law+and+Social+Change&​rft.atitle=Sicilian+cultures+of+violence%3A+The+interconnections+between+organized+crime+and+local+society&​rft.volume=32&​rft.issue=2&​rft.pages=103-113&​rft.date=1999-01-01&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1023%2FA%3A1008389424861&​rft.aulast=Cottino&​rft.aufirst=Amedeo&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-53"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Zuckerman (1987). <​i>​Vengeance is mine: Jimmy &​quot;​the Weasel&​quot;​ Fratianno tells how he brought the kiss of death to the Mafia</​i>​. Macmillan. Archived from the original on 2011-11-18.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Vengeance+is+mine%3A+Jimmy+%22the+Weasel%22+Fratianno+tells+how+he+brought+the+kiss+of+death+to+the+Mafia&​rft.pub=Macmillan&​rft.date=1987&​rft.au=Zuckerman&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.getcited.org%2Fpub%2F102608708&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-54"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Radinsky,​ M (1994). &​quot;​Retaliation:​ The Genesis of a Law and the Evolution toward International Cooperation:​ An Application of Game Theory to Modern International Conflicts&​quot;​. <​i>​George Mason Law Review (Student Edition)</​i>​. <​b>​2</​b>​ (53).</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=George+Mason+Law+Review+%28Student+Edition%29&​rft.atitle=Retaliation%3A+The+Genesis+of+a+Law+and+the+Evolution+toward+International+Cooperation%3A+An+Application+of+Game+Theory+to+Modern+International+Conflicts&​rft.volume=2&​rft.issue=53&​rft.date=1994&​rft.aulast=Radinsky&​rft.aufirst=M&​rft_id=http%3A%2F%2Fheinonline.org%2FHOL%2FLandingPage%3Fcollection%3Djournals%26handle%3Dhein.journals%2Fgmulr2%26div%3D8%26id%3D%26page%3D&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-55"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Salter,​ F (2002). <​i>​Risky transactions:​ trust, kinship, and ethnicity</​i>​. Berghahn Books.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Risky+transactions%3A+trust%2C+kinship%2C+and+ethnicity&​rft.pub=Berghahn+Books&​rft.date=2002&​rft.aulast=Salter&​rft.aufirst=F&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DPwdegV06vuwC%26dq%3Dmafia%2Bvengeance&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-56"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Roots,​ R. (1 January 2005). &​quot;​Mafia Brotherhoods:​ Organized Crime, Italian Style&​quot;​. <​i>​Contemporary Sociology: A Journal of Reviews</​i>​. <​b>​34</​b>​ (1): 67–68. doi:​10.1177/​009430610503400145.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Contemporary+Sociology%3A+A+Journal+of+Reviews&​rft.atitle=Mafia+Brotherhoods%3A+Organized+Crime%2C+Italian+Style&​rft.volume=34&​rft.issue=1&​rft.pages=67-68&​rft.date=2005-01-01&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1177%2F009430610503400145&​rft.aulast=Roots&​rft.aufirst=R.&​rft_id=http%3A%2F%2Fcsx.sagepub.com%2Fcontent%2F34%2F1%2F67.extract&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Martyn-57"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Angus Martyn, The Right of Self-Defence under International Law-the Response to the Terrorist Attacks of 11 September Archived May 24, 2008, at the Wayback Machine., Australian Law and Bills Digest Group, Parliament of Australia Web Site, 12 February 2002.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-58"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Thalif Deen. POLITICS: U.N. Member States Struggle to Define Terrorism Archived June 11, 2011, at the Wayback Machine., Inter Press Service, 25 July 2005.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-59"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Fighting financial crime, FSA.gov.uk, Retrieved November 7, 2013</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-FATF_FAQ-60"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Financial Action Task Force. &​quot;​Money Laundering FAQ&​quot;<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2 March</​span>​ 2011</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Money+Laundering+FAQ&​rft.au=Financial+Action+Task+Force&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.fatf-gafi.org%2Fdocument%2F29%2F0%2C3746%2Cen_32250379_32235720_33659613_1_1_1_1%2C00.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-61"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Savona,​ E (1997). &​quot;​Globalization of crime: The organizational variable&​quot;​. <​i>​15th International Symposium on Economic Crime</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=15th+International+Symposium+on+Economic+Crime&​rft.atitle=Globalization+of+crime%3A+The+organizational+variable.&​rft.date=1997&​rft.aulast=Savona&​rft.aufirst=E&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-62"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Savona &amp; Vettori (2009). &​quot;​Evaluating the Cost of Organized Crime from a Comparative Perspective&​quot;​. <​i>​European Journal on Criminal Policy and Research</​i>​. <​b>​15</​b>​ (4): 379–393. doi:​10.1007/​s10610-009-9111-1.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=European+Journal+on+Criminal+Policy+and+Research&​rft.atitle=Evaluating+the+Cost+of+Organized+Crime+from+a+Comparative+Perspective&​rft.volume=15&​rft.issue=4&​rft.pages=379-393&​rft.date=2009&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1007%2Fs10610-009-9111-1&​rft.au=Savona+%26+Vettori&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.springerlink.com%2Fcontent%2F8207h81786360824%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-63"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">&​quot;​The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. <​i>​OECD</​i>​. <​b>​12</​b>​. 2007.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=OECD&​rft.atitle=The+Economic+Impact+of+Counterfeiting+and+Piracy&​rft.volume=12&​rft.date=2007&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fdataoecd%2F13%2F12%2F38707619.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-64"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">&​quot;​Customs response to latest trends in Counterfeiting and piracy&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. <​i>​COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE</​i>​. 2005. Archived from the original <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ on 2012-11-03.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=COMMUNICATION+FROM+THE+COMMISSION+TO+THE+COUNCIL%2C+THE+EUROPEAN+PARLIAMENT+AND+THE+EUROPEAN+ECONOMIC+AND+SOCIAL+COMMITTEE&​rft.atitle=Customs+response+to+latest+trends+in+Counterfeiting+and+piracy&​rft.date=2005&​rft_id=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Ftaxation_customs%2Fresources%2Fdocuments%2Fcomm_native_com_2005_0479_3_en_acte.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-65"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Andersen,​ D (1999). &​quot;​The Aggregate Burden of Crime&​quot;​. <​i>​Journal of Law and Economics</​i>​. <​b>​42</​b>​ (2): 611–642. doi:​10.1097/​ACM.0b013e3181f59380. JSTOR 10.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+of+Law+and+Economics&​rft.atitle=The+Aggregate+Burden+of+Crime&​rft.volume=42&​rft.issue=2&​rft.pages=611-642.&​rft.date=1999&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1097%2FACM.0b013e3181f59380&​rft_id=%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F10&​rft.aulast=Andersen&​rft.aufirst=D&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Feige_&​_Cebula_2011-66"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Feige &amp; Cebula (2011). &​quot;​Americaʼs Underground Economy: Measuring the Size, Growth and Determinants of Income Tax Evasion in the U.S. Growth&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=America%CA%BCs+Underground+Economy%3A+Measuring+the+Size%2C+Growth+and+Determinants+of+Income+Tax+Evasion+in+the+U.S.+Growth&​rft.date=2011&​rft.au=Feige+%26+Cebula&​rft_id=http%3A%2F%2Fmpra.ub.uni-muenchen.de%2F29672%2F1%2FMPRA_paper_29672.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-67"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Feige &amp; Urban. &​quot;​Measuring Underground (Unobserved,​ Non-Observed,​ Unrecorded) Economies in Transition Countries: Can We Trust GDP?&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. University of Michigan.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Measuring+Underground+%28Unobserved%2C+Non-Observed%2C+Unrecorded%29+Economies+in+Transition+Countries%3A+Can+We+Trust+GDP%3F&​rft.pub=University+of+Michigan&​rft.au=Feige+%26+Urban&​rft_id=http%3A%2F%2Fdeepblue.lib.umich.edu%2Fbitstream%2F2027.42%2F64384%2F1%2Fwp913.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-68"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Feltenstein &amp; Dabla-Norris. &​quot;​An Analysis of the Underground Economy and Its Macroeconomic Consequences&​quot;​. IMF.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=An+Analysis+of+the+Underground+Economy+and+Its+Macroeconomic+Consequences&​rft.pub=IMF&​rft.au=Feltenstein+%26+Dabla-Norris&​rft_id=https%3A%2F%2Fideas.repec.org%2Fp%2Fimf%2Fimfwpa%2F03-23.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-69"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Fugazza,​ M (2004). &​quot;​Labor market institutions,​ taxation and the underground economy&​quot;​. <​i>​Journal of Public Economics</​i>​. <​b>​88</​b>​ (1–2): 395–418. doi:​10.1016/​S0047-2727(02)00079-8.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+of+Public+Economics&​rft.atitle=Labor+market+institutions%2C+taxation+and+the+underground+economy.&​rft.volume=88&​rft.issue=1%E2%80%932&​rft.pages=395-418&​rft.date=2004&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2FS0047-2727%2802%2900079-8&​rft.aulast=Fugazza&​rft.aufirst=M&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0047272702000798&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-70"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Giovannini,​ E (2002). &​quot;​Measuring the Non-Observed Economy: A Handbook&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. OECD Publishing. doi:​10.1787/​9789264175358-en.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=Measuring+the+Non-Observed+Economy%3A+A+Handbook.&​rft.date=2002&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1787%2F9789264175358-en&​rft.aulast=Giovannini&​rft.aufirst=E&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fdataoecd%2F9%2F20%2F1963116.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-71"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Alexeev;​ et al. (2004). &​quot;​Taxation and evasion in the presence of extortion by organized crime&​quot;​. <​i>​Journal of Comparative Economics</​i>​. <​b>​32</​b>​ (3): 375–387. doi:​10.1016/​j.jce.2004.04.002.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+of+Comparative+Economics&​rft.atitle=Taxation+and+evasion+in+the+presence+of+extortion+by+organized+crime&​rft.volume=32&​rft.issue=3&​rft.pages=375-387&​rft.date=2004&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2Fj.jce.2004.04.002&​rft.au=Alexeev&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0147596704000460&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-72"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Masciandaro (2000). &​quot;​The Illegal Sector, Money Laundering and the Legal Economy: A Macroeconomic Analysis&​quot;​. <​i>​Journal of Financial Crime</​i>​. <​b>​8</​b>​ (2).</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+of+Financial+Crime&​rft.atitle=The+Illegal+Sector%2C+Money+Laundering+and+the+Legal+Economy%3A+A+Macroeconomic+Analysis&​rft.volume=8&​rft.issue=2&​rft.date=2000&​rft.au=Masciandaro&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.emeraldinsight.com%2Fjournals.htm%3Farticleid%3D1650586%26show%3Dabstract&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-73"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Choo (2008). &​quot;​Organized crime groups in cyberspace: a typology&​quot;​. <​i>​Trends in Organized Crime</​i>​. <​b>​11</​b>​ (3): 270–295. doi:​10.1007/​s12117-008-9038-9.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Trends+in+Organized+Crime&​rft.atitle=Organized+crime+groups+in+cyberspace%3A+a+typology&​rft.volume=11&​rft.issue=3&​rft.pages=270-295&​rft.date=2008&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1007%2Fs12117-008-9038-9&​rft.au=Choo&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.springerlink.com%2Fcontent%2F3848246415875752%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-74"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Li &amp; Correa (2009). <​i>​Intellectual property enforcement:​ international perspectives</​i>​. Edward Elgar Publishing.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Intellectual+property+enforcement%3A+international+perspectives&​rft.pub=Edward+Elgar+Publishing&​rft.date=2009&​rft.au=Li+%26+Correa&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DbN3o1uwpKF4C%26dq%3Dcopyright%2Binfringement%2Binternational%2Bacta&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DOD_-_Cyberspace-75"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​DOD - Cyberspace&​quot;​. Dtic.mil. Archived from the original on November 18, 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2011-12-17</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DOD+-+Cyberspace&​rft.pub=Dtic.mil&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dtic.mil%2Fdoctrine%2Fjel%2Fdoddict%2Fdata%2Fc%2F01473.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Clarke-76"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Clarke,​ Richard A. <​i>​Cyber War</​i>​HarperCollins (2010)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Economist-77"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​Cyberwar:​ War in the Fifth Domain&​quot;​ <​i>​Economist</​i>​July 1, 2010</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Lynn-78"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Lynn,​ William J. III. &​quot;​Defending a New Domain: The Pentagon&#​39;​s Cyberstrategy&​quot;,​ <​i>​Foreign Affairs</​i>​September/​October 2010, pp. 97-108</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Clark2-79"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​Clarke:​ More defense needed in cyberspace&​quot;​ <​i>​HometownAnnapolis.com</​i>​September 24, 2010</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-80"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Grabowsky (2007). &​quot;​The Internet, Technology, and Organized Crime&​quot;​. <​i>​Asian Journal of Criminology</​i>​. <​b>​2</​b>​ (2): 145–161. doi:​10.1007/​s11417-007-9034-z.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Asian+Journal+of+Criminology&​rft.atitle=The+Internet%2C+Technology%2C+and+Organized+Crime&​rft.volume=2&​rft.issue=2&​rft.pages=145-161&​rft.date=2007&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1007%2Fs11417-007-9034-z&​rft.au=Grabowsky&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.springerlink.com%2Fcontent%2Fd361354j58h05u35%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-81"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Williams (2001). &​quot;​Organized Crime and Cybercrime: Synergies, Trends, and Responses&​quot;​. <​i>​Global Issues</​i>​. <​b>​6</​b>​ (2).</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Global+Issues&​rft.atitle=Organized+Crime+and+Cybercrime%3A+Synergies%2C+Trends%2C+and+Responses&​rft.volume=6&​rft.issue=2&​rft.date=2001&​rft.au=Williams&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ncjrs.gov%2FApp%2FAbstractDB%2FAbstractDBDetails.aspx%3Fid%3D191389&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-82"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​O&#​39;​Neil (2006). &​quot;​Rebels for the System? Virus Writers, General Intellect, Cyberpunk and Criminal Capitalism&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. <​i>​Continuum:​ Journal of Media &amp; Culture Studies</​i>​. <​b>​20</​b>​ (2). Archived from the original <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ on April 7, 2011.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Continuum%3A+Journal+of+Media+%26+Culture+Studies&​rft.atitle=Rebels+for+the+System%3F+Virus+Writers%2C+General+Intellect%2C+Cyberpunk+and+Criminal+Capitalism&​rft.volume=20&​rft.issue=2&​rft.date=2006&​rft.au=O%27Neil&​rft_id=http%3A%2F%2Fadsri.anu.edu.au%2Fpubs%2FONeil%2FO%2527Neil_VirusWriters.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-83"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Weaver;​ et al. (2003). &quot;A taxonomy of computer worms&​quot;​. <​i>​Proceedings of the 2003 ACM workshop on Rapid malcode</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Proceedings+of+the+2003+ACM+workshop+on+Rapid+malcode&​rft.atitle=A+taxonomy+of+computer+worms&​rft.date=2003&​rft.au=Weaver&​rft_id=http%3A%2F%2Fportal.acm.org%2Fcitation.cfm%3Fid%3D948190&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-84"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Linden (2007). <​i>​Focus on Terrorism</​i>​. Nova Publishing.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Focus+on+Terrorism&​rft.pub=Nova+Publishing&​rft.date=2007&​rft.au=Linden&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Dwl-Ds42YMDIC%26dq%3DFocus%2Bon%2BTerrorism%2Blinden&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-85"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​Malware Hits Computerized Industrial Equipment&​quot;​ <​i>​New York Times</​i>​September 24, 2010</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-86"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​United States v. Teamsters Local 807, 315 U. S. 521 (1942)&​quot;​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=United+States+v.+Teamsters+Local+807%2C+315+U.+S.+521+%281942%29&​rft_id=http%3A%2F%2Fsupreme.justia.com%2Fus%2F315%2F521%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-87"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Jacobs &amp; Peters (2003). &​quot;​Labor Racketeering:​ The Mafia and the Unions&​quot;​. <​i>​Crime and Justice</​i>​. <​b>​30</​b>​. JSTOR 1147700.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Crime+and+Justice&​rft.atitle=Labor+Racketeering%3A+The+Mafia+and+the+Unions&​rft.volume=30&​rft.date=2003&​rft_id=%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F1147700&​rft.au=Jacobs+%26+Peters&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-88"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Siegel &amp; Nelen (2008). <​i>​Organized Crime: Culture, Markets and Policies</​i>​. Springer.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Organized+Crime%3A+Culture%2C+Markets+and+Policies&​rft.pub=Springer&​rft.date=2008&​rft.au=Siegel+%26+Nelen&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9i0bPHB6HdMC%26dq%3Dorganised%2Bcrime%2Bnelen&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-89"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​African corruption &#39;on the wane&#​39;,​ 10 July 2007, BBC News</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-90"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​AIC. &​quot;​Heroin&​quot;​. Archived from the original on 2011-04-02<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2011-06-03</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Heroin&​rft.au=AIC&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.aic.gov.au%2Fcrime_types%2Fdrugs_alcohol%2Fdrug_types%2Fheroin.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-voa-91"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Experts encourage action against sex trafficking&​quot;​. .voanews.com. 2009-05-15. Archived from the original on December 23, 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2010-08-29</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Experts+encourage+action+against+sex+trafficking&​rft.pub=.voanews.com&​rft.date=2009-05-15&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww1.voanews.com%2Fenglish%2Fnews%2Fa-13-2009-05-15-voa30-68815957.html%3Frss%3Dhuman%2Brights%2Band%2Blaw&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-92"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Trafficking in Persons: Global Patterns, the 2006 UNODC Anti-Human Trafficking Unit report</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Reportof1998-93"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Report of the Special Rapporteur on systemic rape&​quot;​. The United Nations Commission on Human Rights. 22 June 1998. Archived from the original on July 23, 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​10 November</​span>​ 2009</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Report+of+the+Special+Rapporteur+on+systemic+rape&​rft.pub=The+United+Nations+Commission+on+Human+Rights&​rft.date=1998-06-22&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.unhchr.ch%2Fhuridocda%2Fhuridoca.nsf%2F0%2F3d25270b5fa3ea998025665f0032f220%3FOpenDocument&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-94"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Sex Slaves: Estimating Numbers, Public Broadcasting System &​quot;​Frontline&​quot;​ fact site.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-BBC-UN-traffic-95"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​UN highlights human trafficking&​quot;​. <​i>​BBC News</​i>​. 26 March 2007<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​6 April</​span>​ 2010</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=BBC+News&​rft.atitle=UN+highlights+human+trafficking&​rft.date=2007-03-26&​rft_id=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2F2%2Fhi%2F6497799.stm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-96"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​US Department of State&​quot;​. State.gov<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2011-12-17</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Department+of+State&​rft.pub=State.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.state.gov%2Fm%2Fds%2Fhstcenter%2F90434.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-97"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​United Nations Office on Drugs and Crime&​quot;​. Unodc.org. 2004-01-28<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2012-04-05</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=United+Nations+Office+on+Drugs+and+Crime&​rft.pub=Unodc.org&​rft.date=2004-01-28&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2Funodc%2Fen%2Fhuman-trafficking%2Ffaqs-migrant-smuggling.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-98"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Forced labor – Themes&​quot;​. Ilo.org. Archived from the original on February 9, 2010<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2010-03-14</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Forced+labor+%E2%80%93+Themes&​rft.pub=Ilo.org&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2FThemes%2FForced_Labour%2Flang--en%2Findex.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-disposable-bales-99"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Bales,​ Kevin (1999). &​quot;​1&​quot;​. <​i>​Disposable People: New Slavery in the Global Economy</​i>​. Báo chí của Đại học California. p. 9. ISBN 0-520-21797-7.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=bookitem&​rft.atitle=1&​rft.btitle=Disposable+People%3A+New+Slavery+in+the+Global+Economy&​rft.pages=9&​rft.pub=University+of+California+Press&​rft.date=1999&​rft.isbn=0-520-21797-7&​rft.aulast=Bales&​rft.aufirst=Kevin&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-time-100"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​E. Benjamin Skinner Monday, January 18, 2010 (2010-01-18). &​quot;​sex trafficking in South Africa: World Cup slavery fear&​quot;​. Time.com<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2010-08-29</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=sex+trafficking+in+South+Africa%3A+World+Cup+slavery+fear&​rft.date=2010-01-18&​rft.au=E.+Benjamin+Skinner+Monday%2C+January+18%2C+2010&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.time.com%2Ftime%2Fmagazine%2Farticle%2F0%2C9171%2C1952335%2C00.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-un.org-101"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​UN Chronicle | Slavery in the Twenty-First Century&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. Un.org. Archived from the original <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ on July 16, 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2010-08-29</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=UN+Chronicle+%26%23124%3B+Slavery+in+the+Twenty-First+Century&​rft.pub=Un.org&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.smfcdn.com%2Fassets%2Fpubs%2Fun_chronicle.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-102"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Slavery is not dead, just less recognizable&​quot;​. Csmonitor.com. 2004-09-01<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2011-12-17</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Slavery+is+not+dead%2C+just+less+recognizable&​rft.pub=Csmonitor.com&​rft.date=2004-09-01&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.csmonitor.com%2F2004%2F0901%2Fp16s01-wogi.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-103"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​UK. &​quot;​Slavery in the 21st century&​quot;​. Newint.org. Archived from the original on 2010-05-27<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2010-08-29</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Slavery+in+the+21st+century&​rft.pub=Newint.org&​rft.au=UK&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.newint.org%2Fissue337%2Ffacts.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-104"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​Asia&#​39;​s sex trade is &#​39;​slavery<​span class="​cs1-kern-right">&#​39;</​span>&​quot;​. Tin tức BBC. 2003-02-20<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2010-08-29</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=Asia%27s+sex+trade+is+%27slavery%27&​rft.date=2003-02-20&​rft_id=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2F2%2Fhi%2Fasia-pacific%2F2783655.stm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-ReferenceA-105"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​Paul Lunde, <​i>​Organized Crime</​i>​2004.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-106"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Sullivan,​ Robert, ed. <​i>​Mobsters and Gangsters: Organized Crime in America, from Al Capone to Tony Soprano.</​i>​ New York: Life Books, 2002.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Victoria_1-107"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Barton,​ William A. &​quot;​MENACE,​ MAYHEM, AND MORIARTY! CRIME IN VICTORIAN LONDON&​quot;​. <​i>​Surrey Shores</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=MENACE%2C+MAYHEM%2C+AND+MORIARTY%21+CRIME+IN+VICTORIAN+LONDON&​rft.pub=%27%27Surrey+Shores%27%27&​rft.au=Barton%2C+William+A.&​rft_id=http%3A%2F%2Fsurrey-shore.freeservers.com%2FVicCrime.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Victoria_2-108"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Thomas,​ Donald. &​quot;​THE VICTORIAN UNDERWORLD&​quot;​. <i>SF Gate</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=THE+VICTORIAN+UNDERWORLD&​rft.pub=%27%27SF+Gate%27%27&​rft.au=Thomas%2C+Donald&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.sfgate.com%2Fbooks%2Farticle%2FThe-Victorian-Roots-of-Organized-Crime-2954000.php&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-109"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Macintyre,​ Ben (1997). <​i>​The Napoleon of Crime: The Life and Times of Adam Worth</​i>​Master Thief. Delta. p. 6-7. <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ISBN 0-385-31993-2</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-110"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Robb,​ Brian J. <i>A Brief History of Gangsters</​i>​. Running Press (January 6, 2015). Chapter 1: Lawlessness in the Old West. <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ISBN 978-0762454761</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-111"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Turner,​ Erin H. <​i>​Badasses of the Old West: True Stories of Outlaws on the Edge</​i>​. TwoDot; First edition (September 18, 2009). p. 132. <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ISBN 978-0762754663</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-112"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Alexander,​ Bob. <​i>​Bad Company and Burnt Powder: Justice and Injustice in the Old Southwest (Frances B. Vick Series)</​i>​. University of North Texas Press; 1st edition (July 10, 2014). p. 259-261. <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ISBN 978-1574415667</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Cressey_&​_Finckenauer_2008-113"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Cressey &amp; Finckenauer (2008). <​i>​Theft of the Nation: The Structure and Operations of Organised Crime in America</​i>​. Transaction Publishers.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Theft+of+the+Nation%3A+The+Structure+and+Operations+of+Organised+Crime+in+America&​rft.pub=Transaction+Publishers&​rft.date=2008&​rft.au=Cressey+%26+Finckenauer&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FTheft_of_the_Nation.html%3Fid%3Do5TaAAAAMAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Cressey_&​_Ward_1969-114"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Cressey &amp; Ward (1969). <​i>​Delinquency,​ crime, and social process</​i>​. Harper &amp; Row.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Delinquency%2C+crime%2C+and+social+process&​rft.pub=Harper+%26+Row&​rft.date=1969&​rft.au=Cressey+%26+Ward&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DCIraAAAAMAAJ%26q%3DDELINQUENCY%2C%2BCRIME%2C%2BAND%2BSOCIAL%2BPROCESS%2527%26dq%3DDELINQUENCY%2C%2BCRIME%2C%2BAND%2BSOCIAL%2BPROCESS%2527%26ct%3Dresult&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-115"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Ianni,​ FAJ (1989). <​i>​The search for structure: a report on American youth today</​i>​. Free Press.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+search+for+structure%3A+a+report+on+American+youth+today&​rft.pub=Free+Press&​rft.date=1989&​rft.aulast=Ianni&​rft.aufirst=FAJ&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D97FoAAAAIAAJ%26q%3Dianni%2Bianni%2Bgang%26dq%3Dianni%2Bianni%2Bgang%26ct%3Dresult&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-116"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Ianni &amp; Ianni (1976). <​i>​The Crime society: organized crime and corruption in America</​i>​. New American Library.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Crime+society%3A+organized+crime+and+corruption+in+America&​rft.pub=New+American+Library&​rft.date=1976&​rft.au=Ianni+%26+Ianni&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DKwhBAAAAIAAJ%26q%3Dianni%2Bianni%2Bcrime%26dq%3Dianni%2Bianni%2Bcrime%26ct%3Dresult&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-117"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Chambliss (1978). <i>ON THE TAKE - FROM PETTY CROOKS TO PRESIDENTS</​i>​. Indiana University Press.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=ON+THE+TAKE+-+FROM+PETTY+CROOKS+TO+PRESIDENTS&​rft.pub=Indiana+University+Press&​rft.date=1978&​rft.au=Chambliss&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ncjrs.gov%2FApp%2Fpublications%2FAbstract.aspx%3Fid%3D50101&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-118"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Reuter (1983). <​i>​Disorganized Crime - The Economics of the Visible Hand</​i>​. MIT Press.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Disorganized+Crime+-+The+Economics+of+the+Visible+Hand&​rft.pub=MIT+Press&​rft.date=1983&​rft.au=Reuter&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ncjrs.gov%2FApp%2Fabstractdb%2FAbstractDBDetails.aspx%3Fid%3D88708&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-119"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Reuter (1985). <​i>​Disorganized Crime Illegal Markets and the Mafia</​i>​. MIT Press. Archived from the original on 2006-09-11.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Disorganized+Crime+Illegal+Markets+and+the+Mafia&​rft.pub=MIT+Press&​rft.date=1985&​rft.au=Reuter&​rft_id=http%3A%2F%2Fmitpress.mit.edu%2Fcatalog%2Fitem%2Fdefault.asp%3Ftid%3D9465%26ttype%3D2&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-120"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Haller (1992). &​quot;​Bureaucracy and the Mafia: An Alternative View&​quot;​. <​i>​Journal of Contemporary Criminal Justice</​i>​. <b> 8 </b> (1). Archived from the original on 2014-11-27.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+of+Contemporary+Criminal+Justice&​rft.atitle=Bureaucracy+and+the+Mafia%3A+An+Alternative+View&​rft.volume=8&​rft.issue=1&​rft.date=1992&​rft.au=Haller&​rft_id=http%3A%2F%2Fccj.sagepub.com%2Fcontent%2F8%2F1%2F1.short&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-121"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Haller (1990). &​quot;​ILLEGAL ENTERPRISE: A THEORETICAL AND HISTORICAL INTERPRETATION&​quot;​. <​i>​Criminology</​i>​. <​b>​28</​b>:​ 207–236. doi:​10.1111/​j.1745-9125.1990.tb01324.x.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Criminology&​rft.atitle=ILLEGAL+ENTERPRISE%3A+A+THEORETICAL+AND+HISTORICAL+INTERPRETATION&​rft.volume=28&​rft.pages=207-236&​rft.date=1990&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1111%2Fj.1745-9125.1990.tb01324.x&​rft.au=Haller&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-122"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Weick (1987). &​quot;​Organizational culture as a source of high reliability&​quot;​. <​i>​California Management Review</​i>​. <​b>​29</​b>​ (2).</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=California+Management+Review&​rft.atitle=Organizational+culture+as+a+source+of+high+reliability&​rft.volume=29&​rft.issue=2&​rft.date=1987&​rft.au=Weick&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.mendeley.com%2Fresearch%2Forganisational-culture-source-high-reliability%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/><​sup class="​noprint Inline-Template"><​span style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​ Dead link since March 2016">​dead link</​span></​i>​]</​span></​sup></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-123"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Jablin &amp; Putnam (2001). <​i>​The new handbook of organizational communication:​ advances in theory, research, and methods</​i>​. SAGE.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+new+handbook+of+organizational+communication%3A+advances+in+theory%2C+research%2C+and+methods&​rft.pub=SAGE&​rft.date=2001&​rft.au=Jablin+%26+Putnam&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D_VMrf5JRUp8C%26dq%3DF.%2BM.%2BJablin%2C%2BL.%2BL.%2BPutnam%2C.%2BK.%2BH.%2BRoberts%2C%2B%2526%2BL.%2BW.%2BPorter%2B%2528Eds.%2529%2C%2BHandbook%2Bof&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-124"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Scott,​ W (1992). <​i>​Organizations. Rational, natural, and open systems</​i>​. Prentice-Hall.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Organizations.+Rational%2C+natural%2C+and+open+systems.&​rft.pub=Prentice-Hall&​rft.date=1992&​rft.aulast=Scott&​rft.aufirst=W&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D7S1HAAAAMAAJ%26dq%3DScott%252C%2520W.%2520R.%2520%25281992%2529.%2520Organisations%253A%2520Rational%252C%2520Natural%252C%2520and%2520Open%2520Systems&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-125"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Maltz (1976). &​quot;​On Defining &​quot;​Organized Grime&​quot;​ The Development of a Definition and a Typology&​quot;​. <​i>​Crime &amp; Delinquency</​i>​. <​b>​22</​b>​ (3). doi:​10.1177/​001112877602200306.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Crime+%26+Delinquency&​rft.atitle=On+Defining+%22Organized+Grime%22+The+Development+of+a+Definition+and+a+Typology&​rft.volume=22&​rft.issue=3&​rft.date=1976&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1177%2F001112877602200306&​rft.au=Maltz&​rft_id=http%3A%2F%2Fcad.sagepub.com%2Fcontent%2F22%2F3%2F338.short&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-126"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Maltz (1990). <​i>​Measuring the effectiveness of organized crime control efforts</​i>​. University of Illinois.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Measuring+the+effectiveness+of+organized+crime+control+efforts&​rft.pub=University+of+Illinois&​rft.date=1990&​rft.au=Maltz&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DEKLyAAAAMAAJ%26q%3DMaltz%2C%2B1976%2Bcrime%26dq%3DMaltz%2C%2B1976%2Bcrime%26ct%3Dresult&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-127"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Abadinsky (2009). <​i>​Organized Crime</​i>​. Cengage.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Organized+Crime&​rft.pub=Cengage&​rft.date=2009&​rft.au=Abadinsky&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DUcrWRVykMgEC%26dq%3Dabadinsky%2Borganised%2Bcrime&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-128"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Fijnaut (1998). <​i>​Organized Crime in the Netherlands</​i>​. Martinus Nijhoff.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Organized+Crime+in+the+Netherlands&​rft.pub=Martinus+Nijhoff&​rft.date=1998&​rft.au=Fijnaut&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DQgqaJ6OgOHUC%26dq%3Dfijnaut%2B1998&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-129"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Fijnaut &amp; Paoli (2004). <​i>​Organized crime in Europe: concepts, patterns, and control policies in the European Union and beyond</​i>​. Springer.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Organized+crime+in+Europe%3A+concepts%2C+patterns%2C+and+control+policies+in+the+European+Union+and+beyond&​rft.pub=Springer&​rft.date=2004&​rft.au=Fijnaut+%26+Paoli&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DiegCkMlnI_UC%26dq%3DMaltz%2C%2B1976%2Bcrime&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-130"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Van Duyne (1997). &​quot;​Organized crime, corruption and power&​quot;​. <​i>​Crime,​ Law, and Social Change</​i>​. <​b>​26</​b>​ (3). Archived from the original on October 24, 2012.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Crime%2C+Law%2C+and+Social+Change&​rft.atitle=Organized+crime%2C+corruption+and+power&​rft.volume=26&​rft.issue=3&​rft.date=1997&​rft.au=Van+Duyne&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ingentaconnect.com%2Fcontent%2Fklu%2Fcris%2F1997%2F00000026%2F00000003%2F00125105&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-131"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Reed (2001). &​quot;​Organization,​ Trust and Control: A Realist Analysis&​quot;​. <​i>​Organization Studies</​i>​. <​b>​22</​b>​ (2): 201–228. doi:​10.1177/​0170840601222002. Archived from the original on 2012-05-23.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Organization+Studies&​rft.atitle=Organization%2C+Trust+and+Control%3A+A+Realist+Analysis&​rft.volume=22&​rft.issue=2&​rft.pages=201-228&​rft.date=2001&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1177%2F0170840601222002&​rft.au=Reed&​rft_id=http%3A%2F%2Foss.sagepub.com%2Fcontent%2F22%2F2%2F201.short&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-132"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Wang,​ Peng (2013). &​quot;​The rise of the Red Mafia in China: a case study of organised crime and corruption in Chongqing&​quot;​. <​i>​Trends in Organized Crime</​i>​. <​b>​16</​b>​ (1): 49–73. doi:​10.1007/​s12117-012-9179-8.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Trends+in+Organized+Crime&​rft.atitle=The+rise+of+the+Red+Mafia+in+China%3A+a+case+study+of+organised+crime+and+corruption+in+Chongqing&​rft.volume=16&​rft.issue=1&​rft.pages=49-73&​rft.date=2013&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1007%2Fs12117-012-9179-8&​rft.aulast=Wang&​rft.aufirst=Peng&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-133"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​van Duyne (1997). &​quot;​Organized crime, corruption and power&​quot;​. <​i>​Crime,​ Law and Social Change</​i>​. <​b>​26</​b>​ (3). Archived from the original on October 24, 2012.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Crime%2C+Law+and+Social+Change&​rft.atitle=Organized+crime%2C+corruption+and+power&​rft.volume=26&​rft.issue=3&​rft.date=1997&​rft.au=van+Duyne&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ingentaconnect.com%2Fcontent%2Fklu%2Fcris%2F1997%2F00000026%2F00000003%2F00125105&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-134"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Market Value of Organised Crime-Havocscope Black Market&​quot;​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Market+Value+of+Organised+Crime-Havocscope+Black+Market&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.havocscope.com%2Fmarket-value-of-organised-crime-322-billion%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/><​sup class="​noprint Inline-Template"><​span style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="​ Dead link since March 2016">​dead link</​span></​i>​]</​span></​sup></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-135"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Piquero &amp; Tibbetts (2002). <​i>​Rational choice and criminal behavior: recent research and future challenges</​i>​. Routledge.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Rational+choice+and+criminal+behavior%3A+recent+research+and+future+challenges&​rft.pub=Routledge&​rft.date=2002&​rft.au=Piquero+%26+Tibbetts&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DajoAGhrfxDAC%26dq%3Drational%2Bchoice%2Btheory%2B%2522organised%2Bcrime%2522&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-136"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Lyman &amp; Potter (2007). <​i>​Organized Crime</​i>​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. Pearson.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Organized+Crime&​rft.pub=Pearson&​rft.date=2007&​rft.au=Lyman+%26+Potter&​rft_id=http%3A%2F%2Fwps.pearsoncustom.com%2Fwps%2Fmedia%2Fobjects%2F6904%2F7070214%2FCRJ455_Ch02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-137"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Nagin,​ D. S.; Pogarsky, G. (2001). &​quot;​Integrating Celerity, Impulsivity,​ and Extralegal Sanction Threats into a Model of General Deterrence: Theory and Evidence*&​quot;​. <​i>​Criminology</​i>​. <​b>​39</​b>​ (4): 865–892. doi:​10.1111/​j.1745-9125.2001.tb00943.x.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Criminology&​rft.atitle=Integrating+Celerity%2C+Impulsivity%2C+and+Extralegal+Sanction+Threats+into+a+Model+of+General+Deterrence%3A+Theory+and+Evidence%2A&​rft.volume=39&​rft.issue=4&​rft.pages=865-892&​rft.date=2001&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1111%2Fj.1745-9125.2001.tb00943.x&​rft.aulast=Nagin&​rft.aufirst=D.+S.&​rft.au=Pogarsky%2C+G.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-138"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Tullock (1974). &​quot;​DOES PUNISHMENT DETER CRIME?&​quot;​. <​i>​Public Interest</​i>​. <​b>​36</​b>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Public+Interest&​rft.atitle=DOES+PUNISHMENT+DETER+CRIME%3F&​rft.volume=36&​rft.date=1974&​rft.au=Tullock&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ncjrs.gov%2FApp%2Fpublications%2Fabstract.aspx%3FID%3D49871&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-139"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Decker &amp; Kohfeld (1985). &​quot;​CRIMES,​ CRIME RATES, ARRESTS, AND ARREST RATIOS: IMPLICATIONS FOR DETERRENCE THEORY&​quot;​. <​i>​Criminology</​i>​. <​b>​23</​b>​ (3): 437–450. doi:​10.1111/​j.1745-9125.1985.tb00349.x.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Criminology&​rft.atitle=CRIMES%2C+CRIME+RATES%2C+ARRESTS%2C+AND+ARREST+RATIOS%3A+IMPLICATIONS+FOR+DETERRENCE+THEORY&​rft.volume=23&​rft.issue=3&​rft.pages=437-450&​rft.date=1985&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1111%2Fj.1745-9125.1985.tb00349.x&​rft.au=Decker+%26+Kohfeld&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Akers_1973-140"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​d</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Akers (1973). <​i>​DEVIANT BEHAVIOR - A SOCIAL LEARNING APPROACH</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=DEVIANT+BEHAVIOR+-+A+SOCIAL+LEARNING+APPROACH&​rft.date=1973&​rft.au=Akers&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ncjrs.gov%2FApp%2Fpublications%2FAbstract.aspx%3Fid%3D27692&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-141"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Akers,​ R (1991). &​quot;​Self-control as a general theory of crime&​quot;​. <​i>​Journal of Quantitative Criminology</​i>​. <​b>​7</​b>​ (2): 201–211. doi:​10.1007/​BF01268629.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+of+Quantitative+Criminology&​rft.atitle=Self-control+as+a+general+theory+of+crime&​rft.volume=7&​rft.issue=2&​rft.pages=201-211&​rft.date=1991&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1007%2FBF01268629&​rft.aulast=Akers&​rft.aufirst=R&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.springerlink.com%2Fcontent%2Fjl8h118554552877%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-142"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Akers,​ R (1979). &​quot;​Social Learning and Deviant Behavior: A Specific Test of a General Theory&​quot;​. <​i>​American Sociological Review</​i>​. <​b>​44</​b>​ (4): 636–55. doi:​10.2307/​2094592. JSTOR 2094592. PMID 389120.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=American+Sociological+Review&​rft.atitle=Social+Learning+and+Deviant+Behavior%3A+A+Specific+Test+of+a+General+Theory&​rft.volume=44&​rft.issue=4&​rft.pages=636-55&​rft.date=1979&​rft_id=info%3Apmid%2F389120&​rft_id=%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F2094592&​rft_id=info%3Adoi%2F10.2307%2F2094592&​rft.aulast=Akers&​rft.aufirst=R&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-143"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Akers,​ R (2009). <​i>​Social learning and social structure: a general theory of crime and deviance</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Social+learning+and+social+structure%3A+a+general+theory+of+crime+and+deviance&​rft.date=2009&​rft.aulast=Akers&​rft.aufirst=R&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DzjBDZ-T0WMgC%26dq%3Dsocial%2Blearning%2Btheory%2Borganised%2Bcrime&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-144"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Smith (1980). &​quot;​Paragons,​ Pariahs, and Pirates: A Spectrum-Based Theory of Enterprise&​quot;​. <​i>​Crime and Delinquency</​i>​. <​b>​26</​b>​ (3).</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Crime+and+Delinquency&​rft.atitle=Paragons%2C+Pariahs%2C+and+Pirates%3A+A+Spectrum-Based+Theory+of+Enterprise&​rft.volume=26&​rft.issue=3&​rft.date=1980&​rft.au=Smith&​rft_id=http%3A%2F%2Fcad.sagepub.com%2Fcontent%2F26%2F3%2F358.short&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-145"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Smith (1991). &​quot;​Wickersham to Sutherland to Katzenbach: Evolving an &​quot;​official&​quot;​ definition for organized crime&​quot;​. <​i>​Crime,​ Law, and Social Change</​i>​. <​b>​16</​b>​ (2). doi:​10.1007/​BF00227546.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Crime%2C+Law%2C+and+Social+Change&​rft.atitle=Wickersham+to+Sutherland+to+Katzenbach%3A+Evolving+an+%22official%22+definition+for+organized+crime&​rft.volume=16&​rft.issue=2&​rft.date=1991&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1007%2FBF00227546&​rft.au=Smith&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.springerlink.com%2Fcontent%2Fvx65474157u47816%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-146"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Greek,​ C. &​quot;​Differential Association Theory&​quot;​. Florida State University. Archived from the original on March 3, 2011.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Differential+Association+Theory&​rft.pub=Florida+State+University&​rft.aulast=Greek&​rft.aufirst=C&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.criminology.fsu.edu%2Fcrimtheory%2Fsutherland.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-147"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Braithwaite (1989). &​quot;​Criminological theory and organizational crime&​quot;​. <​i>​Justice Quarterly</​i>​. <​b>​6</​b>​ (3): 333–358. doi:​10.1080/​07418828900090251.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Justice+Quarterly&​rft.atitle=Criminological+theory+and+organizational+crime&​rft.volume=6&​rft.issue=3&​rft.pages=333-358&​rft.date=1989&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1080%2F07418828900090251&​rft.au=Braithwaite&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.informaworld.com%2Fsmpp%2Fcontent~db%3Dall~content%3Da718864748&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-148"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Colvin;​ et al. (2002). &​quot;​COERCION,​ SOCIAL SUPPORT, AND CRIME: AN EMERGING THEORETICAL CONSENSUS&​quot;​. <​i>​Criminology</​i>​. <​b>​40</​b>​ (1): 19–42. doi:​10.1111/​j.1745-9125.2002.tb00948.x.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Criminology&​rft.atitle=COERCION%2C+SOCIAL+SUPPORT%2C+AND+CRIME%3A+AN+EMERGING+THEORETICAL+CONSENSUS&​rft.volume=40&​rft.issue=1&​rft.pages=19-42&​rft.date=2002&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1111%2Fj.1745-9125.2002.tb00948.x&​rft.au=Colvin&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-149"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Matsueda (1982). &​quot;​Testing Control Theory and Differential Association:​ A Causal Modeling Approach&​quot;​. <​i>​American Sociological Review</​i>​. <​b>​47</​b>​ (4): 489. doi:​10.2307/​2095194. JSTOR 2095194.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=American+Sociological+Review&​rft.atitle=Testing+Control+Theory+and+Differential+Association%3A+A+Causal+Modeling+Approach&​rft.volume=47&​rft.issue=4&​rft.pages=489&​rft.date=1982&​rft_id=info%3Adoi%2F10.2307%2F2095194&​rft_id=%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F2095194&​rft.au=Matsueda&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-150"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Matsueda (1988). &​quot;​The Current State of Differential Association Theory&​quot;​. <​i>​Crime and Delinquency</​i>​. <​b>​34</​b>​ (3).</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Crime+and+Delinquency&​rft.atitle=The+Current+State+of+Differential+Association+Theory&​rft.volume=34&​rft.issue=3&​rft.date=1988&​rft.au=Matsueda&​rft_id=http%3A%2F%2Fcad.sagepub.com%2Fcontent%2F34%2F3%2F277.short&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-151"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Matsueda &amp; Heimer (1987). &​quot;​Race,​ Family Structure, and Delinquency:​ A Test of Differential Association and Social Control Theories&​quot;​. <​i>​American Sociological Review</​i>​. <​b>​52</​b>​ (6): 826. doi:​10.2307/​2095837. JSTOR 2095837.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=American+Sociological+Review&​rft.atitle=Race%2C+Family+Structure%2C+and+Delinquency%3A+A+Test+of+Differential+Association+and+Social+Control+Theories&​rft.volume=52&​rft.issue=6&​rft.pages=826&​rft.date=1987&​rft_id=info%3Adoi%2F10.2307%2F2095837&​rft_id=%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F2095837&​rft.au=Matsueda+%26+Heimer&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-152"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Sampson &amp; Groves (1989). &​quot;​Community Structure and Crime: Testing Social-Disorganization Theory&​quot;​. <​i>​American Journal of Sociology</​i>​. <​b>​99</​b>​ (4). JSTOR 2780858.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=American+Journal+of+Sociology&​rft.atitle=Community+Structure+and+Crime%3A+Testing+Social-Disorganization+Theory&​rft.volume=99&​rft.issue=4&​rft.date=1989&​rft_id=%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F2780858&​rft.au=Sampson+%26+Groves&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-153"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Whyte,​ W (1943). &​quot;​Social Organization in the Slums&​quot;​. <​i>​American Sociological Review</​i>​. <​b>​8</​b>​ (1): 34. doi:​10.2307/​2085446. JSTOR 2085446.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=American+Sociological+Review&​rft.atitle=Social+Organization+in+the+Slums&​rft.volume=8&​rft.issue=1&​rft.pages=34&​rft.date=1943&​rft_id=info%3Adoi%2F10.2307%2F2085446&​rft_id=%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F2085446&​rft.aulast=Whyte&​rft.aufirst=W&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-154"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Toby,​ J (1957). &​quot;​Social Disorganization and Stake in Conformity: Complementary Factors in the Predatory Behavior of Hoodlums&​quot;​. <​i>​Journal of Criminal Law, Criminology,​ and Police Science</​i>​. <​b>​48</​b>​ (12).</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+of+Criminal+Law%2C+Criminology%2C+and+Police+Science&​rft.atitle=Social+Disorganization+and+Stake+in+Conformity%3A+Complementary+Factors+in+the+Predatory+Behavior+of+Hoodlums&​rft.volume=48&​rft.issue=12&​rft.date=1957&​rft.aulast=Toby&​rft.aufirst=J&​rft_id=http%3A%2F%2Fheinonline.org%2FHOL%2FLandingPage%3Fcollection%3Djournals%26handle%3Dhein.journals%2Fjclc48%26div%3D7%26id%3D%26page%3D&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-155"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Forrest &amp; Kearns (2001). &​quot;​Social Cohesion, Social Capital and the Neighborhood&​quot;​. <​i>​Urban Studies</​i>​. <​b>​38</​b>​ (12): 2125–2143. doi:​10.1080/​00420980120087081.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Urban+Studies&​rft.atitle=Social+Cohesion%2C+Social+Capital+and+the+Neighborhood&​rft.volume=38&​rft.issue=12&​rft.pages=2125-2143&​rft.date=2001&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1080%2F00420980120087081&​rft.au=Forrest+%26+Kearns&​rft_id=http%3A%2F%2Fusj.sagepub.com%2Fcontent%2F38%2F12%2F2125.short%3Frss%3D1%26ssource%3Dmfc&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-156"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Hope &amp; Sparks (2000). <​i>​Crime,​ risk, and insecurity: law and order in everyday life and political discourse</​i>​. Routledge.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Crime%2C+risk%2C+and+insecurity%3A+law+and+order+in+everyday+life+and+political+discourse&​rft.pub=Routledge&​rft.date=2000&​rft.au=Hope+%26+Sparks&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Dvw8DagPGOakC%26dq%3D%2522social%2Bdisorganisation%2522%2B%2522organised%2Bcrime%2522&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-157"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Goldson (2011). <​i>​Youth in Crisis?: Gangs, Territoriality and Violence</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Youth+in+Crisis%3F%3A+Gangs%2C+Territoriality+and+Violence&​rft.date=2011&​rft.au=Goldson&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Dxw0Cj-Mdxh4C%26dq%3Dyouth%2Bin%2Bcrisis%2Bgoldson%2B2011&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-158"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Merton,​ R (1938). &​quot;​Social Structure and Anomie&​quot;​. <​i>​American Sociological Review</​i>​. <​b>​3</​b>​ (5): 672. doi:​10.2307/​2084686. JSTOR 2084686.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=American+Sociological+Review&​rft.atitle=Social+Structure+and+Anomie&​rft.volume=3&​rft.issue=5&​rft.pages=672&​rft.date=1938&​rft_id=info%3Adoi%2F10.2307%2F2084686&​rft_id=%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F2084686&​rft.aulast=Merton&​rft.aufirst=R&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-159"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Hagan,​ J; McCarthy B (1997). &​quot;​Anomie,​ social capital and street criminology&​quot;​. <​i>​The future of anomie</​i>​. pp. 124–41. ISBN 1-55553-321-3.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=bookitem&​rft.atitle=Anomie%2C+social+capital+and+street+criminology&​rft.btitle=The+future+of+anomie&​rft.pages=124-41&​rft.date=1997&​rft.isbn=1-55553-321-3&​rft.aulast=Hagan&​rft.aufirst=J&​rft.au=McCarthy+B&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-160"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Aniskiewicz,​ R (1994). &​quot;​Metatheoretical Issues in the Study of Organized Crime&​quot;​. <​i>​Journal of Contemporary Criminal Justice</​i>​. <​b>​10</​b>​ (4).</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+of+Contemporary+Criminal+Justice&​rft.atitle=Metatheoretical+Issues+in+the+Study+of+Organized+Crime&​rft.volume=10&​rft.issue=4&​rft.date=1994&​rft.aulast=Aniskiewicz&​rft.aufirst=R&​rft_id=http%3A%2F%2Fccj.sagepub.com%2Fcontent%2F10%2F4%2F314.short&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-161"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Powell,​ E (1966). &​quot;​Crime as a function of anomie&​quot;​. <​i>​The Journal of Criminal Law, Criminology,​ and Police Science</​i>​. <​b>​57</​b>​ (2). JSTOR 1141290.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Journal+of+Criminal+Law%2C+Criminology%2C+and+Police+Science&​rft.atitle=Crime+as+a+function+of+anomie&​rft.volume=57&​rft.issue=2&​rft.date=1966&​rft_id=%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F1141290&​rft.aulast=Powell&​rft.aufirst=E&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-162"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Baumer,​ E. P.; Gustafson, R. (2007). &​quot;​Social Organization and Instrumental Crime: Assessing the Empirical Validity of Classic and Contemporary Anomie Theories&​quot;​. <​i>​Criminology</​i>​. <​b>​45</​b>​ (3): 617–663. doi:​10.1111/​j.1745-9125.2007.00090.x.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Criminology&​rft.atitle=Social+Organization+and+Instrumental+Crime%3A+Assessing+the+Empirical+Validity+of+Classic+and+Contemporary+Anomie+Theories&​rft.volume=45&​rft.issue=3&​rft.pages=617-663&​rft.date=2007&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1111%2Fj.1745-9125.2007.00090.x&​rft.aulast=Baumer&​rft.aufirst=E.+P.&​rft.au=Gustafson%2C+R.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-163"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Akers,​ R. L. (1996). &​quot;​Is Differential Association/​social Learning Cultural Deviance Theory?​*&​quot;​. <​i>​Criminology</​i>​. <​b>​34</​b>​ (2): 229–247. doi:​10.1111/​j.1745-9125.1996.tb01204.x.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Criminology&​rft.atitle=Is+Differential+Association%2Fsocial+Learning+Cultural+Deviance+Theory%3F%2A&​rft.volume=34&​rft.issue=2&​rft.pages=229-247&​rft.date=1996&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1111%2Fj.1745-9125.1996.tb01204.x&​rft.aulast=Akers&​rft.aufirst=R.+L.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-164"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Agnew,​ R. (1992). &​quot;​Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency*&​quot;​. <​i>​Criminology</​i>​. <​b>​30</​b>:​ 47–88. doi:​10.1111/​j.1745-9125.1992.tb01093.x.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Criminology&​rft.atitle=Foundation+for+a+General+Strain+Theory+of+Crime+and+Delinquency%2A&​rft.volume=30&​rft.pages=47-88&​rft.date=1992&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1111%2Fj.1745-9125.1992.tb01093.x&​rft.aulast=Agnew&​rft.aufirst=R.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-165"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Organized Crime - Ethnic Succession And Organized Crime&​quot;​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Organized+Crime+-+Ethnic+Succession+And+Organized+Crime&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ncjrs.gov%2FApp%2Fpublications%2FAbstract.aspx%3Fid%3D177133&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-166"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Lyman &amp; Potter (2011). &​quot;​Organized Crime and the Drug Trade (From Drugs and Society: Causes, Concepts and Control)&​quot;​. <​i>​Criminal Justice Policy Review</​i>​. <​b>​22</​b>​ (2).</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Criminal+Justice+Policy+Review&​rft.atitle=Organized+Crime+and+the+Drug+Trade+%28From+Drugs+and+Society%3A+Causes%2C+Concepts+and+Control%29&​rft.volume=22&​rft.issue=2&​rft.date=2011&​rft.au=Lyman+%26+Potter&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ncjrs.gov%2FApp%2Fpublications%2FAbstract.aspx%3Fid%3D177133&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-167"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Bovenkerk (2003). &​quot;​Organized crime and ethnic reputation manipulation&​quot;​. <​i>​Crime,​ Law, and Social Change</​i>​. <​b>​39</​b>​ (1): 23–38. doi:​10.1023/​A:​1022499504945.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Crime%2C+Law%2C+and+Social+Change&​rft.atitle=Organized+crime+and+ethnic+reputation+manipulation&​rft.volume=39&​rft.issue=1&​rft.pages=23-38&​rft.date=2003&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1023%2FA%3A1022499504945&​rft.au=Bovenkerk&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.springerlink.com%2Fcontent%2Fktv377104h8857q1%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-168"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Schloenhart,​ A (1999). &​quot;​Organized crime and the business of migrant trafficking&​quot;​. <​i>​Crime,​ Law and Social Change</​i>​. <​b>​32</​b>​ (3): 203–233. doi:​10.1023/​A:​1008340427104.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Crime%2C+Law+and+Social+Change&​rft.atitle=Organized+crime+and+the+business+of+migrant+trafficking&​rft.volume=32&​rft.issue=3&​rft.pages=203-233&​rft.date=1999&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1023%2FA%3A1008340427104&​rft.aulast=Schloenhart&​rft.aufirst=A&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.springerlink.com%2Fcontent%2Fp225228146063804%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-169"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Paoli (2002). &​quot;​The paradoxes of organized crime&​quot;​. <​i>​Crime,​ Law, and Social Change</​i>​. <​b>​37</​b>​ (1): 51–97. doi:​10.1023/​A:​1013355122531.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Crime%2C+Law%2C+and+Social+Change&​rft.atitle=The+paradoxes+of+organized+crime&​rft.volume=37&​rft.issue=1&​rft.pages=51-97&​rft.date=2002&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1023%2FA%3A1013355122531&​rft.au=Paoli&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.springerlink.com%2Fcontent%2Fg8030vp5075tk083%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-170"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Dwight (1976). &​quot;​Mafia:​ The Prototypical Alien Conspiracy&​quot;​. <​i>​The Annals of the American Academy of Political and Social Science</​i>​. <​b>​423</​b>​ (1). doi:​10.1177/​000271627642300108.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Annals+of+the+American+Academy+of+Political+and+Social+Science&​rft.atitle=Mafia%3A+The+Prototypical+Alien+Conspiracy&​rft.volume=423&​rft.issue=1&​rft.date=1976&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1177%2F000271627642300108&​rft.au=Dwight&​rft_id=http%3A%2F%2Fann.sagepub.com%2Fcontent%2F423%2F1%2F75.short&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AOrganized+crime"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​External links</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181114230928
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 1.632 seconds
 +Real time usage: 1.873 seconds
 +Preprocessor visited node count: 9109/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 373518/​2097152 bytes
 +Template argument size: 5563/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 12/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 405309/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 4/400
 +Lua time usage: 0.868/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.76 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% 1484.689 ​     1 -total
 + ​65.61% ​ 974.169 ​     1 Template:​Reflist
 + ​27.11% ​ 402.556 ​    73 Template:​Cite_journal
 + ​11.44% ​ 169.869 ​    43 Template:​Cite_book
 + ​10.65% ​ 158.106 ​    23 Template:​Cite_web
 +  5.87%   ​87.128 ​     6 Template:​Fix
 +  4.42%   ​65.633 ​     7 Template:​ISBN
 +  4.34%   ​64.379 ​     2 Template:​Sister_project
 +  4.29%   ​63.711 ​     1 Template:​Commons_category
 +  4.14%   ​61.464 ​     2 Template:​Side_box
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​22625-0!canonical and timestamp 20181114230927 and revision id 867469168
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
t-i-ph-m-c-t-ch-c-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)