User Tools

Site Tools


t-ng-h-p-h-a-h-c-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

t-ng-h-p-h-a-h-c-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​plainlinks metadata ambox ambox-content"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Ambox_important.svg/​40px-Ambox_important.svg.png"​ width="​40"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Ambox_important.svg/​60px-Ambox_important.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Ambox_important.svg/​80px-Ambox_important.svg.png 2x" data-file-width="​40"​ data-file-height="​40"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​div class="​mbox-text-span">​ Bài viết này <b> cần sự chú ý của một chuyên gia về Hóa học </b>. Vấn đề cụ thể là: <b> Tiểu luận ngắn và hầu như không có nguồn gốc. </​b><​span class="​hide-when-compact"> ​ WikiProject Chemistry có thể giúp tuyển dụng chuyên gia. </​span> ​ <​small><​i>​ (tháng 3 năm 2016) </​i></​small></​div></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Tổng hợp hóa học </b> để có được một sản phẩm, hoặc một số sản phẩm <sup id="​cite_ref-vogel_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Điều này xảy ra bởi các thao tác vật lý và hóa học thường liên quan đến một hoặc nhiều phản ứng. Trong sử dụng phòng thí nghiệm hiện đại, điều này có xu hướng ngụ ý rằng quy trình này có thể tái sản xuất, đáng tin cậy và được thiết lập để hoạt động trong nhiều phòng thí nghiệm.
 +</​p><​p>​ Một sự tổng hợp hóa học bắt đầu bằng cách lựa chọn các hợp chất được gọi là thuốc thử hoặc chất phản ứng. Có thể áp dụng nhiều loại phản ứng khác nhau để tổng hợp sản phẩm hoặc sản phẩm trung gian. Điều này đòi hỏi phải trộn các hợp chất trong bình phản ứng như lò phản ứng hóa học hoặc bình đáy tròn đơn giản. Nhiều phản ứng đòi hỏi một số hình thức quy trình làm việc trước khi sản phẩm cuối cùng được phân lập. <sup id="​cite_ref-vogel_1-1"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ </​p><​p>​ Lượng sản phẩm trong tổng hợp hóa học là năng suất phản ứng. Thông thường, sản lượng hóa học được biểu thị bằng trọng lượng tính bằng gam (trong phòng thí nghiệm) hoặc theo tỷ lệ phần trăm của tổng số lượng lý thuyết của sản phẩm có thể được sản xuất. Phản ứng phụ là phản ứng hóa học không mong muốn diễn ra làm giảm sản lượng của sản phẩm mong muốn.
 +</​p><​p>​ Từ <i> tổng hợp </i> theo nghĩa hiện tại lần đầu tiên được sử dụng bởi nhà hóa học Hermann Kolbe.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Strategies">​ Chiến lược </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Nhiều chiến lược tồn tại trong tổng hợp hóa học vượt quá khả năng chuyển đổi phản ứng A thành phản ứng sản phẩm B trong một bước. Trong <b> tổng hợp multistep </​b>​một hợp chất hóa học được tổng hợp mặc dù một loạt các phản ứng hóa học riêng lẻ, mỗi phản ứng riêng của chúng. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Ví dụ, tổng hợp paracetamol trong phòng thí nghiệm có thể bao gồm ba bước tổng hợp riêng lẻ. Trong các phản ứng ghép tầng, nhiều phản ứng hóa học diễn ra trong một chất phản ứng đơn, trong phản ứng đa thành phần lên đến 11 chất phản ứng khác nhau tạo thành một sản phẩm phản ứng đơn lẻ và trong tổng hợp kính thiên văn, một chất phản ứng đi qua nhiều phép biến đổi mà không bị cô lập trung gian.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Organic_synthesis">​ Tổng hợp hữu cơ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<p> Tổng hợp hữu cơ là một nhánh đặc biệt của tổng hợp hóa học đối phó với sự tổng hợp các hợp chất hữu cơ.
 +Trong tổng hợp tổng hợp của một sản phẩm phức tạp, có thể mất nhiều bước để tổng hợp sản phẩm quan tâm, và lượng thời gian tương ứng. Kỹ năng tổng hợp hữu cơ được đánh giá cao giữa các nhà hóa học và tổng hợp các hợp chất đặc biệt có giá trị hoặc khó khăn đã giành được các nhà hóa học như Robert Burns Woodward giải Nobel Hóa học. Nếu tổng hợp hóa học bắt đầu từ các hợp chất trong phòng thí nghiệm cơ bản và mang lại một cái gì đó mới, nó là một quá trình tổng hợp hoàn toàn. Nếu nó bắt đầu từ một sản phẩm phân lập từ thực vật hoặc động vật và sau đó tiến hành các hợp chất mới, tổng hợp được mô tả như là một quá trình bán tổng hợp.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Narrow_definition">​ Định nghĩa hẹp </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Ý nghĩa khác của <b> tổng hợp hóa học </b> bị thu hẹp và hạn chế đối với một loại phản ứng hóa học cụ thể, một sự kết hợp trực tiếp <i> phản ứng </​i>​trong đó hai hoặc nhiều chất phản ứng kết hợp để tạo thành một sản phẩm duy nhất. Dạng chung của phản ứng kết hợp trực tiếp là:
 +</p>
 +<​dl><​dd>​ A + B → AB </​dd></​dl><​p>​ trong đó A và B là các phần tử hoặc hợp chất và AB là một hợp chất gồm A và B. Ví dụ về các phản ứng kết hợp bao gồm:
 +</p>
 +<​dl><​dd>​ 2Na + Cl <sub> 2 </​sub>​ → 2NaCl (hình thành muối ăn) </dd>
 +<dd> S + O <sub> 2 </​sub>​ → SO <sub> 2 </​sub>​ (tạo thành sulfur dioxide) [19659022] 4Fe + 3O <sub> 2 </​sub>​ → 2Fe <sub> 2 </​sub>​ O <sub> 3 </​sub>​ (gỉ sắt) </dd>
 +<dd> CO <sub> 2 </​sub>​ + H <sub> 2 </​sub>​ O → H <sub> 2 </​sub>​ CO <sub> 3 </​sub>​ (carbon dioxide hòa tan và phản ứng với nước để tạo thành axit cacbonic) </​dd></​dl><​p>​ 4 quy tắc tổng hợp đặc biệt:
 +</p>
 +<​dl><​dd>​ oxit kim loại + H <sub> 2 </​sub>​ O → kim loại (OH) </dd>
 +<dd> phi kim loại oxit + H <sub> 2 </​sub>​ O → oxi-axit </dd>
 +<dd> metal-chloride + O <sub> 2 </​sub>​ → kim loại-chlorat </dd>
 +<dd> oxit kim loại + CO <sub> 2 </​sub>​ → cacbonat kim loại (CO <sub> 3 </​sub>​) </​dd></​dl><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-vogel-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ Vogel, AI , Tatchell, AR, Furnis, BS, Hannaford, AJ và P.W.G. Thợ rèn. <i> Sách giáo khoa về Hóa học hữu cơ thực tế của Vogel, ấn bản lần thứ 5 </i>. Prentice Hall, 1996. ISBN 0-582-46236-3 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​i>​ Hóa học hữu cơ tiên tiến Phần B: Phản ứng và tổng hợp </i> Francis A. Carey, Richard J. Sundberg Springer 2013 </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài [19659010] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181114232859
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.192 seconds
 +Real time usage: 0.276 seconds
 +Preprocessor visited node count: 640/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 16202/​2097152 bytes
 +Template argument size: 594/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 2682/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.068/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.97 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 233.040 ​     1 -total
 + ​29.62% ​  ​69.034 ​     1 Template:​Reflist
 + ​28.31% ​  ​65.980 ​     1 Template:​Expert-subject
 + ​26.35% ​  ​61.398 ​     1 Template:​ISBN
 + ​20.05% ​  ​46.719 ​     1 Template:​Authority_control
 + ​17.16% ​  ​39.990 ​     1 Template:​Catalog_lookup_link
 + ​16.34% ​  ​38.087 ​     1 Template:​Ambox
 + ​11.23% ​  ​26.178 ​     1 Template:​Chemical_synthesis
 + ​10.04% ​  ​23.407 ​     1 Template:​Navbox
 +  5.36%   ​12.493 ​     3 Template:​Icon
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​85029-0!canonical and timestamp 20181114232858 and revision id 856007014
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
t-ng-h-p-h-a-h-c-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)