User Tools

Site Tools


t-ng-h-p-logic-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

t-ng-h-p-logic-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Các <​i><​b>​Summa Logicae</​b></​i> ​ (&​quot;​Sum of Logic&​quot;​) là một cuốn sách giáo khoa về logic của William of Ockham. Nó được viết khoảng 1323.
 +</​p><​p>​Về mặt hệ thống, nó tương tự như các công trình khác của logic thời trung cổ, được tổ chức dưới các tiêu đề cơ bản của Aristotelian Predicables,​ Thể loại, thuật ngữ, mệnh đề và syllogisms. Những tiêu đề này, mặc dù thường được đưa ra theo một thứ tự khác, đại diện cho sự sắp xếp cơ bản của các công trình nghiên cứu về logic.
 +</​p><​p>​Công việc này quan trọng ở chỗ nó chứa đựng tài khoản chính của chủ nghĩa danh nghĩa của Ockham, một vị trí liên quan đến vấn đề phổ quát.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Book_I._On_Terms">​Sách I. Điều khoản</​span></​h2>​
 +<​div><​ol style="​list-style-type:​lower-roman"><​li>​Chương 1–17 giải quyết các thuật ngữ: chúng là gì, và cách chúng được chia thành phân loại, trừu tượng và cụ thể, tuyệt đối và có ý nghĩa, <i>ý định đầu tiên</​i>​và <i>ý định thứ hai</​i>​. Ockham cũng giới thiệu vấn đề phổ quát ở đây.</​li><​li>​Chương 18–25 đối phó với năm dự báo]của Porphyry.</​li><​li>​Chương 26–62 đối phó với các loại Aristotle, được biết đến với các triết gia thời trung cổ như <​i>​Praedicamenta</​i>​. Các chương đầu tiên của phần này liên quan đến định nghĩa và mô tả, các khái niệm về chủ đề và vị ngữ, ý nghĩa của các thuật ngữ như <​i>​toàn thể</​i>,​ <​i>​đang được</​i>​ và vân vân. Các chương sau đó đối phó với mười loại chính mình, như sau: Chất (42–43), Số lượng (44–49), Quan hệ (50–54), Chất lượng (55–56), Hành động (57), Niềm đam mê (58) , Thời gian (59), Địa điểm (60), Vị trí (61), Thói quen (62).</​li><​li>​Các chương 63–77 trở đi đối phó với lý thuyết giả định.</​li></​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Book_II._On_Propositions">​Sách II. Về đề xuất</​span></​h2>​
 +<​div><​ol style="​list-style-type:​lower-roman"><​li>​Về các mệnh đề phân loại (1–20)</​li><​li>​Về việc chuyển đổi các mệnh đề (21–9)</​li><​li>​Về các mệnh đề giả định (30–7)</​li></​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Book_III._On_Syllogisms">​Sách III. Trên Syllogisms</​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Part_I._On_Syllogisms">​Phần I. Về Syllogisms</​span></​h3>​
 +<​div><​ol style="​list-style-type:​lower-roman"><​li>​Về syllogisms phân loại (1–19)</​li><​li>​Trên syllogism phương thức (20-30)</​li><​li>​Trên syllogisms hỗn hợp (31-64)</​li><​li>​Trên syllogisms chứa mệnh đề exponible</​li></​ol></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Part_II._On_Demonstration">​Phần II. Trên trình diễn</​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Part_III._On_Consequences">​Phần III. Trên hậu quả</​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​37 chương đầu tiên của Phần II là một cách trình bày có hệ thống các Chủ đề của Aristotle. Trong phần III, Ockham đề cập đến định nghĩa và phân chia hậu quả, và cung cấp một sự điều trị các quy tắc chủ đề của Aristotle.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​   Theo Ockham, hậu quả là một mệnh đề có điều kiện, bao gồm hai mệnh đề phân loại theo các thuật ngữ &#​39;​if&#​39;​ và &#​39;​then&#​39;​. Ví dụ, &#​39;​nếu một người đàn ông chạy, thì Thượng đế tồn tại&#​39;​ (<​i>​Si homo currit, Deus est</​i>​).<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​   Một hệ quả là &#​39;​true&#​39;​ khi tiền đề ngụ ý hậu quả. Ockham phân biệt giữa các hậu quả &#​39;​vật chất&#​39;​ và &#​39;​chính thức&#​39;,​ tương đương với hàm ý vật chất hiện đại và hàm ý logic tương ứng. Các tài khoản tương tự được đưa ra bởi Jean Buridan và Albert của Saxony.</​li>​
 +<​li>​Chương 38 đến 45 đối phó với Lý thuyết về nghĩa vụ.</​li>​
 +<​li>​Chương 46 đề cập đến Liar Paradox</​li></​ul><​h3><​span id="​Part_VI._On_Fallacies_.28in_18_chapters.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Part_VI._On_Fallacies_(in_18_chapters)">​Phần VI. Trên Fallacies (trong 18 chương)</​span></​h3>​
 +<​p>​Phần IV, trong mười tám chương, đề cập đến các loại khác nhau của fallacy liệt kê bởi Aristotle trong Refutations tinh vi (<​i>​De exquisiteis elenchis</​i>​).
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​Xem thêm</​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notes">​Ghi chú</​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Boehner p.54</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Boehner trang 54–5</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​Tài liệu tham khảo</​span></​h2>​
 +<​ul><​li><​i>​Lý thuyết của Ockham</​i>​ : Phần I của <​i>​Summa Logicae</​i>,​ được dịch và giới thiệu bởi Michael J. Loux, Nhà in Đại học Notre Dame, Notre Dame, IN, 1974. In lại, Nhà báo St. Augustine, South Bend, IN, 1998.</​li>​
 +<​li><​i>​Lý thuyết của Ockham về các đề xuất</​i>​ : Phần II của <​i>​Summa Logicae</​i>,​ được dịch bởi Alfred J. Freddoso và Henry Schuurman và được giới thiệu bởi Alfred J. Freddoso, Nhà in Đại học Notre Dame, Notre Dame, IN, 1980. In lại, St. Augustine&#​39;​s Press, South Bend, IN, 1998.</​li>​
 +<​li>​Longeway,​ John Lee (2007), <​i>​Trình diễn và kiến ​​thức khoa học ở William of Ockham</​i>,​ Đại học Notre Dame Press, Notre Dame, IN. Bản dịch của <​i>​Summa Logicae III-II: De Syllogismo Demonstrativo</​i>,​ với các lựa chọn từ <​i>​Mở đầu</​i>​ đến <​i>​Ordinatio</​i>​.</​li>​
 +<​li>​Boehner,​ P. (1952), <​i>​Logic thời trung cổ</​i>,​ Manchester University Press.</​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​liện kết ngoại</​span></​h2>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181114075555
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.205 seconds
 +Preprocessor visited node count: 310/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 5481/​2097152 bytes
 +Template argument size: 268/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 537/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.088/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.21 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 173.392 ​     1 -total
 + ​43.87% ​  ​76.067 ​     1 Template:​Wikisource-lang
 + ​40.50% ​  ​70.230 ​     1 Template:​Sister_project
 + ​38.37% ​  ​66.523 ​     1 Template:​Side_box
 + ​34.87% ​  ​60.470 ​     1 Template:​Pp-semi
 +  7.60%   ​13.181 ​     3 Template:​Ordered_list
 +  7.25%   ​12.577 ​     1 Template:​Reflist
 +  4.48%    7.766      1 Template:​Italic_title
 +  1.48%    2.571      1 Template:​Main_other
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​71130-0!canonical and timestamp 20181114075555 and revision id 704331351
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
t-ng-h-p-logic-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)