User Tools

Site Tools


t-ng-h-p-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

t-ng-h-p-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"> ​ <table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​40px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png"​ width="​40"​ height="​40"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​60px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​80px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​512"/></​td>​ 
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Tra cứu <​i><​b>​tập hợp</​b></​i> ​ trong Wiktionary tiếng Việt, từ điển miễn phí.</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tổng hợp</​b>​ có thể tham khảo cách sử dụng trong: 
 +</​p>​ 
 +<​ul><​li>​Khoa học máy tính và viễn thông: 
 +<​ul><​li>​Hàm tổng hợp, một loại hàm trong xử lý dữ liệu</​li>​ 
 +<​li>​Tổng hợp, một dạng thành phần đối tượng trong lập trình hướng đối tượng</​li>​ 
 +<​li>​Liên kết tập hợp, sử dụng nhiều cáp mạng Ethernet / cổng song song để tăng tốc độ liên kết</​li>​ 
 +<​li>​Tập hợp gói, tham gia nhiều gói dữ liệu để truyền như một đơn vị duy nhất để tăng hiệu quả mạng</​li>​ 
 +<​li>​Tập hợp tuyến đường, quá trình hình thành một siêu nhân trong mạng máy tính</​li>​ 
 +<​li>​Tổng hợp, một quá trình mà thị trường truyền hình quốc gia Úc được kết hợp vào cuối những năm 1980 và 1990; xem truyền hình khu vực ở Úc</​li></​ul></​li></​ul><​ul><​li>​Khoa học tự nhiên và thống kê: 
 +<​ul><​li>​Sự tổng hợp của các hạt đất tạo thành cấu trúc đất</​li>​ 
 +<​li>​Sự tập hợp hạt, thu hút lẫn nhau trực tiếp giữa các hạt (nguyên tử hoặc phân tử) thông qua lực van der Waals hoặc liên kết hóa học</​li>​ 
 +<​li>​Sự tích tụ tiểu cầu vào vị trí vết thương để tạo thành một tiểu cầu hoặc một khối huyết khối</​li>​ 
 +<​li>​Flocculation,​ một quá trình mà một chất tan ra khỏi dung dịch ở dạng floc hoặc flakes</​li>​ 
 +<​li>​Overdispersion hoặc tập hợp thống kê, nơi mà phương sai của phân phối cao hơn chúng tôi mong đợi.</​li>​ 
 +<​li>​Tổng hợp pheromone</​li>​ 
 +<​li>​Tổng hợp protein, tổng hợp protein gấp nếp</​li></​ul></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​Xem thêm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ 
 +<!--  
 +NewPP limit report 
 +Parsed by mw1244 
 +Cached time: 20181116091150 
 +Cache expiry: 1900800 
 +Dynamic content: false 
 +CPU time usage: 0.080 seconds 
 +Real time usage: 0.135 seconds 
 +Preprocessor visited node count: 1263/​1000000 
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000 
 +Post‐expand include size: 5387/​2097152 bytes 
 +Template argument size: 1088/​2097152 bytes 
 +Highest expansion depth: 15/40 
 +Expensive parser function count: 1/500 
 +Unstrip recursion depth: 0/20 
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes 
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400 
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds 
 +Lua memory usage: 942 KB/50 MB 
 +--><​!-- 
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 
 +100.00% ​ 115.315 ​     1 -total 
 + ​74.34% ​  ​85.725 ​     1 Template:​Disambig 
 + ​49.50% ​  ​57.077 ​     1 Template:​Dmbox 
 + ​25.56% ​  ​29.474 ​     1 Template:​Wiktionary 
 + ​22.69% ​  ​26.168 ​     1 Template:​Category_handler 
 + ​22.63% ​  ​26.101 ​     1 Template:​Sister_project 
 + ​18.85% ​  ​21.732 ​     1 Template:​Side_box 
 + ​14.30% ​  ​16.485 ​     1 Template:​Main_other 
 + ​12.82% ​  ​14.780 ​     2 Template:​Title_disambig_text 
 +  9.17%   ​10.574 ​    10 Template:​Disambiguation/​cat 
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​74280-0!canonical and timestamp 20181116091150 and revision id 833960922 
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 + </​HTML> ​
t-ng-h-p-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)