User Tools

Site Tools


t-nh-th-m-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

t-nh-th-m-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML> ​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tính thấm</​b>,​ <​b>​thấm qua</​b>​và <​b>​có thể bán được</​b>​ Có thể tham khảo: 
 +</​p>​ 
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Electromagnetism">​Điện từ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ 
 +<​ul><​li>​Độ thấm (điện từ), mức độ từ hóa của vật liệu phản ứng với từ trường 
 +<​ul><​li>​Tính thấm chân không, độ thấm của không gian tự do hoặc hằng số từ tính, hằng số vật lý, giá trị của tính thấm từ tính trong chân không cổ điển</​li></​ul></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Chemistry">​Hóa học</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ 
 +<​ul><​li>​Màng bán thấm, màng lọc sẽ cho phép các phân tử hoặc ion nhất định đi qua nó bằng cách khuếch tán</​li>​ 
 +<​li>​Tính thấm qua mạch máu, sự dịch chuyển của chất lỏng và phân tử giữa các mạch máu và mạch ngoài mạch</​li>​ 
 +<​li>​Thấm khí hoặc hơi qua một chất rắn</​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Earth_and_soil_science">​Khoa học đất và đất</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ 
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Vehicles_and_transport">​Xe cộ và vận chuyển</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​ 
 +<!--  
 +NewPP limit report 
 +Parsed by mw1333 
 +Cached time: 20181116070647 
 +Cache expiry: 1900800 
 +Dynamic content: false 
 +CPU time usage: 0.076 seconds 
 +Real time usage: 0.119 seconds 
 +Preprocessor visited node count: 1289/​1000000 
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000 
 +Post‐expand include size: 6365/​2097152 bytes 
 +Template argument size: 1490/​2097152 bytes 
 +Highest expansion depth: 15/40 
 +Expensive parser function count: 1/500 
 +Unstrip recursion depth: 0/20 
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes 
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400 
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds 
 +Lua memory usage: 942 KB/50 MB 
 +--><​!-- 
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 
 +100.00% ​ 101.678 ​     1 -total 
 + ​68.89% ​  ​70.049 ​     1 Template:​Disambiguation 
 + ​46.69% ​  ​47.470 ​     1 Template:​Dmbox 
 + ​28.69% ​  ​29.170 ​     1 Template:​Wiktionary 
 + ​25.96% ​  ​26.397 ​     1 Template:​Sister_project 
 + ​23.08% ​  ​23.467 ​     1 Template:​Category_handler 
 + ​22.49% ​  ​22.863 ​     1 Template:​Side_box 
 + ​14.57% ​  ​14.810 ​     1 Template:​Main_other 
 + ​12.50% ​  ​12.707 ​     2 Template:​Title_disambig_text 
 +  9.32%    9.477     10 Template:​Disambiguation/​cat 
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​97059-0!canonical and timestamp 20181116070646 and revision id 854855229 
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 + </​HTML> ​
t-nh-th-m-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)