User Tools

Site Tools


taranga-th-n-tho-i-ng-i-maori-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

taranga-th-n-tho-i-ng-i-maori-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Trong thần thoại người Maori, <b> Taranga </b> là mẹ của Māui. Chồng cô ấy là Makeatutara. Māui được sinh ra sớm, vì vậy Taranga quấn người vào tóc cô và ném anh vào sóng. Một số sinh vật biển chăm sóc cho anh ta, giấu anh ta trong tảo bẹ cho đến khi một cơn bão gửi anh ta trở lại bãi biển. Tổ tiên của ông, Tama-nui-a-rangi,​ tìm thấy ông và đưa ông trở lại cuộc sống, và giáo dục ông. 
 +</​p><​p>​ Māui đến làng của mẹ mình một ngày, và nhận ra anh em của mình. Taranga không biết anh ta là ai cho đến khi Māui nhắc nhở cô về hoàn cảnh sinh của anh ta. Mỗi buổi sáng, Taranga sẽ biến mất, và cuối cùng và Māui theo cô đến thế giới ngầm bằng cách giả sử hình dạng của một con chim bồ câu gỗ. Māui tìm thấy cô cùng với cha mình, Makeatutara,​ một người giám hộ của thế giới ngầm. Taranga giới thiệu họ và cha anh đã thực hiện nghi thức cống hiến cho con trai mình. Bởi vì Makeatutara đã phạm sai lầm trong câu thần chú, Māui được định mệnh chết và do đó nhân loại là sinh tử. 
 +</​p><​p>​ Trong một số phiên bản, Taranga là một người đàn ông, con trai của Murirangawhenua. Ông kết hôn với Irawhaki, và cầu xin anh em nhà Māui. 
 +</​p>​ 
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ 
 +<​ul><​li>​ E. R. Tregear, <i> Từ điển so sánh Maori-Polynesian </i> (Lyon và Blair: Lambton Quay, 1891), 233-234, 478. </​li>​ 
 +<li> J. Trắng, <i> Lịch sử cổ đại của Maori </i>7 tập (Máy in của chính phủ: Wellington, 1887-1891), II: 63. </​li></​ul>​ 
 +<!--  
 +NewPP limit report 
 +Parsed by mw1265 
 +Cached time: 20181101183944 
 +Cache expiry: 1900800 
 +Dynamic content: false 
 +CPU time usage: 0.032 seconds 
 +Real time usage: 0.051 seconds 
 +Preprocessor visited node count: 41/​1000000 
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000 
 +Post‐expand include size: 2713/​2097152 bytes 
 +Template argument size: 0/2097152 bytes 
 +Highest expansion depth: 3/40 
 +Expensive parser function count: 0/500 
 +Unstrip recursion depth: 0/20 
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes 
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400 
 +Lua time usage: 0.011/​10.000 seconds 
 +Lua memory usage: 780 KB/50 MB 
 +--><​!-- 
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 
 +100.00% ​  ​32.931 ​     1 Template:​Oceania-myth-stub 
 +100.00% ​  ​32.931 ​     1 -total 
 + ​93.24% ​  ​30.704 ​     1 Template:​Asbox 
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​96456-0!canonical and timestamp 20181101183944 and revision id 622362413 
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +<​br>​ 
 + </​HTML> ​
taranga-th-n-tho-i-ng-i-maori-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)