User Tools

Site Tools


t-p-o-n-h-ng-kh-ng-v-tr-btr-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

t-p-o-n-h-ng-kh-ng-v-tr-btr-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​ Tập đoàn hàng không vũ trụ BTR </b> được đổi tên thành BTR plc sau khi mua lại bộ phận hàng không Dunlop từ Dunlop Rubber vào năm 1985.
 +</​p><​p>​ Đó là một nhóm bốn công ty:
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Aero hàng không, tại Canada </li>
 +<li> Dunlop Aviation Division </li>
 +<li> Thiết bị Aero Engine </li>
 +<li> Dunlop Precision Rubber </​li></​ul><​p>​ Năm 1996, Dunlop Aircraft Tires Limited được bán bởi BTR plc để thành lập một công ty độc lập. Nó có trụ sở tại Fort Dunlop, Birmingham, Anh.
 +</​p><​p>​ Vào tháng 7 năm 1998, Doughty Hanson &amp; Co đã mua lại Tập đoàn Không gian vũ trụ BTR và đổi tên thành Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Tiêu chuẩn Dunlop.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181115001623
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.208 seconds
 +Preprocessor visited node count: 435/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 40611/​2097152 bytes
 +Template argument size: 312/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.050/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.46 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 149.708 ​     1 -total
 + ​42.44% ​  ​63.543 ​     1 Template:​No_footnotes
 + ​35.05% ​  ​52.469 ​     1 Template:​Ambox
 + ​28.21% ​  ​42.229 ​     1 Template:​EngvarB
 + ​22.36% ​  ​33.482 ​     3 Template:​Navbox
 + ​14.70% ​  ​22.009 ​     1 Template:​Aerospace_industry_in_the_United_Kingdom
 + ​14.60% ​  ​21.855 ​     2 Template:​DMCA
 + ​12.86% ​  ​19.254 ​     2 Template:​Dated_maintenance_category
 + ​10.06% ​  ​15.061 ​     1 Template:​BTR_plc
 +  7.81%   ​11.699 ​     2 Template:​FULLROOTPAGENAME
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​80501-0!canonical and timestamp 20181115001622 and revision id 775533117
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
t-p-o-n-h-ng-kh-ng-v-tr-btr-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)