User Tools

Site Tools


x-l-c-u-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

x-l-c-u-wikipedia [2018/11/17 09:55]
127.0.0.1 external edit
x-l-c-u-wikipedia [2018/12/18 06:40] (current)
thaoit
Line 46: Line 46:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +<header class="​header-single">​
 +<h1 class="​entry-title">​An to&​agrave;​n th&​ocirc;​ng tin tr&​ecirc;​n nền tảng tr&​iacute;​ tuệ nh&​acirc;​n tạo v&​agrave;​ thiết bị th&​ocirc;​ng minh</​h1>​
 +</​header>​
 +<div class="​entry-content">​
 +<div class="​single-thumb">​Đ&​acirc;​y ch&​iacute;​nh l&​agrave;​ chủ đề ch&​iacute;​nh của Ng&​agrave;​y <a href="​http://​knstech.net">​An to&​agrave;​n Th&​ocirc;​ng tin Việt Nam 2018</​a>​ vừa được diễn ra ng&​agrave;​y 22/11/2018. Sự kiện do Sở TTTT TP.HCM v&​agrave;​ VNISA phối hợp tổ chức.</​div>​
 +<div class="​single-content">​
 +<div id="​ar-content-html">​
 +<​p>&​nbsp;​Ng&​agrave;​y An to&​agrave;​n Th&​ocirc;​ng tin Việt Nam lần thứ 11 diễn ra trong xu thế của ứng dụng tr&​iacute;​ tuệ nh&​acirc;​n tạo (AI) v&​agrave;​ c&​aacute;​c sản phẩm, dịch vụ th&​ocirc;​ng minh. Trong bối cảnh đ&​oacute;,​ việc đảm bảo ATTT sẽ phải đối mặt với những th&​aacute;​ch thức lớn v&​agrave;​ phải c&​oacute;​ sự chuyển đổi để ph&​ugrave;​ hợp với xu thế ph&​aacute;​t triển trong lĩnh vực CNTT-TT. ATTT cũng phải dựa tr&​ecirc;​n &​ldquo;​c&​ocirc;​ng nghệ th&​ocirc;​ng minh&​rdquo;​ mới c&​oacute;​ thể đ&​aacute;​p ứng được những nhu cầu ph&​aacute;​t triển của x&​atilde;​ hội. Đ&​oacute;​ cũng l&​agrave;​ chủ đề ch&​iacute;​nh của Ng&​agrave;​y An to&​agrave;​n Th&​ocirc;​ng tin Việt Nam năm 2018: &​ldquo;​An to&​agrave;​n th&​ocirc;​ng tin tr&​ecirc;​n nền tảng tr&​iacute;​ tuệ nh&​acirc;​n tạo v&​agrave;​ thiết bị th&​ocirc;​ng minh&​rdquo;​.&​nbsp;</​p>​
 +<​p>​Tại hội thảo,​Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Th&​agrave;​nh Hưng&​nbsp;​cho biết, trong xu hướng nền kinh tế số, doanh nghiệp buộc phải tiến h&​agrave;​nh chuyển đổi số để th&​iacute;​ch ứng v&​agrave;​ tồn tại bằng việc đưa hầu hết c&​aacute;​c hoạt động của m&​igrave;​nh l&​ecirc;​n <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​kh&​ocirc;​ng gian mạng</​a>​ . Điều n&​agrave;​y cũng đặt ra b&​agrave;​i to&​aacute;​n an to&​agrave;​n th&​ocirc;​ng tin của doanh nghiệp khi giới tội phạm mạng huyển mục ti&​ecirc;​u v&​agrave;​o &​ldquo;​mảnh đất m&​agrave;​u mỡ&​rdquo;​ c&​aacute;​c th&​agrave;​nh phần của hệ sinh th&​aacute;​i số hiện nay (như cloud computing, IoT&​hellip;​). Do thế, c&​aacute;​c phương &​aacute;​n tiếp cận truyền thống trong việc đảm bảo an to&​agrave;​n,​ an ninh mạng dần trở n&​ecirc;​n kh&​ocirc;​ng c&​ograve;​n hiệu quả.Tham dự hội thảo c&​oacute;​ sự hiện diện Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Th&​agrave;​nh Hưng, Ph&​oacute;​ gi&​aacute;​m đốc Sở TTTT TP.HCM V&​otilde;​ Thị Trung Trinh c&​ugrave;​ng c&​aacute;​c đại diện một số cơ quan đơn vị của c&​aacute;​c Bộ, ban, ng&​agrave;​nh;​ c&​aacute;​c nh&​agrave;​ cung cấp giải ph&​aacute;​p,​ c&​ocirc;​ng nghệ v&​agrave;​ những chuy&​ecirc;​n gia an to&​agrave;​n th&​ocirc;​ng tin (ATTT) v&​agrave;​ c&​ocirc;​ng nghệ th&​ocirc;​ng tin (CNTT).</​p>​
 +<​p>&​Ocirc;​ng Hưng cũng nhận định rằng,&​nbsp;​cuộc chiến An ninh mạng sẽ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ hồi kết, bất cứ c&​ocirc;​ng nghệ tiến tiến như AI đều c&​oacute;​ thể sử dụng theo hướng t&​iacute;​ch cực v&​agrave;​ ti&​ecirc;​u cực. Trong lĩnh vực an to&​agrave;​n,​ an ninh mạng, sự ph&​aacute;​t triển của AI sẽ khiến thay đổi c&​aacute;​c quan niệm về ATTT.</​p>​
 +<​p>​Hiện nay thế giới c&​oacute;​ khoảng 7 tỷ thiết bị IoT, đến 2015 ước t&​iacute;​nh c&​oacute;​ 21 tỷ thiết bị, chiếm tổng số 65% thiết bị kết nối mạng tr&​ecirc;​n to&​agrave;​n cầu. Việt Nam hiện nay c&​oacute;​ khoảng 350 ng&​agrave;​n thiết bị IoT c&​ocirc;​ng khai tr&​ecirc;​n mạng Internet, hầu hết l&​agrave;​ thiết bị camera gi&​aacute;​m s&​aacute;​t,​ router, trong đ&​oacute;​ c&​oacute;​ khoảng 40% thiết bị bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng an to&​agrave;​n th&​ocirc;​ng tin. &​Ocirc;​ng Hưng cũng nhận định, thời gian tới&​nbsp;​c&​aacute;​c nguy cơ đ&​atilde;​ hiện hữu r&​otilde;​ r&​agrave;​ng,​ đ&​oacute;​ l&​agrave;​ m&​atilde;​ độc ng&​agrave;​y c&​agrave;​ng th&​ocirc;​ng minh hơn, c&​oacute;​ m&​ocirc;​i trường ho&​agrave;​n hảo hơn để hoạt động, <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​nhắm v&​agrave;​o c&​aacute;​c thiết bị IoT</​a>​.</​p>​
 +<​p>​Ng&​agrave;​y An to&​agrave;​n Th&​ocirc;​ng tin 2018 tại TP.HCM c&​ograve;​n diễn ra b&​aacute;​o c&​aacute;​o hiện trạng về ATTT khu vực ph&​iacute;​a Nam. Trong đ&​oacute;​ đ&​atilde;​ chỉ ra việc doanh nghiệp v&​agrave;​ người d&​ugrave;​ng c&​aacute;​c nh&​acirc;​n ở Việt Nam bị tấn c&​ocirc;​ng chủ yếu bằng m&​atilde;​ độc, thay đổi giao diện web v&​agrave;​ lừa đảo &ndash; phishing. /​B&​aacute;​o c&​aacute;​o cho biết đ&​atilde;​ ph&​aacute;​t hiện ra 29 Trang tin/Cổng th&​ocirc;​ng tin của cơ quan nh&​agrave;​ nước tồn tại lỗ hổng nghi&​ecirc;​m trọng. C&​ugrave;​ng với đ&​oacute;​ l&​agrave;​ 100 ngh&​igrave;​n địa chỉ mạng của Việt Nam kết nối với mạng m&​aacute;​y t&​iacute;​nh ma.</​p>​
 +<​p>​B&​ecirc;​n cạnh chương tr&​igrave;​nh hội thảo, c&​ograve;​n c&​oacute;​ khu trưng b&​agrave;​y,​ triển l&​atilde;​m giới thiệu giải ph&​aacute;​p,​ sản phẩm CNTT v&​agrave;​ ATTT của c&​aacute;​c tổ chức v&​agrave;​ doanh nghiệp. Ng&​agrave;​y An to&​agrave;​n th&​ocirc;​ng tin Việt Nam 2018 sẽ l&​agrave;​ cơ hội để c&​aacute;​c tổ chức, doanh nghiệp giới thiệu với c&​aacute;​c kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng,​ đối t&​aacute;​c về c&​aacute;​c giải ph&​aacute;​p,​ sản phẩm ATTT mới nhất, c&​aacute;​c vấn đề về x&​acirc;​y dựng nguồn nh&​acirc;​n lực v&​agrave;​ chuẩn h&​oacute;​a quốc tế trong ATTT.</​p>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +</​div>​
  </​HTML> ​  </​HTML> ​
x-l-c-u-wikipedia.txt · Last modified: 2018/12/18 06:40 by thaoit